Tiªu chuÈn ngµnhtải về 27.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích27.35 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh


10 TCN 281-97
QUY PH¹M KH¶O NGHiÖM

HIÖU LùC THUèC B¶O VÖ THùC VËT

TRõ C¤N TRïNG G¢Y H¹i TRONG B¶O QU¶N1. Quy ®Þnh chung:

1.1 Ph¹m vi ¸p dông:

Quy ph¹m nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc b¶o vÖ thùc vËt trõ c«n trïng g©y h¹i h¹t c©y trång N«ng, L©m nghiÖp trong b¶o qu¶n b»ng ph­¬ng ph¸p trén thuèc víi h¹t.1.2. C¬ quan kh¶o nghiÖm:

§­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11 cña quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 150/NN-BVTV/Q§ ngµy 10/03/1995 cña Bé N«ng NghiÖp vµ CNTP cò nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.1.3. §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trong ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn h¹t c©y trång N«ng, L©m nghiÖp sau thu ho¹ch nh­: nhµ kho, toa xe löa, c«ng ten n¬.v.v...

H¹t c©y trång N«ng, L©m nghiÖp b¶o qu¶n trong ph­¬ng tiÖn nãi trªn ph¶i ®óng víi yªu cÇu kh¶o nghiÖm cña c¬ së ®¨ng ký kh¶o nghiÖm, khèi l­îng h¹t b¶o qu¶n trong ph­¬ng tiÖn nãi trªn chØ ®­îc chiÕm tèi ®a lµ 75% thÓ tÝch kh«ng gian cña ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng.

C«n trïng ®­a vµo kh¶o nghiÖm: • Tr­êng hîp yªu cÇu kh¶o nghiÖm lµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc víi c«n trïng h¹i trong kho nãi chung ph¶i b¾t buéc ph¶i cã tÝnh kh¸ng thuèc sau:

+ Mät ®ôc th©n nhá: Rhizopertha dominica (Fab).

+ Mät bét ®á: Tribolium c¸taneum (Herbst.).

+ Mät g¹o, ng«: Sitophilus oryzae (L.) vµ S. zeamays (Most.)


 • Tr­êng hîp yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm lµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc víi lo¹i c«n trïng cô thÓ th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kh¶o nghiÖm víi c¸c lo¹i c«n trïng kh¸ng thuèc nãi trªn.

Ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sai kh¸c cña thÝ nghiÖm.

1 4. Ph¹m vi kh¶o nghiÖm:

Kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë hai vïng cã khÝ hËu kh¸c nhau. Kh¶o nghiÖm diÖn réng chØ ®­îc tiÕn hµnh khi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp thu ®­îc kÕt qu¶ tèt.2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C«ng thøc kh¶o nghiÖm:

H¹t b¶o qu¶n dïng kh¶o nghiÖm ph¶i cã ®é thuû phÇn an toµn (nhá h¬n hoÆc b»ng thuû phÇn c©n b»ng cña h¹t ë ®é nhiÖt vµ ®é Èm cña kh«ng khÝ khi kh¶o nghiÖm).

H¹t b¶o qu¶n dïng kh¶o nghiÖm chia ra hai nhãm:

+ Nhãm h¹t b¶o qu¶n lµm gièng.

+ Nhãm h¹t b¶o qu¶n lµm nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc ¨n cho ng­êi vµ gia sóc.

LiÒu thuèc dïng trong kh¶o nghiÖm theo h­íng dÉn cña c¬ së s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ tÝnh kh¸ng thuèc cña c«n trïng g©y h¹i kho.

C¸c lo¹i thuèc so s¸nh ph¶i lµ lo¹i thuèc cã cïng ph­¬ng thøc t¸c ®éng víi c«n trïng vµ ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp - Ph¸t triÓn n«ng th«n ®­a vµo danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam.

C«ng thøc ®èi chøng kh«ng xö lý thuèc.

Trong tõng lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm, c¸c c«ng thøc ®­îc bè trÝ theo kiÓu khèi ngÉu nhiªn - RCD (Ramdom Complication Block Design) hoÆc c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c hiÖn ®ang ®­îc sö dông trong thèng kª to¸n häc.

2.2. Quy m« kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:

Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: L« h¹t b¶o qu¶n dïng kh¶o nghiÖm ph¶i cã träng l­îng tèi thiÓu lµ kg/1 c«ng thøc /1 lÇn nh¾c l¹i vµ ph¶i ®ång nhÊt vÒ pha ph¸t dôc. Sè lÇn nh¾c l¹i cña kh¶o nghiÖm tèi thiÓu lµ 3 lÇn.

Kh¶o nghiÖm diÖn réng: L« h¹t b¶o qu¶n dïng kh¶o nghiÖm ph¶i cã träng l­îng tèi thiÓu 10 tÊn /1 c«ng thøc / lÇn nh¾c l¹i vµ nh¾c l¹i 3 lÇn. MËt ®é quÇn thÓ c«n trïng kh¶o nghiÖm sèng trong l« h¹t ph¶i ®¹t tèi thiÓu lµ 10 con/kg.

2.3. TiÕn hµnh xö lý thuèc:

Trén ®Òu thuèc kh¶o nghiÖm víi h¹t b¶o qu¶n.2.4. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:

2.4.1. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu:

LÊy mÉu ®Ó kiÓm tra mËt ®é quÇn thÓ c«n trïng (sèng vµ chÕt) vµ kiÓm tra tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t (víi h¹t b¶o qu¶n lµm gièng) theo ph­¬ng ph¸p cña TCVN - 4731/1989.

2.4.2. §¸nh gi¸ tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t (víi h¹t b¶o qu¶n lµm gièng):

Theo ph­¬ng ph¸p thö cña TCVN - 1700/1986.

2.4.3. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc sau xö lý:

§¸nh gi¸ ë c¸c thêi ®iÓm: 7, 15, 30, 45 vµ 60 ngµy sau khi trén thuèc.

2.4.4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®èi víi c¸c sinh vËt kh¸c:

Theo dâi, ghi chÐp vµ chôp ¶nh (nÕu cÇn thiÕt) nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®Õn c¸c loµi sinh vËt kh¸c cã trong h¹t b¶o qu¶n kh«ng thuéc ®èi t­îng kh¶o nghiÖm (sinh vËt cã Ých vµ cã h¹i).

3. Thu thËp sè liÖu b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:

3.1. §Þa ®iÓm göi sè liÖu:

NÕu lµ kh¶o nghiÖm thuèc ch­a cã trong danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc cho phÐp sö dông, h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam th× thùc hiÖn theo §iÒu 14 cña Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè l50/NN-BVTV/Q§ ngµy 10/03/1995 cña Bé N«ng nghiÖp- CNTP cò nay lµ Bé N«ng nghiÖp-PTNT.3.2. C«ng thøc tÝnh to¸n vµ xö lý thèng kª:

3.2.1. Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp vµ diÖn réng (nÕu ph¶i bè trÝ c«n trïng tõ ngoµi vµo l« h¹t):

KÕt qu¶ thu ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc Abbott nh­ sau:

Trong ®ã:+ H(%) lµ hiÖu lùc cña thuèc tÝnh theo phÇn tr¨m;

+ Ca lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng sau xö lý;

+ Ta lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm sau xö lý.

3.2.2. Kh¶o nghiÖm diÖn réng:

KÕt qu¶ thu ®­îc theo c«ng thøc Henderson-Tilton nh­ sau:

Trong ®ã:

+ H(%) lµ hiÖu lùc cña thuèc tÝnh theo phÇn tr¨m;

+ Ca lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng sau xö lý;

+ Cb lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc ®èi chøng tr­íc xö lý;

+ Ta lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm sau xö lý;

+ Tb lµ sè l­îng c¸ thÓ c«n trïng sèng ë c«ng thøc thÝ nghiÖm tr­íc xö lý.

3.2.3. Xö lý thèng kª.

KÕt qu¶ thu ®­îc xö lý theo ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ph­¬ng sai mét hoÆc hai nh©n tè vµ ph©n nhãm theo Duncan.

3.3. Néi dung b¸o c¸o:

(§èi víi thuèc ch­a cã trong danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®­îc phÐp sö dông, h¹n chª' sö dông ë ViÖt Nam).

B¸o c¸o gåm nh÷ng néi dung sau: • Tªn kh¶o nghiÖm.

 • Yªu cÇu kh¶o nghiÖm.

 • Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm.

 • Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

 • Sè c«ng thøc kh¶o nghiÖm.

 • Lo¹i s¶n phÈm dïng trong kh¶o nghiÖm.

 • Loµi dÞch h¹i kh¶o nghiÖm.

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm.

 • Qui m« kh¶o nghiÖm.

 • Sè lÇn nh¾c l¹i.

 • Ph­¬ng ph¸p xö lý thèng kª to¸n häc .

  • §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thuèc kh¶o nghiÖm .

 • C¸c b¶ng sè liÖu ®iÒu tra, quan s¸t.

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

 • NhËn xÐt ¶nh h­ëng (tÝch cùc vµ tiªu cùc) cña thuèc kh¶o nghiÖm ®Õn h¹t b¶o qu¶n dïng kh¶o nghiÖm, c¸c loµi sinh vËt cã Ých vµ m«i tr­êng.

 • Thay ®æi vÒ mïi, vÞ cña h¹t sau xö lý.

 • §¸nh gi¸ møc ®é thµnh c«ng cña kh¶o nghiÖm .

  • KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 14-NN-KHKT/Q§ ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 1997 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương