TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10759-3: 2016 iso 11665-3: 2012tải về 3.15 Mb.
trang2/25
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích3.15 Mb.
#39419
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

CHÚ DN:

1 màng lọc

2 ống giữ màng lọc

3 cột đỡ

4 lưu lượng kế và đồng hồ bấm giờ

5 bơm


6 hệ thống đếm

7 detectorHình 1 - Sơ đồ hoạt động của bộ đo điểm để đo nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã sng ngắn của radon

6 Lấy mẫu6.1 Khái quát

Lấy mẫu tức thời cơ bản được sử dụng để đo nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của các sản phẩm phân rã sống ngắn của radon-222 tại một thời điểm nhất định và một vị trí nhất định.6.2 Mục tiêu lấy mẫu

Mục tiêu lấy mẫu là thu thập liên tục tất cả các sol khí, bất kể kích thước như thế nào (cả các phần liên quan và không liên quan), mang sản phẩm phân rã sống ngắn của radon và có trong không khí xung quanh trong một khoảng thời gian lấy mẫu xác định (ít hơn một giờ).6.3 Đặc điểm lấy mẫu

Các phần liên quan và không liên quan của sản phẩm phân rã sống ngắn của radon phải được lấy mẫu không gián đoạn từ không khí đang được khảo sát bằng cách bơm và lọc một thể tích khí đã biết qua một màng thu có hiệu suất cao đặt trong một hộp chứa màng lọc mở. Mẫu khí phải lấy từ nhiều hướng.

Để đếm được chính xác số hạt alpha phát ra, hệ thống lấy mẫu phải hướng tới nhân phóng xạ lắng đọng trên bề mặt cái lọc và phải ngăn ngừa khả năng sol khí bị che lấp.

Hệ thống lấy mẫu phải được sử dụng trong điều kiện ngăn ngừa sự bít kín màng lọc, nguyên nhân gây ra tình trạng tự hấp thụ alpha phát ra từ các hạt thu thập được trên cái lọc hoặc suy giảm lưu lượng dòng lấy mẫu theo thời gian.6.4 Điu kiện lấy mẫu

6.4.1 Khái quát

Việc lấy mẫu phải được thực hiện theo quy định trong TCVN 10759-1 (ISO 11665-1). Vị trí, ngày và thời điểm lấy mẫu phải được ghi lại.6.4.2 Lắp đặt hệ thống lấy mẫu

Việc lắp đặt hệ thống lấy mẫu phải được thực hiện theo quy định trong TCVN 10759-1 (ISO 11665-1).6.4.3 Thời gian lấy mẫu

Do thời gian bán rã ngắn của sản phẩm phân rã radon-222, đặc biệt là 218Po, thời gian lấy mẫu thường ít hơn hoặc bằng 20 min. Thời gian lấy mẫu dài hơn không cải thiện được giới hạn phát hiện của phương pháp đo.6.4.4 Thể tích khí được lấy mẫu

Thể tích khí được lấy mẫu phải được nắm rõ bằng cách đo liên tục lưu lượng dòng trong suốt thời gian lấy mẫu với một hệ thống lấy mẫu đã được hiệu chuẩn (ví dụ ống âm thanh) (xem IEC 61557-3).

7 Phương pháp phát hiện

Việc phát hiện được thực hiện bằng cách sử dụng nhấp nháy kẽm sunfua hoạt hóa bạc ZnS(Ag) hoặc chất bán dẫn (phát hiện alpha), như được mô tả trong TCVN 10759-1 (ISO 11665-1).

8 Đo

8.1 Quy trình

Phép đo phải được thực hiện như sau:

a) Lựa chọn thời gian lấy mẫu, ts.

b) Lập kế hoạch cho giai đoạn đếm, với n lần đếm, và chọn thời điểm bắt đầu tj và thời điểm kết thúc tcj cho mỗi lần đếm Ij. Các tập hợp đếm khác nhau được thiết lập từ j = 1 đến j = n. Trước mỗi một tập hợp đếm, cần phải có khoảng thời gian chờ cụ thể.

CHÚ THÍCH: Ví dụ các cách thức đếm tổng hạt alpha được nêu trong Phụ lục A.

c) Lắp đặt hệ thống phát hiện (detector và hệ thống đếm xung).

d) Xác định mức phông nền của màng lọc. Trước khi tiến hành lấy mẫu, đặt màng còn mới đối diện với detector, phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Đo màng mới bằng cách thực hiện n lần đếm liên tục tổng alpha trong các khoảng thời gian cụ thể tcj - tj theo giai đoạn đếm được lựa chọn:

1) t = 0 đến t = t1

2) t = t1 đến t = tc1

3) t = tc1-1 đến t = tj

4) t = tj đến t = tcjkhoảng chờ, không có số đếm nếu t1 > 0;

lần đếm I01 được thực hiện;

khoảng chờ, không có số đếm nếu tj > tcj-1;

lần đếm I0,j được thực hiện.Nếu n > 1, lặp lại các giai đoạn 3) và 4) cho đến khi j = n.

e) Ghi lại các giá trị của I0,j với j = 1 đến j = n.

f) Lựa chọn và ấn định điểm đo.

g) Lắp đặt hệ thống lấy mẫu.

h) Thực hiện, thu thập mẫu khí đại diện cho môi trường khí được khảo sát trong suốt khoảng thời gian lấy mẫu ts.

i) Ghi lại vị trí và thời gian (ngày, giờ và phút) lấy mẫu.

j) Khi hoàn thành việc lấy mẫu, tháo màng lọc khỏi hệ thống lấy mẫu và đặt nó đối diện với detector, phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Do sản phẩm phân rã của radon-222 có thời gian bán rã ngắn nên các hạt alpha phải được đo tại nơi lấy mẫu trong vòng vài phút sau khi lấy mẫu.

k) Thực hiện n lần đếm liên tiếp tổng hạt alpha của màng với khoảng thời gian đếm cụ thể tcj - tj theo giai đoạn đếm được lựa chọn:1) t = 0 đến t = t1

2) t = t1 đến t = tc1

3) t = tcj-1 đến t = tj

4) t = tj đến t = tcjkhoảng chờ, không có số đếm nếu t1 > 0;

lần đếm I1 được thực hiện;

khoảng chờ, không có số đếm nếu tj > tcj-1;

lần đếm Ij được thực hiện.Nếu n > 1, lặp lại các giai đoạn 3) và 4) cho đến khi j = n.

l) Ghi lại các giá trị của lj với j = 1 đến j = n.

m) Tính toán để xác định nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng.

8.2 Đại lượng ảnh hưởng

Các đại lượng khác nhau có thể dẫn tới phép đo bị sai lệch và cho ra kết quả không mang tính đại diện. Tùy thuộc vào phương pháp đo và việc kiểm soát các đại lượng ảnh hưởng thông thường như được nêu trong IEC 61577-1 và TCVN 10759-1 (ISO 11665-1), các đại lượng sau phải được xem xét cụ thể:

a) Ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với quá trình lấy mẫu;

b) Ảnh hưởng của điều kiện lưu giữ màng lọc trước khi thực hiện lấy mẫu; các điều kiện lưu giữ phải được thiết kế để tránh cho màng lọc bị nhiễm bẩn sản phẩm phân rã radon;

c) Nhiễm bẩn bề mặt detecton; nhiễm bẩn bề mặt detector phải được kiểm soát trước khi thực hiện phép đo;

d) Sự tồn tại các nguồn phát alpha khác (radi, các đồng vị radon, v.v..) trên màng lọc hoặc trong môi trường khí xung quanh.

Các khuyến nghị của nhà sản xuất trong bản hướng dẫn vận hành thiết bị đo phải được tuân theo.

8.3 Hiệu chuẩn

Toàn bộ thiết bị đo (hệ thống lấy mẫu và hệ thống phát hiện, tức là detector và các thiết bị điện tử liên quan) phải được hiệu chuẩn như quy định trong TCVN 10759-1 (ISO 11665-1).

Mối quan hệ giữa biến số đo được bởi hệ thống phát hiện và nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã radon trong không khí phải được thiết lập bằng cách sử dụng nguồn phóng xạ mẫu hoặc chuẩn khác (ví dụ không khí chuẩn) đã được thừa nhận thông qua các chương trình so sánh quốc tế.

9 Biểu thị kết quả9.1 Khái quát

Tính nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã sống ngắn của radon-222 phải dựa trên nồng độ hoạt độ của mỗi sản phẩm phân rã sống ngắn cũng như nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng tổng cộng.

Tính nồng độ hoạt độ của 218Po, 214Pb và 214Bi phải dựa trên một vài lần đếm tổng alpha IJ, mức phông nền của detector I0,j, hiệu suất đếm, lưu lượng và thời gian lấy mẫu. Các giả thiết sau được áp dụng:

a) Các sản phẩm phân rã sống ngắn của radon là các hạt nhân chỉ phát alpha có trong không khí được phân tích;

b) Nồng độ hoạt độ của từng sản phẩm phân rã sống ngắn riêng rẽ của radon không thay đổi trong suốt quá trình lấy mẫu;

c) Hiệu suất đếm là giống nhau cho mỗi sản phẩm phân rã.

Nồng độ hoạt độ của mỗi sản phẩm phân rã được tính bằng cách sử dụng các phương trình biểu thị số của nguyên tử của mỗi sản phẩm phân rã có trên cái lọc tại thời điểm kết thúc quá trình lấy mẫu dựa trên tổng số đếm tổng cộng hạt alpha thu được ở các khoảng thời gian khác nhau (xem Phụ lục B).

9.2 Nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng

Nồng độ năng lượng alpha tiềm tàng của sản phẩm phân rã sống ngắn của radon-222 được tính bởi Công thức (1):(1)

(2)

Trong đó:(3)

(4)

Phương pháp tính ki,j được mô tả chi tiết trong Phụ lục B.CHÚ THÍCH: Đối với Đối với 214Pb, 214Bi và 214Po, .

Каталог: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 3.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương