Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010tải về 464.28 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích464.28 Kb.
1   2   3   4

6. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Kh«ng cã thay dæi

7. Quyền lợi của Ban Gi¸m đốc: §­îc h­ëng tiền lương, thưởng của Ban gi¸m đốc và c¸c quyền lợi kh¸c của Ban gi¸m đốc8. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

 • Chế độ làm việc

 • Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5.5 ngày/tuần, thời gian làm việc của các xưởng sản xuất trực tiếp được chia thành 3 ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và có những đãi ngộ thỏa đáng.

 • Nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ lễ: Người lao động được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Người lao động có thời gian làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên, được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, nếu làm dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 5 năm làm việc, Người lao động được cộng thêm một ngày nghỉ phép.

 • Nghỉ ốm, thai sản: Người lao động khi ốm đau được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ Bảo hiểm xã hội và được hưởng mức trợ cấp ốm đau theo qui định của Nhà nước. Người lao động nghỉ thai sản được hưởng theo chế độ quy định của Bảo hiểm xã hội.

 • Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

 • Chính sách tuyển dụng, đào tạo

 • Tuyển dụng: Công ty có hệ thống quy chế về tuyển dụng rõ ràng, tuyển dụng thông qua các nguồn lao động từ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và lao động phổ thông trên địa bàn. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt ngành nhựa hiện nay rất cần đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao. Tùy từ vị trí cụ thể mà Công ty đề ra tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

 • Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng xứng đáng với cống hiến chất xám, đặc biệt là đối với các nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Điều này, một mặt để giữ chân người lao động lâu dài, vừa thu hút được lao động có năng lực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

 • Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, Hệ thống an toàn thực phẩm HACCP, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nghề nghiệp và các kỹ năng cho người lao động thông qua các hình thức đào tạo tập trung, thi nâng bậc hàng năm, đào đạo kèm cặp, gửi đào tạo bên ngoài. Công ty sẽ hỗ trợ từ 50 – 100% kinh phí cho các trường hợp lao động tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng liên quan … phù hợp với nghề nghiệp và được Công ty phê duyệt. Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Công ty sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động sớm thích nghi và nắm bắt được công việc mới. Ngoài ra căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức như: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khóa huấn luyện … Kết quả mỗi khóa đào tạo phải được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

 • Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

 • Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua Qui chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, đóng góp cho công ty, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ trên thành tích của từng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện công việc đạt hiệu quả cao, có sáng kiến cải tiến công việc … Ngoài ra Công ty còn có chế độ thưởng lương vào cuối năm, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh của Công ty trong năm mà số lương thưởng sẽ tăng giảm tương ứng.

 • Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm, xã hội, bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

9. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

Trong n¨m kh«ng cã thay ®æi vÒ c¸c thµnh viªn trong H§QT , ban kiÓm so¸t.

Danh sách HĐQT sau đại hội cổ đông 2011 :


 1. Ông Lương Xuân Dũng : Chủ tịch HĐQT

 2. Ông Vò Xu©n Dòng : Thành viên

 3. Ông Lê Ngọc Tụng : Thành viên

 4. Ông Nguyễn Quang Huynh : Thành viên

 5. Ông Nguyễn Viết Hòa : Thành viên

Danh sách Ban kiểm soát sau đại hội cổ đông 2011:

 1. Ông Nguyễn Duy Hà : Trưởng ban

 2. Ông Trần Văn Chung : Thành viên

 3. Ông Nguyễn Quốc Chính : Thành viênVIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty

- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiêu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…) C«ng ty kh«ng tæ chøc thanh lËp ra c¸c tiÓu ban mµ chi ho¹t hhéng kiªm nhiÖm theo t­êng phÇn hµnh c«ng viÖc cô thÓ

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên :

Ban kiÓm so¸t cã 3 thµnh viªn ho¹t ®éng, kiªm nhiÖm ,thay mÆt cæ ®«ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh SXKD t¹i c«ng ty. Trong n¨m 2010, Ban kiÓm so¸t ®· thùc hiÖn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ c«ng ty. Trong n¨m, tham gia ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp cña héi ®ång qu¶n trÞ, kiÓm so¸t b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tham kh¶o ý kiÕn trong tÊt c¶ c¸c cuéc häp cña H§QT

Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ban kiÓm so¸t thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ®éc lËp trong kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ, cña ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, tham gia ý kiÕn ph¶n biÖn cïng tËp thÓ H§QT, gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc vµ ®· ®¹t ®­îc môc tiªu chÊt l­îng, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ ®Çu t­ vµ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

Qu¶n lý chÆt trÏ c¸c kho¶n chi, thùc hµnh tiÕt kiÖm, më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

+ Chñ tÞch H§QT thï lao lµ : 5.00.000®/ th¸ng

+ c¸c thµnh viªn H§QT thï lao : 3..000.000 ®/ ng­êi/th¸ng

+ Tr­ëng ban kiÓm so¸t lµ : 2.000.000 ®/ ng­êi/th¸ng

+ Th­ ký H§QT : 1.500.000 ®/ ng­êi/th¸ng

+ Thµnh viªn ban kiÓm so¸t : 1.500.000 ®/ ng­êi/th¸ng

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

+ Héi ®«ng qu¶n trÞ : 3 thµnh viªn

+ Ban kiÓm so¸t : 2 thµnh viªn

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

L­¬ng Xu©n Dòng : 70.060 CP; 0.61%

Vò Xu©n Dòng : 0 CP ;0

NguyÔn Quang Huynh : 20.680 CP; 0,18%

Lª Ngäc Tông : 13.810 CP ; 0,12%

NguyÔn ViÕt Hßa : 10.460 CP ; 0,09%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Trong n¨m 2010 các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên kh«ng cã giao dÞch , mua, b¸n m· cæ phiÕu THB

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước :

Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội : 55%

Cổ đông khác : 45%

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

Cổ đông lớn : Tổng công ty Bia rượu NGK Hà nội nắm giữ 6.283.510 cổ phần chiếm 55%2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông .


STT

Hä vµ tªn

Sè §KSH

§Þa chØ

Quèc tÞch

Lo¹i

Sè l­îng

I

C¸ nh©n

 

 

 

 

 

1

Atsushi Minami

IS 8495

5-72-1107,Nakamachidai,Tsuduki,Yokohama

Japan

1

1.000

2

David Jonathan Lee

IA 0085

101West 77th ST,APT#E,New York,NY 10024

America

1

500

3

HU,Chung-HSIN

IS 7436

8F., NO.10,LANE21,SEC.16,SINHAI RD.,TAIPER CITY 116,TA

Japan

1

2.500

4

Kojima Dai

IA 2890

7-1Kitaichinosawa,UtunomiyaTochigi 320-0048, Japan 303-36, Kamikuzawa

Japan

1

7.600

5

Kurogi Shuichiro

NAKAMURA


IA0247

Sagamihara-shi, Kanagawa, 229-Yokohama-shi ASahi-KU

Japan

1

43.400

6

AKIRA NUMOTO

IS 4926

wakabadai 2-21-1104-14-15-101 Nishikasumicho

Japan

1

300

7

MICHITAKA

IA3208

Minami-ku Hiroshima 112 1648-17 Kamaebicyou

Japan

1

700

8

Noro Sanae

IS 8114

Yokkaichishi, Mieken 512-1201, Japan

Japanese

1

300

9

Sato Hiroakhi

IS5062

7-8-2001 Hikarigaoka,Nerimaku,Tokyou

Japan

1

800

10

Wataru Miyazawa

IS3232

6-5-603 chuourinkan Yamatoshi,Kanagawa, ken, Japan

Japan

1

100

11

TAGI AKIKO

IS7555

2-9-11 Matuzaki –tyo,Abenoku Osaka City,Japan

Japan

1

200

12

YOZA YASUJI

IS5004

OKINAWA –KEN NAHA-SIORUKU 726KO- POAI 301

Japan

1

6.000

13

Yuichi Tamura

IS8764

1-6-17, Tisima, Taisyo –ku, Osaka-si, Osaka-hu

Japan

1

2.500

14

Yutaka Noda

I00338

993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken

Japan

1

200 

Céng:______66.100'>Céng:

 

 

66.100

II

Tæ chøc

 

 

 

 

 

1

ALZAWA SECURITIES CO.,LTD

CA2521

1-20-3 Nihonbashi, Chuo –KU,Tokyo,JP 103-0027

NhËt B¶n

1

70.000

2

IWAI SECURITIES CO.,LTD

CA2539

1-8-16 Kitahama Chuo – Ku Osaka 541-0041

NhËt B¶n

1

1.200
 

 

Céng:

 

 

71.200Ngày ….. tháng….năm ….

Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- -
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương