TIÊu chuẩn việt nam tcvn 11208: 2015 iso 3093: 2009tải về 0.68 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.68 Mb.
1   2   3
Hình B.1 - Đ thị độ lặp lại và độ tái lập của bột lúa mì

B.2 Lúa mì

Phép thử được hướng dẫn bởi Bureau interprofessionnel d’Études analytiques (BIPEA) giữa 11 phòng thử nghiệm (trong đó 10 Kết quả được giữ lại) trên ba mẫu lúa mì cho kết quả thống kê (được đánh giá theo ISO 5725:1986[3]) nêu trong Bảng B.2.Bảng B.2 - Dữ liệu v ch số rơi của lúa mì

Giá trị tính bằng giâyThông số

Mẫu

1

2

3

Giá trị trung bình

82,1

207,1

379,1

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr

2,5

9,5

10,7

Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại, %

3

4,6

2,8

Giới hạn lặp lại, r(2,8 sr)

6,9

26,9

30,3

Độ lệch chuẩn tái lập, sR

7,5

16,5

36,0

Độ lệch chuẩn tương đối tái lập, %

9,2

8,0

9,5

Giới hạn tái lập, R(2,8 sR)

21,3

46,7

101,8

Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại ít hơn hoặc bằng 4,6 %.

Độ lệch chuẩn tương đối tái lập ít hơn hoặc bằng 9,5 %.CHÚ DẪN


là FN trung bình

R là giới hạn tái lập

r là giới hạn lặp lại

1 là công thức tái lập: R = 0,274 - 4,445Trong đó: là hệ số hiệu chỉnh đối với công thức tái lập

2 là công thức lặp lại: r = 0,075 2 - 4,612Trong đó: là hệ số hiệu chỉnh đối với công thức lặp lại

Hình B.2 - Đ thị độ lặp lại và độ tái lập của lúa mì
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 2230 (ISO 565), Sàng thử nghiệm - Lưới kim loại đan, tấm kim loại đọt lỗ bằng điện - Kích thước lỗ danh định.

[2] ISO 3310 (all parts), Test sieves - Technical requirements and testing

[3] ISO 5725:1986, Precision of test methods - Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests4)

[4] TCVN 10505-2 (ISO 8655-2), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet pittông

[5] TCVN 5451 (ISO 13690), Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền - Lấy mẫu t khối hàng tĩnh[6] ICC 107/1, Determination of the “falling number according to Hagberg-Perten as a measure of the degree of alpha-amylase activity in grain and flour

*) TCVN 5451 (ISO 13690) đã được thay thế bởi TCVN 9027 (ISO 24333).

3) Thiết bị “Shake-Matic” là ví dụ về thiết bị thích hợp có bán sẵn trên thị trường. Thông tin đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không ấn định phải sử dụng sản phẩm đó.

4) Hiện nay đã có TCVN 6910 (ISO 5725) gồm 6 phần.

: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương