TỔng cục dạy nghềtải về 70.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích70.89 Kb.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
Số 1610/TCDN-GV

V/v hướng dẫn biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010


Kính gửi: Các Sở Lao Động - Thương binh và Xã Hội
Tại quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của bộ trưởng - Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu. sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề đã quy định các loại mẫu giáo án lý thuyết, thực hành và tích hợp dùng trong cơ sở dạy nghề. Riêng đối với mẫu giáo án tích hợp, nội dung có nhiều điểm mới, cấu trúc tương đối tổng quát, do vậy, một số cơ sở dạy nghề còn lúng túng trong quá trình áp dụng.

Để thống nhất cách biên soạn giáo án tích hợp, tổng cục dạy nghề hướng dẫn một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:1. Các điều kiện tiến hành tổ chức dạy học tích hợp

Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết hợp giữa dạy học lý thuyết và dạy học thực hành để dạy cho người học hình thành một năng lực nào đó nhằm đáp ứng được mục tiêu của môn học/ mô-đun. Các điều kiện để tiến hành tổ chức dạy học tích hợp bao gồm:1.1. Về chương trình đào tạo

Để có thể dạy học tích hợp, chương trình đào tạo phải được xây dựng theo định hướng “tiếp cận theo kỹ năng” trên cơ sở tổ chức các năng lực cần thiết của thực tiễn sản xuất tức là chương trình phải được cấu trúc theo các môđun năng lực thực hiện nhằm hình thành các kỹ năng hành nghề cho người học.1.2. Về cơ sở vật chất

Để có thể dạy học kết hợp lý thuyết và thực hành, cần bố trí hợp lý các phòng học để khi dạy học một kỹ năng nào đó, giáo viên dạy phần kiến thức chuyên môn đến đâu, thực hành ngay kỹ năng đó sau. Cả hai hoạt động này được thực hiện cùng một địa điểm. Do vậy, nơi dạy học tích hợp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Có diện tích đủ lớn để vừa dạy học lý thuyết, vừa có thể bố trí máy móc thiết bị để dạy học thực hành.1.3. Về đội ngũ giáo viên

Giáo viên phải có khả năng dạy học được cả lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề.2. Một số đnh hướng về biên soạn giáo án tích hợp

Tổng cục dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây:2.1. Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/11/2008 đã nêu chi tiết.

2.2. Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc như sau:

- Căn cứ vào mục tiêu của mô-đun đào tạo xác định được các kỹ năng cần phải giảng dạy trong mô-đun.

- Biên soạn giáo án tích hợp theo từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong mô-đun).

Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp. Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sở dạy nghề để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng cục (Vụ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề); 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội, điện thoại: 04.39745195, Fax: 04.397300339, Email vugiaovien@yahoo.com để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục trưởng (để b/c);

- Lưu VT, vụ GV
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Văn Sâm
Phụ lục

MẪU GIÁO ÁN TÍCH HỢP - PHẦN THỰC HIỆN BÀI HỌC

(Kèm theo công văn số: 1610/TCĐN-GV ngày 15 tháng 9 năm 2010)TT


Nội dung

Hoạt động dạy học


Thời gian

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1

Dẫn nhập


Giới thiệu tổng quan về bài học. Ví dụ: Lịch sử, vị trí, vai trò, câu chuyện, hình ảnh...liên quan đến bài học

Lựa chọn các hoạt dộng phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp
2

Giới thiệu chủ đ


- Tên bài học:

- Mục tiêu:

- Nội dung bài học: (giới thiệu tổng quan về quy trình công nghệ hoặc trình tự thực hiện kỹ năng cần đạt được theo mục tiên bài học)

+ Tiểu kỹ năng 1 (công việc 1);

+ Tiểu kỹ năng 2 (công việc 2);

.......


+ Tiểu kỹ năng n (công việc n).

Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp
3

Giải quyết vấn đề:


1. Tiểu kỹ năng 1 (công việc 1):

a. Lý thuyết liên quan: (chỉ dạy những kiến thức lý thuyết liên quan đến Tiểu kỹ năng 1)

b. Trình tự thực hiện: (hướng dẫn ban đầu thực hiện Tiểu kỹ năng1)

c. Thực hành: (hướng dẫn thường xuyên thực hiện Tiểu kỹ năng 1)

Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp2. Tiểu kỹ năng 2 (công việc 2): (các phần tương tự thực hiện tiểu kỹ năng 1)

Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp
.........................


n. Tiểu kỹ năng n (công việc n), (các phần tương tự như thực hiện tiểu kỹ năng 1)

Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp
4

Kết thúc vấn đ


- Củng cố kiến thức: (nhấn mạnh các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý)

- Củng cố kỹ năng: (củng cố các kỹ năng cần lưu ý; các sai hỏng thường gặp và các khắc phục)

- Nhận xét kết quả học tập: (đánh giá về ý thức và kết quả học tập)

- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: (về kiến thức, về vật tư, dụng cụ...)Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp
5

ớng dẫn tự học


- Hướng dẫn các tài liệu liên quan đến nội dung của bài học để học sinh tham khảo.

- Hướng dẫn tự rèn luyện.Lựa chọn các hoạt động phù hợp

Lựa chọn các hoạt động phù hợp


TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

: FileUpload -> Documents
Documents -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Documents -> HÀ NỘI – 2013 BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠNG
Documents -> Phụ lục về cấp hạng khách quốc tế
Documents -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam qcvn 01 78: 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thứC Ăn chăn nuôi các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và MỨc giới hạn tốI Đa cho phép trong thứC Ăn chăn nuôI
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng nguyễn thị thanh hưƠng thực trạng và giải pháP
Documents -> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bé y tÕ ViÖn dinh d­ìng Ph¹m hoµng h­ng HiÖu qu¶ cña truyÒn th ng tÝch cùc ®Õn ®a d¹ng ho¸ b÷a ¨n vµ
Documents -> TỜ khai xác nhận viện trợ HÀng hóA, DỊch vụ trong nưỚC
Documents -> Phụ lục I mẫU ĐƠN ĐỀ nghị ĐĂng ký LƯu hàNH
Documents -> BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠng quốc gia tiếp thị XÃ HỘi vớI việc bổ sung sắt cho phụ NỮ CÓ thai dân tộc mưỜng ở HÒa bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương