Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.93 Kb.
#926
Phụ lục

Mẫu KM-1 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

straight connector 1

Tên thương nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

…, ngày tháng năm 20…

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng


 • Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

 • Điện thoại:………………………. Fax: ………………… Email: ……………………...

 • Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

 • Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: …………………………..

 • Người liên hệ:…………………………………… Điện thoại: …………………………..

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

 1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………

 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..

 3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...

 4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………

 5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….

 6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..

 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …………………………………………………………………………..

 8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….

 9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..

 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….

(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)

tải về 10.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương