TL. chủ TỊCHtải về 9.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.07 Kb.
#22909

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

Số: 606 /UBND-XD

V/v đính chính nội dung công văn số 542/UBND-XD ngày 14/3/2014

của UBND Thành phốCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế , ngày 19 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố;

- Các phòng: Tài chính Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giáo dục & Đào tạo;

- Trường THCS Chu Văn An.

Qua quá trình soạn thảo và ban hành công văn số 542/UBND-XD ngày 14/3/2014 của UBND Thành phố, do sơ xuất Văn phòng HĐND&UBND Thành phố đã đánh nhầm tên Dự án xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trường THCS Phạm Văn Đồng tại dòng thứ 2, đoạn thứ 1 của công văn số 542/UBND-XD ngày 14/3/2014.

Nay UBND Thành phố đính chính lại tên dự án tại dòng thứ 2, đoạn thứ 1 của công văn số 542/UBND-XD ngày 14/3/2014 của UBND Thành phố như sau: Dự án xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trường THCS Chu Văn An.

UBND Thành phố thông báo cho các đơn vị liên quan để thực hiện ./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TVTU, TT HĐNDTP;

- CT và các PCT UBND TP;

- VP: CVP, PCVP+CVXD;

- VT: Lưu, (Tr-14).


TL. CHỦ TỊCH


KT/ CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Thái Bảo Quốc

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 9.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương