Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 469-2001tải về 92.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích92.21 Kb.
#21518

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 469-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 469-2001

Quy ph¹m Kh¶o nghiÖm gièng c¶i b¾p1

The Testing procedure of cabbage variety


1. Qui ®Þnh chung:

1.1. Qui ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng c¶i b¾p míi ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ gièng nhËp néi.

1. 2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng c¶i b¾p kh¶o nghiÖm vµ c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 5/2/1996 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý gièng c©y trång vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh kÌm theo.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm:

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh 2 - 3 vô trong ®ã cã 2 vô trïng tªn t¹i c¸c ®iÓm trong m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm quèc gia.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh 1-2 vô ®èi víi c¸c gièng cã triÓn väng ®· qua Ýt nhÊt 1 vô kh¶o nghiÖm c¬ b¶n t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt hoÆc hé n«ng d©n.

2.2. Bè trÝ kh¶o nghiÖm:

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • Bè trÝ thÝ nghiÖm: Theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh 3-4 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « lµ 10 m2 (8m  1,25m). Xung quanh diÖn tÝch thÝ nghiÖm ph¶i cã Ýt nhÊt mét luèng b¶o vÖ.

 • Gièng kh¶o nghiÖm: Ph¶i göi ®Õn C¬ quan kh¶o nghiÖm tr­íc vô trång, kÌm theo ®¨ng ký kh¶o nghiÖm gièng, lý lÞch gièng (nÕu lµ gièng kh¶o nghiÖm vô ®Çu). ChÊt l­îng gieo trång cña h¹t gièng göi kh¶o nghiÖm ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi gièng nguyªn chñng theo tiªu chuÈn 10 TCN 318-98. L­îng h¹t gièng tèi thiÓu 10g/ gièng/ vô.

 • Gièng ®èi chøng: Lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn hoÆc gièng ®Þa ph­¬ng ®ang ®­îc trång phæ biÕn t¹i n¬i kh¶o nghiÖm, cã thêi gian sinh tr­ëng cïng nhãm víi gièng kh¶o nghiÖm vµ chÊt l­îng h¹t gièng ®¹t tiªu chuÈn gièng nguyªn chñng.

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • DiÖn tÝch: Mçi gièng Ýt nhÊt 500 m2/®iÓm, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nh¾c l¹i.

 • Gièng ®èi chøng nh­ ®èi víi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n

 • Qui tr×nh kü thuËt: ¸p dông qui tr×nh kü thuËt tiªn tiÕn cña ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm hoÆc theo qui tr×nh kü thuËt cña môc 2.3

2.3. Qui tr×nh kü thuËt:

2.3.1. Thêi vô:Theo khung thêi vô tèt nhÊt ®èi víi tõng nhãm gièng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm.

2.3.2. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc:

2.3.2.1. Kü thuËt lµm v­ên ­¬m:


 • Chän ®Êt nhÑ, tho¸t n­íc tèt, kh«ng chua (pHkcl = 6 - 6,5). §Êt ®­îc ph¬i ¶i, cµy bõa kü ®¶m b¶o t¬i xèp, s¹ch cá.

 • Lªn luèng réng 0,8-1m, cao 25-30 cm, t¹o mÆt luèng cã h×nh mai rïa nh»m tho¸t n­íc khi m­a.

 • Ph©n bãn cho 10m2 v­ên ­¬m: 25-30 kg ph©n chuång +1 kg v«i bét + (0,4-0,5) kg supel©n. Sau khi bãn ph©n dïng cµo trén ®Òu trªn mÆt luèng vµ san ph¼ng. Khi gieo h¹t nªn trén ®Òu h¹t víi ®Êt kh« hoÆc c¸t, gieo mËt ®é 2,5-3,0g h¹t/m2. Sau khi gieo h¹t xong r¾c mét líp ®Êt bét kÝn h¹t, phñ mét líp r¬m ®· ®­îc c¾t nhá hoÆc trÊu råi t­íi ®ñ Èm.

 • Ch¨m sãc: Khi 70-80% h¹t n¶y mÇm bá r¬m r¹, tØa ®Þnh c©y khi c©y cã 2-3 l¸ thËt, ®Ó kho¶ng c¸ch c©y 5 - 7cm. Phßng trõ s©u bÖnh theo h­íng dÉn cña ngµnh B¶o vÖ thùc vËt. Tr­íc khi trång tõ 5 - 7 ngµy kh«ng t­íi n­íc ®Ó luyÖn cho c©y, tr­íc khi nhæ c©y ®Ó trång t­íi ®Ém nh»m h¹n chÕ ®øt rÔ khi nhæ c©y. Trång khi c©y cã 5-6 l¸ thËt.

2.3.2.2. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc thÝ nghiÖm:

+ MËt ®é, kho¶ng c¸ch:

 • Vô sím vµ muén: Hµng x hµng 50cm, c©y x c©y 40 - 45 cm (tuú gièng) .

 • ChÝnh vô: Hµng x hµng 50cm, c©y x c©y 40-60 cm.

+ Lµm ®Êt, bãn ph©n:

 • Lµm ®Êt, lªn luèng: Cµy bõa kü ®¶m b¶o ®Êt t¬i xèp, s¹ch cá d¹i, lªn luèng réng 1,25m, cao 25-30cm, bæ 2 hµng hèc kiÓu nanh sÊu theo kho¶ng c¸ch cho tõng thêi vô.

 • Ph©n bãn cho 1 ha: Ph©n chuång hoai môc 20 - 25 tÊn+ 120 - 150kg N + 100 - 120 kg P2O5 +75-90 kg K2O .

 • C¸ch bãn:

Lãt toµn bé ph©n chuång, l©n vµ 1/3 l­îng kali. Toµn bé l­îng ®¹m vµ kali cßn l¹i chia ®Òu cho c¸c lÇn bãn thóc:

Thóc lÇn 1 khi c©y håi xanh kÕt hîp vun xíi nhÑ.

Thóc lÇn 2 khi c©y tr¶i l¸ bµng kÕt hîp xíi vun cao.

Thóc lÇn 3 khi c©y vµo cuèn.Chó ý: Lu«n gi÷ Èm cho c©y, ®Æc biÖt giai ®o¹n vµo cuèn. Khi c¶i b¾p ®· cuèn ch¾c kh«ng nªn t­íi ®Ém tr¸nh hiÖn t­îng næ b¾p.
2.3.3. Phßng trõ s©u bÖnh:

C¶i b¾p th­êng bÞ c¸c lo¹i s©u ph¸ ho¹i trong thêi gian sinh tr­ëng nh­: S©u t¬ (Plutella Maculipenis Curtis), s©u x¸m (Agrotis ypsilon Rotemberg), rÖp rau (Brevicoryne brassicae), bä nh¶y (Phyllotreta vittata F)... Phßng trõ b»ng c¸c lo¹i thuèc ®Æc hiÖu theo h­íng dÉn cña ngµnh B¶o vÖ thùc vËt.

§èi víi bÖnh cÇn l­u ý c¸c lo¹i bÖnh thèi do nÊm, bÖnh xèp rÔ.... Phßng trõ: Khi c©y nhiÔm s©u bÖnh dïng c¸c lo¹i thuèc ®Æc hiÖu theo h­íng dÉn cña ngµnh BVTV.

2.3.4. Thu ho¹ch:


Thu ho¹ch khi b¾p ®· cuèn chÆt, thu nh÷ng c©y mÉu ®· x¸c ®Þnh tr­íc ®Ó ®o ®Õm c¸c chØ tiªu trong phßng sau ®ã thu toµn bé « thÝ nghiÖm.

3. ChØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p theo dâi.

3.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

3.1.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i

* M« t¶ c¸c bé phËn cña c©y sau ®©y: • L¸: D¹ng l¸, mµu s¾c l¸, g©n l¸, cì l¸ (to, trung b×nh, nhá)

 • D¹ng b¾p: §­îc chia lµm 5 nhãm c¬ b¶n dùa vµo tû lÖ gi÷a chiÒu cao (H) vµ ®­êng kÝnh b¾p (D) nh­ sau:

Nhãm I - B¾p trßn (0,8 = H/D  1,1)

Nhãm II - B¾p ph¼ng dÑt (tû lÖ 0,4  H/D  0,7)

Nhãm III - B¾p trßn dÑt (tû lÖ 0,8H/D 0,7)

Nhãm IV - B¾p nhän dµi (tû lÖ 1,1  H/D  1,4)

Nhãm V - B¾p oval (tû lÖ 1,4  H/D  2,1)

+ D¹ng ®¸y b¾p: Chia lµm 3 nhãm.

Nhãm I - §¸y låi - PhÇn ®¸y xung quanh th©n v¸t lªn phÝa th©n b¾p

Nhãm II - §¸y ph¼ng - PhÇn ®¸y b¾p vu«ng gãc víi th©n

Nhãm III - §¸y lâm - PhÇn b¾p xung quanh th©n lâm s©u vµo trong b¾p

+ CÊu tróc kiÓu xÕp l¸ trªn ®Ønh b¾p: • Hë hoµn toµn: TÊt c¶ c¸c l¸ bao kh«ng cuèn hoµn toµn t¹o thµnh khe hë cã thÓ nh×n s©u vµo gi÷a b¾p tõ trªn xuèng.

 • Nöa kÝn: C¸c l¸ ngoµi cuèn kh«ng kÝn hÕt nªn cã thÓ nh×n ®­îc mét phÇn cña l¸ trong b¾p ë l­ît thø 2 tõ ngoµi vµo.

 • KÝn hoµn toµn: Hai l¸ bªn ngoµi «m kÝn b¾p, kh«ng thÓ thÊy mét phÇn nµo cña l­ît l¸ thø 2.

3.1.2. C¸c giai ®o¹n sinh tr­ëng.

 • Ngµy gieo.

 • Ngµy mäc: Ngµy cã 50% sè c©y ë giai ®o¹n hai l¸ mÇm.

 • Ngµy trång.

 • Ngµy tr¶i l¸ bµng: Ngµy cã 50% sè c©y tr¶i l¸ bµng.

 • Ngµy cuèn: T¹i thêi ®iÓm cã 50% sè c©y b¾t ®Çu cuèn b¾p.

 • Ngµy thu lÇn ®Çu.

 • Ngµy thu ho¹ch xong.

3.1.3. Mét sè chØ tiªu theo dâi trªn c¸c c©y mÉu.

+ Mçi lÇn nh¾c lÊy 5 c©y ngÉu nhiªn liªn tiÕp trõ 3 c©y ®Çu luèng theo dâi c¸c chØ tiªu sau: • §­êng kÝnh t¸n c©y (cm): §o 2 ®­êng vu«ng gãc qua t©m c©y thêi kú tr¶i l¸ bµng, lÊy sè trung b×nh.

 • Khèi l­îng c©y: C©n toµn bé c©y lóc thu ho¹ch.

 • Khèi l­îng b¾p: C©n b¾p kh«ng kÓ l¸ bao.

 • Sè l¸ bao (l¸ kh«ng cuèn): §Õm sè l¸ kh«ng cuèn/c©y lóc thu ho¹ch.

 • Sè l¸ cuèn: XÎ ®«i b¾p ®Õm sè l¸ trong b¾p.

 • ChiÒu cao b¾p (H) = cm: §o tõ ®Ønh ®Õn ®¸y b¾p.

 • §­êng kÝnh b¾p D = (cm): §o 2 ®­êng vu«ng gãc qua t©m b¾p, lÊy sè trung b×nh.

 • Tû lÖ b¾p cuèn (%): Sè b¾p cuèn/Tæng sè c©y100.

 • §é chÆt b¾p - ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

G - Khèi l­îng b¾p (g)

H - ChiÒu cao b¾p (cm)

D2 - ChiÒu dµi  chiÒu réng b¾p (cm2)

P = g/cm3 (P cµng cao b¾p cµng chÆt thÓ hiÖn gièng tèt)

0,523 lµ hÖ sè qui ®æi tõ thÓ tÝch h×nh trô sang h×nh cÇu.

3.1.4. Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i chÝnh.

Theo dâi møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i ë c¸c thêi kú sau trång 30, 45 vµ 60 ngµy ®èi víi mét sè bÖnh chÝnh cô thÓ nh­ sau:


 • §èi víi bÖnh hÐo rò (Fusarium conglutinans Wr) vµ bÖnh thèi nhòn c¶i b¾p (Erwinia carotovora Holland, Erwinia aroidene Holland vµ Pseudomonas sp.) ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm tõ 1-5 (nhÑ - rÊt nÆng) dùa trªn % sè c©y bÖnh.

§iÓm 1 - D­íi 10% sè c©y nhiÔm - kh«ng nhiÔm

2 - 10-25% sè c©y nhiÔm - nhiÔm nhÑ

3 - 26 - 50% sè c©y nhiÔm - nhiÔm trung b×nh

4 - 51-75% sè c©y nhiÔm - nhiÔm nÆng

5 - Trªn 75% sè c©y nhiÔm - nhiÔm rÊt nÆng • Víi bÖnh s­¬ng mai (Peronospora brassica Gaiim) vµ bÖnh thèi ®en g©n l¸ (Xanthomonas campestris Dowson), x¸c ®Þnh chØ sè bÖnh (%) nh­ sau:

§iÒu tra trªn 5 c©y mÉu, tÝnh % l¸ nhiÔm bÖnh cã thÓ ®Õm ®­îc. Ph©n cÊp theo 5 cÊp:

1 - D­íi 10%

2 - 10-25%

3 - 26 - 50%4 - 51-75%

5 - Trªn 75%

Sau ®ã tÝnh chØ sè bÖnh theo theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

a - CÊp sè bÖnh

n - Sè l¸ bÞ bÖnh cÊp t­¬ng øng.

N - Tæng sè l¸ ®iÒu tra.

5 - CÊp cao nhÊt. • §èi víi s©u theo dâi møc ®é h¹i cña mét sè lo¹i s©u chÝnh h¹i rau nh­: S©u t¬ (Plutella xylostella), s©u xanh (Pieris rapae L.), bä nh¶y (Phyllotreta vittata F.), rÖp rau (Brevicoryneb rassicae L) cho ®iÓm :

1 - Kh«ng nhiÔm.

2 - NhiÔm nhÑ.

3 - NhiÔm møc trung b×nh.

4 - NhiÔm nÆng.

5 - NhiÔm rÊt nÆng.

3.1.5. Kh¶ n¨ng chèng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn.

§¸nh gi¸ møc ®é bÞ h¹i vµ kh¶ n¨ng phôc håi cña c©y sau khi bÞ h¹n, nãng, óng, s­¬ng muèi. Cho ®iÓm theo thang ®iÓm tõ 1-5 nh­ sau:

1 - Sinh tr­ëng ph¸t triÓn b×nh th­êng.

2 - H¹i nhÑ nh­ng phôc håi nhanh.

3 - ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y, phôc håi chËm.

4 - Sinh tr­ëng ph¸t triÓn kÐm biÓu hiÖn qua c¸c bé phËn cña c©y: hÐo, chuyÓn mµu...

5 - Cã biÓu hiÖn c©y chÕt.

3.1.6. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt.


 • Sè c©y thùc thu/« thÝ nghiÖm: §Õm sè c©y thùc tÕ cho thu ho¹ch.

 • N¨ng suÊt thùc thu/« thÝ nghiÖm: C©n khèi l­îng c©y, b¾p thùc tÕ/«.

 • N¨ng suÊt lý thuyÕt.

3.1.7. ChÊt l­îng:

 • Hµm l­îng chÊt kh« (%)

 • Hµm l­îng VitaminC (mg/100g)

 • Hµm l­îng ®­êng (mg/100 g)

 • KhÈu vÞ (®é rßn, ngät, ...) theo thang ®iÓm tõ 1 - 5 (1- KhÈu vÞ rÊt ngon; 2 - Ngon; 3 Trung b×nh; 4 - KÐm; 5 - RÊt kÐm).

* L­u ý: Ph©n tÝch thµnh phÇn sinh ho¸ cña c¸c gièng kh«ng ®­îc chËm qu¸ 3 ngµy sau khi thu ho¹ch.

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • Thêi gian sinh tr­ëng: TÝnh tõ ngµy gieo ®Õn ngµy thu ho¹ch.

 • N¨ng suÊt c©y, b¾p (t¹/ha).

 • NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, møc ®é nhiÔm s©u bÖnh , kh¶ n¨ng chèng chÞu víi ®iÒu kiÖn bÊt thuËn.

 • ý kiÕn cña ng­êi s¶n xuÊt: cã hoÆc kh«ng chÊp nhËn gièng míi.

4. Tæng kÕt vµ c«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm :

4.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cña c¸c ®iÓm ph¶i göi vÒ c¬ quan kh¶o nghiÖm chËm nhÊt 15 ngµy sau khi thu ho¹ch ®Ó viÕt b¸i c¸o tæng kÕt (phô lôc 2 kÌm theo)

4.2. C¬ quan kh¶o nghiÖm tæng hîp vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm ®Õn c¸c c¬ quan, c¸ nh©n cã göi kh¶o nghiÖm vµ ®iÓm kh¶o nghiÖm sau hµng vô, b¸o c¸o tr­íc Héi ®ång Khoa häc vµ C«ng nghÖ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

Phô lôc 1

B¸o c¸o kÕt qu¶

kh¶o nghiÖm c¬ b¶n gièng c¶i B¾p


Vô N¨m


 1. §iÓm kh¶o nghiÖm:

 2. C¬ quan qu¶n lý:

 3. C¸n bé thùc hiÖn:

 4. Tªn gièng tham gia kh¶o nghiÖm:

 5. §Æc ®iÓm ®Êt kh¶o nghiÖm:

 • Sè liÖu ph©n tÝch ®Êt (nÕu cã):

 • C«ng thøc lu©n canh:

 • C©y trång vô tr­íc:

 • TÝnh chÊt ®Êt:

 1. Ngµy gieo:

 2. Ngµy trång:

 3. Ph©n bãn: Bãn lãt, bãn thóc, lo¹i ph©n, c¸ch bãn

 4. T­íi n­íc: (ghi râ ngµy t­íi cña mçi lÇn)

C¸c lÇn t­íi Ph­¬ng ph¸p t­íi

1

23

...


 1. Xíi vun:

LÇn xíi vun Ngµy Ph­¬ng ph¸p xíi vun.

1

23

 1. Phßng trõ s©u bÖnh:

Ngµy phun Lo¹i thuèc Nång ®é C¸ch phun.

 1. Sè liÖu khÝ t­îng (nÕu cã):

NhiÖt ®é (trung b×nh, tèi cao, tèi thÊp)

L­îng m­a (mm), sè ngµy m­a.Thêi gian chiÕu s¸ng (giê/ngµy)

 1. S¬ ®å kh¶o nghiÖm:

 2. S¬ bé nhËn xÐt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

 3. NhËn xÐt tãm t¾t ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c gièng kh¶o nghiÖm - KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.

 4. ý kiÕn cña C¬ quan qu¶n lý thÝ nghiÖm
Ngµy th¸ng n¨m

C¬ quan qu¶n lý thÝ nghiÖm

C¸n bé kh¶o nghiÖmPhô lôc 2

C¸c biÓu mÉu theo dâi thÝ nghiÖmBiÓu 1: §Æc ®iÓm h×nh th¸i


Gièng

M« t¶ ®Æc ®iÓm c¸c bé phËn (h×nh th¸i, mÇu s¾c, gi¶i phÉu)B¾p

CÊu tróc c©y

D¹ng l¸

MÇu s¾c

Cì l¸

D¹ng b¾p

D¹ng ®¸y b¾p

CÊu tróc cuèn

G©n l¸BiÓu 2: Mét sè chØ tiªu sinh tr­ëng ph¸t triÓn


Gièng

Gièng Thêi gian qua c¸c giai ®o¹n sinh tr­ëng (ngµy)

Ngµy gieo

Ngµy trång

Ngµy tr¶i l¸

Ngµy cuèn

Ngµy thu lÇn

Ngµy thu xong


BiÓu 3: Møc ®é nhiÔm mét sè lo¹i s©u bÖnh chñ yÕu


Gièng


Møc nhiÔm mét sè lo¹i bÖnh chñ yÕu


Møc ®é h¹i cña mét sè lo¹i s©u chñ yÕu (% diÖn tÝch)

Ghi chó


Thèi nhòn (% c©y bÖnh)

S­¬ng mai

HÐo rò (% c©y bÖnh)

§en g©n l¸(1-5)

S©u t¬

RÖp

S©u xanh

BiÓu 4: Kh¶ n¨ng chèng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn.


Gièng


H¹n

óng

Gi¸ rÐt

Nãng

Ghi chó

Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

(1-5)


Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

(1-5)


Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

(1-5)


Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

(1-5)
BiÓu 5: C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt.


Gièng

Sè c©y cho thu ho¹ch

KL

c©y

(kg)

KL

b¾p (kg)

Sè l¸

kh«ng

cuèn

Sè l¸ cuèn

Tû lÖ cuèn b¾p (%)

NSTT

kg/«

NSLT

T¹/ha

C©y

B¾p

C©y

B¾p
BiÓu 6: ChÊt l­îng c¸c gièng.


Gièng

§é chÆt b¾p(g/cm)

ChÊt kh«

(%)

VitaminC

(mg/100g)

§­êng tæng sè (mg/ 100g)

KhÈu vÞ ¨n

(1-5)
1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001

tải về 92.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương