Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhtải về 29.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích29.44 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ
Cuộc thi viết

Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 784/KH-UBND

ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Đối tượng dự thi là cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ các đơn vị trực thuộc


lực lượng vũ trang (đối tượng dự thi là người Việt Nam ở nước ngoài được
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi


không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung thi

Một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, cụ thể các đối tượng thi phải trả lời đầy đủ 09 câu hỏi sau đây:Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) có
hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi,
bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4. Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng
đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5. Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6. Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới
về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9. “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời
nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 03 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman)

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.3. Đáp án, các tài liệu phục vụ việc chấm thi

Thang điểm, bảng điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm theo hướng dẫn


của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung bài dự thi

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu


để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt,


xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.2. Yêu cầu về hình thức bài dự thi

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên


giấy A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải
đóng lại thành quyển.

- Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; đơn vị công tác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.

- Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có


hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.4. Lưu giữ các bài dự thi

- Sở Tư pháp lưu giữ các bài dự thi.

- Bài dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương có người dự thi đạt giải và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.

IV. HÌNH THỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Các cá nhân công tác tại Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc gửi bài dự thi của mình tại Sở, ban, ngành, đoàn thể, nơi mình đang công tác.

2. Các cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện (không thuộc trường hợp nêu tại Khoản 1 Mục này)
gửi bài dự thi của mình tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở của
cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3. Người dân đang sinh sống, làm việc tại địa phương gửi bài dự thi


của mình tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi sinh sống, làm việc.

4. Các cá nhân đang học tập, làm việc tại các cơ sở giáo dục gửi bài dự thi tại các cơ sở giáo dục nơi mình đang học tập, làm việc. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân đang học tập, làm việc tại cơ sở mình, căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành, chọn lọc 10 bài dự thi đạt kết quả cao nhất gửi về Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi cơ sở mình đặt trụ sở.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện có trách nhiệm tổ chức nhận bài dự thi, chọn lọc gửi 20 bài dự thi
đạt kết quả cao nhất và toàn bộ các bài dự thi còn lại của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình về Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 141 - 143 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3) đảm bảo tiến độ Cuộc thi.

6. Địa chỉ Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố: 141 – 143 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Tư pháp Thành phố).V. THỜI HẠN NHẬN BÀI DỰ THI

1. Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện


nhận bài dự thi của các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình từ khi
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được ban hành đến trước 17 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2015.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện


gửi các tất cả các bài dự thi sau khi đã được chọn lọc về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố trước 17 giờ 00, ngày 30 tháng 4 năm 2015./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương