Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 15.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích15.35 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1817/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 3148/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1935/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Gia Lai;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (10b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1817/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

1. Bà Phạm Thị Cúc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai;

2. Bà Bùi Khoa Nghi, Trưởng phòng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai;

3. Ông Bùi Vạn Tuế, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai;

4. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai;

5. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nguyễn Văn Linh, tỉnh Gia Lai.

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2011 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6. Ông Nguyễn Sâm, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh, Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;

7. Ông Đinh Văn Khuê, Trưởng phòng Phòng Chính sách, Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;

8. Ông Lê Thu, Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai, tỉnh Gia Lai;

9. Ông Nguyễn Trần Hanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, tỉnh Gia Lai.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.____________________________: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương