TIÊu chuẩn xây dựng tcxd 232: 1999 HỆ thống thông gió, ĐIỀu hòa không khí VÀ CẤp lạnh chế TẠO, LẮP ĐẶt và nghiệm thu


PHỤ LỤC 1 (Quy định) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------tải về 1.16 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

PHỤ LỤC 1

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Công trình:

Hạng mục:

Biên bản số …. ngày …. tháng … năm …

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

Công việc:

Thuộc công trình:

Xây dựng tại:

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

- Trưởng ban Đại diện cho chủ đầu tư

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu

Đại diện cho tổ chức thiết kế

Đại diện cho tổ chức tư vấn

- Đại diên của các cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ về thi công công việc nói trên như sau:

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ, hồ sơ kể trên và sau khi kiểm tra xác minh tại hiện trường, Ban nghiệm thu cơ sở có những nhận xét sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật

2. Về khối lượng đã hoàn thành

Kết luận:

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở:

Các phụ lục kèm theo

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở


Các thành viên

Các cơ quan
được mờiPHỤ LỤC 2

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------


Ngày …. tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG ỐNG

Thổi (rửa) đường ống

Công trình:

Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban: Ông: đại diện chủ đầu tư

Các thành viên

Ông: đại diện cơ quan thi công

Ông: đại diện cơ quan thiết kế

Ông: đại diện cơ quan tư vấn

Ông: đại diện cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ thiết kế, các biên bản như sau:

Công việc tiến hành thổi (rửa) như sau:

Thời gian thổi (rửa) từ …………….. giờ đến ………………. giờ

Độ dài đoạn ống được thổi (rửa) từ ………….. đến ……………….

Loại khí nén (nước rửa):

Áp lực thổi (rửa) - N/cm2Thiết bị thổi (rửa):

Mác máy:

Kết luận:Ý kiến đặc biệt của thành viên (nếu có)

Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở


Đại diện

thiết kế

Đại diện

thi công

Đại diện

tư vấn

Đại diện

cơ quan được mời


PHỤ LỤC 3

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Ngày …. tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ KÍN

Thử độ bền và độ kín (bộ phận thử nghiệm):

Công trình:

Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban: Ông đại diện chủ đầu tư

Các thành viên:

Ông: đại diện cơ quan thi công

Ông: đại diện cơ quan thiết kế

Ông: đại diện cơ quan tư vấn

Ông: đại diện cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ thi công, công việc như sau:

A. Thử độ bền:

1. Đường ống được thử từ ............................. đến

Gồm có:


Các thiết bị trên tuyến (nếu có các loại van)

2. Chất thử:

3. Thiết bị dùng để thử:

4. Thời gian thử từ ....................... giờ ............... ngày

đến ...................... giờ ..................... ngày

Tổng cộng thời gian thử:................................................. giờ

5. Áp lực thử ..................................................................... N/cm2

6. Mô tả thử nghiệm: (những nét chính, chú ý về xử lí khuyết tật sự cố nếu có)

7. Kết quả thử độ bền:

Công thức tính toán ......................................... Kết quả tính toán

8. Kết luận thử độ bền:

B. Thử độ kín:

1. Thời gian thử từ: ........................ giờ ............................. ngày

Tổng cộng: .................................... giờ

2. Áp lực thử: ...................................................N/cm2

3. Mô tả cách thử: (những nét chính)

4. Kết quả thử độ kín:

Công thức tính ................................................. Kết quả tính toán

5. Kết luận thử độ kín

C. Kết luận chung:

D. Ý kiến đặc biệt của các thành viênTrưởng ban
nghiệm thu cơ sở


Đại diện
thiết kế


Đại diện
thi công


Đại diện tư vấn

Đại diện
cơ quan được mờiPHỤ LỤC 4

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Công trình:

Hạng mục:

Biên bản số .... ngày .... tháng .... năm....

NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐÃ LẮP ĐẶT XONG

Thiết bị:

Thuộc hệ thống:

Lắp đặt tại:

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

- Trưởng ban: Đại diện cho chủ đầu tư

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu

Đại diện cho tổ chức thiết kế

Đại diện cho tổ chức tư vấn

- Đại diện của các cơ quan được mời

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ lắp đặt thiết bị nêu trên như sau:

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ lắp đặt và sau khi tiến hành kiểm tra khi thí nghiệm chạy thử, Ban nghiệm thu cơ sở có những nhận xét sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật

2. Về khối lượng đã thực hiện

Kết luận

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở

Các phụ lục kèm theo


Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở


Các thành viên

Các cơ quan
được mờiPHỤ LỤC 5

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Công trình:Biên bản số .... ngày .... tháng .... năm....

NGHIỆM THU CHẠY THỬ
KHÔNG TẢI ĐƠN ĐỘNG THIẾT BỊ

Thiết bị:

Thuộc hạng mục công trình:

Công trình:

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

- Trưởng ban: Đại diện cho chủ đầu tư

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu

Đại diện cho tổ chức thiết kế

Đại diện cho tổ chức tư vấn

- Đại diện của các cơ quan được mời

Sau khi nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn vận nhà máy và giám sát, theo dõi quá trình thử khôn tải đơn động thiết bị, có nhận xét sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật

2. Về khối lượng đã thực hiện

Kết luận

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở

Các phụ lục kèm theo
Trưởng ban
nghiệm thu cơ sở


Các thành viên

Các cơ quan
được mờiPHỤ LỤC 6

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Công trình:Biên bản số .... ngày .... tháng .... năm....

NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG

Thuộc hạng mục công trình:

Thuộc công trình:

Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

- Chủ tịch Hội đồng: Đại diện cho chủ đầu tư

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu

Đại diện cho tổ chức thiết kế

Đại diện cho tổ chức tư vấn

Đại diện nhà máy chế tạo thiết bị chủ yếu

- Đại diện của các cơ quan được mời

Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu, các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình thử không tải liên động thiết bị, có nhận xét như sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật

2. Về khối lượng đã thực hiện

Kết luận

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở

Các phụ lục kèm theo
Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu cơ sở


Các thành viên

Các cơ quan được mời


PHỤ LỤC 7

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Công trình:Biên bản số .... ngày .... tháng .... năm....

NGHIỆM THU CHẠY THỬ CÓ TẢI

Hạng mục công trình:

Thuộc công trình:

Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu:

- Chủ tịch Hội đồng: Đại diện cho chủ đầu tư

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu

Đại diện cho tổ chức thiết kế

Đại diện cho tổ chức tư vấn

Đại diện nhà máy chế tạo thiết bị chủ yếu

- Đại diện của các cơ quan được mời

Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu, các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình chạy thử có tài thiết bị, có nhận xét như sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật

2. Về khối lượng đã thực hiện

Kết luận

Ý kiến đặc biệt của các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cơ sở

Các phụ lục kèm theo
Chủ tịch Hội đồng
nghiệm thu cơ sở


Các thành viên

Các cơ quan
được mờiPHỤ LỤC 8

(Quy định)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------


Ngày .... tháng .... năm....

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Tên công trình:

Phạm vi bàn giao (toàn bộ hay bộ phận)

Địa điểm xây dựng:

Chủ đầu tư:

Cơ quan nhận thầu xây lắp:

Cơ quan nhận thầu thiết kế:

Tổng dự toán:

Phân ra: Xây lắp:

Thiết bị:

XDCB khác

Thời gian khởi công:

1. Thành phần tham gia bàn giao:

- Đại diện chủ đầu tư (họ tên, chức vụ):

- Đại diện tổng thầu (họ tên, chức vụ):

- Các tổ chức thầu phụ (họ tên, chức vụ):

- Đại diện tổ chức tư vấn (họ tên, chức vụ):

- Đại diện tổ chức sử dụng công trình nếu có (họ tên, chức vụ):

2. Kết quả xem xét hồ sơ và hiện trạng công trình:

- Hồ sơ bàn giao công trình (theo danh mục điểm 2)

- Các hồ sơ thiếu (danh mục, lý do?)

- Các bộ phận công trình chưa được nghiệm thu (ghi rõ từng bộ phận)

- Các tồn tại và phát hiện trong nghiệm thu:

Tổng số:


- Đã sửa chữa:

- Số còn lại (ghi từng bộ phận, lí do):

3. Kết luận:

- Chất lượng công trình (đánh giá theo kết quả nghiệm thu kỹ thuật và việc sửa chữa các tồn tại)

- Công trình bàn giao đúng hoặc không đúng thời hạn (nêu lý do, trách nhiệm ?)

- Thời hạn và trách nhiệm của các bên hữu quan trọng việc sửa chữa các tồn tại mới phát hiện nếu có

- Thời hạn tiếp nhận công trình, hạng mục công trình

- Thời hạn bàn giao các vật tư thiết bị dữ trữ chưa sử dụng và ký quyết toán công trình
Đại diện chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện tổ chức
nhận thầu xây lắp
(Ký tên, đóng dấu)Đại diện tổ chức
thiết kế công trình
(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện tổ chức tư vấn
(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện tổ chức
sử dụng công trình
(Ký tên, đóng dấu)1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương