TỔng cụC ĐƯỜng bộ việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩA việt namtải về 35.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.92 Kb.


TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VỤ QUẢN LÝ PT&NL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 03/2014
Các cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục trực tiếp quản lý
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 03/2014 như sau :
Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày sát hạch
Hạng xe

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường CĐCS ND 1

- 07/03/2014

( Thứ sáu )
- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

2


Trung tâm dạy nghề - Học viện ANND

-19/03/2014

( Thứ tư )

-25/ 03/2014

( Thứ ba)- B,C
- D, E

- TTSHLX Ngọc Hà
TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

3


Trung tâm dạy nghề, ĐTSHLX- Học viện CSND

- 25/03/2014

( Thứ ba )- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

3


Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường CĐCS ND 1

- 25/03/2014

( Thứ ba )
- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

4

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện Quốc tế,

- 25/03/2014

( Thứ ba )
- 02/04/2014

( Thứ tư )


- D,E

- B, C

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND


- TTSHLX Ngọc Hà
VỤ TRƯỞNG

Nơi gửi :

- Các cơ sở đào tại lái xe; ( Đã ký )

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.

Nguyễn Thắng Quân

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VỤ QUẢN LÝ PT&NL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 04/2014
Các cơ sở đào tạo lái xe do Tổng cục trực tiếp quản lý
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo do Tổng cục trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo, các Trung tâm sát hạch lái xe, Vụ Quản lý phương tiện và người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong tháng 04/2014 như sau :
Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày sát hạch
Hạng xe

Địa điểm tổ chức sát hạch

1


Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện Quốc tế

- 02/04/2014

( Thứ tư )

Các khóa, lớp học lái xe kết thúc trong tháng 04/2014 chuyển sang sát hạch

ngày 06/05/2014

( Thứ ba )


- B,C

- TTSHLX Ngọc Hà

2


Trung tâm dạy nghề - Học viện ANND

-16/04/2013

( Thứ tư )
- B,C- TTSHLX Ngọc Hà


3


Trung tâm dạy nghề, ĐTSHLX- Học viện CSND

- 18/04/2014

( Thứ sáu )- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

4


Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường CĐCS ND 1

- 28/04/2014

( Thứ hai )
- B,C,D,E

TTSHLX thuộc Trung tâm dậy nghề, ĐTSH lái xe - HVCSND

VỤ TRƯỞNG

Nơi gửi : ( Đã ký )
- Các cơ sở đào tại lái xe;

- Các Trung tâm sát hạch lái xe;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra Tổng cục ĐBVN;

- Lưu QLPT&NL.Nguyễn Thắng Quân

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương