TỔng cục bưU ĐIỆn số: 477/2002/QĐ-tcbđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt namtải về 41.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích41.02 Kb.

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 477/2002/QĐ-TCBĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2002QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN


Ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;

Xét đề nghị của Tổng cục Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 2662/GCTT ngày 32/5/2002 về việc phương án giảm giá cước viễn thông quốc tế.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ tướng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông và Thủ tướng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

(đã ký)

Mai Liêm Trực

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

1. Cước thuê theo tháng (đầu phía Việt nam - half circuit):
1.1. Cước thuê kênh qua cáp biển

Đơn vị tính: USD/thángLoại kênh

Vùng liên lạc 1

Vùng liên lạc 2

(Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, South Korea)

(Từ Việt Nam đến các quốc gia, vùng lãnh thổ còn lại)

a) Kênh điện thoại

 

 

M 1040 thoại

2.504

2.812

M 1040 thoại/số liệu

2.941

3.303

M 1020 thoại/số liệu

3.003

3.372

b) Kênh điện báo

 

 

- 50 baud

 

 

+ Đơn công

626

703

+ Song công

938

1.054

- 100 baud

 

 

+ Đơn  công

751

843

+ Song công

1.127

1.265

- 200 baud

 

 

+ Đơn công

1.002

1.125

+ Song công

1.502

1.688

c) Kênh ở các tốc độ:

 

 

- 300 b/s

1.002

1.125

- 1200 b/s

1.253

1.406

- 2400 b/s

1.628

1.827

- 4800 b/s

2.003

2.249

- 9600 b/s

2.855

3.206

- 19,2 Kb/s

3.401

3.818

- 64 Kb/s

4.195

4.711

- 128 Kb/s

7.624

7.624

- 192 Kb/s

9.615

9.615

- 256 Kb/s

11.930

11.930

- 384 Kb/s

14.846

14.846

- 512 Kb/s

18.410

18.410

- 768 Kb/s

22.643

22.643

- 896 Kb/s

25.135

25.135

- 1024 Kb/s

27.626

27.626

- 1152 Kb/s

33.427

33.427

- 2048 Kb/s

44.529

44.529

1.2. Cước thuê kênh qua vệ tinh
- Cước thuê kênh qua vệ tinh không phân biệt theo vùng.
- Mức cước thuê kênh qua vệ tinh bằng mức cước Vùng 1 của bảng cước thuê kênh qua cáp biển quy định tại mục 1.1 trên.

2. Cước thuê ngày
- Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày thu bằng 1/10 mức cước thuê kênh tháng.
- Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 10, mỗi ngày thu bằng 1/20 mức cước thuê kênh tháng.
- Từ ngày thứ 11 trở đi, mỗi ngày thu bằng 1/25 mức cước thuê kênh tháng nhưng tổng cước thuê ngày không lớn hơn cước thuê tháng.

3. Cước thuê kênh phần kéo dài trong nước:

3.1. Cước thuê kênh đường dài liên tỉnh (nếu có): áp dụng theo bảng cước thuê kênh viễn thông đường dài trong nước do Tổng cục Bưu điện qui định.

3.2. Cước thuê kênh nội tỉnh (bao gồm cả nội tỉnh và nội hạt): Thống nhất áp dụng như đối với khách hàng thuê kênh viễn thông đường dài trong nước.

4. Giảm cước thuê kênh : Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh Viễn thông quốc tế được giảm cước thuê kênh cho khách hàng trong các trường hợp: thuê theo thời hạn hợp đồng dài hạn, khách hàng trả tiền trước, khách hàng thuê nhiều kênh, khách hàng đặc biệt, nhưng mức giảm không quá 15 % so với mức cước quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên. 5. Các mức cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Bưu điện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương