TÊn thưƠng phẩM (trade name)tải về 11.03 Mb.
trang54/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   69

500FW: cỏ/ mía, ngô 800WP: cỏ/ ngô

Công ty TNHH

An NôngAtranex

80 WP


cỏ/ mía, dứa, ngô

Công ty TNHH Adama Việt Nam


A-zet

80WP


cỏ/ ngô

Công ty TNHH SX - TM

Tô BaDestruc 800WP

Cỏ/ ngô

Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI


Many 800WP

Cỏ/ ngô

Công ty TNHH BMC


Maizine

80 WP


cỏ/ ngô, mía

Forward International Ltd


Mizin 50 WP, 80 WP, 500SC

50WP: cỏ/ dứa, ngô 80WP: cỏ/ mía, ngô

500SC: cỏ ngô

Công ty CP BVTV

Sài GònNitrazin 800WP

cỏ/ngô

Công ty CP Nicotex


Sanazine

500 SC


cỏ/ mía, ngô

Forward International Ltd


Wamrin

800WP


Cỏ/ngô

Công ty TNHH Việt Thắng3808

Atrazine 120g/l + Mesotrione 32g/l +

S-metolachlor 320g/lLumax 472SE

cỏ/ngô

Syngenta Vietnam Ltd3808

Atrazine 500g/kg + Nicosulfuron 10g/kg

Map hope 510WP

cỏ/ngô

Map Pacific PTe Ltd3808

Atrazine 300g/l + Sulcotrione 125g/l

Topical 425SC

cỏ/ ngô

Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng3808

Azimsulfuron (min 99%)

DuPontTM Katrocet®

50WG


cỏ/ lúa gieo thẳng

DuPont Vietnam Ltd.3808

Bensulfuron Methyl (min 96 %)

Beron

10 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV

Sài GònBensurus

10WP


cỏ/ lúa cấy

Công ty CP Nông dược

Việt NamDuPontTM Londax®

10 WP


cỏ/ lúa cấy

DuPont Vietnam Ltd


Furore

10WP, 10WGcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Loadstar

10WP, 60WG, 60WP10WP: cỏ/ lúa gieo thẳng

60WG, 60WP: cỏ/ lúa cấy

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Mullai

100WP, 100WGcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM Bình Phương


Rorax 10 WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Việt Thắng


Sharon

100 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Quốc tế

Hòa BìnhSulzai

10WP


cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Vật tư BVTV Phương Mai3808

Bensulfuron Methyl 12% + Bispyribac-sodium 18%

Honixon

30WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP

Nicotex
3808

Bensulfuron Methyl 0.16g/kg + Butachlor 3.04g/kg

Apoger

3.2GR


cỏ/ lúa cấy

Công ty CP Chuyển giao tiến bộ KTNN Nicotex


One-tri 3.2GR

cỏ/lúa cấy

Công ty TNHH BMC3808

Bensulfuron Methyl 1.5% + Butachlor 28.5% + Chất an toàn Fenclorim 10%

Bé bụ

30WP, 30SEcỏ/ lúa gieo thẳng


Công ty CP BVTV

Sài Gòn
3808

Bensulfuron Methyl 100g/kg + Cyhalofop butyl 50g/kg + Quinclorac 300g/kg

Haly super 450WP

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP ND Quốc tế

Nhật Bản
3808

Bensulfuron Methyl 108g/kg (1g/l), (63g/kg), (105g/kg) (55g/kg), 55g/l + Cyhalofop Butyl 1g/kg (1g/l), (1g/kg), (50g/kg), (200g/kg), 105g/l + Quinclorac 10g/kg (255g/l), (343g/kg), (305g/kg), (305g/kg), 200g/l

Topsuper

119WP, 257SC, 407WP, 460WP, 560WP, 360SCCỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung3808

Bensulfuron Methyl 2% + Mefenacet 66%

Danox

68 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA3808

Bensulfuron Methyl 30g/kg + Mefenacet 500g/kg

Acocet

53 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Thái Nông

3808

Bensulfuron Methyl 9% (4%), (3%) + Mefenacet 1% (46%), (50%)

Wenson

10WP, 50WP, 53WP10WP: cỏ/ lúa cấy 50WP:cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng 53WP: cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH

Trường Thịnh

3808

Bensulfuron Methyl 4% + Pretilachlor 36%

Queen soft

40WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê3808

Bensulfuron Methyl 0.7% + Pyrazosulfuron Ethyl 9.3%

Cetrius

10WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA

3808

Bensulfuron Methyl 5g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 95g/kg

Sirafb

100WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American3808

Bensulfuron methyl 0.25g/kg + Pretilachlor 1.75g/kg

Droper 2GR

cỏ/lúa gieo

Công ty TNHH BMC3808

Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor

Fenrim

18.5WP


cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV I TW(min 95%) 15%

Fitri

18.5 WP


cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng, lạc

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao


Vitarai

18.5WP


Cỏ/lúa cấy

Công ty TNHH Việt Thắng3808

Bensulfuron Methyl 40g/kg + Propisochlor 160g/kg

Gradf 200WP

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nông dược Nhật Việt3808

Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg)

Cow

36 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Sifata

36WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Guizhou CVC INC. (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)


Tempest

36 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA3808

Bensulfuron Methyl 4% + Quinclorac 28%

Quinix

32 WP


cỏ/ lúa

Công ty CP

Nicotex
3808

Bensulfuron Methyl 6% + Quinclorac 34%

Ankill A

40WP, 40SCcỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV

An Giang
3808

Bensulfuron Methyl 50g/kg + Quinclorac 350g/kg

Flaset

400WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn3808

Bensulfuron Methyl 90g/l + Quinclorac 450g/l

Newnee 540SC

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty CP Nông dược

Việt Nam
3808

Bensulfuron methyl 7% + Quinclorac 33%

Laphasi 40WP

Cỏ/lúa gieo thẳng

Công ty TNHH MTV BVTV Long An3808

Bensulfuron methyl 30g/kg (5%) + Quinclorac 330g/kg, (40%)

Subrai 36WP, 45WP

Cỏ/lúa gieo thẳng, lúa cấy


Công ty TNHH Việt Thắng3808

Bensulfuron methyl 95g/kg (7g/kg) + Quinclorac 5g/kg (243g/kg)

Rocet

100WP, 250SC100WP: cỏ/ lúa cấy 250SC: cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA

3808

Bensulfuron methyl 40g/kg + Quinclorac 560g/kg

Mizujapane

600WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Bentazone 10 % + Quinclorac 20 %

Zoset

30 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV I TW3808

Bentazone 200g/l + Cyhalofop butyl 50g/l + Quinclorac 200g/l

Startup 450SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nông Việt3808

Benazolin-ethyl (min 95%) 300g/l + Quizalofop-P-ethyl 50g/l

Shootbis

350EC


cỏ/lạc

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Bispyribac-sodium (min 93 %)

Camini

10SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP TST

Cần ThơDanphos

10 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Herstop

10 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Đồng Xanh


Domino

20 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP BVTV

Sài GònFaxai

10 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Đầu tư Phát triển

Tam NôngHorse 10SC

cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH ADC


Jianee

10SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)
Lanina

100SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa VàngMaxima

10 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

ACPNewmilce

100 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH An Nông


Nixon

20 WP


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Nicotex


Nofami

10SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Nomeler

100 SC


cỏ/ lúa gieo thẳng

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA
Nominee

10SC, 100OF: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương