Tiªu chuÈn ngµnhtải về 20.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích20.92 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 313-1998


(Thay thÕ 10 TCN 146-90)

h¹t gièng ng« thô phÊn tù do1

Yªu cÇu kü thuËt

Zea mays L. 1. Ph¹m vi ¸p dông

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« h¹t gièng ng« thô phÊn tù do ®­îc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong c¶ n­íc.

 • Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ cho h¹t gièng ng« thô phÊn tù do.

 1. Yªu cÇu kü thuËt

  1. Yªu cÇu vÒ ®Êt

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng ng« thô phÊn tù do ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c.

  1. KiÓm ®Þnh ®ång ruéng

   1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh ®ång ruéng

Ruéng s¶n xuÊt gièng ng« thô phÊn tù do ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn:

 • Tr­íc thêi ®iÓm phun r©u

 • Trong thêi gian thô phÊn

   1. Tiªu chuÈn ®ång ruéng

2.2.2.1. C¸ch ly:

 1. C¸ch ly kh«ng gian:

 • Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng nguyªn chñng ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng trång ng« kh¸c cïng tung phÊn Ýt nhÊt 400m.

 • Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng x¸c nhËn ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ly tèi thiÓu víi c¸c ruéng trång ng« kh¸c cïng tung phÊn Ýt nhÊt 200m.

 1. C¸ch ly thêi gian:

Thêi ®iÓm tung phÊn cña ruéng gièng chªnh lÖch so víi thêi ®iÓm tung phÊn ruéng ng« s¶n xuÊt ë xung quanh Ýt nhÊt lµ 20 ngµy.

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng:T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ qui ®Þnh d­íi ®©y:

 • Nguyªn chñng : 1,0%

 • X¸c nhËn : 1,5%

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng: Theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu

§¬n vÞ

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

 • §é s¹ch (tèi thiÓu)

% khèi l­îng

99,0

99,0

 • T¹p chÊt (tèi ®a)

% khèi l­îng

1,0

1,0

 • H¹t cá d¹i (tèi ®a)

h¹t/kg

0

0

 • H¹t kh¸c gièng ph©n biÖt ®­îc (tèi ®a)

% sè h¹t

0,5

1,0

 • Tû lÖ n¶y mÇm (tèi thiÓu)

% sè h¹t

85

85

 • §é Èm (tèi ®a)

% khèi l­îng

13,0

13,0
1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 32/1998/Q§ - BNN - KHCN ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương