Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dântải về 13.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích13.63 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 2023 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 550/TTr- BYT ngày 28 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2149/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Y tế;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân PhúcDANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

____________________


  1. Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế;

  2. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế,

Đã có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng điều trị đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương