TỔng cục thi hành án dân sự TỈnh nghệ antải về 17.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.93 Kb.

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH NGHỆ AN


––––––––

Số: 561/CTHADS-VP

V/v đôn đốc triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––


Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị.


Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch như: Tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai đợt cao điểm và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (CV số 1741/UBND-TH ngày 24/3/2016); tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 và chuẩn bị tham gia vòng 2 cấp Khu vực; hợp đồng với Đài Truyền hình Nghệ An để xây dựng phóng sự “Ngành Thi hành án dân sự Nghệ An - 70 năm một chặng đường”; phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng số chuyên đề “Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự” trên Tập san Pháp luật và đời sống của tỉnh...; đồng thời Lãnh đạo Cục cũng rất quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở các đơn vị cấp huyện. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy, việc triển khai ở các Chi cục chưa thật khẩn trương, chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, tính đến nay vẫn còn 10 đơn vị chưa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm (gồm: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thái Hoà, Quỳ Châu, Quế Phong), trong khi đó thời gian từ nay đến ngày kỷ niệm không còn nhiều.

Để các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự được tổ chức sối nổi, đồng bộ, gắn với việc đẩy mạnh việc tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị triển khai ngay những việc sau:

1. Rà soát, bổ sung, đưa các nội dung cụ thể sau đây vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS tại đơn vị:

- Tổ chức đợt thi đua 5 tháng cao điểm (từ ngày 01/01/2016 đến 30/5/2016) lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống THADS.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục theo các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Cục, trong đó tập trung vào các nội dung: phối hợp với Đài Truyền hình huyện, thành, thị đưa tin về hoạt động THADS trên địa bàn; viết bài đăng trên Bản tin địa phương; gửi tin bài đăng lên Chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự” của Trang thông tin điện tử của Cục (mỗi Chi cục có ít nhất 01 bài); phối hợp với Trung tâm Văn hóa treo khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016)” trên tuyến đường chính và tổ chức treo cờ, khẩu hiệu “Cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại trụ sở cơ quan.

- Hưởng ứng tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.

- Tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt cán bộ, công chức qua các thời kỳ của đơn vị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, mời đại diện các ngành trong khối nội chính cùng dự (tổ chức vào đầu tháng 7/2016).

- Tham gia Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS gồm các môn: bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn và kéo co. Toàn tỉnh thành lập 4 đội (gồm: Đội cơ quan Cục và 3 Đội của ba Cụm) (cụ thể theo Điều lệ Giải thể thao).(Kế hoạch của các đơn vị gửi về Cục trước ngày 30/4/2016).

2. Trên cơ sở Công văn số 1741/UBND-TH ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo triển khai đợt cao điểm và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, các Chi cục kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền nội dung kế hoạch của đơn vị và tham mưu tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động đã đề ra.

3. Tích cực phối hợp với các Phòng chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động do Cục chủ trì thực hiện, cụ thể: tạo điều kiện để Chấp hành viên, công chức thuộc đơn vị tham gia Hội thi “Chấp hành viên giỏi” vòng 2 cấp Khu vực; cung cấp tư liệu, ghi hình làm phóng sự; viết bài cho số chuyên đề trên Tập san Pháp luật và đời sống của tỉnh...

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong đơn vị. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Chi cục trao đổi với Lãnh đạo Văn phòng và Phòng chuyên môn phụ trách đơn vị./.
Nơi nhận:

- Như trên (để t/hiện);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Phòng chuyên môn;

- Lưu: VT, TH.
KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Đào Quang Trung

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương