Tiªu chuÈn ViÖt nam §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p thö tcvn 4712-89tải về 20.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.34 Kb.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTiªu chuÈn ViÖt nam

§å hép rau qu¶


Ph­¬ng ph¸p thö


TCVN 4712-89

Hµ Néi

C¬ quan biªn so¹n:

Trung t©m nghiªn cøu ®å hép

Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu rau qu¶

Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp Thùc phÈm
C¬ quan ®Ò nghÞ ban hµnh:

Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp Thùc phÈm


C¬ quan tr×nh duyÖt:

Tæng côc Tiªu chuÈn- §o l­êng- ChÊt l­îng

Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n­íc
C¬ quan xÐt duyÖt vµ ban hµnh

Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n­íc


QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 107/Q§ ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 1989

Tiªu chuÈn ViÖt nam Nhãm M§å hép rau qu¶

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng

anhydric sunfur¬ (SO2)

Canned fruits and vegetables

Determination of sulphurous anhydride content

TCVN 4712-89

Cã hiÖu lùc tõ


01/01/1990

Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi ®iÒu 2 cña ST SEV 3008-81

1. Néi dung ph­¬ng ph¸p

ChuyÓn anhydric sunfur¬ (SO2) tù do vµ kÕt hîp sang d¹ng muèi natri sau ®ã chuÈn b»ng Ièt. So s¸nh víi mÉu ®èi chøng cã fomaldehyt kÕt hîp víi anhydric sunfur¬.

2. LÊy mÉu

LÊy mÉu theo TCVN 4409-87. ChuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4414-87.

3. Dông cô, ho¸ chÊt

C©n ph©n tÝch, chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g,

B×nh ®Þnh møc 250ml,

B×nh tam gi¸c nót mµi 250ml,

èng ®ong 5, 10, 100ml,

Buret 25ml,

Natri clorua, dung dÞch 10%,

Ièt, dung dÞch 0,02N,

Hå tinh bét, dung dÞch 0,1%

Fomaldehyt, dung dÞch 40%,

axit clohydric 6N,

Natri hydroxyt 1N,

Dung dÞch ®Öm cã pH 4,2 - 4,6: hoµ tan 11,87g Na2HPO­4. 2 H2O vµo mét lÝt n­íc ®­îc dung dÞch 2/15 N. Hoµ tan 9,078g KH2PO4 vµo 1 lÝt n­íc, ®­îc dung dÞch 1/15N. Trén ®Òu 0,1 phÇn dung dÞch 2/15N víi 9,9 phÇn dung dÞch 1/15 ®­îc 10 phÇn dung dÞch ®Öm.

4. TiÕn hµnh thö

4.1. §èi víi c¸c mÉu ë d¹ng ®Æc, r¾n.

C©n 25g mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,001g, chuyÓn toµn bé vµo khèi nghiÒn b»ng 90 - 100ml natri clorua 20%, thªm 5ml dung dÞch ®Öm, nghiÒn cÈn thËn.ChuyÓn toµn bé hçn hîp trong cèi vµo b×nh møc 250ml, tr¸ng cèi nhiÒu lÇn b»ng NaCL 20% vµ ®Þnh møc tíi v¹ch, l¾c kü, läc.

Dïng pipet hót vµo 2 b×nh tam gi¸c mçi b×nh 50ml dÞch läc thªm vµo mçi b×nh 2ml axit clohydric 6N.

ChuÈn ®é 1 b×nh b»ng dung dÞch Ièt 0,02N víi 1ml chØ thÞ hå tinh bét.

4.2. §èi víi mÉu ë thÓ láng.

Hót vµo 2 b×nh tam gi¸c, mçi b×nh 50ml mÉu, 2ml NaOH 1N råi lµm tiÕp nh­ ®iÒu 4.1.

5. TÝnh kÕt qu¶

Hµm l­îng anhydric sunfur¬(X) tÝnh b»ng % theo c«ng thøc:

X=

Trong ®ã:

V0- thÓ tÝch dÞch läc lÊy chuÈn ®é,ml,

V- thÓ tÝch b×nh møc pha lo·ng mÉu, ml,

V1- thÓ tÝch dung dÞch Ièt 0,02N dïng chuÈn b×nh thø nhÊt, ml,

2- thÓ tÝch dung dÞch Ièt 0,02N dïng chuÈn b×nh thø hai cã fomaldehyt,ml,

0,00064- l­îng anhydric sunfur¬ t­¬ng øng víi 1ml dung dÞch Ièt 0,02N,g,

m- khèi l­îng mÉu c©n, g,

KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña hai lÇn x¸c ®Þnh song song tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,001%. Chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a 2 lÇn x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 6%, so víi kÕt qu¶ trung b×nh.


: images -> 2007
2007 -> Hồ sơ ngành hàng rau quả
2007 -> Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
2007 -> QuyếT ĐỊnh số 46/2007/QĐ-bnn, ngày 28 tháng 5 năm 2007 Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng
2007 -> Trung tâm phát triển nông thôN
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
2007 -> §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin c (axit ascobic) tcvn 4715 89
2007 -> Iso 9000: 2000 Thuật ngữ và định nghĩa hệ thống quản lý chất lượng Thuật ngữ liên quan đến chất lượng
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương