Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cv số Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 11.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.14 Kb.
#929
Mẫu KM-8 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên thương nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cv số ……… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.., ngày tháng năm 200…


THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng


 • Tên thương nhân:…………………………………………………………

 • Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...

 • Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..

 • Người liên hệ: ........................................... Điện thoại: .............................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:


 • Thời gian khuyến mại:............................................................................

 • Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .

 • Cơ cấu giải thưởng:................................................................................

 • Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......…….......

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.(Tên thương nhân) cam kết:

 • Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

 • Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Công Thương thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Công Thương xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

 • Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

 • Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • (Các cam kết khác ......)

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)
Каталог: images -> dvc
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
dvc -> Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá

tải về 11.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương