Tên gọi : CÔng ty cp sách và thiết bị trưỜng học long antải về 139.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích139.71 Kb.
#21761

Công ty Sách và TBTH Long An Báo cáo thường niên 2010

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

-------------------------

Tên gọi :CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN.

Tên tiếng Anh: Long An School Book and Equipment Joirt Stock Company.

Tên giao dịc LABECO

Mã cổ phiếu: LBE

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.100.000CP

Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng (mười một tỷ đồng)

Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Phường I – TP. Tân An - Tỉnh Long An

Điện thoại : (072) 822 374 FAX: (072) 834 447

Năm báo cáo: 2010

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An (sau đây gọi tắt là:“Công ty”) được thành lập theo quyết định số 4834/QĐ-UB ngày 9 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Long An. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000090 ngày 12 tháng 1 năm 2005. Từ khi thành lập Công ty đến nay đã 18 lần điều chình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 07 tháng 12 năm 2010. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 22/2/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 09 /GCN- TTGDHN ngày 21/1/2008 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán LBE.

Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng.Trong đó:

+Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư 22,9% : 2.520.000.000 đồng

+Cổ đông là CB CNV và ngoài doanh nghiệp 77,1% : 8.480.000.000 đồng.

I.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

I.1.1 Ngành nghề kinh doanh: phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác; kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chôi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục, kỷ thuật, tin học, băng đĩa; in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các loại tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.

I.1.2 Tình hình hoạt động:

+Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

+Từ khi được thành lập công ty phát triễn ổn định,doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch hàng năm; thu nhập của người lao động ổn định và có tăng trưởng.

I.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Kế hoạch phát triển kinh doanh


- Toàn ngành giáo dục rộng lớn của tỉnh Long An là khách hàng chiến lược của công ty. Công ty luôn tạo quan hệ gắn bó từ Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục đến các trường học, phải luôn lắng nghe tìm hiểu những yêu cầu của ngành giáo dục và đáp ứng một cách cao nhất những yêu cầu đó.

- Phát triển đồng đều sách và thiết bị, mở rộng mạng lưới bán lẻ

- Tập trung xây dựng các cửa hàng đều khắp ở các huyện có tiềm năng kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho ngành giáo dục và phục vụ các nhu cầu cho đời sống nhân dân, trong đó sách thiết bị giáo dục chiếm tỉ trọng lớn.

- Tiếp tục liên kết sản xuất và tự sản xuất để tăng dần tỉ trọng doanh thu từ mặt hàng tự sản xuất của công ty.

- Phát triển cung ứng sách và thiết bị ra ngoài ngành giáo dục (phục vụ sách và thiết bị dạy nghề, thiết bị tin học và các loại thiết bị kỹ thuật khác) cho các ngành trong tỉnh.

- Từng bước thực hiện cung ứng thiết bị ra ngoài tỉnh.II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2010

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An, trong năm hoạt động 2010 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp đề xuất do Giám đốc Công ty trình bày, HĐQT đã đi sâu phân tích tình hình kinh doanh cùng các giải pháp đề xuất để có các chỉ đạo với ban điều hành thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi cuộc họp, sau mỗi cuộc họp có Nghị quyết với các nội dung chính được tóm tắt như sau:

1/ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và xem xét kỹ các yếu tố tác động cũng như dự báo về môi trường kinh doanh. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tại từng phiên họp HĐQT cũng đã có những đánh giá và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động SXKD bám sát với tình hình thực tế của công ty từ đó có những giải pháp điều hành trong các giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá chung, năm 2010 là một năm khá thành công đối với Công ty kể từ ngày thành lập. Do có những giải pháp kịp thời, nhanh nhạy và năng động phù hợp với sự biến động của môi trường kinh doanh và sự cố gắng, nỗ lực của toàn công ty. Năm 2010, tổng doanh thu đạt 88,1 tỷ (đạt 176,3% kế hoạch và tăng 44,3% so với năm 2009); lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng (bằng 194,2% kế hoạch).

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010, Hội đồng quả trị thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 và trình lên Đại hội cổ đông như sau:TT

CHỈ TIÊU

CĂN CỨ TRÍCH LẬP

TRỊ GIÁ (ĐỒNG)

A

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 

11.000.000.000

B

LỢI NHUẬN THỰC HIỆN 2010 (sau thuế)

 

3.412.351.232

C

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2010

 
I

Lợi nhuận trước thuế 2010
4.563.546.087

II

Thuế thu nhập doanh nghiệp
1.151.194.855

1

Thuế TNDN phải nộp
1.151.194.855

2

Thuế TNDN hoãn lại
không

III

Lợi nhuận sau thuế
3.412.351.232

IV

Dự kiến phân phối lợi nhuận 20101

Quĩ đầu tư phát triển công ty

5% Lợi nhuận dk phân phối

170.617.562

2

Quĩ dự phòng tài chính

5% Lợi nhuận dk phân phối

170.617.562

3

Thưởng HĐQT hoàn thành vượt kế hoạch

3% lợi nhuận dk phân phối

102.370.537

4

Quỹ phúc lợi

7% lợi nhuận sau thuế

238.864.586

5

Quỹ khen th­ưởng

10% lợi nhuận sau thuế

341.235.123

6

Chia cổ tức cho Cổ đông

20%/năm/vốn góp

2.191.800.000

Hội đồng quản trị đã phê duyệt báo cáo tài chính và trình báo cáo tài chính tổng hợp lên Đại Hội đồng cổ đông.

B. Định hướng nhiệm vụ năm 2010:

 • Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; Giám sát việc thực hiện các Qui chế đã ban hành, thực hiện các điều chỉnh, bổ sung cần thiết xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

 • Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ để có các Nghị quyết và Quyết định kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm.

C. HĐQT Công ty kiến nghị và trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các báo cáo và kế hoạch phát triển như sau:

 • Thông qua báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011.

 • Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp (do Công ty Kiểm toán lập) và Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ do HĐQT đề nghị.

 • Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

D. Kết luận


Môi trường kinh doanh năm 2010 đã có những biến động thuận lợi hơn so với năm 2009. Suy thoái kinh tế đã có dấu hiệu được kiểm soát. Nền kinh tế nước ta đã có những tín hiệu hồi phục và tăng trưởng. Những yếu tố đó đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi giúp công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.

Để đạt được kết quả trong năm 2010 là do sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc chủ động, ứng phó nhanh, kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. Với những năng động này, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 sẽ thành công.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể những người lao động trong công ty trong năm qua, sự nhiệt tình và tin tưởng của các quí cổ đông đã giao phó nhiệm vụ quản lý và điều hành công ty cho chúng tôi; tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, hợp tác quí báu và có hiệu quả của các quí bạn hàng, khách hàng. Qua đây tôi cũng mong muốn rằng sự ủng hộ, tin tưởng, và hợp tác trên đây cùng với sự nỗ lực của toàn thể công ty sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010

I/. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH:

Năm 2010 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra là cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, các loại sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Công ty có hệ thống các cửa hàng, các đại lý đều khắp 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nên việc triển khai phục vụ sách đến tận tay giáo viên và học sinh nhanh chóng, kịp thời và ổn định.

Kết quả:


 1. Sách giáo khoa: 1. Sách giáo viên:

Do chủ động kế hoạch và phát hành SGK theo hệ thống qua các cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không có tình trạng thiếu sách, sốt sách.II/. CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC:

Tiếp tục thực hiện Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, công ty đã tích cực tư vấn và phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch hướng dẫn hoạt động thư viện cụ thể hàng năm cho các trường, tham gia công tác kiểm tra thẩm định hoạt động thư viện, tư vấn nâng cao hoạt động thư viện cho các cấp học ngày càng phong phú hơn. Từ đó toàn tỉnh đã có phong trào thư viện đạt tiêu chuẩn hằng năm đều tăng.

+ Trong 341 thư viện đạt tiêu chuẩn theo Quyết định 01 chia ra như sau: • Thư viện đạt tiêu chuẩn: 111;

 • Thư viện đạt tiên tiến: 206;

 • Thư viện đạt tiên tiến xuất sắc: 24.

Trong năm 2010, Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo mở 04 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện. Tổng cộng có 202 học viên tham dự và kết quả có 200 học viên đạt yêu cầu qua kiểm tra cuối khoá học (tỷ lệ 99%) được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III/. CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC:

Công ty đã tham gia dự thầu nhiều gói thầu mua sắm thiết bị dạy học do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, Ban Quản lý Dự án các huyện, các phòng giáo dục là chủ đầu tư và khi trúng thầu đã đáp ứng tốt theo yêu cầu về việc cung cấp, lắp đặt hướng dẫn sử dụng cũng như làm tốt việc bảo hành, bảo trì các thiết bị.

Trong năm qua, công ty đã cung ứng nhiều thiết bị dạy học cho các đơn vị trường học ở các cấp học như:

- Máy vi tính, máy chiếu đa năng, các phần mềm dạy học Kidsmart trang bị cho các trường mầm non, mẫu giáo góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Các thiết bị giáo dục thể chất được chú ý chọn lựa phần lớn làm bằng vật liệu nhựa không độc hại, vật liệu composite để chịu nắng mưa, sử dụng lâu bền như bộ GDTC liên hoàn gồm tổ hợp thang leo kết hợp với thang đu, cầu trượt composite; thang leo 3 cầu trượt; các loại bập bênh composite, xích đu, đu quay, thú nhún lò xo, .v.v . ..

- Các loại bàn ghế theo quy cách cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi; bảng nỉ, bảng từ xoay, các loại kệ thư viện, bộ bàn ghế có kiểu dáng và lộng vẽ trang trí, màu sắc phù hợp. Thiết kế xây dựng các bếp ăn một chiều gồm bếp ga, tủ hấp, tủ dựng thức ăn, bồn rửa, máy hút khí độc, . . . bằng inox đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các trường mầm non mẫu giáo.

- Các loại đàn organ lưu sẵn các bài hát, bài nhạc mầm non, tiểu học có trong chương trình dùng cho các tiết dạy nhạc trong chương trình nhạc phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào danh mục TBDH tối thiểu.

- Các thiết bị phòng nghe nhìn gồm tivi LCD, đầu đĩa, ampli, loa, băng đĩa giáo khoa, bộ máy ảnh kỹ thật số giúp cho giáo viên thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. Thiết bị phát thanh học đường với ampli, micro, loa phóng chuyên dụng dùng trong sinh hoạt dưới cờ, phát thanh sinh hoạt đội, hội thi ngoài trời. . .

- Cung ứng bổ sung theo yêu cầu các thiết bị phục vụ thay sách từ khối lớp 1 đến khối lớp 12 các môn theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường học.

- Các thiết bị dùng trong các phòng thí nghiệm thực hành lý hóa sinh bao gồm bàn thí nghiệm có lắp sẵn hệ thống điện cá nhân, bàn ghế thí nghiệm bằng mặt đá granit, chân inox bền và chống sự ăn mòn của hóa chất; ghế, tủ, kệ cùng một số thiết bị và đồ dùng dạy học để thực hiện các bài thí nghiệm trong chương trình sách giáo khoa.

- Thiết bị TDTT gồm nệm mút dùng cho nhảy cao, nhảy xa; cột lưới, vợt cầu lông, trụ cột bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ.

- Các loại máy photocopy, máy lưu điện, máy fax, máy in, máy chiếu đa năng tích hợp và vi tính xách tay, máy vi tính để bàn có cấu hình mạnh, tương thích và giá cả phù hợp với điều kiện kinh phí của nhà trường nhằm phục vụ giảng dạy, soạn giảng giáo án điện tử, hội thảo chuyên đề.

- Thiết bị nội thất văn phòng như bàn, ghế, bảng chống lóa, tủ hồ sơ, tủ thiết bị, bàn ghế giáo viên; thiết bị đồng bộ phòng thư viện, phòng truyền thống, phòng tin học, phòng học ngoại ngữ, phòng âm nhạc, ….

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2010 ĐVT: triệu đồngIV. CÔNG TÁC KHÁC:

Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, Công ty đã tổ chức mua bán sách giáo khoa cũ qua hệ thống các cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh, đồng thời vận động học sinh tặng lại SGK cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Công ty thường xuyên tham gia hỗ trợ, phối hợp với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học, Hội thi Đổi mới phương pháp dạy học, Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học các cấp hàng năm.

Thực hiện chủ trương Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An chỉ đạo công ty cùng với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT tổ chức trao sách giáo khoa đến tận tay học sinh được 328 bộ sách và 10.000 cuốn tập, trị giá gần 70 triệu đồng cho tất cả con em gia đình thương binh liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 50 triệu đồng.

V/. NHẬN XÉT CHUNG:

* Thuận lợi:

- Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An đã được Sở Giáo dục, các phòng giáo dục, các trường học tin tưởng vào năng lực chuyên môn mời tham gia dự thầu cũng như quan hệ đặt hàng về sách và thiết bị, giúp công ty có điều kiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Các phòng chức năng của Sở phối hợp chặt chẽ mở nhiều lớp tập huấn công tác nghiệm thu, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng thiết bị, tham gia tổ chức xây dựng phong trào thư viện nhà trường phát huy tối đa hiệu quả sử dụng sách và thiết bị, chống hư hao, mất mát, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, nâng chất lượng giáo dục toàn ngành.

- Ban lãnh đạo các đơn vị cơ sở ngành giáo dục đã phối hợp thực hiện rất tốt công tác tổ chức tiếp nhận, nghiệm thu, triển khai thiết bị đưa vào sử dụng đạt hiệu quả.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao.

* Khó khăn:

- Suy thoái kinh tế vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế nước ta; thu nhập người dân chưa cao, biến động giá cả tăng trực tiếp ảnh hưởng đến việc chi tiêu hằng ngày trong đó chi tiêu cho việc mua sắm sách vở học tập cũng bị hạn chế.

- Đầu tư góp vốn xây dựng Siêu thị Tổng hợp Tân An và đưa vào hoạt động không hiệu quả như kế hoạch đề ra gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của côn ty.

Để phục vụ tốt hơn cho năm 2011, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An sẽ không ngừng phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác cung ứng sách và thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng ngày càng cao của các đơn vị.PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. THUẬN LỢI:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục; đầu tư con người, cơ sở vật chất cho việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị Quyết 40/2000/QH 10 của Quốc hội.

- Có sự phối hợp giữa công ty và các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, giữa công ty và các đơn vị cơ sở giáo dục ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện cho công tác cung ứng sách và thiết bị đầy đủ, kịp thời có chất lượng.

- Đội ngũ cán bộ công ty là một tập thể đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo, hỗ trợ nhau trong công tác. Đặc biệt có một chi bộ vững mạnh phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, ban giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch.

- Định hướng đúng đắn chiến lược kinh doanh phát triển song song sách và thiết bị, từng bước mở rộng mạng lưới bán lẻ, tham gia sàn giao dịch chứng khoán của HĐQT và Ban Giám đốc đã giúp cho công ty phát triển bền vững.

II. KHÓ KHĂN:

- Tính cạnh tranh thị trường ngày càng cao, có nhiều đơn vị kinh doanh sản xuất cùng ngành nghề tại địa bàn, vật giá luôn biến động theo chiều hướng tăng do đó gây ảnh hưởng rất lớn trong việc dự báo, xây dựng cũng như thực hiện kế hoạch của công ty.

- Ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa đời sống nhân dân còn nghèo, thu nhập thấp nên việc học sinh có đủ sách và dụng cụ học tập vẫn còn nhiều khó khăn.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH SÁCH:

1- Phát hành sách giáo khoa, các sản phẩm giáo dục:

- Các chỉ tiêu dự kiến phát hành năm 2011 (số học sinh dự kiến năm học 2011-2012: 239.808 hs).

+ Sách giáo khoa : 1.822.500 bản

+ Sách bổ trợ : 1.499.150 bản

+ Sách giáo viên : 2.170 bản

+ Sách mầm non : 238.000 bản

+ Sách tham khảo : 182.000 bản

- Thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí để phụ huynh hiểu được chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2011-2012.

- Những học sinh diện chính sách, học sinh nghèo, học sinh giỏi được ưu tiên mua sách giảm giá.

- Vận động học sinh sử dụng lại sách cũ, học sinh lớp trên tặng lại sách cho học sinh lớp dưới, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo đủ sách nhất là ở những vùng có nhiều khó khăn. Tổ chức thu mua sách cũ xuất bản trong các năm 2009, 2010 bán rẻ cho học sinh sử dụng.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học hàng năm bằng cách tăng cường đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, tăng cường kinh doanh ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tiến hành nâng cấp và phát triển các cửa hàng đã có ở các huyện. Điều chỉnh hình thức kinh doanh của các cửa hàng cho phù hợp với từng địa bàn và đa dạng hóa tất cả mặt hàng.

- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại sách và ấn phẩm, dụng cụ học tập bằng cách tăng cường khuyến mãi ở 2 tháng phát hành sách giáo dục trong hè và trước khai giảng năm học 2011-2012.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.

2- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu phục vụ kịp thời theo yêu cầu của các ngành học.

- In ấn và phát hành sách địa phương (sách mẫu giáo, . . .).

- Ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học và các kỳ thi.

- Học phẩm cho ngành học mầm non.II. CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC:

- Tăng cường bổ sung sách hướng dẫn giảng dạy, sách giáo án, sách tham khảo. Chú trọng bổ sung sách tham khảo theo danh mục mới ban hành hàng năm.

- Tiếp tục củng cố xây dựng tủ sách giáo dục đạo đức, tủ sách pháp luật ở các thư viện trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức nắm tình hình, đôn đốc và kiểm tra phong trào thư viện ở các trường học; phấn đấu xây dựng thư viện đạt tiêu chuẩn, đạt tiên tiến theo quyết định 01/BGD-ĐT của Bộ và 647 /QĐ/SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An.

- Qua phát triển thư viện phải đẩy mạnh phát hành sách tham khảo, sách đạo đức, sách pháp luật, . . .

- Tư vấn các cấp quản lý giáo dục đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng thư viện trường học để tăng cường cơ sở vật chất và nguồn sách cho thư viện.

- Năm 2011 mỗi huyện phấn đấu nâng tỉ lệ từ 3% đến 5% số trường có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỉ lệ bình quân chung trong tỉnh từ 82% trở lên (năm 2010 đạt 82%).

III. CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC:

- Tích cực tham gia dự thầu cung cấp các loại thiết bị cho các trường mầm non, tiểu học, THCS, các trường trung học phổ thông và các trung tâm GDTX và KTTH HN.

- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp cận và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.

- Tư vấn cho các phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác mua sắm trang bị sách và thiết bị.

- Tổ chức các đợt tập huấn bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học cho các giáo viên thiết bị và giáo viên đứng lớp.

- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở cơ sở, đặc biệt là thiết bị vi tính. Tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt đối với thiết bị được trang bị.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 ĐVT: triệu đồngIV. NHỮNG BIỆN PHÁP:

- Phát triển đồng đều sách và thiết bị, mở rộng mạng lưới bán lẻ.

- Tập trung xây dựng các cửa hàng ở các huyện có tiềm năng kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho ngành giáo dục và phục vụ các nhu cầu cho đời sống nhân dân, trong đó sách thiết bị giáo dục chiếm tỉ trọng lớn.

- Tiếp tục liên kết sản xuất và tự sản xuất để tăng dần tỉ trọng doanh thu từ mặt hàng tự sản xuất của công ty.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị.

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. Xem địa chỉ trang web: “ www.sachthietbila.com.vn”V.BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN:

Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Đ ịa ch ỉ : 217 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng.

Điện thoại: : +84.511.655886 Fax: +84.511.655.887

Ý kiến kiểm toán độc lập: Xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.

VI.TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1.Cơ cấu tổ chức Công ty:Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến ngày 31/12/2010 là 50 người. Trong đó, nhân viên gián tiếp là 4 người.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ kế toán và đến ngày lập các Báo cáo này gồm có:

Hội đồng quản trị


 • Ông Nguyễn Văn Vân Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 29/04/2010

 • Ông Lê Phước Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 09/01/2005

Miễn nhiệm ngày 29/04/2010

 • Ông Nguyễn Văn Ngôi Phó Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 09/01/2005

Miễn nhiệm ngày 29/04/2010

 • Ông Nguyễn Văn Ngôi Thành viên Bổ nhiệm ngày 29/04/2010

 • Bà Trần Thị Thúy Linh Thành viên Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2010

 • Ông Phan Cung Đàn Thành viên Bổ nhiệm ngày 09/01/2005

Miễn nhiệm ngày 29/04/2010

 • Ông Đặng Trung Trực Thành viên Bổ nhiệm ngày 29/04/2010

 • Bà Nguyễn Thị Nhìn Thành viên Bổ nhiệm ngày 29/04/2010

Ban Kiểm soát

 • Ông Nguyễn Văn Hồ Trưởng ban Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2010

 • Bà Lê Nguyệt Xuân Thành viên Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2010

 • Ông Bùi Văn Huỳnh Thành viên Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2010

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

 • Ông Nguyễn Văn Ngôi Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/07/2008

 • Ông Nguyễn Văn Vân Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/01/2008

 • Ông Đặng Trung Trực Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/12/2009

 • Bà Trần Thị Thúy Linh Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 28/01/20051.BỘ MÁY QUẢN LÝ


Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ chức mỗi năm một lần, có quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát…, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátHội đồng quản trị

Có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lý khác. Thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị có 5 người.Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. Thành viên cơ cấu Ban kiểm sóat có 3 ngườiCác phòng ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên

Ban giám đốc

Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động của mình. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, các phương án liên doanh, liên kết trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê dụyệt.Phòng Hành chính tài vụ

Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các nhiệm vụ: tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; Quản lý lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; Hành chánh quản trị, văn phòng.

Xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính - kinh doanh qua các chỉ tiêu giá trị; Xây dựng kế hoạch đầu tư và các cơ cấu giá thành, cơ chế giá và định mức chiết khấu, hoa hồng nhằm đảm bảo sự cạnh tranh hiệu quả và phát triển kinh doanh; Tổ chức hạch toán kế toán - tài chính, hạch toán kinh tế theo các quy định hiện hành về tài chính - kế toán; Quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn phục vụ hiệu quả công việc kinh doanh.

Tổ chức công tác kho vận: nhập xuất hàng hóa theo đúng các quy định hiện hành; Tổ chức giao nhận hàng hóa cho khách và các đối tác kịp thời theo tiến độ kinh doanh.Phòng Hành chính tài vụ được chia thành 03 tổ công tác chuyên môn:

 • Tổ Kế toán - Tài chính: phụ trách nghiệp vụ về kế toán - Tài chính.

 • Tổ kho vận gồm: quản lý kho, phụ trách xuất nhập hàng hóa và vận chuyển.

 • Tổ hành chính văn thư - nhân sự.

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Lên kế hoạch trình Giám đốc về việc biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Tổ chức việc bán hàng bằng nhiều hình thức; quản lý kinh doanh các Cửa hàng bán lẻ, kiểm tra, đôn đốc các Cửa hàng thực hiện đúng theo quy định của Công ty.

Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tiếp thị tiến hành các phương án tiếp cận thị trường, xây dựng đề án phát triển sản xuất - kinh doanh; Hoạch định các chiến lược thị trường; Truyên truyền, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa và các định hướng về công tác xuất bản, phát hành, sử dụng SGK, thiết bị dạy học.

Tham mưu cho Ban Giám Đốc chỉ đạo công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị, sách cho thư viện, thực hiện kinh phí theo Thông tư 30/TT - LB ngày 26/7/1990 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo; đưa sách tài trợ của Chính phủ về Thư viện trường vùng sâu, tổ chức các hội thi kể chuyện sách, tuyên truyền và giới thiệu sách, thiết bị...Phòng Kế hoạch nghiệp vụ được chia thành 03 tổ chuyên môn

 • Tổ Kế hoạch - kinh doanh sách giáo dục: phụ trách kinh doanh, tiếp thị và nghiệp vụ về sách giáo dục (phát hành, thư viện)

 • Tổ sản xuất và kinh doanh thiết bị, đồ dùng dạy học: phụ trách tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng thiết bị, tìm nguồn hàng và địa chỉ cung ứng hàng, thực hiện các nghiệp vụ (hướng dẫn sử dụng, tập huấn kỹ thuật - nghiệp vụ và bảo hành, bảo trì thiết bị).

 • Tổ Kế hoạch kinh doanh Cửa hàng bán lẽ: bán hàng, tiếp thị nghiên cứu thị trường, quản lý cung ứng hàng hóa bán lẻ Sách - Thiết bị - Văn hóa phẩm…..

Các Chi nhánh

Giới thiệu và bán sản phẩm: sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tập vở, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và cách sử dụng SGK trước và trong thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học.VII.THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1.Hoạt động của HĐQT:

-HĐQT họp theo định kỳ và đưa ra những nghị quyết để công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện đầy đủ tạI Công ty.

-HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển kinh doanh của Công ty.

2.Hoạt động của BKS:

-Ban kiểm soát hoạt động theo khuôn khổ điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Trưởng ban trực tiếp phân công nhiệm vụ của từng thành viên. Trưởng ban trực tiếp theo dõi hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

-Đến thời điểm đầu năm 2011 có hội ý Ban kiểm soát để thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát hàng năm trình Đại hội cổ đông thường niên 2010.

Long An , ngày 30 tháng 03 năm 2011

CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN NGÔIКаталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 139.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương