TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt namtải về 26.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích26.71 Kb.
#22371


BỘ TƯ PHÁP

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT

TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM” CỦA TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 506 /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi của các cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Ban Giám khảo) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban;

2. Ông Đỗ Xuân Lân, Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Thành viên;

4. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội – Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Thành viên;

6. Ông Đặng Vũ Huân, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

7. Bà Dương Thanh Mai, nguyên Viên trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp – Thành viên;

8. Bà Đinh Thị Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên;

9. Ông Lê Văn Thư, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

11. Bà Phạm Thu Hương, Phó trưởng Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp – Thành viên;

13. Bà Hoàng Thị Kim Quế, nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội– Thành viên;

14. Ông Tô Văn Hòa, Trưởng khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội – Thành viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Tổ Thư ký) gồm các ông bà có tên sau đây;

1. Ông Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Tổ trưởng;

2. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Trưởng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

3. Ông Phan Hồng Nguyên, Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

4. Bà Tô Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

5. Bà Phạm Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

6. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Trưởng Phòng pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp – Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thùy Nhung, chuyên viên Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

8. Bà Hồ Thị Nga, chuyên viên Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên;

9. Bà Đỗ Thị Huệ, chuyên viên Phòng pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp – Thành viên;

10. Ông Trương Hồng Quang, nghiên cứu viên Ban pháp luật hành chính nhà nước, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp – Thành viên;

11. Bà Dương Thị Thu Hương, nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý ngành, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp – Thành viên.Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo, Tổ thư ký

1. Ban Giám khảo có nhiệm vụ

a) Tiếp nhận Đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi như Quy chế chấm thi, thang điểm, bảng điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm…;

b) Tổ chức việc Chấm điểm bài dự thi theo quy định của Thể lệ và Đáp án cuộc thi;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

2. Trưởng Ban Giám khảo có trách nhiệm phân công người chấm thi, bài thi; theo dõi việc chấm thi, giải quyết những vướng mắc khi chấm thi; báo cáo với Ban Tổ chức diễn biến của việc chấm thi; tổng hợp kết quả chấm thi, xét, xếp giải bài dự thi trình Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Tổ Thư ký có nhiệm vụ

a) Tiếp nhận bài dự thi (vào sổ tiếp nhận), đảm bảo không nhầm lẫn, làm mất, hư hỏng bài dự thi;

b) Giúp Ban Giám khảo thực hiện việc đánh số, phân loại bài thi, xây dựng phiếu điểm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Giám khảo, Tổ trưởng Tổ Thư ký phân công.

Điều 4. Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Ban Giám khảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 2, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thực hiện);

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);

- Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

- Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng;

- Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

- Viện Khoa học pháp luật lý;

- Tạp chí Dân chủ và pháp luật;

- Lưu: VT, PBGDPL.TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

(đã ký)THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Nguyễn Thúy Hiền
Каталог: cacchuyenmuc -> ctv -> vbhd -> Lists -> VanBanHuongDan -> Attachments
cacchuyenmuc -> VĂn phòng phụ lục I: TÌnh hình xử LÝ thông tin báo chí theo chỉ ĐẠo của bộ trưỞNG
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp số: 1464/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt nam
Attachments -> TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt nam

tải về 26.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương