TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7284-4: 2015 iso 3098-4: 2000tải về 0.65 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.65 Mb.
  1   2
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7284-4:2015

ISO 3098-4:2000

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM - CHỮ VIẾT - PHẦN 4: CÁC DẤU PHỤ VÀ ĐẶC BIỆT DÙNG CHO BẢNG CHỮ CÁI LA TINHTechnical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet

Li nói đầu

TCVN 7284-4:2015 hoàn toàn tương đương ISO 3098-4:2000.

TCVN 7284-4:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 10, Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7284 (ISO 3098), Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm - Chữ viết bao gồm các phần sau:

- Phần 0: Yêu cầu chung

- Phần 2: Bảng chữ cái la tinh, chữ số và dấu

- Phần 4: Các dấu phụ và đặc biệt dùng cho bảng chữ cái La tinh

- Phần 5: Bảng chữ cái la tinh, chữ số và dấu dùng cho hệ thống CAD

ISO 3098, Technical product documentation - Lettering còn có các phần sau:

- Part 3: Greek alphabet (Bng chữ cái Hy Lạp).

- Part 6: Cyrillic alphabet (Bảng chữ cái Cyrillic).
TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM - CHỮ VIẾT - PHẦN 4: CÁC DẤU PHỤ VÀ ĐẶC BIỆT DÙNG CHO BẢNG CHỮ CÁI LA TINH

Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các dấu phụ và đặc biệt cho bảng chữ cái La Tinh để sử dụng cùng với các ký tự được giới thiệu trong TCVN 7284-2 (ISO 3098-2). Các dấu này được liệt kê trong các Bảng 1 và 2 theo các ngôn ngữ khác nhau có sử dụng các dấu này.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7284-0:2003 (ISO 3098-0:1997), Tài liệu kỹ thuật cho sản phm - Chữ viết - Phần 1: Yêu cầu chung.

3. Yêu cầu chung và kích thước

Về các yêu cầu chung và kích thước của các chữ (ký tự), các chữ số và dấu, xem TCVN 7284-0 (ISO 3098-0).

Để thu được một độ của dòng không thay đổi và tránh các vết bẩn tại chỗ giao nhau của các đường nét chữ và dễ dàng cho viết chữ, các chữ viết (ký tự) phải được viết sao cho các đường nét chữ cắt nhau hoặc gập nhau theo các góc vuông.

4. Ví dụCác đặc tính đặc biệt hoặc điển hình (các kích thước của các dấu phụ, các vị trí và khoảng cách theo các ký tự có liên quan) của chữ viết theo các ngôn ngữ khác nhau được qui định trong Bảng 1. Các dấu riêng (đặc biệt) nên được xem như các ký tự; chúng được qui định trong Bảng 2.
Bảng 1
: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương