Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 468-2001tải về 106.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích106.49 Kb.
#21496

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 468-2001

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 468-2001
Quy ph¹m Kh¶o nghiÖm gièng §Ëu xanh1

The Ttesting procedure of mungbean veriety


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng ®Ëu xanh míi ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp néi.

1.2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng ®Ëu xanh kh¶o nghiÖm vµ c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh sè 07/ CP ngµy 5/ 2/ 1996 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gièng c©y trång vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh kÌm theo.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm:

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: tiÕn hµnh 2-3 vô, trong ®ã cã 2 vô cïng tªn.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: tiÕn hµnh 1-2 vô ®èi víi c¸c gièng ®Ëu xanh cã triÓn väng ®· ®­îc kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô.

2.2. Bè trÝ kh¶o nghiÖm:

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • Bè trÝ thÝ nghiÖm: Theo kiÓu khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh, 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « lµ 10m2 (5m x 2m), r·nh gi÷a c¸c lÇn nh¾c l¹i lµ 30cm. Xung quanh diÖn tÝch kh¶o nghiÖm ph¶i cã Ýt nhÊt mét luèng b¶o vÖ.

 • Gièng kh¶o nghiÖm: Ph¶i göi ®Õn c¬ quan kh¶o nghiÖm tr­íc vô trång, kÌm theo ®¨ng kÝ kh¶o nghiÖm gièng, lÝ lÞch gièng (nÕu lµ gièng kh¶o nghiÖm vô ®Çu). H¹t gièng göi kh¶o nghiÖm ph¶i cã chÊt l­îng gieo trång t­¬ng ®­¬ng víi gièng nguyªn chñng theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. L­îng gièng tèi thiÓu göi kh¶o nghiÖm lµ 1kg/gièng/vô.

 • Gièng ®èi chøng: lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn gièng quèc gia hoÆc gièng ®Þa ph­¬ng tèt ®ang ®­îc trång phæ biÕn trong vïng. Thêi gian sinh tr­ëng cña gièng ®èi chøng ph¶i cïng nhãm víi gièng kh¶o nghiÖm vµ chÊt l­îng gieo trång ®¹t víi cÊp gièng nguyªn chñng.

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • DiÖn tÝch: mçi gièng Ýt nhÊt 500m2/®iÓm, kh«ng nh¾c l¹i.

 • Gièng ®èi chøng: nh­ ®èi víi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n.

 • Quy tr×nh kÜ thuËt: ¸p dông kÜ thuËt gieo trång tiªn tiÕn cña ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm hoÆc theo quy tr×nh kÜ thuËt ë môc 2.3.

2.3. Quy tr×nh kÜ thuËt:

2.3.1. Thêi vô:

Theo khung thêi vô tèt nhÊt ®èi víi tõng nhãm gièng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm.

2.3.2. Lµm ®Êt, lªn luèng:

§Êt thÝ nghiÖm ph¶i cã ®é ph× ®ång ®Òu, b»ng ph¼ng, thuéc lo¹i ®Êt nhÑ, t¬i xèp, cã ®é pHkcl trung tÝnh. Cµy bõa kÜ, nhÆt s¹ch cá d¹i vµ lªn luèng réng 2m (kh«ng kÓ r·nh).

Mçi « thÝ nghiÖm xÎ 5 hµng däc luèng, c¸ch nhau 40cm.

2.3.3. MËt ®é:

Gieo dµy theo hµng ®Ó sau khi tØa/dÆm ®Þnh c©y ®¶m b¶o mËt ®é:

25-30 c©y/m2 (kho¶ng 250.000-300.000 c©y/ha) (40 cm x 7-8 cm x 1 c©y).

2.3.4. Ph©n bãn: • L­îng ph©n bãn cho 1 ha: 5 tÊn ph©n chuång, 30-50 kg N, 50-60 kg P2O5, vµ 50-60 kg K2O.

NÕu ®Êt trång cã pHkcl d­íi 5.5 cÇn bãn thªm 300-500 kg v«i bét/ha.

 • C¸ch bãn: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + toµn bé ph©n l©n + toµn bé v«i + 1/2 ph©n ®¹m vµ 1/2 ph©n kaly. L­îng ph©n ®¹m vµ kaly cßn l¹i bãn thóc khi c©y cã 5-6 l¸ thËt.

2.3.5. Xíi vun:

 • LÇn 1: khi c©y cã 1-2 l¸ thËt, xíi nhÑ ph¸ v¸ng vµ tØa ®Þnh sè c©y.

 • LÇn 2: khi c©y cã 5-6 l¸ thËt, xíi s©u, vun cao kÕt hîp víi bãn thóc.

2.3.6. T­íi n­íc:

§¶m b¶o ®é Èm th­êng xuyªn trong suèt thêi kú sinh tr­ëng cña c©y, nÕu ®Êt kh« (®é Èm ®Êt <65%) th× cÇn ph¶i t­íi.

2.3.7. Phßng trõ s©u bÖnh:

ChØ phßng trõ s©u bÖnh khi ®Õn ng­ìng phßng trõ,theo h­íng dÉn chung cña ngµnh b¶o vÖ thùc vËt.

2.3.8. Thu ho¹ch:

TiÕn hµnh thu Ýt nhÊt 2-3 ®ît, ®ît 1 khi c©y cã kho¶ng 40-50% sè qu¶ ®ît 1 chÝn. §ît 2 thu khi cã 50% qu¶ chÝn, l¸ trªn c©y óa vµng vµ ®ît 3 khi qu¶ ®· chÝn hÕt vµ l¸ trªn c©y rông hoµn toµn. Thu ®Ó riªng tõng «, kh«ng ®Ó qu¶ bÞ r¬i rông, ph¬i ®Ëp lÊy h¹t ngay khi qu¶ kh«.3. ChØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p theo dâi:

3.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

3.1.1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i chÝnh: • D¹ng th©n: ®øng, nöa ®øng, bß

 • KiÓu sinh tr­ëng: h÷u h¹n, v« h¹n

 • L¸:

 • H×nh d¹ng l¸ cuèi: chãp nhän, bÇu, thu«n bÇu, thu«n nhän, xÎ thuú.

 • Mµu s¾c cña l¸ (theo dâi khi cã 50% c©y ra hoa): xanh nh¹t, xanh ®Ëm, mµu kh¸c.

 • Hoa: Mµu s¾c hoa vµng nh¹t, vµng ®Ëm, tr¾ng vµ mµu kh¸c.

 • Qu¶: Mµu s¾c qu¶ khi chÝn: vµng r¬m, n©u, ®en vµ mµu kh¸c.

 • H¹t:

 • Mµu s¾c h¹t khi chÝn: vµng, xanh vµng, xanh nh¹t, xanh sÉm, n©u vµ c¸c mµu kh¸c.

 • D¹ng h¹t: trßn, bÇu, h×nh trô vµ d¹ng kh¸c.

 • Vá h¹t: xanh bãng hoÆc xanh mèc.(biÓu 1 kÌm theo)

3.1.2. Mét sè chØ tiªu sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn:

 • Ngµy gieo: Ghi ngµy gieo thÝ nghiÖm

 • Ngµy mäc: Ngµy cã kho¶ng 50% sè c©y/« mäc 2 l¸ mÇm.

 • Ngµy ra hoa: Ngµy cã kho¶ng 50% sè c©y/« cã ®ît hoa ®Çu.

 • Thêi gian ra hoa:

 • Kh«ng tËp trung: Hoa në kÐo dµi >30 ngµy

 • Trung b×nh: Hoa në kÐo dµi 16-30 ngµy

 • TËp trung: Hoa në d­íi 15 ngµy.

 • Thêi gian sinh tr­ëng (ngµy): TÝnh tõ ngµy gieo ®Õn ngµy thu ho¹ch ®ît cuèi cïng.

 • Søc sèng c©y con: ®¸nh gi¸ sau khi c©y mäc15 ngµy víi c¸c møc yÕu, trung b×nh vµ m¹nh.

 • ChiÒu cao c©y (cm): ®o tõ ®èt l¸ mÇm ®Õn ®Ønh sinh tr­ëng cña th©n chÝnh lóc thu ho¹ch. §o trung b×nh ë 10 c©y mÉu/«.

 • Sè cµnh cÊp I/c©y: ®Õm sè cµnh mäc tõ th©n chÝnh cña 10 c©y mÉu/«.

* C¸ch chän 10 c©y mÉu: LÊy mçi hµng 5 c©y liªn tôc trªn 2 hµng gi÷a luèng, trõ 5 c©y ®Çu hµng.(biÓu 2 kÌm theo)

3.1.3. Møc ®é nhiÔm s©u, bÖnh h¹i chÝnh:

+ BÖnh:


 • BÖnh hÐo rò c©y con (Rhizoctonia solani , Fusarium sp.)

 • BÖnh phÊn tr¾ng (Erysiphe polygoni)

 • BÖnh ®èm n©u (Cercospora sanescen vµ Xanthomonas).

 • BÖnh hÐo vµng Virus (Mosaic Virus).

§¸nh gi¸ theo thang ®iÓm cÊp bÖnh nh­ sau:

 • §iÓm 1: Kh«ng nhiÔm ( d­íi 5% sè c©y cã vÕt bÖnh)

 • §iÓm 2: NhiÔm nhÑ (6-25% sè c©y cã vÕt bÖnh)

 • §iÓm 3: NhiÔm trung b×nh (26-50% sè c©y cã vÕt bÖnh)

 • §iÓm 4: NhiÔm nÆng (51-75% s« c©y cã vÕt bÖnh)

 • §iÓm 5: NhiÔm rÊt nÆng (trªn 76% sè c©y cã vÕt bÖnh)

+ S©u:

 • S©u ®ôc qu¶ (Eitiella zinkenella). §Õm sè qu¶ bÞ h¹i trªn tæng sè 100 qu¶ lÊy ngÉu nhiªn/«. TÝnh tØ lÖ %.

 • S©u cuèn l¸ (Lamprosema indicata). §Õm sè l¸ bÞ cuèn /tæng sè l¸ trªn 10 c©y mÉu. TÝnh tØ lÖ %.(biÓu 3kÌm theo)

3.1.4. Kh¶ n¨ng chèng chÞu ngoµi ®ång ruéng víi c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn.

 • §¸nh gi¸ møc ®é bÞ h¹i vµ kh¶ n¨ng håi phôc cña c©y sau khi gÆp c¸c ®iÒu kiÖn bÊt thuËn nh­ bÞ h¹n, nãng vµo thêi kú ra hoa hoÆc rÐt ®Ëm kÐo dµi trong 5 ngµy liªn tôc, theo thang ®iÓm nh­ sau:

 • §iÓm 1: Chèng chÞu tèt.

 • §iÓm 3: Chèng chÞu trung b×nh.

 • §iÓm 5: Chèng chÞu yÕu.

3.1.5. §é t¸ch qu¶ vµ tÝnh chèng ®æ ®¸nh gi¸ ë ®ît thu thø nhÊt nh­ sau:

- §é t¸ch qu¶ (tÝnh theo tõng lÇn thu ho¹ch):

§¸nh gi¸ theothang ®iÓm 1-5:


 • §iÓm 1: Kh«ng cã qu¶ t¸ch vá

 • §iÓm 2:  25% qu¶ t¸ch vá

 • §iÓm 3: 26-50% qu¶ t¸ch vá

 • §iÓm 4: 51-75% qu¶ t¸ch vá

 • §iÓm 5: > 75% qu¶ t¸ch vá.

- TÝnh chèng ®æ. §¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 1-5:

 • §iÓm 1: HÇu hÕt c¸c c©y ®Òu ®øng th¼ng

 • §iÓm 2:  25% sè c©y bÞ ®æ h¼n

 • §iÓm 3: 26-50% c©y bÞ ®æ h¼n, c¸c c©y kh¸c nghiªng 45o

 • §iÓm 4: 51-75% c©y bÞ ®æ h¼n

 • §iÓm 5: > 75% c©y bÞ ®æ h¼n.(biÓu 4 kÌm theo)

3.1.6. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt:

 • Sè c©y thùc thu/«: §Õm sè c©y thùc tÕ mçi « thÝ nghiÖm khi thu ho¹ch.

 • Sè qu¶/c©y: §Õm tæng sè qu¶ ë 10 c©y mÉu/«. TÝnh trung b×nh.

 • Sè qu¶ ch¾c/c©y: §Õm tæng sè qu¶ ch¾c ë 10 c©y mÉu/«. TÝnh trung b×nh.

 • Sè h¹t/qu¶: §Õm tæng sè h¹t trªn qu¶ cña 10 c©y mÉu/«. TÝnh trung b×nh.

 • Khèi l­îng 1000 h¹t (g): LÊy ngÉu nhiªn 3 mÉu 1000 h¹t (®é Èm kho¶ng 12%), c©n khèi l­îng. TÝnh trung b×nh.

 • N¨ng suÊt h¹t thu ho¹ch lÇn thø nhÊt ë ®é Èm 12% (kg/«): Thu ®Ó riªng tõng «, ®Ëp lÊy h¹t kh« s¹ch. C©n khèi l­îng.

 • N¨ng suÊt h¹t thu ho¹ch c¸c lÇn sau ë ®é Èm 12% (kg/«): Thu ®Ó riªng tõng «, ®Ëp lÊy h¹t kh« s¹ch. C©n khèi l­îng (gåm c¶ 10 c©y mÉu).

 • N¨ng suÊt h¹t (ë ®é Èm 12%): kg/ha.(biÓu 5 kÌm theo)

3.1.7. ChÊt l­îng h¹t:

 • Hµm l­îng protein vµ tinh bét: Ph©n tÝch theo yªu cÇu cña tõng thÝ nghiÖm.

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • Thêi gian sinh tr­ëng: TÝnh tõ ngµy gieo ®Õn ngµy thu ho¹ch lÇn cuèi.

 • N¨ng suÊt: C©n khèi l­îng thùc thu trªn diÖn tÝch kh¶o nghiÖm, sau ®ã quy ra n¨ng suÊt kg/ha.

 • §Æc ®iÓm gièng: NhËn xÐt vÒ sinh tr­ëng, møc ®é nhiÔm s©u bÖnh vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm.

 • ý kiÕn cña ng­êi s¶n xuÊt: Cã hoÆc kh«ng chÊp nhËn gièng míi. (Phô lôc 2 kÌm theo).

4. Tæng kÕt vµ c«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

4.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cña c¸c ®iÓm ph¶i göi vÒ c¬ quan kh¶o nghiÖm chËm nhÊt lµ 1 th¸ng sau khi thu ho¹ch thÝ nghiÖm ®Ó viÕt b¸o c¸o tæng kÕt.

4.2. C¬ quan kh¶o nghiÖm tæng hîp vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm ®Õn c¸c c¬ quan/c¸ nh©n cã gièng göi kh¶o nghiÖm vµ c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm sau hµng vô, b¸o c¸o tr­íc Héi ®ång Khoa häc vµ C«ng nghÖ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

Phô lôc 1


B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm c¬ b¶n gièng ®Ëu xanh

Vô: N¨m: 200..

1. §iÓm kh¶o nghiÖm:

2. C¬ quan qu¶n lý:

3. C¸n bé thùc hiÖn:

4. Tªn gièng tham gia kh¶o nghiÖm:

5. Ngµy trång: Ngµy mäc:

Ngµy thu ho¹ch ®ît 1: ; ®ît 2: ; ®ît 3:

6. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm: m2, kÝch th­íc «: m x m

Sè lÇn nh¾c l¹i:

7. Lo¹i ®Êt trång: C©y trång tr­íc:

8. Ph©n bãn: Ghi râ lo¹i ph©n vµ sè l­îng sö dông: • Ph©n chuång: tÊn/ha

 • Ph©n ®¹m: kg/ha, lo¹i:

 • Ph©n L©n: kg/ha, lo¹i:

 • Ph©n Kaly: kg/ha, lo¹i:

 • V«i: kg/ha.

9. T­íi n­íc:

 • L©n 1: Ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

 • L©n 2: Ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

 • L©n 3: Ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

10. Xíi vun:

 • LÇn 1: Ngµy

 • LÇn 2: Ngµy

11. Phßng trõ s©u bÖnh: Ghi râ ngµy tiÕn hµnh, lo¹i thuèc, vµ nång ®é sö dông.

 • LÇn 1:

 • LÇn 2:

 1. Sè liÖu khÝ t­îng vïng (Tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt, nÕu cã).

ChØ tiªu theo dâi

Th¸ng

NhiÖt ®é tèi cao (ToC)
NhiÖt ®é tèi thÊp (ToC)
NhiÖt ®é trung b×nh (ToC)
§é Èm kh«ng khÝ (%)
L­îng m­a (mm)
13. C¸c chØ tiªu theo dâi: Ghi vµo c¸c b¶ng kÌm theo.

14. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm, nhËn xÐt tõng gièng:15. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:


Ngµy th¸ng n¨m

C¬ quan qu¶n lý

C¸n bé thùc hiÖn

BiÓu1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i chÝnh.


Tªn gièng

D¹ng th©n

KiÓu sinh tr­ëng

L¸ cuèi

Mµu s¾c

D¹ng h¹t

Vá h¹tHoa

H¹t

BiÓu 2. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn chÝnh.


Tªn gièng

Ngµy gieo

Ngµy mäc

Ngµy ra hoa

Thêi gian ra hoa

TGST (ngµy)

S.sèng c©y con

Cao c©y (cm)

Sè cµnh cÊp I


BiÓu 3. Møc ®é nhiÔm s©u, bÖnh h¹i chÝnh.Tªn gièng

BÖnh h¹i ( thang ®iÓm 1-5)

S©u h¹i (%)

HÐo rò

PhÊn tr¾ng

§èm n©u

Vµng Virus

§ôc qu¶

Cuèn l¸


BiÓu 4. Kh¶ n¨ng chèng chÞu ngoµi ®ång ruéng víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn;

®é t¸ch qu¶, tÝnh chèng ®æ (theo thang ®iÓm).
Tªn gièng

ChÞu h¹n

ChÞu nãng

ChÞu l¹nh

T¸ch qu¶

Chèng ®æBiÓu 5. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt.


Tªn gièng

LÇn nh¾c

Sè c©y thùc thu/«

Sè qu¶/

c©y

Sè qu¶ ch¾c/

c©y

Khèi l­îng

1000 h¹t (g)

Sè h¹t/

qu¶

N¨ng suÊt h¹t (kg/«)

N¨ng suÊt (kg/ha)
1

2

31

2

3.

.

.


BiÓu 6. Mét sè chØ tiªu chÝnh vÒ ph©n tÝch chÊt l­îng h¹t.


Tªn gièng

ChØ tiªu ph©n tÝch

Protein

Tinh bétPhô lôc 2

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt gièng ®Ëu xanh


Vô N¨m
1. §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm:

2. Tªn ng­êi s¶n xuÊt:

3. Tªn gièng kh¶o nghiÖm:

Gièng ®èi chøng:

4. Ngµy trång: Ngµy mäc: Ngµy thu ho¹ch:

5. DiÖn tÝch kh¶o nghiÖm:........................m2.

6. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai:

7. MËt ®é trång:8. Ph©n bãn:

 • Ph©n chuång........................tÊn/ha

 • N:P:K:..................................kg/ha

 • V«i bét:................................kg/ha.

9. §¸nh gi¸ chung:


Tªn gièng

N¨ng suÊt h¹t kh«/diÖn tÝch KN (kg)

N¨ng suÊt h¹t kh« (kg/ha)

NhËn xÐt mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ sinh tr­ëng, nhiÔm s©u bÖnh, tÝnh chèng chÞu

ý kiÕn cña ng­êi SX (Cã / Kh«ng chÊp nhËn gièng míi)10. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:
Ngµy th¸ng n¨m
C¸n bé chØ ®¹o
ng­êi s¶n xuÊt1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001

tải về 106.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương