Tên cơ quan đơn vị Mẫu số: C70a-hd mã đơn vị danh sách đỀ nghị giải quyết hưỞng chế ĐỘ ỐM ĐAU, thai sảN, DƯỠng sứC, phục hồi sức khỏEtải về 108.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích108.98 Kb.
Tên cơ quan đơn vị………………….. Mẫu số: C70a-HD

Mã đơn vị……………………………..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE


Đợt…… tháng…. quý….. năm ……
Số hiệu tài khoản……………. Mở tại ……………..PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện tính hưởng

Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

Hình thức nhận trợ cấpGhi chú

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A

B

1

2

3

4

5

6

C

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 
I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 
II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 
III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 
B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 
I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
...

 

 

 

 

 

 

 

 
lI

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 
III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
IV

Lao động nữ mang thai hộ sinh con

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 
V

Lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con


….
VI

Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con


….
VII

Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con


….VIII

Thực hiện các biện pháp tránh thai


C

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 
I

Nghỉ DS sau ốm đau

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
….

 

 

 

 

 

 

 

 
II

Nghỉ DS sau thai sản

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 
…..

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

A

B

1

2

3

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

XNgười lập biểu


(Ký, họ tên)    

Công đoàn cơ sở 


(Ký, họ tên, đóng dấu)

..ngày …..tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

: UploadedFiles
UploadedFiles -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư HẠ TẦng kỹ thuật thành phố HỒ chí minh báo cáo quyết toán quý 01/2007 tháng 04/2007
UploadedFiles -> Danh sách đỀ nghị thay đỔi thông tin của ngưỜi tham gia khôNG thay đỔi mứC ĐÓng tháng … năm
UploadedFiles -> Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container
UploadedFiles -> B¶n c¸o b¹ch c ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long
UploadedFiles -> GIỚi thiệu một số thay đỔi chính của incoterms 2010 so với incoterms 2000 ThS. Nguyễn trung đÔNG
UploadedFiles -> Ủy ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp giấy chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
UploadedFiles -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
UploadedFiles -> BẢn cáo bạch ngân hàng thưƠng mại cổ phầN Á châU
UploadedFiles -> Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ttfc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương