Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 442-2001tải về 83.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích83.81 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 442-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 442-2001

quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt

rau c¶i b¾p an toµn 1

The Technical procedure of safe cabbage production

C¶i b¾p (Brassica oleraceae var. capitata) lµ c©y rau cã nguån gèc «n ®íi, lo¹i c©y chñ lùc trong hä thËp tù trång trong vô ®«ng xu©n ë ViÖt Nam. C¶i b¾p lµ lo¹i rau cã hµm l­îng Vitamin A, Vitamin C cao, sö dông ®a d¹ng, dÔ trång, chÞu th©m canh.1. Ph¹m vi ¸p dông:

 • Qui tr×nh s¶n xuÊt rau c¶i b¾p an toµn ¸p dông cho c¸c gièng c¶i b¾p, ë tÊt c¶ thêi vô, t¹i c¸c vïng s¶n xuÊt rau trong c¶ n­íc.

 • Qui tr×nh nµy nªu ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n vÒ kü thuËt s¶n xuÊt rau c¶i b¾p th­¬ng phÈm an toµn.

2. Qui ®Þnh chung:

2.1 Qui tr×nh s¶n xuÊt rau c¶i b¾p an toµn, ®­îc thùc hiÖn ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt, cã c¬ së vËt chÊt vµ c¸n bé kü thuËt ®¸p øng nh÷ng tiªu chuÈn rau an toµn, theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§- BYT cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ ngµy 4/4/1998 vÒ Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ quyÕt ®Þnh sè 67/1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

+ §iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau an toµn:


 • Chän ®Êt kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña chÊt th¶i c«ng nghiÖp, bÖnh viÖn vµ c¸c nguån « nhiÔm kh¸c.

 • Nguån n­íc t­íi lµ n­íc s¹ch: N­íc s«ng cã dßng ch¶y lu©n chuyÓn kh«ng bÞ « nhiÔm hoÆc n­íc giÕng khoan s¹ch.

 • Kh«ng sö dông ph©n chuång t­¬i hoÆc n­íc ph©n t­¬i ®Ó bãn hoÆc t­íi.

 • Thu ho¹ch ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly sau khi phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt.

2.2. Rau c¶i b¾p an toµn lµ rau s¹ch, t­¬i, kh«ng cã vÕt s©u, bÖnh, kh«ng cã bôi bÈn t¹p chÊt, thu ®óng ®é chÝn khi ®¹t chÊt l­îng cao nhÊt.

2.3. Hµm l­îng Nitrat nhá h¬n hoÆc b»ng 500 mg/kg s¶n phÈm t­¬i. D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng, vi sinh vËt g©y h¹i d­íi ng­ìng cho phÐp theo quy ®Þnh t¹i phô lôc 1, 2, 3 (kÌm theo ).Khèi l­îng b¾p ®¹t tõ 1-2,5 kg, tuú theo gièng.

3. Qui tr×nh s¶n xuÊt:

3.1. Thêi vô:

C¸c tØnh phÝa B¾c cã 3 thêi vô

 • Vô sím: Gieo vµo th¸ng 7, trång th¸ng 8, thu ho¹ch tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 11, c¸c gièng nhËp néi KK-Cross vµ mét sè gièng cña Trung Quèc, §µi Loan, Ph¸p, NhËt. C¸c gièng nµy cã thêi gian sinh tr­ëng tõ 90-100 ngµy tõ khi gieo ®Õn thu ho¹ch.

 • Vô chÝnh: Gieo th¸ng 8, trång th¸ng 9, thu ho¹ch vµo th¸ng 12, th¸ng 1, th­êng dïng gièng NS Cross cho vô chÝnh.

 • Vô muén: Gieo th¸ng 11, trång th¸ng 12, ®Ó thu ho¹ch vµo th¸ng 2, th¸ng 3 n¨m sau, dïng gièng NS Cross cho vô muén, gièng nµy cã thêi gian sinh tr­ëng 120 -130 ngµy tõ lóc gieo h¹t ®Õn thu ho¹ch.

Thêi vô cña c¸c tØnh phÝa Nam (§ång B»ng S«ng Cöu Long) gieo vµo th¸ng 10, trång th¸ng 11, thu ho¹ch th¸ng 2, th¸ng 3 n¨m sau, chñ yÕu dïng c¸c gièng ng¾n ngµy cña NhËt (KK- Cross), cña §µi Loan (Summer), c¸c gièng cña c«ng ty Chia Tai (Th¸i Lan) hoÆc gièng KY Cross chÝn trung b×nh cã kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cao.

3.2. V­ên ­¬m vµ yªu cÇu kü thuËt:

 • §Êt v­ên ­¬m: Chän ®Êt thÞt nhÑ, cao, dÔ tho¸t n­íc.

 • Lµm ®Êt: Dän s¹ch cá d¹i, cµy 2 l­ît s©u 12-15 cm, ph¬i kh«, phay nhá, luèng cao 25 cm , mÆt luèng réng 0,8-1m theo h×nh mui luyÖn, lÌn nhÑ ®Êt mÆt luèng, lÌn chÆt ®Êt xung quanh mÐp luèng. R·nh luèng réng 25 cm , ®¸y r·nh ph¼ng vµ dèc ®Òu vÒ h­íng tho¸t n­íc.

 • Bãn lãt ph©n: Mçi ha bãn tõ 20-25 tÊn ph©n chuång môc vµ 10 -15 kg ph©n l©n super, ph©n r¶i ®Òu kh¾p mÆt luèng, dïng cµo ®¶o ®Òu trén lÉn ph©n víi ®Êt. VÐt ®Êt ë r·nh lÊp phñ lªn mÆt luèng mét líp ®Êt dµy 1,5-2 cm .

 • L­îng h¹t gièng: H¹t gièng cã tû lÖ n¶y mÇm h¬n 85% gieo 0,28- 0,30 kg h¹t vµ thu ®­îc 3-4 v¹n c©y ®ñ trång cho 1 ha, nÕu tû lÖ n¶y mÇm thÊp th× l­îng h¹t cã thÓ gieo ®Õn 0,35-0,40 kg h¹t gièng cho 1 ha.

 • Gieo h¹t: Chia h¹t lµm 2 l­ît ®Ó h¹t ph©n bè ®Òu trªn mÆt luèng (khi gieo trén h¹t víi ®Êt bét). Gieo h¹t xong cµo nhÑ hoÆc dïng tay xoa nhÑ, ®Òu trªn mÆt luèng cho ®Êt phñ kÝn h¹t. Dïng trÊu phñ kÝn mÆt luèng, dïng thïng cã sen t­íi n­íc ®ñ Èm. Phun thuèc Sherpa 0,1% lªn mÆt luèng phßng kiÕn tha h¹t, hoÆc r¾c h¹t Basudin xung quanh luèng.

 • Ch¨m sãc: Lµm giµn che cao 0,5 m, lîp b»ng phªn hay cãt, vßm ph¶i ch¾c ch¾n tr¸nh ®æ khi gi«ng b·o. ChØ che mÆt luèng khi m­a to.

 • T­íi n­íc: Sau khi gieo h¹t ph¶i t­íi n­íc liªn tôc 3-5 ngµy ®Çu, 1-2 lÇn vµo s¸ng sím vµ chiÒu m¸t. Khi h¹t ®· n¶y mÇm ngõng t­íi 1-2 ngµy, sau ®ã c¸ch mét ngµy t­íi mét lÇn. Tr­íc khi nhæ c©y ®em trång, ngõng t­íi n­íc 3-4 ngµy ®Ó luyÖn c©y con. Tr­íc khi nhæ c©y trång ph¶i t­íi n­íc tr­íc 4-5 giê ®Ó khi nhæ c©y kh«ng bÞ ®øt rÔ.

 • Bãn ph©n thóc: Sau khi c©y cã 2 l¸ thËt dïng ph©n chuång ñ môc ng©m n­íc pha lo·ng t­íi cho c©y con (l­îng ph©n 1,5-2,0 tÊn/ha).

 • TØa c©y: Khi c©y cã 1 l¸ thËt th× tØa lÇn 1 chç c©y qu¸ dµy. Khi c©y cã 3 l¸ thËt tØa lÇn 2 ®Ó kho¶ng c¸ch c©y x c©y 5-6 cm.

 • Trång khi c©y con 25 -30 ngµy, c©y cã 5-6 l¸ thËt.

 • B¶o vÖ thùc vËt: Gieo thêi vô sím chó ý phun phßng s©u khoang (Crocidodomia binotalit Zeller), s©u xanh b­ím tr¾ng (Pieris rapae), rÖp (Brevicoryne Brasica), b»ng Sherpa 25 EC. Thêi vô chÝnh, muén, phßng bä nh¶y (Phyllotreta striolata), s©u t¬ (Plutella xylostella) phun Suprathion vµ Pegasus 500 DD nång ®é. NÕu xuÊt hiÖn bÖnh S­¬ng mai (Peronospora parasitica) phun b»ng Ridomil MZ 72WP. Nång ®é thuèc theo h­íng dÉn trªn bao b×.

3.3. Lµm ®Êt, trång, ch¨m sãc b¾p c¶i:

3.3.1. Yªu cÇu ®Êt trång: §Êt t¬i nhá, s¹ch cá, luèng réng 1,2-1,5m c¶ r·nh cao tõ 15-20cm. MÆt luèng mui luyÖn ®Ó tho¸t n­íc vµo vô sím. Vô chÝnh vµ vô muén lµm luèng ph¼ng.

3.3.2. MËt ®é trång: C©y trång hai hµng kiÓu nanh sÊu theo kÝch th­íc sau:


 • Vô sím: 60 x 40 cm ( 33.000 ®Õn 35.000 c©y / ha).

 • Vô chÝnh vµ vô muén: 60 x 50 cm ( 27.000 ®Õn 30.000 c©y / ha).

3.3.3. L­îng ph©n vµ c¸ch bãn:

 • Bãn lãt: Toµn bé ph©n chuång, ph©n l©n. R¹ch hai hµng trªn mÆt luèng bãn ph©n, sau ®ã lÊp ®Êt hoÆc bãn theo hèc trång c©y.

 • Bãn thóc lÇn 1: Thêi kú håi xanh, sau trång 7-10 ngµy bãn 70 kg urea vµ 60 kg Kali Sunfat hoµ t­íi vµo gèc kÕt hîp xíi vun lµm cá vÐt r·nh.

 • Bãn thóc lÇn 2: Thêi kú tr¶i l¸ bµng sau trång 20 -25 ngµy bãn 150 kg urea vµ 80 kg Kali sunfat, bãn c¸ch gèc 20 cm kÕt hîp xíi x¸o lµm cá lÊp ph©n.

Ph©n bãn

Lo¹i ph©n

Tæng sè

Bãn lãt

Bãn thóc lÇn 1

Bãn thóc lÇn 2

Bãn thóc lÇn 3

Ph©n chuång môc (T/ha)

Ph©n super l©n (kg/ha)

Ph©n kali (kg/ha)

§¹m urea (kg/ha)20 -25

350-400


200

300


20-25

350-40060

70


80

150


60

80


 • Bãn thóc lÇn 3: Thêi kú cuèn b¾p sau trång 30-35 ngµy bãn nèt l­îng ph©n cßn l¹i, cã thÓ bãn vµo gèc hoÆc hoµ t­íi tuú theo ®iÒu kiÖn ®Êt.

Chó ý: Nh÷ng gièng c¶i b¾p ng¾n ngµy trång vô sím chØ bãn thóc 3 lÇn, nh÷ng gièng dµi ngµy trång vô chÝnh vµ vô muén bãn thóc lÇn thø 4 víi 50 kg ®¹m urea vµ 20 kg Kali sunfat cho 1 ha. Tr­íc khi thu ho¹ch 30 ngµy ngõng bãn ph©n ®¹m.

3.3.4. T­íi n­íc: Sau khi trång t­íi ®ñ Èm vµo buæi s¸ng vµ chiÒu m¸t cho ®Õn khi håi xanh. Sau khi vun, bãn thóc ®ît 1 vµ 2, t­íi r·nh cho n­íc ngÊm 2/3 r·nh, sau ®ã th¸o hÕt n­íc.

3.3.5. B¶o vÖ thùc vËt:


 • Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng trõ dÞch h¹i tæng hîp (IPM), phun phßng s©u h¹i b»ng Sherpa tr­íc khi trång tõ 2-3 ngµy. Cã thÓ trång xen víi cµ chua ®Ó gi¶m mËt ®é s©u t¬ .

 • Tr­íc khi trång c©y ph¶i vÖ sinh ®ång ruéng, cµy lËt ®Êt sím ®Ó diÖt nguån s©u non vµ nhéng cña c¸c lo¹i s©u khoang, s©u x¸m, s©u xanh. Lu©n canh víi lóa n­íc: 2 vô lóa vµ 1 vô rau, nÕu ë vïng chuyªn canh rau nªn lu©n canh víi c©y hä ®Ëu, hä cµ vµ hä bÇu bÝ ®Ó tr¸nh bÖnh s­¬ng mai vµ thèi nhòn. Tr­íc khi trång c©y xö lý ®Êt b»ng thuèc h¹t Basudin liÒu l­îng 25 Kg/ha. Th­êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng, ph¸t hiÖn s©u x¸m (Agrotis ipsiton Hufnagel) giÕt c¸c æ trøng s©u khoang, s©u xanh.

 • Sau khi trång 10-15 ngµy phun 1-2 lÇn thuèc BT, Sherpa 25 EC, phun kü ®Òu mÆt trªn mÆt d­íi cña l¸ . NÕu cã nhiÒu s©u t¬ vµ rÖp phun dung dÞch Pegasus 500 DD, gi÷a c¸c lÇn phun nªn ®æi thuèc tr¸nh sù quen thuèc cña s©u. Khi xuÊt hiÖn c¸c bÖnh s­¬ng mai, thèi nhòn (Erwinia caratovora) nhæ bá c©y bÞ bÖnh, vÖ sinh ®ång ruéng tr¸nh l©y lan. Ngõng phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt tr­íc khi thu ho¹ch 20 ngµy.

3.4. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n:

Khi b¾p cuèn ch¾c khèi l­îng trung b×nh 1- 2,5 kg, tuú theo gièng, ®ñ ®é tuæi sinh tr­ëng th× thu ho¹ch, lo¹i bá l¸ giµ, l¸ ngoµi, l¸ giËp n¸t. • B¶o qu¶n: C¶i b¾p b¶o qu¶n nhiÖt ®é 0-20C, víi ®é Èm 92-95% trong thêi gian 4-8 ngµy.

4. Bao b× vµ ®ãng gãi :

Th­êng dïng bao b× b»ng mµng co hoÆc tói Polyªtylen cã ®ôc lç ®Ó ®ùng. Tr­íc khi ®ãng gãi: Ph©n cÊp b¾p, ®ãng theo c¸i. Trªn bao b× ph¶i cã nh·n hµng ho¸. ViÖc ghi nh·n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n m¸c hµng hãa l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ Th«ng t­ sè 15/2000/TT/BYT ngµy 30/6/2000 cña Bé Y TÕ h­íng dÉn ghi nh·n hµng ho¸ thùc phÈm.Phô lôc 1


møc d­ l­îng tèi ®a cho phÐp cña mét sè thuèc BVTV *

trªn rau c¶i b¾p


STT


Code (CAC)

Thuèc b¶o vÖ thùc vËt


ADI (mg)

Giíi h¹n tån d­ tèi ®a (mg/kg)

Tªn th«ng dông

Tªn ho¸ häc8

Cartap

S,S (2-dimethyl amino trimethylene bisthiocarbamate)
0,212

Chlorothalonil

Tetrachloro isophthalonitrile

0,03

117

Chlorpyrifos

0, 0 - diethyl 0 - 3, 5, 6 -trichloro - 2 -pyridyl phosphorothioate

0,01

0,0537

Fenitrothion

0, 0 - dimethyl 0 - 4 - nitro - m - totyl phosphorothioate

0,005

0,5119

Fenvalerate

(RS) -  - cyano - 3 -phenoxybenzyl (RS) - 2 - (4 -chlorophenyl) - 3 -methylbutyrate

0,02

2138

Metalaxyl

Methyl N-2 methoxyacetyl N-(2,6 xylyl) PL alaminate
0,05132

Methicocarb

4-Methylthio-3,5 xylyl methyl carbamate

0,001

0,253

Mevinphos

Methyl 3 -dimethoxy phosphinoyloxy belzenoate
154

Monocrotophos

Dimethyl (E) - 1 - methyl - 2 -methylcarbamyl vinyl phosphate

0,0006

0,2120

Permethrin

3 - phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3RS) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2 , 2 -= dimethylcyclopropane carboxylate

0,05

5

* Theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y TÕ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm (d­ l­îng thuèc BVTV trong thùc phÈm, trang 68-127).

Phô lôc 2


Hµm l­îng kim lo¹i nÆng cho phÐp trong**

c¸c lo¹i rau qu¶STT

Nguyªn tè

mg/kg rau qu¶ t­¬i (ppm)

1

Asen(As)

1

2

Ch× (Pb)

2

3

§ång (Cu)

30

4

ThiÕc(Sn)

40

5

KÏm (Zn)

40

6

Thuû ng©n(Hg)

0.05

7

Cadimi(Cd)

1
Antimon(Sb)

1Phô lôc 3


Giíi h¹n vi sinh vËt cã h¹i trong c¶i b¾p t­¬i**Nhãm thùc phÈm

Vi sinh vËt g©y h¹i

Giíi h¹n bëi G.A.P*

Rau qu¶ t­¬i (hoÆc ®«ng l¹nh)

Coliforms (tÕ bµo / gam)

Escherichia coli

Staphilococcus aureus

Clostridium perfringens

Salmonella(kh«ng ®­îc cã trong 25g rau)

10

Giíi h¹n bëi G.A.P

Giíi h¹n bëi G.A.P

Giíi h¹n bëi G.A.P0

* GAP- Giíi h¹n bëi thùc hµnh n«ng nghiÖp tèt

** Theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y TÕ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm.1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 116 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2001.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương