Tiểu luận môn học kỹ thuật nâng chuyểNtải về 2.81 Mb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích2.81 Mb.
#54116
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Tiểu luận Kỹ Thuật nâng chuyển-Thiết kế cầu trục 10 tấn

b iểu đồ mômen trục I:

* trục II:


Các số liệu đã có:
lực vòng: P2 = 6307,2 N. P3 = 87581 N. .
Lực hướng tâm: Pr2 = 2295,6 N. Pr3 = 11907 N.
d2 = 60mm. d3 =100 mm.
Sơ đồ tính cho trục II. (hình 2.9)
Tính phản lực tại các gối:
∑mCy = Pr2. c-Pr3(b+c) + RDy(a+b+c).
Ta có:

∑mCx=-P2. c-P3(b+c)+RDx(a+b+c).

=> RCy = Pr2-Pr3+RDy = 2295,6 -11907 +137,78 = 2313 N
=> RCx = P2+P3-RDx = 6307,2 + 87581 – 137,78 =93750,4 N
Tổng mômen tổng cộng:
tại tiết diện e-e:
MUx = RCx. c = 93750,4. 133,5 = 12515681 Nmm.
MUy = RCy. C = 2313.133,5 = 308785 Nmm.
=>
tại tiết diện i-i:
MUx = RDx. a = 137,87. 133, 5 = 18405,6 Nmm.
MUy = -RDy. a = 167,8. 133, 5 = 22401 Nmm.
=>
Tính đường kính trục tại các vị trí mặt cắt (e-e) và (i-i),
Đường kính trục tại tiết diện e-e
Mtd = = = 2026597 Nmm
Theo bảng 7-2[6] ta có [σ] = 90,
Đường kính trục tại tiết diện i-i:
Mtd = = = 1594123 Nm
Theo bảng 7-2[6] ta có [σ] = 90, .
từ kết quả tính ở trên chọn: de-e = 65 mm. di-i = 55 mm


*Trục III:
Các số liệu đã có:
Pr4 = 11907 N.
a = 133,5
P4 = 87581 N.
b+c = 333,5mm
Tính phản lực tại các gối đỡ:
∑mEy=Pr4(b+c)-RFy(a+b+c) =>
∑mEx=-P4(b+c)+RFx(a+b+c) =>
=> REy = Pr4-RFy = 62545 - 8503 = 54042 N
=> REx = P4-RFx = 87581 - 8503 = 79078 N
Xác định mômen uốn tại tiết diện nguy hiểm (k-k).

Trong đó:
MUx = R­Fx­­­. a = 8503. 133,5 = 1135150 Nmm.
MUy = RFy. a = 8503. 133, 5 = 1135150 Nmm.
=>
đường kính trục tại tiết diện (k-k) được tính theo công thức:
đường kính trục tại tiết diện k-k:

Theo bảng 7-26]. Ta có [σ] = 90 =>
từ kết quả tính trên chọn :d = 65 mm.

tải về 2.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương