Tiªu chuÈn rau qu¶ 10 tcn 483-2002tải về 22.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.39 Kb.

Tiªu chuÈn rau qu¶ 10 TCN 483-2002


Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 483-2000
Tiªu chuÈn Rau qu¶


T­¬ng ít (Xèt ít)

Tiªu chuÈn T­¬ng ít ¸p dông cho s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ ít cay chÝn, t­¬i tèt cïng víi cµ chua chÝn, tái, ®­êng, muèi, axit vµ mét sè phô gia thùc phÈm, khö trïng, ®ãng chai thuû tinh, hoÆc chai nhùa ghÐp n¾p kÝn, b¶o qu¶n.1. Ph©n lo¹i s¶n phÈm

T­¬ng ít ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i: • T­¬ng ít mÞn

 • T­¬ng ít th«

2. Yªu cÇu kü thuËt

T­¬ng ít ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y.  1. Tiªu chuÈn nguyªn, vËt liÖu

2.1.1. ít:

 • ít qu¶ chÝn (®á hoÆc vµng), t­¬i tèt, kh«ng dïng lo¹i non, xanh, giËp n¸t, s©u thèi, men mèc.

 • ít b¸n thµnh phÈm (ít qu¶ muèi, purª ít) ph¶i cã h­¬ng vÞ vµ mµu s¾c ®Æc tr­ng, kh«ng bÞ men, mèc ñng n¸t.

2.1.2. Cµ chua: Qu¶ cµ chua chÝn t­¬i tèt, cã thÓ dïng b¸n chÕ phÈm cµ chua c« ®Æc. Cµ chua c« ®Æc ph¶i cã h­¬ng vÞ vµ mµu s¾c ®Æc tr­ng, kh«ng bÞ men, mèc. Kh«ng dïng lo¹i cµ chua xanh, non, s©u thèi, giËp n¸t, men, mèc.

   1. Tái cñ: ChÊt l­îng tèt, kh«, s¹ch; cã thÓ dïng tái muèi, purª tái, bét tái.

Kh«ng dïng lo¹i bÞ s©u thèi, men, mèc.

2.1.4. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I, theo tiªu chuÈn TCVN 1695 - 87.

2.1.5. Muèi ¨n: Theo tiªu chuÈn TCVN 3974 - 84.

2.1.6. Axit axªtic: Dïng cho thùc phÈm.

2.1.7. C¸c chÊt phô gia thùc phÈm: Theo quyÕt ®Þnh sè 867 -1998/ Q§ - BYT cña Bé Y TÕ ngµy 04 / 4 /1998 vÒ viÖc ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

2.2. Tiªu chuÈn c¶m quan.

2.2.1. Mµu s¾c: Mµu ®á h¬i sÉm, hoÆc ®á vµng ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm.

2.2..2. H­¬ng vÞ: H­¬ng th¬m, ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm.

VÞ cay, chua, ngät, mÆn hµi hoµ.

Kh«ng cã h­¬ng vÞ l¹.

2.2.3. Tr¹ng th¸i: • T­¬ng ít mÞn: H¬i láng, s¸nh, mÞn, kh«ng ph©n líp.

§é mÞn: 95 % lät qua l­íi cã ®­êng kÝnh lç 0,5 mm, 100% lät qua l­íi cã ®­êng kÝnh lç 1,0 mm.

 • T­¬ng ít th«: H¬i láng, h¬i s¸nh, cho phÐp ph©n líp nhÑ (líp dÞch næi phÝa trªn cã chiÒu cao kh«ng qu¸ 3 mm).

§é mÞn : 90 % lät qua l­íi cã ®­êng kÝnh lç 1,0 mm, 100% lät qua l­íi cã ®­êng kÝnh lç 1,5 mm.

2.2.4. T¹p chÊt l¹: Kh«ng ®­îc cã.2.3. C¸c chØ tiªu lý, ho¸, vi sinh vËt

2.3.1. Møc ®Çy cña bao b×:

Møc ®Çy tèi thiÓu: Kh«ng nhá h¬n 90% dung l­îng n­íc chøa ®Çy cña bao b×.

"Dung l­îng n­íc cña bao b×” lµ thÓ tÝch cña n­íc cÊt ë 20oC chøa ®Çy trong bao b× ®­îc ghÐp kÝn.

2.3.2. Hµm l­îng muèi ¨n: Kh«ng qu¸ 6,0 %

2.3.3. Hµm l­îng axit (tÝnh theo axit axªtic): Kh«ng qu¸ 1,0 %

2.3.4. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan (®o b»ng khóc x¹ kÕ ë 20 oC): 25 - 30 oBrix.

2.3.5. Hµm l­îng chÊt b¶o qu¶n: Theo quyÕt ®Þnh sè 867 - 1998 Q§/ BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”

2.3.6. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo TCVN 3572 - 81.

Kim lo¹i Giíi h¹n cho phÐp kh«ng qu¸ trong 1 kg s¶n phÈm

Ch× ( Pb ) 0,3 mg

§ång ( Cu ) 5,0 mg

KÏm ( Zn) 5,0 mg

Cadimi (Cd ) 0,03 mg

Asen ( As ) 0,2 mg

Thuû ng©n (Hg ) 0,02 mg

2.3.7. ChØ tiªu vi sinh vËt: Theo quyÕt ®Þnh sè 867 - 1998/ Q§ - BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh “ Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”Vi sinh vËt Giíi h¹n cho phÐp trong1kg s¶n phÈm

Tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ: 10.000 tÕ bµo

Coliforms: 100 tÕ bµo

E.Coli: 3 tÕ bµo

S.aureus: 100 tÕ bµo

Tæng sè bµo tö nÊm men, nÊm mèc: 100 tÕ bµo3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409 - 87.

3.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¶m quan, lý vµ ho¸:

Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN 4410 - 87, TCVN 4411 - 87, TCVN 4412 - 88, TCVN 4413-87, TCVN 4414 - 87, TCVN 4589 - 88, TCVN 4590 - 88, TCVN 4591 - 88, TCVN 4594 - 88.3.3. KiÓm tra hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng:

Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN 1976 - 88, TCVN 1977 - 88, TCVN 5368 - 91, TCVN 1978 - 88, TCVN 1979 - 88, TCVN 5487 - 91, TCVN 1980 - 88.3.4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt: Theo TCVN 280 - 68 .

4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn

4.1. Bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Theo TCVN 167 - 86

4. 2. Chai nhùa: Theo quyÕt ®Þnh sè 867 - 1998 Q§/ BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh “Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.

4.3. Chai thuû tinh, dïng cho ®å hép: Theo tiªu chuÈn TCVN 5513 -1991 vµ theo TCN 253 - 96

4.4. Ghi nh·n: Theo quyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§ - TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ viÖc ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu.

4.5. Bao b× vËn chuyÓn: Hßm c¸c t«ng, theo tiªu chuÈn TCVN 3214 - 79.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương