Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5702-1993



tải về 25.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích25.81 Kb.
Nhãm M

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5702-1993



cµ phª nh©n

LÊy mÉu

Green coffee - Sampling

So¸t xÐt lÇn 2


1. Kh¸i niÖm

1.1. L« hµng ®ång nhÊt lµ khèi l­îng cµ phª nh©n cïng mét lo¹i, cïng mét h¹ng chÊt l­îng, ®­îc ®ãng gãi trong cïng mét lo¹i bao b× (hoÆc ®Ó rêi trong cïng mét dông cô chøa ®ùng), ®­îc giao nhËn cïng mét thêi gian, ®­îc chuyªn chë vµ b¶o qu¶n trong cïng mét ®iÒu kiÖn vµ kh«ng lín h¬n 50t víi l« hµng rêi, 1000 bao víi l« hµng ®ãng bao.

1.2. MÉu ban ®Çu lµ khèi l­îng cµ phª nh©n lÊy ë mét vÞ trÝ cña mét bao ®­îc chØ ®Þnh lÊy mÉu hoÆc ë mét vÞ trÝ (theo ph­¬ng th¼ng ®øng) cña l« hµng ®Ó rêi hay mét lÇn lÊy trªn b¨ng t¶i ®èi víi l« hµng rêi ®ang bèc dì.

1.3. MÉu chung lµ khèi l­îng cµ phª nh©n ®­îc tËp hîp tõ tÊt c¶ c¸c mÉu ban ®Çu cña mét l« hµng nhÊt ®Þnh vµ cã khèi l­îng kh«ng nhá h¬n 3kg.

1.4. MÉu trung b×nh lµ khèi l­îng cµ phª nh©n ®­îc lËp tõ mÉu chung, cã khèi l­îng kh«ng nhá h¬n 600g. Mçi l« cã thÓ lËp 3 mÉu trung b×nh: mét ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng l« cµ phª vÒ c¶m quan, ho¸ lý; mét ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vÖ sinh (d­ l­îng thuèc trõ s©u, hµm l­îng kim lo¹i nÆng, vi sinh vËt...) vµ mét dïng ®Ó l­u.

1.5. MÉu ph©n tÝch lµ l­îng cµ phª nh©n ®­îc rót ra tõ mÉu trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh mét nhãm c¸c chØ tiªu chÊt l­îng nhÊt ®Þnh cña l« cµ phª (nh­ d­ l­îng thuèc trõ s©u, hµm l­îng kim lo¹i nÆng...)

1.6. L­îng c©n lµ mét l­îng cµ phª nh©n ®­îc chuÈn bÞ tõ mÉu ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ tõng chØ tiªu chÊt l­îng riªng biÖt trong mét nhãm c¸c chØ tiªu chÊt l­îng nhÊt ®Þnh.

2. LÊy mÉu

2.1. Dông cô lÊy mÉu vµ bao b× ®ùng mÉu

a) Xiªn lÊy mÉu b»ng kim lo¹i:

- Xiªn cã mét khoang chøa mÉu dïng ®Ó lÊy mÉu trong bao, cã kÝch th­íc vµ yªu cÇu theo TCVN 4809 - 89 (ISO 6666 - 1983).

- Xiªn cã hai ®Õn ba khoang chøa mÉu dïng ®Ó lÊy mÉu ë nh÷ng l« hµng rêi ®æ ®èng theo TCVN 1700 - 86.

b) M¸ng lÊy mÉu cÇm tay dïng lÊy mÉu l« hµng rêi ®ang bèc dì b»ng b¨ng t¶i hay khi ®ãng bao.

c) Khay men tr¾ng cã dung tÝch phï hîp ®Ó chøa vµ ®Êu trén mÉu chung.

d) Dông cô ph©n mÉu chuyªn dïng hoÆc th­íc gç vµ mét mÆt ph¼ng s¹ch cã diÖn tÝch phï hîp ®Ó ph©n mÉu chung.

®) Lä thñy tinh nót mµi, tói PE cã ®é dµy vµ dung tÝch phï hîp ®Ó ®ùng mÉu trung b×nh.

TÊt c¶ c¸c dông cô trªn ph¶i lµnh, kh«, s¹ch cã kÕt cÊu vµ ®é bÒn phï hîp kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng mÉu trong qu¸ tr×nh lÊy, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n mÉu.

2.2 LÊy mÉu ban ®Çu

2.2.1 §èi víi l« hµng ®ãng bao

a) Sè bao ®­îc chØ ®Þnh lÊy mÉu phô thuéc vµo ®é lín l« hµng theo b¶ng 1

B¶ng 1


Sè bao trong l«

Sè bao ®­îc chØ ®Þnh lÊy mÉu

- Tõ 1 ®Õn 5 bao

- Tõ 6 ®Õn 100 bao


- Tõ 101 ®Õn 500 bao
- Tõ 501 ®Õn 1000 bao

LÊy mÉu ë tÊt c¶ c¸c bao

LÊy mÉu 5 bao vµ tõ trªn 5 bao cø tõ 1 ®Õn 20 bao, lÊy mÉu 1 bao.

LÊy 10 bao vµ tõ trªn 100 bao, cø thªm tõ 1 ®Õn 50 bao, lÊy mÉu 1 bao

LÊy 20 bao vµ tõ trªn 500 bao, cø thªm 1 ®Õn 100 bao, lÊy mÉu 1 bao



b) Tõ c¸c bao ®­îc chØ ®Þnh lÊy mÉu ë c¸c vÞ trÝ trªn, d­íi, gi÷a vµ líp bao phÝa ngoµi l« hµng, tiÕn hµnh lÊy mÉu ban ®Çu b»ng xiªn cã mét khoang chøa mÉu ë 3 vÞ trÝ hai ®Çu vµ gi÷a bao. Khèi l­îng mÉu ban ®Çu ®­îc lÊy sao cho khèi l­îng mÉu chung kh«ng nhá h¬n 3kg. CÇn xem xÐt møc ®é ®ång nhÊt cña c¸c mÉu ban ®Çu tr­íc khi thµnh lËp mÉu chung.

2.2.2 §èi víi l« hµng rêi.

a) L« hµng rêi ®æ ®èng (trong kho, khoang tÇu, c«ng ten n¬...) san ph¼ng bÒ mÆt l« hµng, dïng xiªn cã 3 khoang chøa mÉu cã chiÒu dµi phï hîp víi ®é cao cña l« hµng ®Ó lÊy c¸c mÉu ban ®Çu theo ph­¬ng th¼ng ®øng cña l« hµng t¹i 5 vÞ trÝ ë gi÷a vµ 4 gãc n»m trªn ®­êng chÐo cña bÒ mÆt l« hµng.

CÇn ®èi chiÕu ®é ®ång nhÊt cña c¸c mÉu ban ®Çu tr­íc khi lËp mÉu chung.

§èi víi l« hµng rêi ®æ ®èng, sè l­îng mÉu ban ®Çu th­êng Ýt vµ æn ®Þnh v× thÕ cÇn lÊy c¸c mÉu ban ®Çu víi khèi l­îng sao cho mÉu chung cã khèi l­îng kh«ng nhá h¬n 3kg.

b) L« hµng rêi ®ang bèc dì b»ng b¨ng t¶i hoÆc ®ang ®ãng bao. Dïng m¸ng lÊy mÉu ®Ó lÊy ®Þnh kú c¸c mÉu ban ®Çu c¸ch nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau trong dßng ch¶y trªn b¨ng t¶i hay khi ®ãng bao.

Kho¶ng c¸ch thêi gian ®Ó lÊy c¸c mÉu ban ®Çu ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: tèc ®é dßng h¹t, cì l« vµ sè l­îng mÉu ban ®Çu cÇn lÊy.

Sè l­îng mÉu ban ®Çu cÇn lÊy theo b¶ng 2 B¶ng 2



Khèi l­îng l« (t)

Sè mÉu ban ®Çu cÇn lÊy

- L« hµng nhá h¬n 1t

- L« hµng tõ 1 ®Õn 10t


- L« hµng lín h¬n 10t ®Õn 25t

- L« hµng lín h¬n 25t ®Õn 50t



LÊy 5 mÉu

LÊy 5 mÉu vµ trªn 10t, cø tõ 1 ®Õn 2t, lÊy thªm 1 mÉu

LÊy 10 mÉu vµ trªn 25t, cø tõ 1 ®Õn 3t, lÊy thªm 1 mÉu

LÊy 18 mÉu vµ trªn 50t, cø 1 ®Õn 4t, lÊy thªm 1 mÉu



CÇn ®èi chiÕu ®é ®ång nhÊt cña c¸c mÉu ban ®Çu tr­íc khi lËp mÉu chung.

2.3. LËp mÉu chung

Gép tÊt c¶ c¸c mÉu ban ®Çu ®· lÊy vµo mét khay men tr¾ng (2.1) trén thËt ®Òu ta ®­îc mÉu chung cña l« hµng, khèi l­îng mÉu chung kh«ng nhá h¬n 3kg.

2.4. LËp mÉu trung b×nh

2.4.1 Ph©n mÉu chung ®· trén kü b»ng bé phËn mÉu hoÆc ph©n theo nguyªn t¾c ®­êng chÐo trªn mét mÆt ph¼ng s¹ch cho ®Õn khi khèi l­îng mÉu chung cßn ®ñ ®Ó lËp c¸c mÉu trung b×nh, mçi mÉu trung b×nh cã khèi l­îng 600g.

Tuú theo môc ®Ých lÊy mÉu mµ x¸c ®Þnh sè l­îng mÉu trung b×nh cÇn thµnh lËp. Trong tr­êng hîp th«ng th­êng cÇn lËp 3 mÉu trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan, ho¸ lý; x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÖ sinh, an toµn vµ ®Ó l­u (phô lôc).

2.4.2 MÉu trung b×nh ph¶i ®­îc ®ùng ngay trong c¸c bao b× phï hîp (2.1) g¾n kÝn vµ cã nh·n kÌm theo (d¸n, buéc bªn ngoµi vµ bá vµo trong bao b× chøa mÉu) víi néi dung:

- Tªn c¬ së cã l« hµng;

- Tªn s¶n phÈm, h¹ng chÊt l­îng;

- Sè ký hiÖu vµ khèi l­îng l« hµng;

- Khèi l­îng mÉu;

- §Þa ®iÓm thêi gian vµ ng­êi lÊy mÉu.

2.4.3 C¸c mÉu trung b×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt l­îng vµ vÖ sinh an toµn cÇn ®­îc göi ngay tíi c¸c phßng ph©n tÝch cµng sím cµng tèt. C¸c mÉu trung b×nh cÇn ®­îc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng mÉu.

2.4.4 MÉu l­u ph¶i ®­îc chuyÓn cïng lóc tíi c¬ quan l­u gi÷ cã thÈm quyÒn vµ trong suèt thêi gian l­u, mÉu ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong c¸c ®iÒu kiÖn phï hîp. C¬ quan, ®iÒu kiÖn vµ thêi gian l­u mÉu theo tháa thuËn gi÷a c¸c bªn.



2.4.5 Khèi l­îng mÉu ph©n tÝch, l­îng c©n vµ yªu cÇu vÒ chuÈn bÞ mÉu ®Ó ph©n tÝch ®­îc quy ®Þnh trong c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cô thÓ.




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương