TỔng cục lâm nghiệp cục kiểm lâMtải về 22.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích22.85 Kb.
#1063
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM

Số: 111 /TB-KL- VP

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Kiểm lâm

tại cuộc họp giao ban tháng 2/2013


Ngày 06 tháng 3 năm 2013, Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2013. Sau khi nghe Văn phòng Cục báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Cục trong tháng 02/2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2013; ý kiến tham gia của các đơn vị, Cục trưởng kết luận và yêu cầu các Phòng, Đội, Văn phòng, các Kiểm lâm vùng tập trung thực hiện công tác tháng 3/2013 như sau:A. Nhiệm vụ chung

1. Tập trung thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Lâm nghiệp giao cho Cục Kiểm lâm trong tháng 3/2013.

2. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng các đề án, văn bản QPPL trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đúng tiến độ được giao và xử lý văn bản theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng.

3. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác chống chặt phá rừng và PCCCR.

4 Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, gắn với kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (các tiểu ban chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được phân công).

B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Quản lý Bảo vệ rừng

- Tổng hợp tình hình cháy rừng, phá rừng, chống người thi hành công vụ, tình hình giao rừng, nương rẫy;

- Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc và kế hoạch thực hiện tại 13 tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long trong năm 2013;

- Tiếp Thu ý kiến hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động Kiểm lâm giai đoạn 2012 – 2020;

- Đề xuất thành lập Tổ biên tập Quyết định của Thủ tướng về rừng phòng hộ, xây dựng kế hoạch, đề xuất dự thảo đề cương.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác PCCCR.

- Tổng hợp báo cáo của địa phương về theo dõi diễn biến rừng.

2. Thanh tra Pháp chế

- Trình dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản liên quan.

- Trỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng qui chế về quản lý cơ sở chế biến gỗ.

- Hoàn thiện văn bản về phân loại Doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống TLAS.

- Lập kế hoạch phối kết hợp với Kiểm lâm vùng 1 để kiểm tra, theo dõi một số thông tin biểu hiện lợi dụng hồ sơ để quay vòng vận chuyển gỗ thuộc các tỉnh phía Bắc.3. Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng

- Làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được duyệt để phục vụ cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm (tổng hợp danh sách vận động viên tham gia hội thao, hội diễn...)

- Đề xuất tổ chức họp với Bộ Công An về xây dựng Thông tư quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Đề xuất thành lập Tổ biên tập Quyết định của Thủ tướng về lực lượng bảo vệ rừng cơ sở. Xây dựng kế hoạch, dự thảo đề cương để thảo luận...4. Đội Kiểm lâm đặc nhiệm

- Chủ động nghiên cứu và xây dựng mạng lưới cơ sở, cộng tác viên Kiểm lâm trên phạm vi toàn quốc kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp trinh sát, lập kế hoạch và đề xuất kiểm tra xử lý những vùng trọng điểm trên toàn quốc.

- Tiếp tục nắm bắt thông tin về các tụ điểm phá rừng, đề xuất phương án xử lý.

- Tham gia Ban chỉ đạo lâm nghiệp Tây Nguyên.5. Văn phòng

- Tiếp tục hoàn thiện quyết toán các nguồn vốn năm 2012.

- Thực hiện công tác thường xuyên của Văn phòng

6. Quỹ VCF

- Làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới.

-Tổ chức họp nhóm đánh giá kỹ thuật lần 2 năm 2013 để xem xét thẩm định 8 đề xuất dự án nhỏ

-Hoàn thiện thủ tục đóng Hiệp định GEF của dự án.7. Kiểm lâm vùng

- Duy trì theo dõi cập nhật, xác minh thông tin về diễn biến tình hình BVR và PCCCR của các địa phương trong vùng, đặc biệt vùng trọng điểm phá rừng, cháy rừng, theo dõi sát diễn biến tình hình và báo cáo kịp thời;

- Duy trì chế độ luyện tập, thường trực lực lượng sẵn sàng cơ động khi có điều động và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị PCCCR;

- Dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng cho các địa phương trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý;

- Tổ chức ứng trực mùa hanh khô các trọng điểm cháy trong vùng và ở đơn vị;

- Trinh sát phát hiện và truy quét các điểm nóng phá rừng tại các tỉnh trọng điểm phá rừng;

- Lập kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương trong vùng;

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh kiểm tra xác minh tình hình phá rừng báo chí phản ánh ở các địa phương.

- Kiểm lâm vùng I làm báo cáo thông tin: tại Hà Giang có hiện tượng dùng nhiều cưa xăng vào rừng khai thác gỗ nghiến

- Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm vùng III và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía Nam trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

- Triển khai thực hiện các đề tài khoa học;

- Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo đúng kế hoạch.

Cục Kiểm lâm thông báo tới các đơn vị để triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;

- Các phòng, đội, văn phòng, quỹ VCF (t/h);

- Kiểm lâm vùng I, II, III;

- Lưu VT, VP.


TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký


Lê Thái HàКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 22.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương