Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 436.91 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích436.91 Kb.
#933
1   2   3   4   5

line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KHAI THÁC THỬ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải............
Thực hiện văn bản chấp thuận mở tuyến số ….. ngày ..tháng …năm của Sở GTVT…,…(tên doanh nghiệp, hợp tác xã)…. báo cáo kết quả khai thác thử trên tuyến……(tên tuyến)….. từ ngày ….tháng….năm….đến ngày…..tháng…năm…như sau:

  1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách:

  1. Về thực hiện biểu đồ chạy xe

  • Tổng số chuyến xe (theo văn bản chấp thuận):.............................................

  • Tổng số chuyến xe thực hiện:........................................................................

  • Tổng số chuyến xe không thực hiện:.............nguyên nhân:..........................

  • Tỷ lệ chuyến xe thực hiện/Tổng số chuyến xe (theo văn bản chấp thuận):......

2. Về sản lượng khách

  • Tổng sản lượng khách vận chuyển:...............................................................

  • Sản lượng khách bình quân/chuyến xe:........................................................

  • Sản lượng khách bình quân khi xuất bến/chuyến xe:...................................

  • Hệ số sử dụng ghế xe bình quân:..................................................................

II. Tình hình thực hiện chất lượng dịch vụ đã đăng ký (báo cáo theo từng nội dung cụ thể trong đăng ký chất lượng dịch vụ)

III. Tình hình vi phạm của phương tiện, lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình (báo cáo 5 thông tin bắt buộc)

IV. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục: ………….Đại diện doanh nghiệp/Hợp tác xã

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 14

Cơ quan có thẩm quyền:.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 46

.........., ngày...... tháng...... năm.....


CÔNG BỐ ĐƯA VÀO KHAI THÁC

TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG Ô TÔ


Kính gửi:

.............................................................(1)

Căn cứ …..(2)…………, văn bản đề nghị công bố tuyến của …...(3)…… và báo cáo kết quả khai thác thử của doanh nghiệp, hợp tác xã; ..(tên cơ quan công bố tuyến)…công bố tuyến……………………………là tuyến chính thức trong danh mục tuyến vận tải khách cố định……( liên tỉnh hoặc nội tỉnh)… như sau:

Tên tuyến: Nơi đi: ..................... Nơi đến: ........................và ngược lại (3)

Bến đi: Bến xe ........................... ( thuộc .....................................................).

Bến đến: Bến xe ........................... ( thuộc...................................................).

Hành trình chạy xe: .......................................................................................

Cự ly vận chuyển: .................km

Mã số tuyến:.........................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bến xe nơi đi;

- Bến xe nơi đến;

- Lưu.


Cơ quan công bố tuyến

(Ký tên, đóng dấu)(1) - Đối với tuyến liên tỉnh: Sở GTVT liên quan và doanh nghiệp (HTX) đề nghị công bố tuyến.

- Đối với tuyến nội tỉnh: Tổng cục ĐBVN và DN, HTX đề nghị công bố tuyến.

(2) Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải cố định của cơ quan có thẩm quyền (sau khi công bố).

(3) - Đối với tuyến liên tỉnh: Sở Giao thông vận tải;

- Đối với tuyến nội tỉnh: Doanh nghiệp (HTX).

(4) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã (nơi đặt bến xe, nếu là tuyến nội tỉnh).


Phụ lục 15


Tên doanh nghiệp, HTX: ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .............. /..............

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....
THÔNG BÁO

......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Kính gửi: ........( Sở Giao thông vận tải, Bến xe nơi đi, Bến xe nơi đến) ..........
1. Tên đơn vị vận tải:.............................................................................

2. Địa chỉ: ...............................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...........ngày ........./...../......... do ……………(tên cơ quan cấp) ............ cấp.

5. Kể từ ngày......./........./.........Doanh nghiệp (HTX) sẽ..........(1).....trên tuyến ...................

6. Danh sách xe bổ sung hoặc thay thế:TT

Biển kiểm soát

Số ghế

Tên đăng ký sở hữu xe

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Tuyến đã được chấp thuận khai thác

1Bến đi....-Bến đến...

2..Bến đi....-Bến đến...

7. Danh sách xe ngừng:

TT

Biển kiểm soát

Số ghế

Tên đăng ký sở hữu xe

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Tuyến đã được chấp thuận khai thác

1Bến đi....-Bến đến...

2..Bến đi....-Bến đến...

8. Tần suất giảm … chuyến, còn …chuyến trên tuyến.Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi một trong các nội dung sau: ngừng khai thác xe (chỉ với trường hợp giảm tần suất chạy xe); ngừng khai thác trên toàn tuyến hoặc bổ sung nhưng không làm tăng tần suất chạy xe, thay thế xe. Nếu là ngừng khai thác xe hoặc ngừng khai thác trên toàn tuyến thì không cần lập danh sách.Phụ lục 16


TÊN ĐƠN VỊ:……...

Điện thoại:………

Mã số thuế:………….
Số: /HHVT-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....

Số:………………………

LỆNH VẬN CHUYỂN

Dùng cho xe ô tô vận chuyển hành khách tuyến cố định

Có giá trị từ ngày ………………… đến ngày ……………………..
Cấp cho Lái xe 1:………………………..………….. hạng GPLX:…………

Lái xe 2:…………………… …….…………hạng GPLX:…………

Nhân viên phục vụ trên xe:………………………………………..

Biển số đăng ký:…………..…….. số ghế:…… ….. Loại xe:… ……………

Tuyến:………………………………………Mã số tuyến:………………….

Hành trình chạy xe:…………………………………………………………Thủ trưởng

đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)Cán bộ kiểm tra kiểm tra xeLượt xe thực hiện

Bến xe đi, đến

Giờ xe chạy

Số khách

Bến xe

(Ký tên và đóng dấu)
Lượt đi

Bến xe đi:………………

xuất bến

……. giờ ngày……..

Bến xe nơi đến: ………..

đến bến

……. giờ ngày………

Lượt về

Bến xe đi:……………..

xuất bến

…. giờ ngày…….

Bến xe nơi đến: ………

đến bến

……. giờ ngày………

LÁI XE 1

(Ký và ghi rõ họ tên)LÁI XE 2

(Ký và ghi rõ họ tên)NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE

(Ký và ghi rõ họ tên)
* Ghi chú:

- Bến xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.

- Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung khác để phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.

Phụ lục 17
Phù hiệu “XE TAXI”
1group 68. Hình minh hoạ:

autoshape 75


2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:


Nội dung

Kiểu chữ

Chiều cao chữ (chưa có dấu)

Chiều rộng chữ

"Số ........../........."

Times New Roman

Cỡ chữ 16 - 18

"XE TAXI"

Times New Roman (in hoa) kéo dãn

20mm ± 3mm

15mm ± 3mm

"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"

Times New RomanCỡ chữ 16 - 183. Kính thước phù hiệu:

Chiều dài: Ddài = 200mm ± 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ± 15mm
4. Mầu sắc của phù hiệu:

Chữ bên trong màu xanh đậm, khung viền cùng màu chữ, nền hoa văn của biển hiệu màu hồng nhạt in chìm hình một chiếc xe ô tô 5 chỗ ở chính giữa phù hiệu.


Phụ lục 18


Tên doanh nghiệp, HTX:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .............. /.................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....
ĐĂNG KÝ BIỂU TRƯNG (LOGO)

CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT
Kính gửi: Sở GTVT .................................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ..................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................

3. Trụ sở: .................................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ............................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..........................................................

cấp ngày ......... tháng......... năm ...................

......(Tên doanh nghiệp/HTX)....đăng ký màu sơn xe buýt thuộc đơn vị với đặc trưng như sau: ..........................................

......(Tên doanh nghiệp/HTX)....đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi như sau:............
Xác nhận của Sở Giao thông vận tải

Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục 19
PHÙ HIỆU “XE HỢP ĐỒNG”
1. Hình minh hoạ:

group 76


autoshape 83


2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

Nội dung

Kiểu chữ

Chiều cao chữ (chưa có dấu)

Chiều rộng chữ

"Số ........../........."

Times New Roman

Cỡ chữ 16 - 18

"XE HỢP ĐỒNG"

Times New Roman (in hoa)

20mm ± 3mm

15mm ± 3mm

"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"

Times New RomanCỡ chữ 16 - 183. Kính thước phù hiệu:

Chiều dài: Ddài = 200mm ± 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ± 15mm
4. Mầu sắc của phù hiệu:

Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm hình một chiếc xe ô tô chở khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300km trở xuống chữ màu xanh đậm.


Phụ lục 20


Đơn vị kinh doanh: ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .............. /...........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....
DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

(Kèm theo Hợp đồng kinh tế số ......./.......... ngày ...... tháng ....... năm ......)

STT

Họ tên hành khách

Năm sinh

Ghi chú

......

Tổng số: ............ người

Đơn vị kinh doanh

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Đại diện tổ chức, cá nhân

bên thuê vận tải

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Каталог: vi-VN -> bannganh -> banantoangiaothong -> Documents
bannganh -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
bannganh -> Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
Documents -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban an toàn giao thôNG

tải về 436.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương