Tiªu chuÈn ngµnhtải về 18.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích18.76 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 315-98

h¹t gièng l¹c

Yªu cÇu kü thuËt

arachis hypogaea L

1. Ph¹m vi ¸p dông

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« h¹t gièng l¹c, s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

 • Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ h¹t gièng l¹c.

2. Yªu cÇu kü thuËt

  1. Yªu cÇu vÒ ®Êt

§Êt s¶n xuÊt h¹t gièng l¹c ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ tr­íc ®ã 1 vô kh«ng trång l¹c hoÆc chØ ®­îc trång cïng gièng l¹c cã møc chÊt l­îng cao h¬n.

  1. KiÓm ®Þnh ®ång ruéng.

   1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh ®ång ruéng.

Ruéng s¶n xuÊt l¹c gièng b¾t buéc ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn.

 • B¾t ®Çu ra hoa

 • Tr­íc khi thu ho¹ch

   1. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.2.2.1. C¸ch ly: Ruéng s¶n xuÊt gièng l¹c c¸ch ly víi c¸c ruéng trång l¹c kh¸c Ýt nhÊt 3 mÐt.

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng:T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn qui ®Þnh d­íi ®©y:

 • Nguyªn chñng : 1,0%

 • X¸c nhËn : 2,0%

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.

B¶ng 1

ChØ tiªu

§¬n vÞ

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

- §é s¹ch (tèi thiÓu)

% khèi l­îng

96,0

96,0

- T¹p chÊt (tèi ®a)

% khèi l­îng

4,0

4,0

- H¹t cá d¹i (tèi ®a)

h¹t/kg

0

5

- H¹t kh¸c gièng (tèi ®a)

% sè h¹t

0,1

0,5

- Tû lÖ n¶y mÇm (tèi thiÓu)

% sè h¹t

70

70

- §é Èm (tèi ®a)

% khèi l­îng

10,0

10,0

* Ghi chó : - §é s¹ch, t¹p chÊt, h¹t á d¹i kiÓm nghiÖm trªn l¹c cñ.

- H¹t kh¸c gièng, tû lÖ nÈy mÇm, ®é Èm kiÓm nghiÖm trªn l¹c nh©n.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương