Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bộ y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dântải về 24.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích24.65 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1331 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 625/TTr- BYT ngày 20 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1321/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bộ Y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Y tế;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1331 /QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________
I. TẬP THỂ:


 1. Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 2. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 3. Trung tâm Huyết học - Truyền máu Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 4. Khoa Phụ sản D13, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế

 5. Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế

 6. Khoa Nhi Hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế;

 7. Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế;

 8. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế;

 9. Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế;

 10. Bệnh viện Tâm thần TW I, Bộ Y tế;

 11. Khoa Ngoại dịch vụ, Bệnh viện TW Huế, Bộ Y tế;

 12. Khoa Mắt, Bệnh viện TW Huế, Bộ Y tế;

 13. Khoa Cấp cứu - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện TW Huế, Bộ Y tế

 14. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện TW Huế, Bộ Y tế

 15. Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

 16. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bộ Y tế;

 17. Công đoàn Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế;

 18. Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II, Bộ Y tế;

 19. Khoa kiểm nghiệm các dạng bào chế, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Bộ Y tế;

 20. Phòng Đào tạo, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế ;

 21. Bộ môn Châm cứu, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
II. CÁ NHÂN:

 1. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế;

 2. Tiến sĩ Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế;

 3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế;

 4. Thạc sĩ Nguyễn Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 5. Bác sĩ chuyên khoa cấp II. Nguyễn Huy Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 6. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nguyễn Thị Bích Vân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 7. Thạc sĩ Vũ Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, Bộ Y tế;

 8. Bà Đặng Thị Ly, Phó trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế;

 9. Bà Trịnh Thị Thu Loan, Bộ môn Bào chế, khoa Dược, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

 10. Tiến sĩ Phạm Đông Phương, Phó chủ nhiệm khoa Dược, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

 11. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Tịnh, Phó trưởng bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Dược, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

 12. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Việt Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế;

 13. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trần Thị Hiên, Giảng viên Bộ môn Nội, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế;

 14. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thúc Hạnh, Trưởng Bộ môn Khí công dưỡng sinh XBBH, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế;

 15. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 16. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế

 17. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trần Thăng, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 18. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Đoàn Thị Phương Lý, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 19. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trần Văn Quả, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 20. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Thị Nam Liên, Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 21. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 22. Bà Phạm Thị Hiền, Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế

 23. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

 24. Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết, Bộ Y tế;

 25. Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết, Bộ Y tế;

 26. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương