TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích7.97 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1544/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc về thủ tục HQĐT cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 324/HQHCM-GSQL ngày 28/01/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khả năng đáp ứng của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đã cho phép thực hiện các nội dung liên quan đến loại hình chế xuất như: tiếp nhận danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng; tiếp nhận định mức, tỷ lệ hao hụt; tiếp nhận tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu, phiếu xuất kho/nhập kho; tiếp nhận yêu cầu thanh lý tài sản cố định, yêu cầu tiêu hủy hàng hóa; thực hiện thanh khoản, thanh lý theo từng quý đối với các danh mục hàng khi đăng ký.

Hiện tại, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa đáp ứng được chức năng tiếp nhận báo cáo nhập - xuất - tồn. Trong thời gian Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và thống kê) hoàn thiện hệ thống, khi DNCX thực hiện thủ tục HQĐT theo quy định tại chương VI Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, việc thực hiện chế độ báo cáo nhập - xuất - tồn theo Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 sẽ được thực hiện thủ công định kỳ theo quy định (áp dụng chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo tại điều 44 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012). Khi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đáp ứng được chức năng tiếp nhận báo cáo nhập - xuất - tồn thì DNCX phải thực hiện ngay việc báo cáo theo chế độ nhập - xuất - tồn trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trước khi thực hiện thủ tục HQĐT và báo cáo theo chế độ nhập - xuất - tồn thực tế theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, DNCX và cơ quan hải quan phải thực hiện các quy định tại khoản 10 điều 38 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về mã loại hình khai báo đối với DNCX:

Tổng cục Hải quan đang dự thảo để hướng dẫn thực hiện thống nhất chung cho tất cả các loại hình và sẽ có hướng dẫn sau.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái


 

: data -> file -> 2013 -> thang04
2013 -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
thang04 -> QuyếT ĐỊnh về thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2013 -> I. KẾt quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuấT ĐỐi với hộ nghèO, CẬN nghèo và ĐỒng bào dân tộc thiểu số
2013 -> Sau khi đi kiểm tra hiện trường, các đơn vị quản lý công trình và đơn vị tư vấn báo cáo về hiện trạng cống, phương án xây dựng
thang04 -> BỘ TÀi chính số: 472/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang04 -> BỘ TÀi chính số: 807 /btc-qlg v/v: Điều hành kinh doanh xăng dầu. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương