Tiªu chuÈn ngµnhtải về 19.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích19.93 Kb.


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 315-2003
H¹T GIèNG l¹c


Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Groundnut

Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 11. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« gièng l¹c, thuéc loµi Aracchis hypogaea L., ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng s¶n xuÊt l¹c gièng tr­íc khi gieo ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång l¹c.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng gièng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn:

- LÇn 1: Khi kho¶ng 50% sè c©y ra hoa (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh )

- LÇn 2: Tr­íc thu ho¹ch 5-7 ngµy (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã Ýt nhÊt lÇn kiÓm ®Þnh thø nhÊt ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.2.1.3. Tiªu chuÈn ruéng gièng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng gièng ph¶i c¸ch ly víi c¸c ruéng l¹c kh¸c Ýt nhÊt 3 mÐt.

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh d­íi ®©y:

- Siªu nguyªn chñng: 100% sè c©y,

- Nguyªn chñng: 99,7% sè c©y,

- X¸c nhËn: 99,5% sè c©y.2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,0

99,0

99,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

0

0

3. H¹t kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

1

5

4.Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

70

70

70

5. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc


12,0

10,0


12,0

10,0


12,0

10,0Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương