TÊn cơ quan, ĐƠn vị thực hiện bảng tập hợP, TỔng hợP Ý kiến nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI)tải về 130.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích130.43 Kb.
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

BẢNG TẬP HỢP, TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÂN DÂN

ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Ngày…..tháng…. năm 2014

Phụ lục 1

Quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

STT

Quá trình tổ chức lấy ý kiến

Nội dung cần báo cáo chi tiết

1. Công tác tổ chức lấy ý kiến


1.1.

Chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến

Công văn chỉ đạo, Kế hoạch triển khai (số công văn; thời gian ban hành; cơ quan ban hành; trích yếu)


1.2

Công tác tổ chức tuyên truyền về công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

- Hình thức tuyên truyền (tờ bướm, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử…)

- Đối tượng, số lượng được tuyên truyền

- Tài liệu tuyên truyền (tài liệu, số lượng bản in…)


1.3

Tổ chức phổ biến nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Hình thức phổ biến nội dung dự thảo: (ví dụ: tổ chức 02 hội nghị phổ biến nội dung dự thảo Bộ luật dân sự)

- Đối tượng tham dự: (ví dụ: công chức Sở Tư pháp, doanh nghiệp, hiệp hội…)

- Tổng số lượng cá nhân, tổ chức tham dự: (ví dụ: 100 cá nhân, tổ chức trong 2 hội nghị phổ biến)


2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến


2.1

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm

- Số cuộc: (ví dụ: 02 cuộc)

- Đối tượng tham dự hội nghị, hội thảo, tọa đàm: (ví dụ: công chức Sở Tư pháp, luật sư, cử tri)

- Số lượng cá nhân, tổ chức tham dự: (ví dụ: 100 cá nhân, tổ chức tham dự trong 2 cuộc)- Đối tượng có ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm (ví dụ: công chức Sở Tư pháp, cử tri, nhà khoa học, chuyên gia …)

- Số lượng cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm

2.2

Góp ý thông qua hình thức là gửi bản giấy góp ý

- Số lượng bản giấy góp ý mà đơn vị nhận được

- Đối tượng có ý kiến góp ý (ví dụ: công chức Sở Tư pháp, luật sư, cử tri, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp, hiệp hội,…)

- Số lượng cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý

(nếu văn bản góp ý do nhiều người, tổ chức cùng góp ý thì đếm tổng số cá nhân, tổ chức đó; nếu văn bản có ghi là đa số ý kiến, nhiều ý kiến thì vẫn xác định là ý kiến của 01 cơ quan, tổ chức)2.3

Góp ý thông qua trang thông tin điện tử


- Số lượng bài viết góp ý mà đơn vị nhận được

- Đối tượng có ý kiến góp ý (ví dụ: công chức Sở Tư pháp, luật sư, cử tri, người Việt Nam định cư ở nước ngoài….)

- Số lượng cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý

(nếu văn bản góp ý do nhiều người, tổ chức cùng góp ý thì đếm tổng số cá nhân, tổ chức đó; nếu văn bản có ghi là đa số ý kiến, nhiều ý kiến thì vẫn xác định là ý kiến của 01 cơ quan, tổ chức)
2.4

Góp ý thông qua tiếp nhận ý kiến góp ý trực tiếp tại đơn vị

- Đối tượng có ý kiến góp ý (ví dụ: doanh nghiệp, cử tri, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…)

- Số lượng cá nhân, tổ chức đến góp ý trực tiếp tại đơn vị

3. Các đối tượng được lấy ý kiến

3.1

- Đối tượng được phổ biến nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm:…

- Số lượng cá nhân, tổ chức được phổ biến nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm:…3.2

- Đối tượng có tham dự Hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: ….

- Số lượng cá nhân, tổ chức tham dự Hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm:…4. Các đối tượng đã tham gia đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo
- Đối tượng có ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: ….

- Số lượng cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: ….Phụ lục 2

Đánh giá chung đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

STT

Nội dung đánh giá

Ưu điểm

Nhược điểm

Đối tượng góp ý

(Ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, cử tri, cơ quan chuyên môn,doanh nghiệp, hiệp hội…)

1

Sự phù hợp của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng
2

Sự phù hợp của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
3

Việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật sư sự
4

Về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Phụ lục 3.1

Ý kiến góp ý về các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

STT

Vấn đề trọng tâm

Nội dung cần sửa đổi,

bổ sung, đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đề xuất phương án

sửa đổi, bổ sung

Lý do của việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đối tượng góp ý

(Ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, cử tri, cơ quan chuyên môn…)


1

Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự


2

Về quyền nhân thân

3

Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

4

Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức


5

Về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu


6

Về hình thức sở hữu


7

Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác


8

Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi


9

Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản


10

Về thời hiệu

Phụ lục 3.2

Ý kiến góp ý về các vấn đề khác (ngoài các vấn đề trọng tâm) đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

STT

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi

dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đề xuất phương án

sửa đổi, bổ sung

Lý do của việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đối tượng góp ý

(Ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, cử tri, cơ quan chuyên môn…)

Điều/Khoản/Điểm trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Nội dung

I. Góp ý đối với từng Điều/Khoản/Điểm trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Ví dụ:

“Điểm đ Khoản 1 Điều 124”Ví dụ:

“Các tài sản khác”

Ví dụ:

“Cần quy định rõ thêm về các tài sản khác, như: ….”Ví dụ:

“Để tránh tranh chấp trong áp dụng pháp luật”
Ví dụ:

“Doanh nghiệp”II. Góp ý về các vấn đề khác mà trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) chưa quy định

Phụ lục 3.3

Ý kiến góp ý về kỹ thuật lập pháp đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

STT

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi

dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đề xuất phương án

sửa đổi, bổ sung

Lý do của việc sửa đổi, bổ sung, đưa ra khỏi

dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Đối tượng góp ý

(Ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, cử tri, cơ quan chuyên môn…)

Chương/ Điều/Khoản/Điểm trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Nội dung

I. Góp ý về bố cục và kết cấu, vị trí của các Chương, Điều, Khoản, Điểm của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)II. Góp ý về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)


: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương