Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 446-2001tải về 122.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích122.07 Kb.
#21149

Tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 446-2001
Nhãm B & C


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 446-2001
quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc vµ

thu ho¹ch chÌ1

Technical procedure for Tea production

1. Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho toµn bé diÖn tÝch chÌ trång míi b»ng c©y gi©m cµnh vµ diÖn tÝch chÌ kinh doanh trong c¶ n­íc.

2. Quy tr×nh kü thuËt

2.1. §iÒu kiÖn sinh th¸i

2.1.1. KhÝ hËu.


 • NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh hµng n¨m: 18 - 23oC.

 • §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh hµng n¨m: Trªn 80%.

 • L­îng m­a hµng n¨m: Trªn 1.200 mm.

2.1.2. §Êt ®ai:


 • §Êt cã tÇng dµy canh t¸c 50 cm trë lªn, kÕt cÊu t¬i xèp.

 • M¹ch n­íc ngÇm ë s©u d­íi mÆt ®Êt tõ 100 cm trë lªn.

 • §é pHKCL tõ 4,0 - 6,0, tû lÖ mïn tæng sè 2,0% trë lªn.

 • §é dèc b×nh qu©n ®åi kh«ng qu¸ 25o.

2.2. ThiÕt kÕ ®åi n­¬ng.

2.2.1. ThiÕt kÕ ®åi, hµng chÌ:


 • ThiÕt kÕ tõng ®åi ph¶i n»m trong thiÕt kÕ tæng thÓ chung toµn vïng.

 • ThiÕt kÕ ®ång bé ngay tõ ®Çu hÖ thèng ®­êng, c¸c c«ng tr×nh phô trî c©y ph©n xanh, che bãng, ch¾n giã; Nh÷ng n¬i thuËn lîi cÇn lµm ®Ëp, hå chøa n­íc ch©n ®åi, bÓ chøa n­íc, hÖ thèng t­íi n­íc, hè ñ ph©n trªn ®åi.

 • ThiÕt kÕ hµng:

 • N¬i ®åi cã ®é dèc b×nh qu©n 6o trë xuèng (côc bé cã thÓ tíi 8o): ThiÕt kÕ hµng chÌ th¼ng theo hµng dµi nhÊt, song song víi ®­êng b×nh ®é chÝnh, hµng côt xÕp ë b×a l«.

 • N¬i ®åi cã ®é dèc b×nh qu©n trªn 6o: ThiÕt kÕ hµng theo ®­êng ®ång møc, hµng côt xÕp xen kÏ vµ tËp trung thµnh nhãm sè ch½n.

2.2.2. HÖ thèng ®­êng:

Lo¹i ®­êng

VÞ trÝ

BÒ réng mÆt ®­êng

(m)

§é dèc mÆt ®­êng

(®é)

§é nghiªng vµo trong ®åi

(®é)

C¸c yªu cÇu kh¸c

1

2

3

4

5

6

1- §­êng trôc chÝnh

Xuyªn gi÷a khu chÌ.

5 - 6

5

-

Hai mÐp trång c©y. Cã hÖ thèng r·nh tho¸t n­íc hai bªn

2- §­êng liªn ®åi

Nèi ®­êng trôc víi c¸c ®åi hoÆc c¸c ®åi víi nhau

4 - 5

6

6

MÐp ngoµi trång c©y

3- §­êng lªn ®åi

Nèi ®­êng liªn ®åi víi ®Ønh vµ ®­êng vµnh ®åi

3 - 4

8 - 10

5

Cã r·nh tho¸t n­íc phÝa trong. Cã vßng quay xe ë ng· ba. MÐp ngoµi trång c©y th­a.

4- §­êng vµnh ®åi

§­êng vµnh ch©n ®åi vµ c¸ch 30-50 m theo s­ên ®åi cã mét ®­êng.

3 - 4

1 - 2

6 - 7

MÐp ngoµi trång c©y th­a.

5- §­êng l«

C¾t ngang (®åi ph¼ng) hay c¾t chÐo hµng chÌ (®åi dèc), c¸ch nhau 150-200 m

3 - 4

10 - 12

-

Söa theo mÆt ®Êt tù nhiªn, kh«ng cã r·nh tho¸t n­íc.

6- §­êng ch¨m sãc

Trong l« chÌ, c¸ch nhau 57 - 70 m, c¾t ngang hay chÐo hµng chÌ.

1,2 - 1,3

10 - 12

-

Söa theo mÆt ®Êt tù nhiªn, kh«ng cã r·nh tho¸t n­íc.

2.2.3. ThiÕt kÕ h¹ng môc phô trî.

 • Cã ®ai rõng ch¾n vu«ng gãc víi h­íng giã chÝnh. Cø c¸ch 200 - 500 mÐt cã mét ®ai réng 5 - 10 mÐt, cã kÕt cÊu tho¸ng. N¬i thuËn lîi th× bè trÝ thªm ®ai rõng vµnh ch©n vµ ®Ønh ®åi.

 • Cø 5 - 10 ha cã mét l¸n tró m­a, n¾ng. Cø 3 - 5 ha cã mét bÓ ch×m chøa n­íc 3 - 5 m3, b×nh qu©n 1 m3 n­íc / ha cho phun thuèc . Cø 2 - 3 ha cã mét hè ñ ph©n h÷u c¬ t¹i chç, dung tÝch chøa 8 - 10 m3/ ®ît ñ.

2.3. Kü thuËt gieo trång.


2.3.1. Lµm ®Êt.

ViÖc lµm ®Êt trång chÌ ph¶i ®¹t yªu cÇu s©u, s¹ch, ¶i, vïi líp ®Êt mÆt cã nhiÒu h¹t cá xuèng d­íi, san ñi nh÷ng ®iÓm dèc côc bé. 1. Lµm ®Êt theo c¸ch cµy s©u toµn bé bÒ mÆt s©u 20 - 25 cm, bõa san. Tr­êng hîp kh«ng cµy toµn bé bÒ mÆt còng ph¶i ®µo r·nh trång. §µo r·nh hµng trång chÌ s©u 40 - 45 cm, réng 50 - 60 cm. LÊp ®Êt mÆt xuèng d­íi, lÊp ®Êt c¸i lªn trªn c¸ch mÆt ®Êt 5 - 10 cm.

 2. Thêi vô lµm ®Êt: Lµm ®Êt vµo thêi gian Ýt m­a (d­íi 150 mm / th¸ng) tr¸nh xãi mßn.

 • Th¸ng 9 - 11 ®èi víi lo¹i ®Êt míi, nhiÒu mïn, khai hoang xong trång ngay.

 • Th¸ng 11 - 3 ®èi víi lo¹i ®Êt phôc hoang, ®Êt xÊu, trång mét vô c©y ph©n xanh c¶i t¹o ®Êt.

2.3.2. Gièng chÌ

2.3.2.1. Trång c¸c gièng chÌ ®· ®­îc kh¶o nghiÖm thÝch hîp vïng: • Vïng thÊp (®é cao d­íi 100m): Nh©n trång gièng PH1, LDP1, LDP2 vµ Trung Du chän läc, gi©m cµnh.

 • Vïng gi÷a: Ph©n vïng cã ®é cao 100 - 500 m trång c¸c gièng LDP1, LDP2, vµ Shan chän läc gi©m cµnh. Ph©n vïng cã ®é cao 500 - 1000m trång gièng Shan chän läc, TRI 777 gi©m cµnh.

 • Vïng cao (h¬n 1000m): Trång gièng Shan chän läc t¹i chç.

2.3.2.2. Trång chÌ bÇu c©y ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn:

ChÌ gi©m cµnh: C©y sinh tr­ëng trong v­ên ­¬m tõ 8 - 12 th¸ng tuæi. MÇm c©y cao tõ 20 cm trë lªn, cã 6 - 8 l¸ thËt, ®­êng kÝnh mÇm s¸t gèc tõ 4 - 5 mm trë lªn, vá phÝa gèc mµu ®á n©u, phÝa ngän xanh thÉm. L¸ chÌ to, dµy, xanh ®Ëm, bãng l¸ng, kh«ng cã nô hoa.

2.3.3. Thêi vô trång

Thêi vô gi©m cµnh: PhÝa B¾c th¸ng 1 - 2 vµ th¸ng 7-8; PhÝa Nam th¸ng 2-3 vµ th¸ng 5-7.

Thêi vô trång bÇu c©y: PhÝa B¾c th¸ng 1 - 3 vµ th¸ng 8 - 9; PhÝa Nam th¸ng 2 - 4 vµ th¸ng 6 - 7 khi ®Êt ®ñ Èm.

2.3.4. Trång c©y chÌ

§Êt trång chÌ ph¶i ®­îc cµy vïi ph©n xanh tr­íc khi trång Ýt nhÊt 1 th¸ng. Khi trång th× bæ hè hay cµy r¹ch s©u 20 - 25 cm theo r·nh hµng ®· ®­îc ®µo ®Ó trång bÇu c©y.

2.3.4.1. Kho¶ng c¸ch trång: • N¬i dèc d­íi 15o: Hµng c¸ch hµng 1,4 - 1,5 m, c©y c¸ch c©y 0,4 - 0,5 m.

 • N¬i dèc trªn 15o : Hµng c¸ch hµng 1,2 - 1,3 m, c©y c¸ch c©y 0,3 - 0,4 m.

2.3.4.2. Trång c©y sau khi ®· bá tói bÇu. §Æt bÇu vµo hè hay r¹ch, lÊp ®Êt, nÐn ®Êt ®Òu xung quanh bÇu, lÊp phñ líp ®Êt t¬i trªn vÕt c¾t hom 1 - 2 cm, ®Æt mÇm c©y theo mét h­íng xu«i chiÒu giã chÝnh.

Trång xong tñ cá, r¸c hai bªn hµng chÌ hay hèc trång dµy 8 - 10 cm, réng 20 - 30 cm mçi bªn. Lo¹i cá, r¸c dïng ®Ó tñ lµ phÇn kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh.

2.3.4.3. Trång c©y ph©n xanh, che bãng: C©y ph©n xanh lµ c¸c lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o ®Êt, lµm ph©n bãn t¨ng chÊt dinh d­ìng cho c©y chÌ, tèt nhÊt lµ c¸c c©y hä ®Ëu.

Thêi vô gieo: Tõ th¸ng 1 - 4 hµng n¨m, ngay sau khi lµm ®Êt, trång chÌ.

C¸ch gieo: C©y hµng n¨m gieo gi÷a hµng, mËt ®é tuú theo lo¹i c©y, c¸ch gèc chÌ Ýt nhÊt 40 cm vÒ mçi bªn. C©y ph©n xanh l­u niªn 2 - 4 n¨m (c¸c lo¹i muång, cèt khÝ) kiªm che bãng t¹m ®­îc gieo theo côm mét ®­êng gi÷a hai hµng chÌ, kho¶ng c¸ch t©m côm 30 - 40 cm, mçi côm ®­êng kÝnh 3 - 5 cm.

C©y bãng m¸t bé ®Ëu, th©n gç, t¸n th­a, réng, kh«ng tranh chÊp n­íc víi c©y chÌ vÒ mïa ®«ng, ®­îc trång cïng hµng hay gi÷a hai hµng chÌ, mËt ®é tõ 150 - 250 c©y/ha, trång b»ng c©y ­¬m bÇu, ®¶m b¶o che bãng 30 - 50 % ¸nh s¸ng mÆt trêi.2.4. Kü thuËt ch¨m sãc:

2.4.1. GiÆm c©y con.

N­¬ng chÌ ph¶i ®­îc trång giÆm c©y con ngay tõ n¨m ®Çu sau trång vµo nh÷ng chç mÊt kho¶ng. BÇu c©y con ®em giÆm cã cïng tuæi c©y trång trªn n­¬ng, ®· ®­îc dù phßng 10%.

Bãn thªm mçi c©y 1,0 kg ph©n chuång tèt tr­íc trång giÆm.

Trång giÆm vµo ngµy r©m m¸t, m­a nhá hoÆc sau m­a to.

GiÆm chÌ cÇn ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc trong thêi kú n­¬ng chÌ kiÕn thiÕt c¬ b¶n (2 - 3 n¨m), ®¶m b¶o n­¬ng chÌ ®«ng ®Æc, ®ång ®Òu. Trång giÆm tèt nhÊt vµo thêi vô Xu©n sím (th¸ng 1 - 2), m­a nhá, ®Êt võa Èm.

§èi víi n­¬ng chÌ tuæi lín mÊt kho¶ng tiÕn hµnh trång giÆm c©y con 14 - 16 th¸ng tuæi, chiÒu cao 35 - 40 cm sau khi bÊm ngän. KÝch th­íc bÇu lín 25 x 12 cm, bÇu ®Êt ®­îc ®ãng víi tû lÖ 3 phÇn ®Êt + 1 phÇn ph©n h÷u c¬ hoai môc ®· ®­îc ñ víi ph©n l©n.

Thêi vô giÆm tõ th¸ng 8 - 10 ( phÝa B¾c), th¸ng 9 - 11 (phÝa Nam) vµo cuèi mïa m­a khi ®Êt ®ñ Èm.

2.4.2. Bãn ph©n.

2.4.2.1. Bãn lãt tr­íc khi trång: Sau khi ®µo r·nh hµng xong bãn lãt ph©n h÷u c¬ 20 - 30 tÊn / ha vµ 100 - 150 kg P2O5 kg/ha, trén ph©n vµo ®Êt trång.    1. Bãn ph©n cho mçi ha chÌ kiÕn thiÕt c¬ b¶n (2 - 3 n¨m sau trång) theo b¶ng sau:

Lo¹i chÌ

Lo¹i ph©n

L­îng ph©n

(kg)


Sè lÇn bãn

Thêi gian bãn

(vµo th¸ng)


Ph­¬ng ph¸p bãn

1

2

3

4

5

6

ChÌ tuæi 1

N

P2O5

K2O


40

30

302

1

12 - 3 vµ 6 -7

2 - 3


2 - 3

Trén ®Òu, bãn s©u 6 - 8 cm, c¸ch gèc 25 - 30 cm, lÊp kÝn.

ChÌ tuæi 2N

P2O5

K2O


60

30

402

1

12 - 3 vµ 6 - 7

2 - 3


2- -3

Trén ®Òu, bãn s©u 6 - 8 cm, c¸ch gèc 25 - 30 cm, lÊp kÝn.

§èn t¹o h×nh lÇn I (2tuæi)

H÷u c¬
P2O5

15.000 - 20.000
100

1
1

11 - 12
11 - 12

Trén ®Òu, bãn r¹ch s©u 15 - 20 cm, c¸ch gèc 30 - 40 cm, lÊp kÝn.

ChÌ tuæi 3

N

P2O5

K2O


80

40

602

1

22 - 3 vµ 6 - 7

2 - 3


2 - 3 vµ 6 - 7

Trén ®Òu, bãn s©u 6 - 8 cm, c¸ch gèc 30 - 40 cm, lÊp kÝn.

2.4.2.3. Bãn ph©n cho mçi ha chÌ kinh doanh theo b¶ng sau:

Lo¹i chÌ

Lo¹i ph©n

L­îng ph©n

(kg)


Sè lÇn bãn

Thêi gian bãn

(vµo th¸ng)


Ph­¬ng ph¸p bãn

1

2

3

4

5

6

C¸c lo¹i h×nh kinh doanh 3 n¨m 1 lÇn

H÷u c¬
P2O5

25.000 - 30.000
100

1
1

12 - 1
12 - 1

Trén ®Òu, bãn r¹ch s©u 15 - 20 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn.

N¨ng suÊt ®ät d­íi 60 t¹/ha

N

P2O5

K2O


100 - 120

40 - 60


60 - 80

3 - 4

1

22 ; 4 ; 6 ; 8

2

2 ; 4Trén ®Òu, bãn s©u 6-8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 40-20-30-10% hoÆc 40-30-30% N;100% P2O5; 60-40%K2O

N¨ng suÊt ®ät

60 - d­íi 80 t¹/haN

P2O5

K2O


120 - 180

60 - 100


80 - 120

3 - 4

1

22 ; 4 ; 6 ; 8

2

2 - 4Trén ®Òu, bãn s©u 6-8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 40-20-30-10 hoÆc 40-30- 30% N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O.

N¨ng suÊt ®ät

80 - d­íi 120 t¹/ha.N

P2O5

K2O


180 - 300

100 - 160

120 - 200


3 - 5

1

2 - 31 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9

1

1 ; 5 ; 9Trén ®Òu, bãn s©u 6-8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 30 - 20 - 30 - 20 - 10% hoÆc 30- 20-30-20% N; 100% P2O5; 60 - 30 - 10%K2O.

N¨ng suÊt ®ät tõ 120 t¹/ha trë lªn

N

P2O5

K2O


300 - 600

160 - 200

200 - 300


3 - 5

1

2 - 31 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9

1

1 ; 5 ; 9
Trén ®Òu, bãn s©u 6-8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 30-20-30-20-10% hoÆc 30-20-30-20%N; 100% P2O5; 60-30- 10%K2O.

2.4.2.4. Bãn ph©n cho mçi 1 ha chÌ gièng v­ên c©y lÊy hom nh­ sau:

Lo¹i ph©n

L­îng ph©n

(Kg)

Sè lÇn bãn

Thêi gian bãn

(vµo th¸ng)Ph­¬ng ph¸p bãn

H÷u c¬

25.000 - 30.000

1

12 - 1

Trén ®Òu víi ph©n l©n, bãn r¹ch s©u 15 - 20 cm , gi÷a hµng, lÊp kÝn.

N

P2O5

K2O


200

300


200

2

1

22 ; 6

12 - 1


2 ; 6

Trén ®Òu, bãn s©u 6 - 8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 60 - 40 % N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O

2.4.2.5. Bãn ph©n cho chÌ phôc håi.

N­¬ng chÌ tuæi lín, mÊt kho¶ng d­íi 40% cÇn tiÕn hµnh phôc håi.

§µo r·nh hay hè trång giÆm réng 40 cm, s©u 30cm, bãn ph©n h÷u c¬ l­îng 2,5 - 3,0 kg/ gèc, trén ®Êt lÊp kÝn tr­íc khi giÆm Ýt nhÊt 1 th¸ng.

Nh÷ng ®iÓm mÊt kho¶ng liªn tôc, tiÕn hµnh gieo c©y ph©n xanh, bæ sung c©y bãng m¸t nh­ chÌ KTCB trªn ®Êt phôc hoang.

Bãn ph©n cho 1 ha cô thÓ nh­ sau:


Lo¹i ph©n

L­îng ph©n (Kg)

Sè lÇn bãn

Thêi gian bãn

(vµo th¸ng)


Ph­¬ng ph¸p bãn

H÷u c¬


20.000 - 30.000

1

12 - 1

Trén ®Òu víi ph©n l©n, bãn r¹ch s©u 15 - 20 cm , gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn tr­íc 1 n¨m ®èi víi chÌ ®èn ®au, ®èn trÎ l¹i.

N

P2O5

K2O


200 - 300

100


150 - 200

2 - 3

1

22 ; 5 ; 8

12 - 1


2 ; 6

Trén ®Òu, bãn s©u 6 - 8 cm, gi÷a hµng, lÊp kÝn. Bãn 60 - 40 % hoÆc 30 - 40 - 30% N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O

2.4.3. Phßng trõ cá d¹i.

2.4.3.1. §èi víi chÌ kiÕn thiÕt c¬ b¶n:

Xíi cá, ®¶m b¶o cá s¹ch quanh n¨m trªn hµng chÌ.

Riªng chÌ 1 tuæi cÇn nhæ cá tay ë gèc chÌ ®Ó b¶o vÖ ®­îc c©y chÌ. Gi÷a hµng trång xen c©y ph©n xanh, ®Ëu ®ç, hoÆc bõa xíi s¹ch cá.

Vô Xu©n (th¸ng 1 - 2) vµ vô Thu (th¸ng 8 - 9) xíi s¹ch toµn bé diÖn tÝch 1 lÇn/vô.

Trong n¨m xíi gèc 2 - 3 lÇn, réng 30 - 40 cm vÒ hai bªn hµng chÌ.

2.4.3.2. §èi víi chÌ kinh doanh:


 • Vô §«ng Xu©n: Xíi s¹ch cá d¹i, c©y gi÷a hµng hoÆc phay s©u 10 cm, lÊp ph©n h÷u c¬ vµ cµnh l¸ giµ sau khi ®èn, nÕu h¹n kh«ng cµy ®­îc th× xíi s¹ch toµn bé.

 • Vô HÌ Thu: §µo gèc c©y d¹i, ph¸t luæng hoÆc xíi cá gèc gi÷a hµng, bõa 3 - 4 lÇn hoÆc phay s©u 5 cm.

§åi chÌ ®­îc tñ cá, r¸c kÝn ®Êt trong vô §«ng Xu©n th× bít c¸c kh©u lµm cá trong vô HÌ Thu.

2.4.3.3. §èi víi v­ên chÌ nu«i hom gièng: • Vô §«ng Xu©n: Xíi s¹ch cá gèc, cµy bõa gi÷a hµng ®Ó lµm s¹ch cá.

 • Vô HÌ Thu: Xíi cá kÕt hîp bãn ph©n, ph¸t cá d¹i trong n­¬ng chÌ vµ b×a l«.

2.4.3.4. §èi víi chÌ phôc håi:

 • Vô §«ng Xu©n: Xíi s¹ch cá trªn toµn bé diÖn tÝch.

 • Vô HÌ Thu: §¸nh gèc c©y d¹i, ph¸t cá ven ®­êng, luæng cá gèc.

2.4.4. Phßng trõ s©u, bÖnh.

Phßng trõ s©u, bÖnh h¹i chÌ b»ng biÖn ph¸p tæng hîp ®¶m b¶o hîp lý vÒ kinh tÕ vµ bÒn v÷ng dùa trªn sù phèi hîp biÖn ph¸p trång trät, sinh häc, di truyÒn chän gièng vµ ho¸ häc, nh»m ®¹t s¶n l­îng cao nhÊt víi t¸c h¹i Ýt nhÊt trong m«i tr­êng.

Ph¶i kiÓm tra th­êng xuyªn, ph¸t hiÖn sím ®Ó tËp trung phßng trõ. C¸c biÖn ph¸p phßng trõ cô thÓ:


 • BiÖn ph¸p canh t¸c: Cµy bõa diÖt cá, vÖ sinh n­¬ng ®åi, lÊp ®Êt diÖt nhéng, diÖt mÇm bÖnh, bãn ph©n hîp lý, thay ®æi thêi kú ®èn, h¸i ch¹y non ®Ó lo¹i bá trøng s©u, mÇm bÖnh.

 • BiÖn ph¸p sinh häc, sinh th¸i: Trång c©y bãng m¸t víi lo¹i thÝch hîp vµ cã mËt ®é ®¶m b¶o ®é Èm trªn n­¬ng chÌ. H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thuèc ho¸ häc ®Ó ®¶m b¶o duy tr× tËp ®oµn thiªn ®Þch cã Ých, c©n b»ng sinh th¸i trªn n­¬ng chÌ.

 • BiÖn ph¸p ho¸ häc:

Kh«ng phun thuèc theo ®Þnh kú.

Phun thuèc theo ®iÒu tra dù tÝnh, dù b¸o khi cã s©u non hoÆc khi chÌ míi bÞ bÖnh.

Dïng thuèc ®óng chØ dÉn vÒ lo¹i, liÒu l­îng dïng ®èi víi c¸c ®èi t­îng s©u, bÖnh h¹i. Thêi gian c¸ch ly ®¶m b¶o Ýt nhÊt 10 - 15 ngµy míi ®­îc thu h¸i ®ät chÌ.

2.4.5. §èn chÌ.

2.4.5.1. §èn t¹o h×nh:

LÇn 1: Khi chÌ 2 tuæi, ®èn th©n chÝnh c¸ch mÆt ®Êt 12 - 15 cm, ®èn cµnh c¸ch mÆt ®Êt 30 - 35 cm.

LÇn 2: Khi chÌ 3 tuæi, ®èn cµnh chÝnh c¸ch mÆt ®Êt 30 - 35 cm, ®èn cµnh t¸n c¸ch mÆt ®Êt 40 - 45 cm.

2.4.5.2. §èn phít:

Hai n¨m ®Çu, mçi n¨m ®èn trªn vÕt ®èn cò 5 cm. Sau ®ã mçi n¨m ®èn cao thªm 3 cm, khi vÕt ®èn d­íi cïng cao 70 cm so víi mÆt ®Êt th× hµng n¨m chØ ®èn cao thªm 1 cm so vÕt ®èn cò.

TuyÖt ®èi kh«ng c¾t tØa cµnh la, ®¶m b¶o ®é che phñ, khÐp t¸n trªn n­¬ng.

§èi víi n­¬ng chÌ sinh tr­ëng yÕu, t¸n l¸ th­a máng, cã thÓ ¸p dông chu kú ®èn c¸ch n¨m: 1 n¨m ®èn phít nh­ trªn, 1 n¨m ®èn söa b»ng t¸n chØ c¾t phÇn cµnh xanh.

2.4.5.3. §èn löng:

Nh÷ng ®åi chÌ ®· ®­îc ®èn phít nhiÒu n¨m, vÕt ®èn cao qu¸ 90 cm so víi mÆt ®Êt, nhiÒu cµnh t¨m h­¬ng, u b­íu, bóp nhá, n¨ng suÊt gi¶m th× ®èn löng c¸ch mÆt ®Êt 60 - 65 cm; hoÆc chÌ n¨ng suÊt kh¸ nh­ng c©y cao qu¸ còng ®èn löng c¸ch mÆt ®Êt 70 - 75 cm.

2.4.5.4. §èn ®au: Nh÷ng ®åi chÌ ®­îc ®èn löng nhiÒu n¨m, cµnh nhiÒu mÊu, c©y sinh tr­ëng kÐm, n¨ng suÊt gi¶m râ rÖt th× ®èn ®au c¸ch mÆt ®Êt 40 - 45 cm.

2.4.5.5. §èn trÎ l¹i: Nh÷ng n­¬ng chÌ giµ, c»n cçi ®· ®­îc ®èn ®au nhiÒu lÇn, n¨ng suÊt gi¶m nghiªm träng th× ®èn trÎ l¹i c¸ch mÆt ®Êt 10 - 25 cm.

2.4.5.6. Thêi vô ®èn: Tõ gi÷a th¸ng 12 ®Õn hÕt th¸ng 1. • N¬i th­êng bÞ s­¬ng muèi ®èn muén h¬n, ®èn sau ®ît s­¬ng muèi nÆng.

 • §èn ®au tr­íc, ®èn phít sau.

 • §èn t¹o h×nh, chÌ con tr­íc, ®èn chÌ tr­ëng thµnh sau.

§èi víi vïng ®¶m b¶o ®é Èm, hoÆc cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng t­íi chÌ cã thÓ ®èn mét phÇn diÖn tÝch vµo th¸ng 4 - 5 sau ®ît chÌ Xu©n gãp phÇn r¶i vô thu ho¹ch chÌ.

2.4.5.7. C¸ch ®èn vµ dông cô ®èn: • §èn t¹o t¸n cã mÆt b»ng nghiªng theo s­ên dèc, kh«ng lµm dËp cµnh, s©y s¸t vá.

 • §èn ®au, ®èn löng, ®èn t¹o h×nh lÇn ®Çu th× dïng dao. §èn phít, ®èn t¹o h×nh lÇn 2 th× dïng kÐo hoÆc dao. §èn trÎ l¹i, söa cµnh lín chÌ gièng th× dïng c­a.

 • §èi víi c¸c gièng chÌ cã ph©n cµnh nhiÒu, mËt ®é cµnh lín, sinh tr­ëng ®Ønh ®Òu th× cã thÓ ¸p dông m¸y ®èn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.

2.4.6. T­íi chÌ:

N¬i cã ®iÒu kiÖn vÒ nguån n­íc, kh¶ n¨ng ®Çu t­ th× cã thÓ tiÕn hµnh t­íi cho chÌ khi ®é Èm ®Êt d­íi 60% søc chøa Èm ®ång ruéng (vµo c¸c th¸ng h¹n, tõ th¸ng 11 - 4 n¨m sau vµ c¸c thêi ®iÓm h¹n dµi chÝnh vô qu¸ 15 ngµy).

T­íi theo ph­¬ng ph¸p phun m­a bÒ mÆt víi vßi t­íi di ®éng hoÆc cè ®Þnh cho hiÖu qu¶ cao.

2.5. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n.

2.5.1. Thu ho¹ch.

2.5.1.1. H¸i t¹o h×nh chÌ kiÕn thiÕt c¬ b¶n:


 • §èi víi chÌ 1 tuæi: Tõ th¸ng 10, h¸i bÊm ngän nh÷ng c©y cao 60 cm trë lªn.

 • §èi víi chÌ 2 tuæi: H¸i ®ät trªn nh÷ng c©y to khoÎ vµ c¸ch mÆt ®Êt 50 cm trë lªn.

2.5.1.2. H¸i t¹o h×nh sau khi ®èn:

 • §èi víi chÌ ®èn lÇn 1: §ît ®Çu h¸i c¸ch mÆt ®Êt 40 - 45 cm, t¹o thµnh mÆt ph¼ng nghiªng theo s­ên dèc. §ît 2 h¸i ®ät chõa 2 l¸ vµ l¸ c¸.

 • §èi víi chÌ ®èn lÇn 2: §ît ®Çu h¸i cao h¬n chÌ ®èn lÇn 1 tõ 25 - 30 cm, c¸c ®ît sau h¸i chõa b×nh th­êng nh­ ë chÌ ®èn lÇn 1.

2.5.1.3. H¸i chÌ kinh doanh:

a) H¸i ®ät vµ 2 - 3 l¸ non (x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn Nhµ n­íc TCVN 1053 - 71 - 1054 - 71).

Khi trªn t¸n cã 30% sè ®ät ®ñ tiªu chuÈn th× h¸i, kh«ng bá sãt, kh«ng ®Ó qu¸ løa, cø 7 - 10 ngµy h¸i 1 løa, tËn thu ®ät mï xoÌ.

b) Thêi vô:

Vô Xu©n (th¸ng 3 - 4): H¸i chõa 2 l¸ vµ l¸ c¸, t¹o t¸n b»ng. Nh÷ng ®ät v­ît cao h¬n mÆt t¸n th× h¸i s¸t l¸ c¸.

Vô HÌ Thu (th¸ng 5 - 10): H¸i chõa 1 l¸ vµ l¸ c¸, t¹o t¸n b»ng. Nh÷ng ®ät cao h¬n mÆt t¸n th× h¸i s¸t l¸ c¸.

Vô Thu §«ng (th¸ng 11- 12): Th¸ng 11 h¸i chõa l¸ c¸, th¸ng 12 h¸i c¶ l¸ c¸.

c) §èi víi c¸c gièng chÌ cã ph©n cµnh nhiÒu, mËt ®é cµnh mau, sinh tr­ëng ®Ønh ®Òu th× cã thÓ ¸p dông h¸i b»ng kÐo hay h¸i chÌ b»ng m¸y ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.

2.5.1.4. H¸i chÌ trªn n­¬ng ®èn trÎ l¹i, ®èn ®au th× tiÕn hµnh nh­ ®èi víi chÌ kiÕn thiÕt c¬ b¶n.

2.5.2. B¶o qu¶n:ChÌ ®ät t­¬i thu xong ph¶i ®Ó n¬i r©m m¸t, bá trong sät kh«ng nÐn chÆt, kh«ng ®ùng trong bao kÝn, kh«ng ®Ó hÐo, lÉn bÈn víi vËt l¹, t¹p chÊt, ®­a ®Õn n¬i chÕ biÕn kh«ng qu¸ 10 tiÕng.


1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 18/2001/Q§/BNN/KHCN cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2001.

tải về 122.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương