Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 464-2001tải về 27.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.6 Kb.
#21432

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 464-2001

Tiªu chuÈn ngµnh


10 TCN 464-2001
C©y Gièng nh·n 1

ë c¸c tØnh phÝa B¾c

The planting materials of longan in the North part


1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh cho c¸c gièng nh·n thuéc loµi nh·n trång (Dimocapus longan Lour.), ®­îc nh©n gièng b»ng 2 ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ chiÕt cµnh, gåm c¸c gièng thuéc nhãm nh·n: ChÝn sím, chÝn trung b×nh vµ chÝn muén trªn ph¹m vi c¸c tØnh phÝa B¾c.1.2. C©y gièng ph¶i ®­îc nh©n ra tõ v­ên gièng c©y mÑ bao gåm gièng lµm vËt liÖu ghÐp vµ gièng lµm gèc ghÐp.

 • Gièng c©y mÑ bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän t¹o, b×nh tuyÓn, cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh cña gièng muèn nh©n, ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc ho¸ ë c¸c vïng sinh th¸i x¸c ®Þnh.

 • Gièng lµm gèc ghÐp bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän läc trong tù nhiªn, ®· ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp tèt víi cµnh ghÐp, t¹o tæ hîp ghÐp cã kh¶ n¨ng sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ tèt, cã kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn bÊt thuËn cña m«i tr­êng.

1.3. C©y gièng ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt cho s¶n xuÊt c©y gièng, theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng:

 • C©y gièng ph¶i ®óng gièng qui ®Þnh.

 • §èi víi tõng gièng ph¶i ®ång nhÊt vÒ h×nh th¸i vµ ®Æc tÝnh di truyÒn. Tr­êng hîp s¶n xuÊt víi sè l­îng lín tõ 500 c©y trë lªn, ®é sai kh¸c vÒ h×nh th¸i kh«ng qu¸ 5 %.

 • C©y gièng ph¶i sinh tr­ëng khoÎ vµ kh«ng mang theo bÖnh h¹i nguy hiÓm.

2.2. Yªu cÇu vÒ qui c¸ch:

 • C©y gièng ph¶i ®­îc trång trong tói bÇu polyetylen hoÆc c¸c vËt liÖu lµm bÇu kh¸c víi kÝch th­íc tèi thiÓu lµ :

§­êng kÝnh  chiÒu cao ( 10  22 cm. )

 • C©y gièng ph¶i cã søc tiÕp hîp tèt, cµnh ghÐp vµ gèc ghÐp ph¸t triÓn ®Òu nhau vµ t¸ch bá hoµn toµn d©y ghÐp; cã bé rÔ ph¸t triÓn tèt, rÔ ph©n nh¸nh tõ cÊp 3 trë lªn, nhiÒu rÔ t¬.

 • §èi víi c©y chiÕt, c©y gièng ph¶i gi÷ nguyªn ®­îc bé l¸ ban ®Çu hoÆc cã c¸c ®ît léc míi ®· thµnh thôc.

 • §èi víi c©y ghÐp, c©y gièng cã tuæi tÝnh tõ khi gieo h¹t ®Õn khi xuÊt v­ên kh«ng qu¸ 18 th¸ng (thêi gian gieo h¹t ®Õn khi ghÐp 10-12 th¸ng, tõ khi ghÐp ®Õn xuÊt v­ên 4-6 th¸ng).

Khi xuÊt v­ên c©y gièng ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn sau:

TT

ChØ tiªu ®¸nh gi¸

PhÈm cÊp

C©y chiÕt

C©y ghÐp

Lo¹i 1

Lo¹i 2

Lo¹i 1

Lo¹i 2

1

ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt bÇu (cm)

>70

60 - 70

>75

65 - 75

2

§­êng kÝnh gèc ®o c¸ch mÆt bÇu 5 cm (cm)

> 2

1,5 - 2

1 - 1,5

0,8 - 1

3

§­êng kÝnh cµnh ghÐp ®o trªn vÕt ghÐp 2 cm (cm)

-

-

>0,8

0,6 - 0,8

4

ChiÒu dµi cµnh ghÐp tÝnh tõ vÕt ghÐp (cm)

-

-

45

35 - 45

5

Sè l­îng cµnh cÊp 1

2 - 3

1 - 2

2 - 3

2 - 3

3. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt l­îng gièng .4. ChØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸:

Tiªu chuÈn c©y gièng ®­îc kiÓm tra ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ tiªu qui ®Þnh ë môc 2.5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y gièng ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y nh·n gièng ph¶i xÕp ®øng kh«ng chång qu¸ 2 líp bÇu ­¬m lªn nhau.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§/BNN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2001

tải về 27.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương