Tóm tắT ĐỒ Án tốt nghiệp ngàNH: CÔng nghệ thông tin


XÁC ĐỊNH CÁC TRƢỜNG HỢP SỬ DỤNGtải về 1.85 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích1.85 Mb.
#53828
1   2   3   4   5   6
TTDATN-Le Duc Huy

2.4. XÁC ĐỊNH CÁC TRƢỜNG HỢP SỬ DỤNG 

Đăng ký 

Đăng nhập 

Đăng bài 

Xem dòng thời gian 

Upload ảnh 

Xem bảng tin 

Tương tác bài đăng 

Đổi mật khẩu 

Tìm kiếm người dùng 

Xem ảnh 

Nhắn tin 

Chỉnh sửa hồ sơ 

Quản lý bạn bè 

Xóa ảnh 

Quản lý bài đăng 

Thông tin hồ sơ tài khoản 

Lấy lại mật khẩu. 

Xác thực tài khoản. 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

 
Hình 2.1. Biểu đồ trường hợp sử dụng hệ thống 
2.4.1. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng nhắn tin 
2.4.2. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng chỉnh hồ sơ 
2.4.3. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng quản lý bạn bè 
2.4.4. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng tƣơng tác bài đăng: 
2.4.5. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng tìm kiếm ngƣời dùng
2.4.6. Biểu đồ trƣờng hợp sử dụng quản lý bài đăng 
2.5. ĐẶC TẢ CÁC TRƢỜNG HỢP SỬ DỤNG 
 
 


Xây dựng website mạng xã hội sử dụng Spring Framework MVC kết hợp NoSQL
 
SVTH: Lê Đức Huy – Lớp CCCT15B 

CHƢƠNG III: MÔ HÌNH KHÁI NIỆM 
3.1. XÁC ĐỊNH CÁC LỚP ĐỐI TƢỚNG. 

Tài khoản (TaiKhoan): email, password, password_salt, maXacThucMail. 

Hồ sơ tài khoản (HoSoTaiKhoan): id, email, ten, ho, gioiTinh, phone, 
ngaySinh, noiSong. anhDaiDien, anhBia, hinhAnh, thoiGianHoatDong, thoiGianTao. 

Bài đăng (BaiDang): id, nguoiDang, noiDung, thoiGian, luotThich, 
luotBinhLuan, luotChiaSe, hinhAnh, chiaSe. 

Hội thoại (HoiThoai): id, thanhVien, thoiGian, soLuongTinNhan, 

Tin nhắn (TinNhan): id, maHoiThoai, noiDung, thoiGian, nguoiGui, trangThai. 

Thích (Thich): id, maBaiDang, nguoiThich 

Bình luận (BinhLuan): id, maBaiDang, noiDung, nguoiBinhLuan, thoiGian, 

Chia sẻ (ChiaSe): id, maBaiDang, nguoiChiaSe, thoiGian, 

Hình ảnh (HinhAnh): thoiGianUpload, duongDan, dungLuong. 

Tỉnh/ thành phố: (TinhThanh): maThanhPho, tenThanhPho 

Quận/huyện: (QuanHuyen): tenQuanHuyen. 

Bạn bè (BanBe): tenHienThi, anhDaiDien, maHoSoTaiKhoan. 

Trạng thái (TrangThai): quyen, kichHoat, xacThuc. 

tải về 1.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương