Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 467-2001tải về 110.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích110.71 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 467-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 467-2001
Quy ph¹m Kh¶o nghiÖm gièng D­a hÊu1

The testing procedure of watermelon variety


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng d­a hÊu míi ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp n«Þ.

1.2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng d­a hÊu kh¶o nghiÖm vµ c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh sè 07/ CP ngµy 5/ 2/ 1996 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gièng c©y trång vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh kÌm theo.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm:

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh 2-3 vô trong ®ã cã hai vô cïng tªn, t¹i c¸c ®iÓm trong m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm quèc gia.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh 1-2 vô ®èi víi c¸c gièng d­a hÊu cã triÓn väng ®· ®­îc kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô, t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt hoÆc hé n«ng d©n.

2.2. Bè trÝ kh¶o nghiÖm:

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • Bè trÝ thÝ nghiÖm: Theo kiÓu khèi ngÉu nhiªn hoµn toµn, 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « lµ 35m2 (luèng ®¬n: 14 m x 2,5 m, luèng ®«i: 7 m x 5 m), r·nh gi÷a c¸c lÇn nh¾c l¹i 30 cm. Xung quanh diÖn tÝch thÝ nghiÖm ph¶i cã Ýt nhÊt mét luèng b¶o vÖ.

 • Gièng kh¶o nghiÖm: Ph¶i göi ®Õn c¬ quan kh¶o nghiÖm tr­íc vô trång, kÌm theo ®¨ng ký kh¶o nghiÖm gièng, lý lÞch gièng (nÕu lµ gièng kh¶o nghiÖm vô ®Çu). H¹t gièng göi kh¶o nghiÖm ph¶i cã chÊt l­îng gieo trång t­¬ng ®­¬ng víi gièng nguyªn chñng theo tiªu chuÈn ngµnh. L­îng gièng tèi thiÓu lµ 100 g/ 1 gièng/ vô.

 • Gièng ®èi chøng: Lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn hoÆc gièng ®Þa ph­¬ng tèt ®ang ®­îc trång phæ biÕn trong vïng, cã thêi gian sinh tr­ëng gièng ®èi chøng ph¶i cïng nhãm víi gièng kh¶o nghiÖm vµ chÊt l­îng gieo trång cña h¹t gièng ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi gièng nguyªn chñng.

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • DiÖn tÝch: Mçi gièng Ýt nhÊt 1000 m2 /®iÓm , kh«ng nh¾c l¹i.

 • Gièng ®èi chøng: Nh­ ®èi víi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n.

 • Quy tr×nh kü thuËt: ¸p dông quy tr×nh kü thuËt tiªn tiÕn cña ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm hoÆc theo quy tr×nh kü thuËt ë môc 2.3.

2.3. Quy tr×nh kü thuËt:

2.3.1. Thêi vô: Theo khung thêi vô tèt nhÊt víi tõng nhãm gièng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm.

2.3.2. Lµm ®Êt, lªn luèng: §Êt thÝ nghiÖm ph¶i cã ®é ph× ®ång ®Òu, b»ng ph¼ng, Ýt chua hoÆc trung tÝnh, tèt nhÊt nªn chän ®Êt nhÑ, ®­îc lu©n canh víi c©y kh¸c hä. CÇy bõa kü, nhÆt s¹ch cá d¹i. Lªn luèng ®¬n réng 2,5 m, bæ hèc gi÷a luèng c¸ch nhau 0,5 m hoÆc lªn luèng ®«i réng 5 m, bæ hèc 2 bªn c¹nh luèng víi kho¶ng c¸ch hèc 0,5 m. Mçi « thÝ nghiÖm 28 hèc.

2.3.3. Gieo h¹t, mËt ®é trång: Gieo h¹t vµo bÇu cã tû lÖ hçn hîp 1 ®Êt bét + 1 ph©n chuång môc. Ng©m h¹t trong n­íc Êm 2-4 giê råi ®em ñ Êm cho nÈy mÇm míi gieo. Mçi bÇu gieo 2-3 h¹t. Khi c©y cã 1-2 l¸ thËt ®em trång ra ruéng. Khi c©y b¾t ®Çu bß, tØa bá c©y xÊu chØ ®Ó l¹i 1c©y/ hèc, mËt ®é kho¶ng 8000 c©y / ha.

2.3.4. Ph©n bãn:


 • L­îng tæng sè cho 1 ha: 20-30 tÊn ph©n chuång + 120-150 kg N + 100-120 kgP2 05 + 120-150 kg K2O, nÕu ®Êt chua cÇn bãn thªm v«i.

 • C¸ch bãn: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + toµn bé ph©n l©n +1/4 ph©n ®¹m vµ 1/3 ph©n kaly.

Bãn thóc lÇn 1: 1/4 ph©n ®¹m, khi c©y ng¶ ngän bß.

Bãn thóc lÇn 2: 1/4 ph©n ®¹m + 1/3 ph©n kaly, khi c©y ®Ëu qu¶ xong.

L­îng ph©n ®¹m vµ kaly cßn l¹i ®Ó bãn thóc hoÆc t­íi, nh­ng ph¶i kÕt thóc tr­íc khi thu qu¶ 15 ngµy.

2.3.5. T­íi n­íc: Gi÷ ®é Èm ®Êt th­êng xuyªn kho¶ng 70-75%.

2.3.6. Phßng trõ s©u bÖnh: ChØ tiÕn hµnh khi ®Õn ng­ìng ph¶i phßng trõ, theo h­íng dÉn chung cña ngµnh b¶o vÖ thùc vËt.

2.3.7. Ch¨m sãc qu¶ vµ thu ho¹ch: TØa bá chåi phô, ®Ó 2-3 nh¸nh/c©y. Chó ý n­¬ng d©y ®Ó ph©n bè ®Òu d©y trªn mÆt luèng, vµ ®Ì d©y ë ®o¹n d©y ®· tr­ëng thµnh ®Ó d©y kh«ng bÞ lËt. ChØ ®Ó 1 qu¶/ c©y, ®èi víi gièng qu¶ nhá 2 qu¶/ c©y. Tr¶i lªn mÆt luèng mét l­ît r¬m hoÆc r¹ ®Ó ®ì qu¶ vµ h¹n chÕ cá d¹i. Khi thu ho¹ch nhÑ nhµng, c¾t ®o¹n cuèng qu¶ dµi ®Ó b¶o qu¶n ®­îc l©u.3. ChØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p theo dâi:

3.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

3.1.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i: M« t¶ c¸c bé phËn cña c©y d­íi ®©y. • Th©n: MÇu s¾c.

 • L¸: MÇu s¾c, d¹ng l¸.

 • Hoa: MÇu s¾c hoa.

 • Qu¶: D¹ng qu¶, mÇu s¾c vá vµ ruét qu¶.

 • H¹t: MÇu s¾c h¹t (BiÓu 1 kÌm theo).

3.1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn:

 • Ngµy gieo:

 • Ngµy mäc: Ngµy cã kho¶ng 50% sè c©y mäc.
 • Ngµy ra hoa: Ngµy cã kho¶ng 50% sè c©y cã hoa ®Çu/ «

 • Ngµy thu qu¶ ®Çu.

 • Ngµy thu xong qu¶.

 • ChiÒu dµi th©n chÝnh: §o chiÒu dµi 10 d©y th©n chÝnh / «, lÊy trung b×nh (BiÓu 2 kÌm theo).

3.1.3. Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i chÝnh:

 • BÖnh hÐo (Fusarium oxysporum ): §Õm sè c©y bi hÐo / «, tÝnh tû lÖ %

 • BÖnh th¸n th­ (Colletotrichum lagenaricum): §¸nh gi¸ tr­íc lóc thu ho¹ch, theo cÊp bÖnh nh­ sau:

1: Kh«ng nhiÔm.

2: NhiÔm nhÑ , <20% diÖn tÝch l¸, bÒ mÆt qu¶ nhiÔm bÖnh.

3: NhiÔm trung b×nh, 20-40% diÖn tÝch l¸, bÒ mÆt qu¶ nhiÔm bÖnh.

4: NhiÔm nÆng, > 40% diÖn tÝch l¸, bÒ mÆt qu¶ nhiÔm bÖnh. • BÖnh s­¬ng mai (Pseudoperonospora cubensis): §¸nh gi¸ nh­ víi bÖnh th¸n th­.

 • RÖp (Aphis grosypii) : §Õm sè con/ 1m2 diÖn tÝch l¸ (BiÓu 3 kÌm theo)

3.1.4. Kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn: §¸nh gi¸ møc ®é bÞ h¹i vµ kh¶ n¨ng håi phôc cña c©y sau khi bÞ h¹n, óng vµ gi¸ rÐt.

Cho ®iÓm 1-5 nh­ sau:

1: kh«ng bÞ h¹i

2: h¹i nhÑ, håi phôc nhanh

3: h¹i trung b×nh, håi phôc chËm

4: h¹i nÆng, håi phôc Ýt

5: chÕt hoµn toµn (BiÓu 4 kÌm theo)

3.1.5. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt. • Sè c©y thùc thu /«: §Õm sè c©y thùc tÕ mçi « thÝ nghiÖm khi thu ho¹ch.

 • Sè qu¶/ «: §Õm tæng sè qu¶ thu ®­îc/ « khi thu ho¹ch.

 • Khèi l­îng qu¶ / «: C©n khèi l­îng tæng sè qu¶ thu ®­îc (BiÓu 5 kÌm theo).

3.1.6. ChÊt l­îng qu¶.

 • Thö nÕm: §¸nh gi¸ vÞ ngät, møc ®é c¸t vµ mÇu cña ruét qu¶ (sau thu ho¹ch kh«ng qu¸ 7 ngµy), cã Ýt nhÊt 5 ng­êi tham gia thö, cho ®iÓm 1-5 nh­ sau:

VÞ ngät

1: rÊt ngät

2: ngät

3: trung b×nh4: Ýt ngät

5: kh«ng ngätMøc ®é c¸t

1: NhiÒu c¸t

2: c¸t

3. trung b×nh4: Ýt c¸t

5: kh«ng c¸tMÇu ruét qu¶

1: rÊt ®á/ rÊt vµng

2: ®á/ vµng

3: ®á/ vµng trung b×nh

4: hång/ vµng nh¹t

5: tr¾ng hoÆc mÇu kh¸c • ChiÒu cao qu¶ (cm), ®­êng kÝnh qu¶ (cm), ®é dÇy cïi (cm), ®é dµy thÞt (cm), khèi l­îng h¹t / 1kg qu¶: Mçi gièng lÊy 5 qu¶ ®Ó ®o ®Õm c¸c chØ tiªu nµy.

 • Hµm l­îng chÊt kh« (%), hµm l­îng ®­êng tæng sè (%), hµm l­îng vitamin C (%), hµm l­îng caroten (mg%), ph©n tÝch theo yªu cÇu cña tõng thÝ nghiÖm.

 • §é Brix: §o b»ng m¸y chuyªn dïng (BiÓu 6 kÌm theo).

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • Thêi gian sinh tr­ëng: TÝnh tõ ngµy mäc ®Õn ngµy thu ho¹ch.

 • N¨ng suÊt: C©n khèi l­îng qu¶ thùc thu trªn diÖn tÝch kh¶o nghiÖm. Quy ra n¨ng suÊt tÊn/ ha.

 • §Æc ®iÓm gièng: NhËn xÐt vÒ sinh tr­ëng, møc ®é nhiÔm s©u bÖnh vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm.

 • ý kiÕn cña ng­êi s¶n xuÊt: Cã hoÆc kh«ng chÊp nhËn gièng míi.

4. Tæng kÕt vµ c«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm.

4.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cña c¸c ®iÓm ph¶i göi vÒ c¬ quan kh¶o nghiÖm chËm nhÊt 15 ngµy sau khi thu ho¹ch ®Ó lµm b¸o c¸o tæng kÕt.(Phô lôc1vµ phô lôc 2 kÌm theo)

  1. C¬ quan kh¶o nghiÖm tæng hîp vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm hµng vô ®Õn c¸c c¬ quan / c¸ nh©n cã gièng kh¶o nghiÖm vµ c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm, b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc Héi ®ång Khoa häc vµ C«ng nghÖ Bé N«ng nghiÖp & PTNT.


Phô lôc 1

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm c¬ b¶n gièng d­a hÊu

Vô N¨m

1. §iÓm kh¶o nghiÖm:

2. C¬ quan qu¶n lý:

3. C¸n bé thùc hiÖn:

4. Tªn gièng tham gia kh¶o nghiÖm:

Gièng ®èi chøng:

5. Ngµy gieo: Ngµy thu ho¹ch:

6. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm: m2 KÝch th­íc « : m xm

Sè lÇn nh¾c l¹i:

7. Lo¹i ®Êt trång: c©y trång tr­íc:

8. Ph©n bãn: Ghi râ lo¹i ph©n vµ sè l­îng ®· sö dông


 • Ph©n chuång: tÊn/ ha

 • §¹m: kg/ha, lo¹i:

 • L©n: kg/ ha, lo¹i:

 • Kaly: kg/ ha, lo¹i:

9. T­íi n­íc:

 • LÇn 1: ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

 • LÇn 2: ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

 • LÇn 3: ngµy, ph­¬ng ph¸p t­íi:

10. Xíi vun:

- LÇn 1: ngµy

- LÇn 2: ngµy

11. Phßng trõ s©u bÖnh: Ghi râ ngµy tiÕn hµnh, lo¹i thuèc vµ nång ®é sö dông


 • LÇn 1:

 • LÇn 2:

 • LÇn 3:

12. Sè liÖu khÝ t­îng vïng (Tr¹m gÇn nhÊt, nÕu cã):

Th¸ng
NhiÖt ®é tèi cao (toC)
NhiÖt ®é tèi thÊp (to)
NhiÖt ®é trung b×nh (to)
§é Èm kh«ng khÝ (%)
L­îng m­a (mm)
13. KÕt qu¶ theo dâi thÝ nghiÖm: Ghi vµo 6 biÓu kÌm theo.

14. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm, nhËn xÐt tõng gièng.

15. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:


Ngµy th¸ng n¨m

c¬ quan qu¶n lý

C¸n bé thùc hiÖn

BiÓu 1: Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i.


Tªn gièng

Th©nHoa

Qu¶

H¹t
BiÓu 2: Mét sè ®Æc ®iÓm sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn.


Tªn gièng

LÇn nh¾c

Ngµy gieo

Ngµy mäc

Ngµy ra hoa

Ngµy thu qu¶ ®Çu

Ngµy thu xong qu¶

ChiÒu dµi d©y chÝnh

(cm)
1

2

3BiÓu 3: Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i chÝnh.


Tªn gièng

LÇn nh¾c

BÖnh hÐo

(%)

BÖnh th¸n th­

(1-4)

BÖnh s­¬ng mai

(1-4)

RÖp (con/ m2)
1

2

3
BiÓu 4: Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn.
Tªn gièng

TÝnh chÞu H¹n

TÝnh chÞu óng

TÝnh chÞu rÐt

Ngµy quan s¸t

Møc ®é

(1-5)


Ngµy quan s¸t

Møc ®é

(1-5)


Ngµy quan s¸t

Møc ®é

(1-5)

BiÓu 5: N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt.Tªn gièng

LÇn nh¾c

Sè c©y

thùc thu/«

Sè qu¶ / «

N¨ng suÊt qu¶/« (kg/«)
1

2

3BiÓu 6: Mét sè chØ tiªu chÊt l­îng qu¶.

Tªn gièng

Thö nÕm

(1-5)

§­êng kÝnh qu¶ (cm)

ChiÒu cao qu¶

(cm)

§é

dÇy

cïi

(cm)

§é

dÇy thÞt

(cm)Sè h¹t/ qu¶

VÞ ngät

Møc ®é c¸t

MÇu ruét qu¶

Phô lôc 2

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt gièng d­a hÊu


Vô: N¨m:
1. §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm:

2. Tªn ng­êi s¶n xuÊt:

3. Tªn gièng kh¶o nghiÖm:

Gièng ®èi chøng:

4. Ngµy trång: Ngµy thu ho¹ch:

5. DiÖn tÝch kh¶o nghiÖm: . . . . . . . . . . m2

6. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai:

7. MËt ®é trång:

8. Ph©n bãn: Ph©n chuång: . . . . . . . . . . . . . tÊn/ha

N-P-K . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/ha

9. §¸nh gi¸ chung:Tªn gièng

N¨ng suÊt qu¶ / diÖn tÝch KN (kg)

N¨ng suÊt

(qui ra tÊn/ha)

NhËn xÐt ®Æc ®iÓm chÝnh cña gièng

(Sinh tr­ëng, s©u bÖnh, tÝnh thÝch øng)

ý kiÕn ng­êi s¶n xuÊt

(Cã hoÆc Kh«ng chÊp nhËn gièng míi)


10. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:


Ngµy th¸ng n¨m
C¸n bé chØ ®¹o Ng­êi s¶n xuÊt1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương