Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 341-98tải về 186.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích186.38 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 341-98

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 341-98quy ph¹m kh¶o nghiÖm gièng ng«1. Qui ®Þnh chung

1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu kh¶o nghiÖm Quèc gia c¸c gièng ng« míi ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp néi.

1.2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng ng« kh¶o nghiÖm vµ c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 5/2/1996 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gièng c©y trång vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh kÌm theo.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh 2-3 vô, trong ®ã cã 2 vô cïng tªn.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh 1-2 vô ®èi víi nh÷ng gièng ng« cã triÓn väng vµ ®· qua kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô.

2.2. Bè trÝ kh¶o nghiÖm:

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • ThÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn toµn. 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « lµ 14 m2 (5 m x 2,8 m) trång 4 hµng.

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khèi kho¶ng 0,5 m. Trªn khèi c¸c gièng ®­îc gieo liªn tiÕp nhau (kh«ng chøa r·nh) hoÆc ®Ó r·nh 30 cm gi÷a c¸c gièng, tuú theo ®é b»ng ph¼ng vµ kh¶ n¨ng t­íi tiªu cña ruéng.

Xung quanh thÝ nghiÖm ph¶i cã b¨ng b¶o vÖ, chiÒu réng b¨ng tèi thiÓu trång ®­îc 2 hµng ng«. • C¸c gièng kh¶o nghiÖm ®­îc ph©n nhãm theo thêi gian sinh tr­ëng nh­ B¶ng 1. §èi víi c¸c lo¹i ng« ®Æc thï nh­ ng« nÕp, ng« ®­êng, ng« rau (baby com)... ®­îc bè trÝ riªng.

 • Gièng ®èi chøng: Mçi nhãm ng« kh¶o nghiÖm cÇn bè trÝ Ýt nhÊt mét gièng ®èi chøng, ®ã lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn hoÆc gièng tèt cña ®Þa ph­¬ng ®ang gieo trång phæ biÕn, cã thêi gian sinh tr­ëng t­¬ng ®­¬ng víi gièng kh¶o nghiÖm.

B¶ng 1


Vïng

C¸c tØnh phÝa B¾c (*)

T©y Nguyªn (**)

Duyªn h¶i miÒn Trung vµ Nam Bé (**)

Nhãm

ChÝn sím

D­íi 105 ngµy

D­íi 95 ngµy

D­íi 90 ngµy

ChÝn trung b×nh

105-120 ngµy

95-105 ngµy

90-100 ngµy

ChÝn muén

Trªn 120 ngµy

Trªn 105 ngµy

Trªn 100 ngµy

(*) TÝnh theo TGST...

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt • DiÖn tÝch: Mçi gièng ng« tèi thiÓu lµ 1000m2, kh«ng nh¾c l¹i

 • Gièng ®èi chøng nh­ kh¶o nghiÖm c¬ b¶n.

 • Quy tr×nh kü thuËt: ¸p dông kü thuËt gieo trång tiªn tiÕn cña ®Þa ph­¬ng n¬i kh¶o nghiÖm hoÆc theo quy tr×nh kü thuËt ë môc 2.3.

2.2.3. ChÊt l­îng gièng kh¶o nghiÖm

B¶ng 2


Lo¹i gièng

Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n

Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt

Gièng K/N

Gièng ®/c

Gièng K/N

Gièng ®/c

Gièng thô phÊn tù do

Gièng t¸c gi¶

Nguyªn chñng

Gièng t¸c gi¶

Nguyªn chñng hoÆc x¸c nhËn (cÊp I)

Gièng lai

H¹t lai

H¹t lai

H¹t lai

H¹t lai

Gièng ®Þa ph­¬ng

§¹t tiªu chuÈn t­¬ng ®­¬ng víi gièng x¸c nhËn (cÊp I)

2.3. Quy tr×nh kü thuËt:

2.3.1. Thêi vô: Gieo trong khung thêi vô tèt nhÊt cña vïng kh¶o nghiÖm

2.3.2. §Êt kh¶o nghiÖm, kü thuËt lµm ®Êt vµ gieo h¹t


 • ­§Êt ph¶i ®¹i diÖn cho vïng vµ c¬ cÊu lu©n canh chÝnh cña vïng kh¶o nghiÖm

 • §Êt ®ång ®Òu, b»ng ph¼ng, ®ñ kÝch th­íc. Ph¶i cµy bõa kü, nhÆt s¹ch cá, san ph¼ng mÆt ruéng vµ ®¶m b¶o ®é Èm ®Êt lóc gieo kho¶ng 75-80% ®é Èm tèi ®a ®ång ruéng.

2.3.3. Kü thuËt gieo, kho¶ng c¸ch, mËt ®é: (B¶ng 3)

 • Gieo s©u 4-5 cm, mçi hèc gieo 2 h¹t, khi ng« 3-4 l¸ th× tØa vµ ®Ó mçi hèc 1 c©y. Cã thÓ lµm ng« bÇu (Phô lôc 2), ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é, kho¶ng c¸ch vµ tiÕt kiÖm h¹t gièng.

B¶ng 3
Vïng

Nhãm

C¸c tØnh phÝa B¾c

Duyªn h¶i miÒn Trung T©y Nguyªn vµ Nam Bé

Kho¶ng c¸ch (cm)

MËt ®é

(v¹n c©y/ha)c©y/hµng


Kho¶ng c¸ch (cm)

MËt ®é

(v¹n c©y/ha)Sè c©y/hµng

ChÝn sím & trung b×nh

70 x 30

4,7

18

70 x 25

5,7

21

ChÝn muén

70 x 33

4,3

16

70 x 30

4,7

18

2.3.4. Ph©n bãn:

+ L­îng bãn theo b¶ng 4:B¶ng 4


Lo¹i ®Êt


Nhãm ®Êt

L­îng ph©n bãn cho 1 ha

Nhãm chÝn sím & trung b×nh

Nhãm chÝn muén

P.C (tÊn)

N (kg)

P2O5

(kg)


K2O (kg)

P.C (tÊn)

N (kg)

P2O5

(kg)


K2O (kg)
- Phï sa s«ng Hång ®­îc båi hµng n¨m

-

140

60

30

-

160

60

60

§Êt phï sa

- Phï sa c¸c s«ng kh¸c ®­îc båi hµng n¨m

-

140

60

60

-

160

60

60
- Phï sa c¸c hÖ thèng s«ng kh«ng ®­îc båi hµng n¨m

10

140

60

60

10

150

60

60

§Êt nhÑ

B¹c mÇu, x¸m b¹c mÇu, c¸t ven biÓn.

10

140

60

90

10

150

90

90

§Êt ®á vµng

- Ph¸t triÓn trªn Bazan

-

140

60

90

-

160

60

90

- Ph¸t triÓn trªn c¸c ®¸ mÑ kh¸c

-

140

60

60

-

160

60

60

+ C¸ch bãn:

 • Bãn lãt: Toµn bé ph©n chuång vµ ph©n l©n + 1/3 l­îng ®¹m

 • Bãn thóc lÇn 1 khi ng« 3-5 l¸: 1/3 l­îng ®¹m + 1/2 l­îng kali

 • Bãn thóc lÇn 2 khi ng« 7-9 l¸: 1/3 l­îng ®¹m + 1/2 l­îng kali

2.3.5. Ch¨m sãc:

 • ­Khi ng« 3-5 l¸: Xíi vun nhÑ quanh gèc kÕt hîp víi bãn thóc lÇn 1.

 • Khi ng« 7-9 l¸: Xíi x¸o diÖt cá d¹i kÕt hîp víi bãn thóc lÇn 2 vµ vun cao chèng ®æ.

+ T­íi n­íc: NÕu ®Êt kh« th× ph¶i t­íi n­íc cho ng«, ®Æc biÖt ph¶i gi÷ cho ®Êt ®ñ Èm (kho¶ng 70-80% ®é Èm tèi ®a ®ång ruéng) ë 3 thêi kú:

 • Khi ng« 6-7 l¸.

 • Khi ng« xo¸y nân (tr­íc khi træ cê tõ 10-12 ngµy)

 • Khi ng« thô phÊn xong - chÝn s÷a (sau khi ng« træ cê tõ 10-15 ngµy).

CÇn t­íi ®ång ®Òu, sau khi t­íi hoÆc khi m­a ph¶i tho¸t hÕt n­íc ®äng trong ruéng

2.3.6. Phßng trõ s©u bÖnh:

ChØ phßng trõ s©u bÖnh khi ®Õn ng­ìng phßng trõ theo h­íng dÉn chung cña ngµnh BVTV. Riªng víi thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ tÝnh chèng chÞu s©u bÖnh th× kh«ng phun thuèc phßng trõ.

2.3.7. Thu ho¹ch: Thu ho¹ch khi ng« chÝn sinh lý (khi ch©n h¹t cã vÕt ®en hoÆc 75% sè c©y cã l¸ bÞ kh«), tuy nhiªn nÕu thêi tiÕt cho phÐp th× cã thÓ thu ho¹ch muén h¬n. C¸c b­íc thu ho¹ch theo (Phô lôc 1, môc 1).3. ChØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p theo dâi:

3.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n

3.1.1. Chän c©y theo dâi • C©y theo dâi ®­îc x¸c ®Þnh khi ng« 6-7 l¸.

 • Mçi lÇn nh¾c l¹i 10 c©y/1 gièng, lÊy 5 c©y liªn tiÕp nhau ë gi÷a cña hµng thø 2 vµ thø 3 cña «.

3.1.2. C¸c chØ tiªu theo dâi:

1. Ngµy gieo

2. Ngµy mäc: Kho¶ng 50% sè c©y mäc.

3. Ngµy tung phÊn: Kho¶ng 50% sè c©y tung phÊn

4. Ngµy phun r©u: Kho¶ng 50% sè c©y phun r©u, tÝnh nh÷ng c©y cã r©u dµi tõ 2-3 cm.

5. Ngµy chÝn (TGST): Khi ch©n h¹t cã chÊm ®en hoÆc kho¶ng 75% c©y cã l¸ bÞ kh«.

6. ChiÒu cao c©y (cm): §o tõ gèc s¸t mÆt ®Êt ®Õn ®iÓm ph©n nh¸nh cê ®Çu tiªn

7. ChiÒu cao ®ãng b¾p (cm): §o tõ gèc s¸t mÆt ®Êt ®Õn m¾t ®ãng b¾p trªn cïng (B¾p thø nhÊt).

8. §é ®ång ®Òu vÒ chiÒu cao c©y, chiÒu cao ®ãng b¾p, kÝch th­íc b¾p (tèt, trung b×nh, kÐm).

9. §é che kÝn b¾p (Phô lôc 2, môc 4)

10. Sè b¾p/c©y (Tæng sè b¾p/tæng sè c©y trªn «)

11. ChiÒu dµi b¾p (cm): §o tõ ®¸y b¾p ®Õn mót b¾p.

12. ChiÒu dµi ®o¹n kh«ng cã h¹t (cm)

13. §­êng kÝnh b¾p (cm): §o ë gi÷a b¾p.

14. TØ lÖ khèi l­îng h¹t/khèi l­îng b¾p (%) (Phô lôc 1, môc 2.2)

15. D¹ng h¹t, mÇu s¾c h¹t.

16. Khèi l­îng 1000 h¹t (g). C©n 2 mÉu, mçi mÉu 500 h¹t. NÕu khèi l­îng 2 lÇn c©n chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 2g th× chÊp nhËn ®­îc.

17. N¨ng suÊt h¹t (t¹/ha) (Phô lôc 1, môc 2).

18. Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i chÝnh (Phô lôc 1, môc 3)


 • S©u ®ôc th©n.

 • S©u ®ôc b¾p.

 • RÖp cê.

 • BÖnh vµng l¸

 • BÖnh b¹ch t¹ng

 • BÖnh phÊn ®en

 • BÖnh ®èm l¸ lín

 • BÖnh ®èm l¸ nhá.

 • BÖnh kh« v»n

 • Thèi b¾p.

19. Kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn:

+ Chèng ®æ: Theo dâi sè c©y bÞ ®æ sau c¸c ®ît giã to vµ tr­íc khi thu ho¹ch. • §æ rÔ. C©y bÞ nghiªng mét gãc b»ng hoÆc lín h¬n 30 ®é so víi chiÒu th¼ng ®øng cña c©y.

 • §æ gÉy th©n: C©y bÞ gÉy ë ®o¹n th©n phÝa d­íi b¾p khi thu ho¹ch.

+ ChÞu h¹n, chÞu óng, chÞu rÐt: §¸nh gi¸ sau c¸c ®ît h¹n, óng, rÐt trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña ng« (Phô lôc 1, môc 3).

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: (Phô lôc 4)

1. Ngµy gieo

2. Ngµy chÝn (TGST): Khi ch©n h¹t cã chÊm ®en hoÆc kho¶ng 75% sè c©y cã l¸ bÞ phÝa ngoµi ®· kh«.

3. N¨ng suÊt h¹t kh« (t¹/ha)

4. §¸nh gi¸ chung vÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh vµ ®iÒu kiÖn bÊt thuËn.

5. Kh¶ n¨ng më réng trong s¶n xuÊt.4. Tæng kÕt vµ c«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm

4.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cña c¸c ®iÓm ph¶i göi vÒ c¬ quan kh¶o nghiÖm chËm nhÊt 1 th¸ng sau khi thu ho¹ch ®Ó lµm b¸o c¸o tæng kÕt (Theo phô lôc 3 vµ phô lôc 4).

4.2. C¬ quan kh¶o nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm vµ göi b¸o c¸o ®Õn c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm, t¸c gi¶ vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc Héi ®ång Khoa häc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.


Phô lôc I


Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ theo dâi mét sè chØ tiªu
1. C¸c b­íc tiÕn hµnh

 • C¸c chØ tiªu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18 vµ 19 ®¸nh gi¸ b»ng quan s¸t tæng thÓ toµn bé c©y/«.

 • C¸c chØ tiªu 6, 7, 11, 12 vµ 13 ®o ®Õm vµ tÝnh trªn 30 c©y mÉu, trong ®ã chØ tiªu 11, 12 vµ 13 chØ ®o trªn c¸c b¾p thø nhÊt cña c©y theo dâi.

2. C¸c b­íc thu ho¹ch, tÝnh n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt:

 • Sau khi theo dâi xong c¸c chØ tiªu tõ 1-10 míi b¾t ®Çu thu ho¹ch. Ph¶i thu theo tõng gièng chø kh«ng thu theo l«, gièng nµo chÝn tr­íc thu tr­íc.

 • Tr­íc tiªn thu b¾p cña 10 c©y mÉu ®· ®¸nh dÊu trªn mçi «. C©n khèi l­îng b¾p t­¬i cña chóng, ®Ó riªng vµo mét tói. CÇn ®¸nh dÊu c¸c b¾p thø 2 (dïng d©y cao su hoÆc bót mùc kh«ng xo¸) ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi c¸c chØ tiªu 11, 12, 13 vµ 14.

 • TiÕp ®ã thu toµn bé b¾p cßn l¹i trªn «, c©n nh¾c c¸c b¾p nµy, sau céng thªm khèi l­îng b¾p t­¬i cña mÉu ë trªn ®Ó cã khèi l­îng b¾p t­¬i/«. TiÕp theo:

2.1. Nh÷ng c¬ së cã m¸y ®o ®é Èm h¹t: Ph¬i s¬ bé c¸c b¾p mÉu cña tõng lÇn nh¾c l¹i, t¸ch h¹t, ®o ®é Èm h¹t vµ c©n riªng khèi l­îng h¹t kh« (ë ®é Èm ®· ®o), råi tÝnh n¨ng suÊt h¹t kh« quy ra ë ®é Èm h¹t 14%, theo c«ng thøc:

N¨ng suÊt h¹t kh« (t¹/ha) =

P

x

P h¹t kh« mÉu

x

(100 - A0)

x 10000 (m2)

S0

p b¾p kh« mÉu

(100 - 14)

P: Khèi l­îng b¾p t­¬i/«;

A0: Èm ®é h¹t lóc c©n khèi l­îng h¹t kh« cña mÉu;

S0: DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm;

P h¹t kh« mÉu: Khèi l­îng h¹t kh« cña mÉu;

p b¾p kh« mÉu: Khèi l­îng b¾p kh« cña mÉu;

(100-14): TÝnh n¨ng suÊt ë ®é Èm h¹t 14%.

2.2. Nh÷ng c¬ së ch­a cã m¸y ®o ®é Èm h¹t:


 • Gép chung sè b¾p mÉu cña 3 lÇn nh¾c l¹i cña tõng gièng (30 c©y) vµo 1 tói vµ x¸c ®Þnh khèi l­îng b¾p t­¬i cña 30 c©y mÉu nµy.

 • Toµn bé b¾p cßn l¹i cña mçi gièng (sau khi ®· c©n ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng b¾p t­¬i/«) ®­îc gép chung l¹i ®Ó lµm ng« ¨n.

 • Ph¬i riªng c¸c b¾p cña 30 c©y mÉu cña tõng gièng, ®o vµ tÝnh c¸c chØ tiªu 11, 12, 13.

C©n b¾p, t¸ch vµ c©n h¹t cña 30 c©y mÉu ®Ó tÝnh chØ tiªu 14. Ph¬i kh« tiÕp ®Õn ®é Èm h¹t kho¶ng 14%, c©n ®Ó theo dâi c¸c chØ tiªu 15, 16.

C
uèi cïng c©n ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng h¹t kh« cña 30 c©y mÉu (kg) vµ tÝnh n¨ng suÊt h¹t kh«/«, theo c«ng thøc: • T
  Ýnh n¨ng suÊt h¹t kh« (t¹/ha):

3. Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh vµ kh¶ n¨ng chèng chÞu

+ S©u ®ôc th©n, ®ôc b¾p: TÝnh tØ lÖ % sè c©y, sè b¾p bÞ s©u (®iÓm): • §iÓm 1: < 5% sè c©y, sè b¾p bÞ s©u

 • §iÓm 2: 5- < 15% sè c©y, sè b¾p bÞ s©u

 • §iÓm 3: 15 - < 25% sè c©y, sè b¾p bÞ s©u

 • §iÓm 4: 25 - < 35% sè c©y, sè b¾p bÞ s©u

 • §iÓm 5: 35- < 50% sè c©y, sè b¾p bÞ s©u

+ RÖp cê, bÖnh vµng l¸, bÖnh phÊn ®en b¹ch t¹ng bÖnh ®èm l¸ lín, ®èm l¸ nhá (§iÓm):

 • §iÓm 1: Kh«ng nhiÔm (Kh«ng cã l¸ bÞ bÖnh)

 • §iÓm 2: NhiÔm nhÑ (> 5 - 15% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh)

 • §iÓm 3: NhiÔm võa (> 15 - 30% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh)

 • §iÓm 4: NhiÔm nÆng (> 30 - 50% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh)

 • §iÓm 5: NhiÔm rÊt nÆng (trªn 50% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh)

+ BÖnh kh« v»n:

 • TØ lÖ bÖnh (TLB %): TÝnh % sè c©y bÞ bÖnh trong «.

 • ChØ sè bÖnh (CSB %):

CSB (%) =

4n1 + 3n2 + 2n3 + n4

N x 4

n1: Sè c©y cã bÑ l¸ b¾p bÞ bÖnh

n2: Sè c©y cã bÑ l¸ thø nhÊt d­íi l¸ b¾p bÞ bÖnh

n3: Sè c©y cã bÑ l¸ thø hai d­íi l¸ b¾p bÞ bÖnh

n4: Sè c©y cã bÑ l¸ thø ba d­íi l¸ b¾p bÞ bÖnh

N: Tæng sè c©y theo dâi

+ Thèi b¾p: • §iÓm 1: Kh«ng cã b¾p bÞ thèi

 • §iÓm 2: 10% sè b¾p cã h¹t bÞ thèi

 • §iÓm 3: 20% sè b¾p cã h¹t bÞ thèi

 • §iÓm 4: 30% sè b¾p cã h¹t bÞ thèi

 • §iÓm 5:  40% sè b¾p cã h¹t bÞ thèi

+ Kh¶ n¨ng chÞu h¹n, chÞu óng, chÞu rÐt

 • §iÓm 1: Tèt

 • §iÓm 2: Kh¸

 • §iÓm 3: Trung b×nh

 • §iÓm 4: KÐm

 • §iÓm 5: RÊt kÐm

4. §é che kÝn b¾p (§iÓm)

§iÓm 1: RÊt kÝn

§iÓm 2: KÝn

§iÓm 3: H¬i hë

§iÓm 4: Hë

§iÓm 5: RÊt hë


5. TÝnh sai sè thÝ nghiÖm: Gåm gi¸ trÞ CV (%) vµ gi¸ trÞ sai kh¸c tin cËy nhá nhÊt (LSD 5%) theo sè liÖu cña 3 lÇn nh¾c l¹i.

Phô lôc 2


Kü thuËt lµm ng« bÇu
1. Nguyªn liÖu

 • §Êt bïn lo¹i tèt

 • Ph©n chuång hoai (®· ñ víi kho¶ng 3 kg supel©n/1 t¹ ph©n chuång).

2. C¸ch lµm

 • Trén ®Òu nguyªn liÖu trªn theo tØ lÖ khèi l­îng ®Êt/ph©n 5:1

 • Dµn ®Òu hçn hîp trªn nÒn ®Êt cøng, bê ruéng ®· dÉy s¹ch cá vµ san ph¼ng mÆt hoÆc s©n g¹ch ®· ®­îc d¶i mét líp máng trÊu hoÆc ®Êt bét hay c¸t ë n¬i quang ®·ng.

3. KÝch th­íc bÇu

 • NÕu ®Ó ng« bÇu 8-10 ngµy th× kÝch th­íc bÇu theo c¸c chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao lµ: 5cm x 5cm x 5cm.

 • NÕu ®Ó ng« bÇu 11-14 ngµy th× kÝch th­íc bÇu lµ: 6cm x 6cm x 6cm.

Chó ý: C¾t rêi thµnh tõng bÇu khi hçn hîp ®· se mÆt, kh«ng ®Ó c¸c bÇu dÝnh vµo nhau.

4. Gieo h¹t vµ ch¨m sãc bÇu

 • Ng©m h¹t gièng vµo n­íc s¹ch 4-5 giê cho tr­¬ng h¹t, röa s¹ch n­íc chua, ñ cho nøt nanh råi gieo mçi bÇu 1 h¹t vµo gi÷a bÇu, s©u 1 cm.

 • Th­êng xuyªn t­íi nhÑ b»ng « doa hoÆc vÈy nhÑ n­íc ®Ó gi÷ ®é Èm bÇu kho¶ng 70-80%.

5. Trång bÇu

Lªn luèng, ®¸nh r·nh, bãn lãt råi ®Æt bÇu víi kho¶ng c¸ch hµng x hµng, c©y x c©y nh­ quy ph¹m vµ vun ®Êt lÊp kÝn bÇu mét líp dµy 1-2 cm.

Sau ®ã ch¨m sãc gièng nh­ ng« gieo theo ®óng quy ph¹m.

Phô lôc 3

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng ng«


Vô: n¨m:

1. §Þa ®iÓm:

2. Tæng sè gièng kh¶o nghiÖm

Trong ®ã: • Nhãm chÝn sím

 • Nhãm chÝn trung b×nh

 • Nhãm chÝn muén

3. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm (m2)

4. Sè lÇn nh¾c l¹i:

5. Ngµy gieo (hoÆc ngµy lµm bÇu vµ ®Æt bÇu)


 • Nhãm chÝn sím

 • Nhãm chÝn trung b×nh

 • Nhãm chÝn muén

6. MËt ®é kho¶ng c¸ch

 • Nhãm chÝn sím

 • Nhãm chÝn trung b×nh

 • Nhãm chÝn muén

7. §Êt thÝ nghiÖm:

+ Lo¹i ®Êt

+ C¬ cÊu c©y trång vµ c©y trång tr­íc:

+ Thuéc h¹ng ®Êt:

8. L­îng ph©n thùc bãn:


Nhãm gièng

Ph©n chuång (tÊn/ha)

N (kg/ha)

P2O5 (kg/ha)

K2O (kg/ha)

ChÝn sím

ChÝn trung b×nh

ChÝn muén

9. Tãm t¾t ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt khÝ hËu ®èi víi ng« thÝ nghiÖm vµ sè liÖu khÝ t­îng cña tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt:

10. Tãm t¾t t×nh h×nh s©u bÖnh h¹i chÝnh: Tªn thuèc vµ l­îng thuèc ®· dïng (nÕu cã):

11. Sè liÖu kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm (ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo c¸c b¶ng 1, 2 vµ 3 ®· in s½n kÌm theo).

12. NhËn xÐt tãm t¾t ­u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña c¸c gièng kh¶o nghiÖm. S¬ bé xÕp lo¹i tõ tèt ®Õn xÊu theo tõng nhãm. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:


Ngµy th¸ng n¨m

C¬ quan kh¶o nghiÖm

C¸n bé kh¶o nghiÖmB¶ng 1: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng ph¸t triÓn


Tªn gièng

Sè ngµy tõ gieo ®Õn

ChiÒu cao (cm)

ChiÒu cao ®ãng b¾p (cm)

§é ®ång ®Òu

§é che kÝn b¾p (®iÓm)

50% c©y phun r©u

ChÝn (TGST)


B¶ng 2: Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh vµ kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn

S©u bÖnh

Kh¶ n¨ng chèng chÞu (®iÓm)

§ôc th©n (®iÓm)

§ôc b¾p (®iÓm)

RÖp cê (®iÓm)

B¹ch t¹ng (®iÓm)

PhÊn ®en (®iÓm)

§èm l¸ (®iÓm)

Kh« v»n (%)

Thèi ®Çu b¾p (®iÓm)

BÖnh vµng l¸ (®iÓm)

§æ

H¹n

óng

RÐtB¶ng 3: C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña c¸c gièng ng«

Tªn gièng

Sè b¾p/c©y

ChiÒu dµi b¾p (cm)

§­êng kÝnh b¾p (cm)

Tû lÖ h¹t/b¾p (cm)

P 1000 h¹t (g)

D¹ng h¹t

MÇu s¾c h¹tB¶ng 4: N¨ng suÊt cña c¸c gièng ng«

Tªn gièng

Sè c©y thu ho¹ch/«

Sè b¾p/«

P b¾p t­¬i « (kg/«)

P h¹t kh« « (kg/«)

N¨ng suÊt trung b×nh (t¹/ha)

LÇn 1

LÇn 2

LÇn 3

LÇn 1

LÇn 2

LÇn 3

LÇn 1

LÇn 2

LÇn 3

LÇn 1

LÇn 2

LÇn 3Phô lôc 4


B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt gièng ng«
Vô: n¨m :
1. §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm:

2. Tªn ng­êi s¶n xuÊt:

3. Tªn gièng kh¶o nghiÖm:

Gièng ®èi chøng:

4. Ngµy trång: Ngµy thu ho¹ch:

5. DiÖn tÝch kh¶o nghiÖm (m2):

6. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai:

7. MËt ®é trång:

8. Ph©n bãn:

Ph©n chuång: TÊn/ha

N-P-K: Kg/ha

9. §¸nh gi¸ chung
Gièng

TGST (ngµy)

N¨ng suÊt (t¹/ha)

NhËn xÐt chung (Sinh tr­ëng, s©u bÖnh, tÝnh thÝch øng)
10. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞNgµy th¸ng n¨mC¸n bé chØ ®¹o

Ng­êi s¶n xuÊtCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương