TỔng cục bưU ĐIỆn số: 483/2002/QĐ-tcbđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.24 Kb.

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 483/2002/QĐ-TCBĐ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

V/v ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
-------------------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 99/1998/QĐ -TTg, ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT -TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước Bưu chính Viễn thông:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Kinh tế - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Nay ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày như sau:

1.1 Cước thuê bao ngày: 2.727 đồng/ngày.


1.2 Cước gọi đi:
+ Cước liên lạc nội vùng: 1.909 đồng/phút;
+ Cước liên lạc cận vùng: 3.182 đồng/phút;
+ Cước liên lạc cách vùng: 4.091 đồng/phút;

- Đơn vị thời gian tính cước liên lạc: Đơn vị thời gian tính cước liên lạc 01 phút, cuộc gọi chưa tới 01 phút được tính là 01 phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa tới 01 phút được làm tròn là 01 phút.

- Vùng cước thực hiện theo quy định vùng cước dịch vụ thông tin di động hiện hành.
1.3 Cước gọi đi quốc tế được tính bằng cước liên lạc di động nội vùng cộng với cước điện thoại gọi đi quốc tế theo bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế hiện hành.

1.4 Cước thuê bao ngày, cước liên lạc gọi đi trong ngày được trừ dần vào tài khoản cho tới khi tài khoản hết tiền, thuê bao bị khoá chiều gọi đi và chỉ nhận được các cuộc gọi đến trong thời gian 01 ngày chờ nạp tiền. Sau thời gian 6 tháng kể từ ngày khoá hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền sử dụng tiếp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được quyền huỷ SIM (SIM Card) của thuê bao.

1.5. Không thu cước hoà mạng đối với thuê bao di động trả trước thuê bao ngày.

1.6. Giảm cước liên lạc quy định tại khoản 1.2, 1.3 nêu trên trong các trường hợp:

+ Giảm 30% cho các cuộc gọi trong nước từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau các ngày trong tuần và cho các cuộc gọi trong ngày lễ và ngày Chủ nhật.

+ Các cuộc gọi quốc tế được giảm cước như quy định tại bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế hiện hành.

1.7. Cước liên lạc quy định tại 1.2; 1.3; 1.6 nêu trên, sau khi đã cộng thêm thuế giá trị gia tăng 10%, được làm tròn theo nguyên tắc sau:

- Phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 50 đồng được làm tròn thành 100 đồng.- Phần lẻ nhỏ hơn 50 đồng được làm tròn xuống 0 đồng (bỏ).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2002.

Điều 3: Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

(đã ký)

Mai Liêm Trực
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương