TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 1762 75tải về 24.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích24.98 Kb.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1762 - 75

GỖ TRÒN LÀM GỖ DÁN LẠNG VÀ VÁN ÉP THOI DỆT TAY ĐẬP

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn dùng làm gỗ dán, gỗ lạng, ván ép thoi dệt và tay đập.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gỗ tròn để làm gỗ dán đặc biệt.

2. Gỗ phải tươi và còn vỏ. Trường hợp bị mất vỏ nhưng gỗ vẫn tươi chưa bị khô mục và bảo đảm phẩm chất như quy định ở điều 2 vẫn được chấp nhận.

3. Khuyết tật của gỗ tròn dùng làm gỗ dán, lạng và ván ép thoi dệt, tay đập phải theo đúng quy định trong bảng dưới đây:

Tên khuyết tật

Cách tính

Giới hạn cho phép của khuyết tật

Loại A

Loại B

1. Mắt

- Mắt có đường kính dưới 3cm, không tính.

- Đường kính lớn nhất của mắt so với đường kính cây gỗ chỗ có mắt không được quá10%

20%

a) Mắt sống

- Trên 1m dài của thân cây gỗ số lượng mắt không được quá

2 cái

3 cái

b) Mắt bị hư hỏng, mắt chết và mắt đò

- Trên 1m dài của thân cây gỗ, số lượng mắt không được quá

Không được phép

1 cái

2. Mục

- Chỉ cho phép mục trong, mục ruột và rỗng ruột. Đường kính phần mục trong, mục ruột, rỗng ruột ở đầu cây gỗ so với đường kính cây gỗ ở chỗ đó không được quá

10%

20%

3. Hà

Không chấp nhận4. Nứt

- Chiều rộng vết nứt dưới 3 mm không tính

- Số lượng vết nứt trên 1 đầu cây gỗ không quá2 vết

3 vết

a) Nứt ngoài ở 2 đầu

- Chiều dài vết nứt ở 1 đầu cây gỗ cộng lại không được quá

30cm

50 cm

b) Nứt ngôi sao

- Tồng chiều dài các vết nứt ngôi sao so với đường kính cây gỗ chỗ có nứt không quá

1/4 đường kính

1/3 đường kính

c) Nứt vành khăn

Không chấp nhận5. Cong

- Cong 1 chiều, độ cong không được quá

2%

3%

6. Thân dẹt và 2 thân

- Gỗ làm gỗ lạng chấp nhận có 2 tâm

- Gỗ làm gỗ dán, ván ép thoi dệt và tay đập chấp nhận thân dẹt- Chênh lệch giữa đường kính lớn nhất và đường kính nhỏ nhất so với đường kính lớn nhất không được quá

10%

20%

7. Thót ngọn

- Chênh lệch đường kính giữa 2 nơi cách nhau 1m trên thân cây gỗ không được quá

2cm/m

4cm/m

8. Cạnh khế và u bướu

Không cho phépCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương