Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 312 – 1998tải về 45.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích45.43 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 312 – 1998


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 312-1998


(Thay thÕ 10 TCN 218-95)

h¹t gièng ng« lai 1

Yªu cÇu kü thuËt

Zea mays L.

(Hybrid)1. Ph¹m vi ¸p dông

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi h¹t gièng ng« bè mÑ, h¹t gièng ng« lai qui ­íc vµ lai kh«ng qui ­íc, ®­îc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

 • Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ cho h¹t gièng ng« bè mÑ, h¹t gièng ng« lai qui ­íc vµ lai kh«ng qui ­íc.

 • H¹t gièng ng« lai ®­îc x¸c nhËn theo tiªu chuÈn nµy chØ ®­îc sö dông mét lÇn ®Ó s¶n xuÊt h¹t ng« th­¬ng phÈm.

2. Yªu cÇu kü thuËt

  1. Yªu cÇu vÒ ®Êt

§Êt ®­îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt h¹t gièng ng« lai ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c.

2.2. KiÓm ®Þnh ®ång ruéng

2.2.1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh ®ång ruéng.

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng bè mÑ vµ h¹t lai ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 4 lÇn.


 • Tr­íc thêi ®iÓm c©y bè tung phÊn

 • Tõ khi cã kho¶ng 5% sè c©y mÑ phun r©u

 • Tr­íc khi kÕt thóc thô phÊn

 • Tr­íc khi thu ho¹ch

Trong ®ã lÇn 2 vµ lÇn 3 do phßng kiÓm nghiÖm cã thÈm quyÒn kiÓm ®Þnh vµ lËp biªn b¶n.

2.2.2. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.2.2.1. C¸ch ly:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c¸ch ly tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh ë b¶ng 1.B¶ng 1

ChØ tiªu

Ruéng nh©n dßng bè mÑ

Ruéng s¶n xuÊt h¹t lai

1. C¸ch ly kh«ng gian (m)1.1. Ruéng kh«ng cã vËt c¶n xung quanh

500m

300m

1.2. Ruéng cã trång Ýt nhÊt 3 hµng bè b¶o vÖ xung quanh hoÆc cã vËt c¶n tù nhiªn nh­: T­êng rµo cao, hµng c©y che ch¾n...

400m

200m

1.3. Gi÷a c¸c ruéng s¶n xuÊt h¹t lai cã chung 1 bè
5m

2. C¸ch ly thêi gian (ngµy)

Thêi ®iÓm træ cê hoÆc phun r©u cña ruéng gièng ph¶i chªnh lÖch so víi thêi ®iÓm tung phÊn cña c¸c ruéng ng« ®¹i trµ ë xung quanh (nÕu cã) Ýt nhÊt 20 ngµy.

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng: T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn quy ®Þnh sau ®©y:

 • Ruéng nh©n dßng bè mÑ:

C©y kh¸c d¹ng ®· hoÆc ®ang tung phÊn (% sè c©y)

Tèi ®a (t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh): 0,1% • Ruéng s¶n xuÊt h¹t lai: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 2.

B¶ng 2

ChØ tiªu

C¸c gièng lai qui ­íc

C¸c gièng lai kh«ng qui ­íc

Lai ®¬n

Lai kÐp, lai ba, lai nhiÒu dßng

Bè lµ gièng lai

Bè lµ gièng thô phÊn tù do

1. Sè c©y kh¸c d¹ng ®· hoÆc ®ang tung phÊn ë hµng bè t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh 2 vµ 3 (% sè c©y)

0,3

0,5

0,5

1,0

2. Sè c©y kh¸c d¹ng ë hµng mÑ t¹i lÇn kiÓm ®Þnh thø 3 (% sè c©y)

0,3

0,5

1,0

0,5

3. Sè c©y khö ch­a hÕt bao phÊn ë hµng mÑ t¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh 2 vµ 3 (% sè c©y)

0,4

0,5

0,5

0,5

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 3.

B¶ng 3


ChØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

Dßng bè, mÑ

H¹t gièng lai

Lai ®¬n

Lai kÐp, lai ba, lai nhiÒu dßng

Lai kh«ng qui ­íc

1. §é s¹ch (tèi thiÓu)

% khèi l­îng

99,0

99,0

99,0

99,0

2. T¹p chÊt (tèi ®a)

% khèi l­îng

1,0

1,0

1,0

1,0

3. H¹t kh¸c gièng ph©n biÖt ®­îc b»ng mµu s¾c vµ d¹ng h¹t (tèi ®a)

% sè h¹t

0

0,1

0,2

0,2

4. H¹t cá d¹i (tèi ®a)

h¹t/kg

0

0

0

0

5. NÈy mÇm (tèi thiÓu)

% sè h¹t

85

87

87

87

6. §é Èm (tèi ®a)
- Trong bao th­êng

% khèi l­îng

12,0

12,0

13,0

13,0

-Trong bao kh«ng thÊm n­íc (ni lon)

''

10,0

10,0

10,0

10,0

7. §é ®ång ®Òu h¹t
Sè h¹t qu¸ bÐ (cã khèi l­îng <1/2 so víi khèi l­îng h¹t trung b×nh cña mÉu) kh«ng v­ît qu¸: 5%.
1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 32/1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương