TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5940: 1995tải về 20.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2016
Kích20.55 Kb.
#32560
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5940:1995

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CHẤT HỮU CƠ


Air quality - industrial emission standards for organic substances

1.Phạm vi áp dụng

1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m3 khí thải) khi thải vào không khí xung quanh.

Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí do các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch về và các hoạt động khác tạo ra.

1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí

thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.

2.Giá trị giới hạn

2.1.Tên công thức hoá học và giá trị nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù hợp với quy định trong bảng l: l

Bảng 1 – Giới hạn thải tối đa cho phép các chất hữu cơ vào không khí

(mg/m3).

Thứ tự

Tên

Công thức hóa học

Giới hạn tối đa

1

2

3

4

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29


Axeton

Axetylen tetrabromua

Axetaldehyd

Acrolein


Amylaxetat

Anilin


Anhaydrit axetic

Benzidin Benzen Benzyl clorua Butadien Butam

Butyl axetat n-Butanol Butylamin

Creson (o-m-p-) Clorbenzen Clorofom

-clopren Clopicrin Cyclohexan Cyclohexanol Cyclohexanon Cyclohexen Dietylamin Dlnodiblommetan o-diclobenzen

l,l - Dicloetan

l,2 - Dicloetylen


CH3COCH3

CHBr2CHBr2

CH3CHO

CH2=CHOH


CH3COOC2H11

C5H5NH2


(CH3CO)2O

NH2C6H4C6H4NH2

C6H6

C6H5CH2ClC4H6

C4H10


CH3COOC4H9

C4H9OH


CH3(CH2)2CH2NH2

CH3C6H4OH

C6H5Cl

CHCl3


CH2=CClCH=CH2

CCL3NO2


C6H12

C6H11OH


C6H10O

C6H10


(C2H5)2NH

CF2Br2


C6H4Cl2

CHCl2CH3


Cl=CHCl

2400

14

2701,2

525


19

360


Không

80

52200

2350


950

300


15

22

350240

90

0,71300

410


400

1350


75

860


300

400


79030

31

3233

34

3536

37

3839

40

4142

43

4445

46

4748

49

5051

52

5354

55

5657

58

5960

61

6263

64

6566

67

6869

70

7172

73

7475

76

7778

79

8081

82


1,2 - Diclodiflometan

Dioxan Dimetylanilin Dicloetyl ete Dimetylfomamil

Dimetylsunfat Dimetylhydrazin Dinitrobenzen (o, m, p)

Etylaxetat

Etylamin

Etylbenzen Etylbrolưuua Etylendiamin Etylendibromua Etanol Etylacrilat

Etylen clohydrin

Etylen oxit Etyl ete Etyl clorua

Etylsilicat

Etanolamin Fufural Fonnaldehyt Fufuryl Flotriclometan n - Hepfan

n - Hexan Isopropylamin Isobutanol Metylaxetat Metylacrylat Metanol Metylaxetylen Metylbromua Metylcyclohecxan Metylcyclohecxanol

Metylcyclohecxanon

Metylclorua Metylen clorua Metyl clorofom

Monometylanilin

Metnnolamin Naphtalen Nitrobenzen Nitroetan Nitroglycerin

Nitrometan

2 - Nitropropan Nitrotaluen Octan

Pentan


Pentanon

CHCl2F2

C4H8O2


C6H5N(CH3)2

(ClCH2CH2)2O

(CH3)2NOCH

(CH3)2SO4

(NH3)2NNH2

C6H4(NO2)2

CH3COOC2H5

CH3CH2NH2

CH3CH2C6H5

C2H5Br


NH2CH2CH2NH2

CHBr = CHBr

C2H5OH CH2=CHCOOC2H5

CH2ClCH2OH CH2OCH2

C2H5OC2H5

CH3CH2Cl


(C2H5)4SiO4

NH2CH2CH2OH

C4H3OCHO

HCHO


C4H3OCH2OH CCl3F

C7H16


C6H14

(CH3)2CHNH2

(CH3)2CHCH2OH

CH3COOCH3

CH2=CHCOOCH3

CH3OH


CH3C=CH

CF3Br


CH3C6H11

CH3C6H10OH

CH3C6H9O

CH3Cl


CH2Cl2

CH3CCl3


C5H5NHCH8

HOCH2NH2


C10H8

C6H5NO2


CH3CH2NO2

C3H5(NO2)3

CH3NO2

CH3CH(NO2)2CH3NO2C6H4CH3

C8H18


C5H12

CH3CO(CH2)2CH34950

360


25

90

600,5

1

11400

45

870890

30

1901900

100


16

20

12002600

850


45

20

6120

5600


2000

450


12

360


610

35

2601650

80

2000470

460


210

1750


2700

9

31150

5

3105

250


1800

30

28502950

700
83

84

8586

87

8889

90

9192

93

9495

96

9798

99

100101

102


103

104


105

106


107

108


109

Phenol Phenylhydrazin Tetracloetylen Propanol Propylaxetat Propylendiclorua Propylenoxil Propylen ete Pyrindin

Pyren


Quinon

Styren


Tetrahydrofural

1.l, 2.2 -Tetracloetan

Tetraclometan

Toluen Tetranitrometan Toluidin

Toluen - 2,4 - diisocyanat

Trietylamin

11, 2 - Tricloetan

Tricloetylen

Triflo brommetan Xilen (o, m, p) Xilidin Vinylclorua

VinylfoluenC6H5OH C6H5NHNH2

CCl2 = CCl2

CH3CH2CH2OH

CH3COOC3H7

CH3CHClCH2Cl

C3H6O


C3H5OC3H5

C5H5


C6H10

C6H4O2


C5H5CH=CH2

C4H8O


Cl2HCCHCl2

CCl4


C6H5CH3

C(NO2)4


CH3C6H4NH2

CH3C6H3(NCO)2

(C2H5)3N

CHCl2CH2Cl

ClCH-CCl2

CBrF3


C6H4(CH3)2

(CH3)2C6H3NH2

CH2=CHCL

CH2=CHC6H4CH319

22

670980

810


350

240


2100

30

150,4

420


590

35

65750

8

220,7

100


1080

110


6100

870


50

150


480

2.2. Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch về đặc thù, khí thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng

Chú thích: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ do các chất hữucơ cụ thể trong khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.

tải về 20.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương