TÓm tắt lê thị MẬN, 2009. Đề tài: “Ảnh hưởng của agar và một số chất điều hòa sinh trưởng trong môi trường VI nhân giống đến sinh trưởng, phát triển cây lan Gấm Anoectochilus formosanus Hayata”tải về 6.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích6.07 Kb.
TÓM TẮT
LÊ THỊ MẬN, 2009. Đề tài: “Ảnh hưởng của agar và một số chất điều hòa sinh trưởng trong môi trường vi nhân giống đến sinh trưởng, phát triển cây lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata” được thực hiện tại Phòng Di truyền và Chọn giống cây trồng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam từ tháng 2/2009 đến 6/2009 với mục đích tìm ra môi trường thích hợp để nhân nhanh chồi, tạo rễ lan Gấm.

Giảng viên hướng dẫn:1. PGS.TS. PHAN THANH KIẾM

2. KS. DƯƠNG THỊ LAN OANH

Đề tài gồm ba thí nghiệm: Hai thí nghiệm nghiên cứu khả năng nhân chồi được bố trí trên môi trường nền MS có và không có agar được bổ sung BA hoặc TDZ với các liều khác nhau và một thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của NAA ở các liều khác nhau đến khả năng tạo rễ của lan Gấm. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên.

Kết quả đạt được:

1. Ở hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển chồi lan Gấm trên cả hai môi trường nền có bổ sung BA và TDZ cho thấy có agar đều tốt hơn không có agar.

2. Nồng độ BA 2,0 mg/l và TDZ 1,5 mg/l trên môi trường MS có agar là tốt nhất cho việc nhân chồi lan Gấm.

3. Có thể sử dụng các môi trường sau để nhân chồi lan Gấm:

- Môi trường MS + 30 g/l đường + 0,2 g/l than hoạt tính +100 ml/l nước dừa + 8,0 g/l agar + 2,0 mg/l BA.

- Môi trường MS + 30 g/l đường + 0,2 g/l than hoạt tính +100 ml/l nước dừa + 2,0 mg/l BA.

- Môi trường MS + 30 g/l đường + 0,2 g/l than hoạt tính +100 ml/l nước dừa + 8,0 g/l agar + 1,5 mg/l TDZ.

4. Môi trường thích hợp cho sự phát triển của rễ lan Gấm:Môi trường MS + 30g/l đường + 0,2g/l than hoạt tính +100 ml/l nước dừa + 8,0 g/l agar + 1,5 mg/l NAA.
: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương