Tên mô đun: chuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển lập trình cở nhỏ Mã mô đun: MĐ 22tải về 73.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2024
Kích73.27 Kb.
#57034
day slide logo

Tên mô đun: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỞ NHỎ Mã mô đun: MĐ 22

Thời gian thực hiện mô đun: 30 giờ;

  • Lý thuyết: 13 giờ;
  • Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập: 16 giờ;
  • Kiểm tra: 1 giờ

Mục tiêu mô đun

  • Kiến thức: + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM). + Phân tích được cấu trúc phân cứng và phân mềm của các bộ điều khiển này.
  • - Kỹ năng: + Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi. + Chạy mô phỏng trên máy tính với phân mềm chuyên dụng. + Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. + Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Bài 1: Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ


1. Mục tiêu của bài
- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC. - Phân tích được cấu trúc phân cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO!. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo. - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung bài học

2.1. Tổng quát. 2.2. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng. 2.3. Ưu điểm và nhược điểm so với PLC. 2.4. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo! của hãng SIEMENS. 2.4.1. Phân loại và kết cấu phân cứng. 2.4.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phân cứng theo chủng loại. 2.4.3. Khả năng mở rộng

I. Tổng quát

  • PLC laø vieát taét cuûa cuïm töø tieáng Anh “Programmable Logic Control” laø thieát bò ñieàu khieån logic laäp trình ñöôïc, cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån logic thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình. Coù theå noùi PLC laø moät maùy tính nhöng ñöôïc thieát keá chuyeân duøng cho caùc nhieäm vuï ñieàu khieån vaø laøm vieäc trong moâi tröôøng coâng nghieäp, vì vaäy noù coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn sau: - Thieát keá phuø hôïp vôùi moâi tröôøng coâng nghieäp: Chaéc chaén, chòu rung ñoäng, ñoä aåm, nhieät ñoä, thôøi gian laøm vieäc … - Coù caùc ñaàu vaøo (In), ñaàu ra (Out) cho caùc thieát bò nhaäp xuaát. - Laäp trình deã daøng vôùi ngoân ngöõ deã hieåu, thöïc hieän chuû yeáu vieäc giaûi quyeát caùc baøi toaùn logic vaø chuyeån maïch.

tải về 73.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương