Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 448-2001tải về 77.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích77.69 Kb.
#21173

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 448-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 448-2001

quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt

d­a chuét an toµn1

The Technical procedure of safe cucumber production1. Ph¹m vi ¸p dông:

Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt d­a chuét (Cucumis sativus. L) an toµn ¸p dông cho c¸c gièng d­a chuét trång ë c¸c mïa vô, t¹i c¸c vïng s¶n xuÊt d­a chuét trong c¶ n­íc.2. Quy ®Þnh chung:

2.1. Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt d­a chuét an toµn ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt rau an toµn, hoÆc ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng cã ®ñ c¬ së vËt chÊt, c¸n bé kü thuËt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt rau an toµn ®­îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ ngµy 4/4/1998 vÒ Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ QuyÕt ®Þnh sè 67/1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.§iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau an toµn:

 • Chän ®Êt kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña chÊt th¶i c«ng nghiÖp, bÖnh viÖn vµ c¸c nguån « nhiÔm kh¸c…

 • Nguån n­íc t­íi lµ n­íc s¹ch: N­íc s«ng cã dßng ch¶y lu©n chuyÓn kh«ng bÞ « nhiÔm hoÆc n­íc giÕng khoan s¹ch.

 • Kh«ng sö dông ph©n chuång t­¬i hoÆc n­íc ph©n t­¬i ®Ó bãn hoÆc t­íi.

 • Thu ho¹ch ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly sau khi phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt.

2.2. D­a chuét an toµn lµ d­a chuét s¹ch, kh«ng bôi bÈn t¹p chÊt, qu¶ kh«ng bÞ dËp n¸t, hÊp dÉn vÒ h×nh thøc, t­¬i, kh«ng cã vÕt s©u bÖnh. Thu ho¹ch ®óng ®é chÝn khi ®¹t chÊt l­îng cao.

2.3. Hµm l­îng Nitrat nhá h¬n hoÆc b»ng 150 mg/kg s¶n phÈm t­¬i. D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt, c¸c kim lo¹i nÆng, vi sinh vËt g©y h¹i d­íi ng­ìng cho phÐp theo quy ®Þnh t¹i phô lôc 1, 2, 3 (kÌm theo quy tr×nh nµy).3. Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt:

3.1. Gièng.

Chän gièng sinh tr­ëng ph¸t triÓn khoÎ, n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt, kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh tèt, thÝch øng réng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. C¸c gièng d­a chuét ®· vµ ®ang trång phæ biÕn trong s¶n xuÊt: H1, Lai Sao Xanh 1, Yªn Mü, PC1, An H¶i vµ c¸c gièng lai F1, ®Òu cã thÓ sö dông ®Ó s¶n xuÊt d­a chuét an toµn.3.2. Thêi vô gieo h¹t.

D­a chuét an toµn ®­îc trång ë nh÷ng thêi vô thuËn lîi, thÝch hîp nhÊt cho c©y sinh tr­ëng, ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt cña vïng s¶n xuÊt.+ C¸c tØnh phÝa B¾c:

 • Vô xu©n: 20/02 - 15/03

 • Vô thu ®«ng: 10/09 - 10/10

+ C¸c tØnh phÝa Nam

 • Vô ®«ng: 25/10 -30/ 12

 • Vô xu©n: 20/01 - 25/02

+ §µ L¹t

 • Vô ®«ng: 20/ 9 - 30/10

 • Vô xu©n: 25/01 - 30/02

Chó ý: Kh«ng nªn trång d­a chuét ë nh÷ng vïng cã m­a lín kÐo dµi, nh÷ng vïng cã nhiÖt ®é thÊp (nhiÖt ®é d­íi 15,50C), thay ®æi thÊt th­êng, chªnh lÖch nhiÖt ®é ngµy vµ ®ªm qu¸ lín, nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 15,50C ®Õn 350C.

3.3. Lµm ®Êt.

 • §Êt trång tèt nhÊt lµ ®Êt thÞt nhÑ, c¸t pha, phï sa ven s«ng, giµu mïn vµ chÊt dinh d­ìng, dÔ t­íi, tiªu. Vïng trång ph¶i tuyÖt ®èi kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm: N­íc th¶i thµnh phè, n­íc th¶i bÖnh viÖn, c«ng nghiÖp, bôi c«ng nghiÖp...

 • §Êt ®­îc cµy ¶i, s¹ch cá d¹i, bõa nhá võa ph¶i, lªn luèng réng 1,5m (c¶ r·nh), r·nh réng 25 - 30cm, cao 25 - 30cm. Trång 2 hµng trªn luèng hµng c¸ch hµng 70 - 80cm, c©y c¸ch c©y 30 - 45cm. D­a chuét bao tö trång dÇy h¬n, c©y c¸ch c©y 30cm, hµng c¸ch hµng 60 - 70cm.

3.4. Gieo trång.

 • D­a chuét cã thÓ gieo th¼ng hoÆc gieo vµo bÇu trong v­ên ­¬m. C©y con ®­îc 1 l¸ thËt ®­a ra trång (sau mäc 7 - 10 ngµy). L­îng h¹t cÇn 1,0 - 1,5 kg h¹t/ha.

 • H¹t ®­îc ng©m 3 - 4 giê b»ng n­íc s¹ch, ñ cho nøt nanh råi ®em gieo. Gieo xong phñ 1 líp hçn hîp ®Êt bét + mïn môc (tû lÖ 1 : 1) ®· ®­îc xö lý b»ng v«i bét 10 kg + 1,0 kg thuèc Basudin /tÊn hçn hîp.

 • Gieo bÇu b»ng tói polyetylen kÝch th­íc 7 x 10 cm cã ®ôc lç. BÇu chøa ®Çy hçn hîp ®Êt + mïn nãi trªn. Gieo mçi bÇu 1 - 2 h¹t. Gieo xong phñ kÝn h¹t, t­íi n­íc ®ñ Èm cho h¹t nÈy mÇm.

3.5. Bãn ph©n.

 • Trång d­a chuét an toµn cÇn ®­îc bãn ph©n N : P : K c©n ®èi.

 • L­îng ph©n bãn cho 1 ha d­a chuét nh­ sau:


TT

Lo¹i ph©n bãn

Tæng sè

Bãn lãt

Bãn thóc

I


II

III

1

Ph©n chuång hoai môc (tÊn)

25 -30

25-30


2

§¹m urª (kg).

200 -250

40 - 50

50- 60

60 - 70

50 - 70

3

Ph©n super l©n (kg)

350-400

350-400


4

Ph©n kali (kg)

200 -250

40 -50

50 -60

60 -70

50 -70

5

V«i bét (kg) nÕu pHkcl <6,0

400

400


+ C¸ch bãn:

 • Bãn lãt: §¸nh r¹ch hoÆc bæ hèc thµnh 2 hµng trång, dïng toµn bé ph©n chuång, ph©n kho¸ng vµ v«i bét bãn vµo r¹ch (hèc) ®¶o ®Òu víi ®Êt lÊp ®Çy r¹ch (hèc) tr­íc khi trång 1 - 2 ngµy.

 • Bãn thóc : Bãn thóc cho d­a chuét lµm 3 ®ît

 • §ît 1 : Sau khi mäc 15 - 20 ngµy, c©y cã 5 - 6 l¸ thËt. Bãn xung quanh gèc, c¸ch gèc 15 - 20 cm kÕt hîp vun xíi ph¸ v¸ng.

 • §ît 2 : Sau mäc 30 - 35 ngµy. Bãn gi÷a hai hèc kÕt hîp vun cao c¾m dµn

 • §ît 3 : Sau mäc 45 - 50 ngµy (sau khi thu qu¶ ®ît ®Çu), hoµ n­íc t­íi vµo gi÷a luèng hoÆc r¾c vµo gi÷a luèng kÕt hîp t­íi thÊm vµo buæi chiÒu m¸t (chØ thu ho¹ch ®ît qu¶ tiÕp theo sau khi bãn thóc Ýt nhÊt 7 ngµy).

3.6. Ch¨m sãc vµ phßng trõ s©u bÖnh.

3.6.1. Ch¨m sãc

Thêi kú c©y con cÇn tØa bít c©y xÊu, bÞ bÖnh, ®¶m b¶o ®óng mËt ®é, kho¶ng c¸ch.

Khi c©y míi trång, th­êng xuyªn t­íi nhÑ n­íc l· cho c©y mau bÐn rÔ håi xanh.

C¾m dµn : Sau trång 25 - 30 ngµy tiÕn hµnh c¾m dµn cho d­a chuét, khi c©y cã th©n l¸ ph¸t triÓn tèt, th­êng xuyªn buéc c©y ®Ó tr¸nh c©y ®æ, gôc ng· b¶o vÖ c¸c tÇng qu¶ kh«ng bÞ ch¹m ®Êt g©y bôi bÈn, s©u bÖnh.

Lµm s¹ch cá d¹i kÕt hîp vun xíi, lo¹i bá c©y bÞ bÖnh, t¹p lÉn. T­íi ®ñ ®é Èm cho c©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn b×nh th­êng, kh«ng t­íi trµn g©y óng, t¹o ®iÒu kiÖn cho dÞch bÖnh ph¸t triÓn.

Khi gÆp m­a to ph¶i rót hÕt n­íc, kh«ng g©y ngËp óng.

N­íc t­íi ph¶i s¹ch, tuyÖt ®èi kh«ng dïng n­íc th¶i c«ng nghiÖp, n­íc ph©n t­¬i, n­íc « nhiÔm. Cã ®iÒu kiÖn dïng n­íc s¹ch t­íi thÊm (giät), phun m­a (kh«ng t­íi phun m­a vµo lóc chiÒu tèi).

3.6.2. Phßng trõ s©u bÖnh


 • Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh b»ng ph­¬ng ph¸p phßng trõ dÞch h¹i tæng hîp (IPM). Tr­íc khi trång cÇn vÖ sinh ®ång ruéng: lµm s¹ch cá, cµy ®Êt sím ®Ó trõ c¸c trøng, nhéng, s©u non... cã trong ®Êt.

 • Lu©n canh víi c©y lóa n­íc: 2 vô lóa vµ 1 vô mµu hoÆc 1lóa vµ 2 mµu. NÕu trång chuyªn canh mµu, tuyÖt ®èi kh«ng trång trªn ®Êt cña c©y trång tr­íc lµ c©y cïng hä bÇu bÝ. Tr­íc khi trång c©y cÇn xö lý ®Êt b»ng thuèc Basudin, Vibam 5H liÒu l­îng 25 - 27 kg/ha. Th­êng xuyªn kiÓm tra ®ång réng ph¸t hiÖn vµ diÖt sím c¸c æ trøng, s©u non.

 • S©u xanh, s©u ®ôc qu¶ dïng Padan 95 WP. 0,1%, Sherpa 25EC 0,1%... phun cho c©y.

 • S©u vÏ bïa dïng Thuèc th¶o méc Artoxid 0,5%, Cymerin 5EC 0,2%... phun cho c©y.

 • RÖp xanh: Oncol 20EC 0,3%, Marshal 200EC 0,2%, Butyl 20WP 0,2%... phun cho c©y.

 • BÖnh s­¬ng mai dïng: Zineb 80 WP, Mancozeb80 BTN 0,25%. Ridomill 72wp, Daconil 75MZ 0,1 - 0,25%... phun cho c©y, ®Æc biÖt chó ý phun mÆt d­íi l¸.

 • PhÊn tr¾ng dïng: Anvil 5SC 0,25%, Bavistyn 50FL, Viben-C 50BTN 0,2%... phun cho c©y vµo buæi chiÒu m¸t, kh« l¸.

* Chó ý: Tu©n thñ thêi gian c¸ch ly cña tõng lo¹i thuèc theo sù h­íng dÉn cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuèc ghi trªn bao b×.

 • Phun phßng trõ s©u bÖnh h¹i cÇn phun triÖt ®Ó ë thêi kú c©y con, trong thêi gian thu qu¶ dïng thuèc sinh häc BT …

3.7. Thu ho¹ch, b¶o qu¶n.

Thu ®óng lóc, ®óng løa qu¶, thu vµo buæi s¸ng sím, kh«ng ®Ó dËp n¸t, x©y s¸t, nªn dïng c¸c x« nhùa s¹ch thu qu¶, qu¶ xÕp vµo c¸c thïng gç nhá (kÝch th­íc 30 x 50 x 20cm) xÕp 2 - 3 líp d­a chuét. B¶o qu¶n n¬i tho¸ng m¸t.4. Bao b× ®ãng gãi.

Tr­íc khi dïng bao b× ®ãng gãi: Lo¹i bá c¸c qu¶ bÞ s©u bÖnh, x©y s¸t. §ãng theo tói 1hoÆc 2kg. ViÖc ghi nh·n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n m¸c hµng hãa l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu vµ Th«ng t­ sè 15/2000/TT/BYT ngµy 30/6/2000 cña Bé Y tÕ h­íng dÉn ghi nh·n hµng ho¸ thùc phÈm.
Phô lôc 1


Ng­ìng giíi h¹n kim lo¹i nÆng

Vµ vi sinh vËt g©y h¹i trong rau qu¶ t­¬i

(mg/kg vµ Vi sinh vËt g©y bÖnh trong rau t­¬i)

QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT.Nguyªn tè


Møc giíi h¹n. mg/kg

(ppm)


Asen (As)

0,1

Ch× (Pb)

0,5

Cadimi (Cd)

1

Thuû ng©n (Hg)

0,05

Antimon (Sb)

0,005

§ång (Cu)

30

KÏm (Zn)

5

ThiÕc (Sn)

40

Ng­ìng vi sinh vÊt g©y h¹i trong rau t­¬i

Salmonella (kh«ng ®­îc cã trong 25 gam rau)

0

Coli forms (tÕ bµo/gam)

102 tb/g

E. Coli, S. aureus, cl. perfringens

Giíi h¹n bëi GAP*

TSVKHK

Giíi h¹n bëi GAP*


Phô lôc 2

Ng­ìng giíi h¹n hµm l­îng nitrat trong rau t­¬i**


( mg/kg rau t­¬i). FAO/WH0 n¨m 1993.


Tªn rau

mg/kg rau t­¬i

C¶i b¾p

500

Su l¬

300

Hµnh t©y

80

Cµ chua

300

D­a chuét

150

Khoai t©y

250

Xµ l¸t

2000

Phô lôc 3

møc d­ l­îng tèi ®a thuèc b¶o vÖ thùc vËt***

cho phÐp trong d­a chuét

( Theo QuyÕt ®Þnh sè 867/1998 Q§-BYT)


TT

Tªn thuèc th«ng dông

Giíi h¹n d­ l­îng tèi ®a

(mg/kg)


1

Azocyclotin

0,5

2

Benalaxyl

0,05

3

Bitertanol

0,5

4

Cacbendazim

0,5

5

Chinomethionat

0,5

6

Clolorothalonil

5,0

7

Cholofetezine

1,0

8

Cyhexatin

1,0

9

Dicloran

0,5

10

Tolylfluanid

2

11

Thiodicarb

0,2

12

Pyrazophos

0,05

13

Propoxur

0,1

14

Propargite

0,5

15

Propamocarb

2

16

Phosphamidon

0,1


* TrÝch trong danh môc giíi h¹n d­ l­îng 144 lo¹i thuèc BVTV trong rau Theo QuyÕt ®inh sè 867/1998Q§BYT.

1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 116 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2001.

tải về 77.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương