Tiªu chuÈn ngµnhtải về 0.53 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.53 Mb.
#16352
  1   2   3   4
Tiªu chuÈn ngµnh

Céng hoµ x· héi

chñ nghÜa viÖt namQuy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu bª t«ng dù øng lùc


22TCN 247-98

giao th«ng vËn t¶i


Cã hiÖu lùc tõ: 30/3/1998


Ch­¬ng I

Quy ®Þnh chung

I-1. Ph¹m vi øng dông

1.1.1. Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n cña c«ng t¸c thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu bª t«ng dù øng lùc (BTD¦L), kh«ng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ cho tõng lo¹i c«ng nghÖ riªng biÖt nh­ c¸c vÊn ®Ò chi tiÕt cña kÕt cÊu BTD¦L c¨ng tr­íc, kÕt cÊu BTD¦L c¨ng sau, c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ thi c«ng nghiÖm thu ®óc hÉng, l¾p hÉng hay ®óc ®Èy v.v...

1.1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông b¾t buéc cho thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu BTD¦L, chÕ t¹o t¹i c«ng tr­êng, t¹i c¸c nhµ m¸y hoÆc ®óc s½n råi vËn chuyÓn lao l¾p t¹i hiÖn tr­êng.

1.1.3. Ngoµi c¸c quy ®Þnh trong quy tr×nh nµy, trong thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu BTD¦L, cßn cÇn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña Bé GTVT vµ Nhµ n­íc cã liªn quan (xem phÇn phô lôc).

1.1.4. C¸c kÕt cÊu BTD¦L kh¸c kh«ng ph¶i lµ dÇm cÇu cã thÓ tham kh¶o vËn dông c¸c ®iÒu cã liªn quan ®Õn quy tr×nh nµy.

1.2. Nguyªn t¾c chung

1.2.1. ViÖc thi c«ng c¸c dÇm cÇu BTD¦L ph¶i ®­îc c¶i tiÕn b»ng ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp, c¬ giíi ho¸ tíi møc tèi ®a cho phÐp ®Ó cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt, sím ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông vµ h¹ gi¸ thµnh.

1.2.2. Tr­íc khi thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã ®ñ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt theo ®óng thñ tôc. Trong thi c«ng nÕu ph¶i thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®­îc duyÖt th× ph¶i ®­îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t­.

1.2.3. Trong thi c«ng ph¶i nghiªm kh¾c tu©n theo c¸c quy t¾c kü thuËt an toµn hiÖn hµnh.

1.2.4. C¸c lo¹i vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn Nhµ n­íc hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh trong quy tr×nh nµy. C«ng t¸c thÝ nghiÖm vËt liÖu ph¶i do c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ ®­îc chñ c«ng tr×nh chÊp nhËn.
Ch­¬ng II

VËt liÖu

2.1. Xi m¨ng

2.1.1. Xi m¨ng dïng trong bª t«ng ®óc dÇm BTD¦L ph¶i lµ xi m¨ng Portland PC40 trë lªn vµ ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. ViÖc sö dông c¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt kh¸c nh­ xi m¨ng chèng Sunph¸t, xi m¨ng Ýt to¶ nhiÖt, xi m¨ng Puzolan, xi m¨ng xØ v.v... hoÆc xi m¨ng cã m¸c b»ng m¸c bª t«ng chØ ®­îc phÐp khi cã chØ dÉn trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh hoÆc ®· qua thÝ nghiÖm ®­îc chñ c«ng tr×nh cho phÐp b»ng v¨n b¶n.

2.1.2. Mçi ®ît nhËn xi m¨ng vÒ kho cña c«ng tr×nh hoÆc nhµ m¸y chÕ t¹o cÊu kiÖn ph¶i cã phiÕu x¸c nhËn chÊt l­îng cña nhµ m¸y xi m¨ng, trong phiÕu ph¶i ghi râ lo¹i xi m¨ng, m¸c xi m¨ng, l« s¶n xuÊt, ngµy th¸ng n¨m s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm phÈm chÊt cña l« xi m¨ng ®ã.

2.1.3. Xi m¨ng sau khi nhËn vÒ kho cña c«ng tr­êng hoÆc nhµ m¸y chÕ t¹o cÊu kiÖn nªn lÊy mÉu ®­a thÝ nghiÖm kiÓm tra l¹i chÊt l­îng xi m¨ng. Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y nhÊt thiÕt ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra:

- Kh«ng cã phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng hoÆc cã sù nghi ngê vÒ chÊt l­îng thùc tÕ cña xi m¨ng kh«ng ®óng víi chøng nhËn cña nhµ m¸y.

- L« xi m¨ng tõ lóc s¶n xuÊt ®Õn lóc dïng ®· qu¸ 3 th¸ng.

- ViÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n xi m¨ng cã sù cè: gÆp m­a, kho bÞ dét hoÆc Èm ­ít... cã ¶nh h­ëng chÊt l­îng cña xi m¨ng.

- C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xi m¨ng ph¶i l­u gi÷ ®Ó ®­a vµo hå s¬ hoµn c«ng.

- ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng cña xi m¨ng ph¶i tiÕn hµnh t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn, ®­îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t­ vµ ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc quy ®Þnh.2.1.4. ChÊt l­îng xi m¨ng ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu sau:

- Thêi gian ®«ng cøng cña xi m¨ng

B¾t ®Çu ninh kÕt kh«ng sím h¬n 1 giê

Thêi gian kÕt thóc ninh kÕt kh«ng sím h¬n 6 giê.

- C­êng ®é cña xi m¨ng: ph¶i lín h¬n c­êng ®é quy ®Þnh cña m¸c xi m¨ng.

- TÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cña m¸c xi m¨ng: æn ®Þnh.

§èi víi xi m¨ng dïng ®Ó thi c«ng bª t«ng b»ng v¸n khu«n tr­ît, thÝ nghiÖm thêi gian ®«ng cøng ph¶i kÓ ®Õn nhiÖt ®é thùc tÕ cña kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

C¸c h¹ng môc chØ tiªu kh¸c thùc hiÖn theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc yªu cÇu cña chñ c«ng tr×nh.2.1.5. ViÖc vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n xi m¨ng t¹i kho ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

VËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn ®­êng bé: sµn xe ph¶i s¹ch sÏ, kh« r¸o, cã mui hoÆc b¹t che m­a.

VËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn ®­êng thuû: ph¶i kª cao, xa m¹n, cã mui hoÆc b¹t che vµ th­êng xuyªn b¬m t¸t c¹n n­íc trong tµu thuyÒn.

Kho chøa xi m¨ng ph¶i cao r¸o, tho¸ng khÝ, kh«ng ®Ó n­íc m­a dét, h¾t vµo, ph¶i cã sµn kª c¸ch mÆt nÒn 30-50cm. C¸c l« kh¸c nhau ph¶i xÕp riªng. Trong kho ph¶i xÕp thµnh hµng 2 bao mét, ®Çu bao ch©u vµo nhau, hµng c¸ch nhau 50cm, kh«ng xÕp cao qu¸ 2m kÓ tõ sµn kho.

VÒ nguyªn t¾c ph¶i ®¶m b¶o xi m¨ng nhËp vµo kho tr­íc ph¶i ®­îc dïng tr­íc, nhËp sau dïng sau vµ ph¶i ®¶m b¶o trong 1 dÇm chØ dïng xi m¨ng cïng l« s¶n xuÊt.

2.1.6. Xi m¨ng cho kÕt cÊu BTD¦L trong m«i tr­êng ¨n mßn nh­ vïng biÓn, vïng ven biÓn (c¸ch biÓn  10km) hoÆc c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau:

a) Trong m«i tr­êng khÝ - dïng lo¹i xi m¨ng Portland th­êng cho kÕt cÊu kh«ng cã líp b¶o vÖ ®Æc biÖt nÕu nång ®é c¸c chÊt ¨n mßn cã trong kh«ng khÝ kh«ng v­ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng 1.

NÕu kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trªn ph¶i cã líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu mét c¸ch cã hiÖu qu¶.

b) Trong m«i tr­êng n­íc. §èi víi bé phËn kÕt cÊu BTD¦L th­êng xuyªn hoÆc theo chu kú ng©m trong n­íc cã muèi NaCl (n­íc biÓn hoÆc n­íc lî) ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña TCVN vÒ chèng ¨n mßn trong x©y dùng.B¶ng 1

Lo¹i chÊt khÝ ¨n mßn

Nång ®é (mg/l)

SiF4

0,01

SO3

0,02

HF

0,01

H2S

0,01

NO2, NO3

0,05

2.2. C¸t

2.2.1. C¸t dïng trong dÇm cÇu BTD¦L ph¶i lµ h¹t c¸t th« (c¸t vµng), h¹t cøng s¹ch, ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn quy tr×nh quy ph¹m nãi ë §iÒu 1.1.3. Ngoµi c¸c yªu cÇu chung ra cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:

2.2.2. Thµnh phÇn cÊp phèi h¹t:

- Hµm l­îng h¹t d­íi 0,15mm kh«ng ®­îc qu¸ 3%

- Hµm l­îng h¹t tõ 0,15 ®Õn 0,3mm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15%

- Hµm l­îng h¹t tõ 5 ®Õn 10mm kh«ng ®­îc qu¸ 5%.2.2.3. Ph¶i lµ lo¹i c¸t kh« cã moduyn ®é lín ë kho¶ng 2,0 ®Õn 2,8 hoÆc cã thÓ lín h¬n.

2.2.4. Hµm l­îng t¹p chÊt cã h¹i

- Hµm l­îng bïn ®Êt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2% träng l­îng (thÝ nghiÖm b»ng ph­¬ng ph¸p röa)

- Hµm l­îng mica kh«ng ®­îc qu¸ 1% träng l­îng

- Hµm l­îng c¸c t¹p chÊt Sulfua vµ Sunphat (tÝnh theo SO3) kh«ng ®­îc qu¸ 1% träng l­îng.

- Hµm l­îng chÊt h÷u c¬ (x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p so mµu) kh«ng ®­îc qu¸ mÉu tiªu chuÈn.

2.3. Cèt liÖu th«

2.3.1.Cèt liÖu th« dïng cho dÇm cÇu BTD¦L ph¶i lµ ®¸ d¨m nghiÒn tõ ®¸ thiªn nhiªn ra. Kh«ng dïng sái cuéi thiªn nhiªn khi kh«ng cã lý do ®Æc biÖt hoÆc ®­îc phÐp.

Cèt liÖu th« ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt theo c¸c ®iÒu quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ quy tr×nh, quy ph¹m hiÖn hµnh nãi t¹i §iÒu 1.1.3.

Ngoµi ra cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn sau:

2.3.2. §­êng kÝnh h¹t lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1/4 kÝch th­íc nhá nhÊt cña mÆt c¾t cÊu kiÖn vµ còng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3/4 kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c cèt thÐp.

Cã thÓ dïng ®¸ d¨m cì 5-20mm hoÆc 10-25mm. Tèt nhÊt nªn dïng lo¹i ®¸ cì 10-25mm.2.3.3. CÊp phèi h¹t

*) NÕu dïng ®¸ d¨m cì 5-20mm th× cÊp phèi cho phÐp nh­ sau (xem B¶ng 2)B¶ng 2

§­êng kÝnh lç sµng (mm)

2,5

5,0

10

20

25

Tû lÖ lät qua % träng l­îng

0-5

10-12

20-50

90-100

100

*) NÕu dïng ®¸ d¨m cì 10-25mm th× cÊp phèi cho phÐp nh­ sau (xem B¶ng 3)

B¶ng 3

§­êng kÝnh lç sµng (mm)

10

20

25

30

Tû lÖ lät qua % träng l­îng

0-5

60-75

95-100

100

2.3.4. Hµm l­îng ®¸ dÑt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% träng l­îng

2.3.5. Hµm l­îng c¸c t¹p chÊt cã h¹i

- Hµm l­îng c¸c t¹p chÊt Sulfua vµ Sulphat kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1% träng l­îng.

- Hµm l­îng bôi ®¸, bét ®¸... (thÝ nghiÖm b»ng ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,5% träng l­îng.

- Kh«ng lÉn ®Êt côc, hoÆc t¹p chÊt kh¸c.

- Hµm l­îng h¹t mÒm yÕu, h¹t tõ ®¸ phong ho¸ kh«ng v­ît qu¸ 5% träng l­îng.

2.3.6. C­êng ®é chÞu nÐn vì cña ®¸ ë tr¹ng th¸i b·o hoµ Ýt nhÊt ph¶i ®¹t gÊp 2 lÇn c­êng ®é thiÕt kÕ cña bª t«ng (mÉu ®· kÝch cì 5x5x5cm hoÆc mÉu trô trßn 5x5cm).

2.4. N­íc ®Ó trén bª t«ng vµ b¶o d­ìng bª t«ng

2.5.1. N­íc ®Ó trén bª t«ng vµ t­íi b¶o d­ìng bª t«ng ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn c¸c t¹p chÊt, dÇu mì, muèi, acid, kh«ng ph¶i lµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kh«ng ph¶i lµ n­íc th¶i ë c¸c ao tï lÉn rªu cá.

2.4.2. Kh«ng ®­îc dïng n­íc biÓn, n­íc lî ®Ó trén vµ t­íi b¶o d­ìng bª t«ng.

2.4.3. §èi víi n­íc s«ng cã nhiÒu phï sa cÇn ph¶i thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng dïng ®Ó trén bª t«ng. CÇn cã biÖn ph¸p l¾ng läc ®Ó gi¶m bít l­îng phï sa lÉn trong n­íc.

2.4.4. N­íc ®Ó trén bª t«ng kh«ng ®­îc cã thµnh phÇn ho¸ häc v­ît qu¸ c¸c trÞ sè sau:

- Tæng l­îng c¸c chÊt muèi  100mg/l

- Hµm l­îng ion SO4  3.500mg/l

- Hµm l­îng ion Clo  100mg/l

- §é pH cña n­íc kh«ng ®­îc nhá h¬n 4.

2.5. C¸c chÊt phô gia dïng trong bª t«ng

2.5.1. C¸c chÊt phô gia dïng trong bª t«ng ®Ó chÕ t¹o dÇm cÇu BTD¦L chØ ®­îc dïng khi cã ®iÒu kiÖn hoÆc yªu cÇu ®Æc biÖt cña thi c«ng. §¬n vÞ nhËn thÇu thi c«ng muèn ®Ò nghÞ dïng ph¶i cã c¬ së thÝ nghiÖm chøng minh ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt vµ kh«ng g©y tæn h¹i ®Õn kÕt cÊu, ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n.

2.5.2. Kh«ng ®­îc dïng phô gia ®«ng cøng nhanh lµ CaCl2 hoÆc c¸c lo¹i t­¬ng tù cã t¸c h¹i ¨n mßn cèt thÐp.

2.5.3. C¸c lo¹i phô gia dïng trong bª t«ng ph¶i lµ c¸c s¶n phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc c«ng nhËn ®¨ng ký chÊt l­îng vµ cho phÐp sö dông.

LiÒu l­îng dïng vµ ph­¬ng ph¸p pha trén phô gia ph¶i theo c¸c h­íng dÉn sö dông, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh ®ång ®Òu trong hçn hîp bª t«ng.2.6. Cèt thÐp dù øng lùc

2.6.1. Cèt thÐp D¦L ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ®å ¸n thiÕt kÕ, c¸c chØ tiªu vÒ giíi h¹n c­êng ®é, uèn nguéi, giíi h¹n ch¶y, ®é gi·n dµi, hiÖn tr¹ng mÆt ngoµi... cÇn ph¶i ®­îc thÝ nghiÖm kiÓm tra theo yªu cÇu cña c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. BÊt kú sù thay ®æi nµo kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña ®å ¸n thiÕt kÕ ®Òu ph¶i ®­îc c¬ quan thiÕt kÕ vµ chñ c«ng tr×nh chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n míi ®­îc thùc hiÖn.

2.6.2. C¸c lo¹i thÐp c­êng ®é cao lµm cèt thÐp D¦L khi nhËp vÒ kho cña c«ng tr­êng - nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn ®Òu ph¶i cã chøng chØ ghi râ n¬i s¶n xuÊt, chñng lo¹i vµ c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cÇn thiÕt.

Tr­êng hîp thÐp nhËp vÒ kh«ng ®ñ c¸c chøng chØ nãi trªn, ph¶i ph©n lo¹i, lÊy mÉu göi ®Õn c¸c c¬ quan thÝ nghiÖm hîp chuÈn, ®­îc ®¬n vÞ chñ quan c«ng tr×nh chÊp nhËn ®Ó lµm thÝ c¸c thÝ nghiÖm ho¸ lý cÇn thiÕt theo tõng l« thÐp c­êng ®é cao ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng thÐp.

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i th«ng b¸o cho ®¬n vÞ thiÕt kÕ, chñ ®Çu t­ ®Ó ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, nÕu ®­îc chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n míi ®­îc ®­a vµo sö dông trong c«ng tr×nh.

2.6.3. C¸c lo¹i thÐp c­êng ®é cao dïng lµm cèt thÐp D¦L dï cã chøng chØ chÊt l­îng cña nhµ m¸y s¶n xuÊt còng vÉn ph¶i lÊy mÉu göi ®Õn c¬ quan thÝ nghiÖm hîp chuÈn ®Ó lµm c¸c thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh cña TCVN 4453-87 nãi ë §iÒu 1.1.3.

2.6.4. C¸c ®Æc tr­ng c¬ häc cña c¸c lo¹i thÐp ®ang sö dông ë n­íc ta theo c¸c tiªu chuÈn cña n­íc ngoµi ®­îc tr×nh bµy ë Phô lôc 1.

2.6.5. Sîi thÐp c­êng ®é cao, tr¬n hoÆc cã gê dïng ®Ó lµm cèt thÐp D¦L hoÆc dïng thµnh bã thÐp D¦L ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau:

- Lo¹i thÐp: thÐp Cacbon cã c­êng ®é cao.

- Sai sè cho phÐp vÒ ®­êng kÝnh: + 0,05mm

- 0,04mm


- §é « van cña sîi thÐp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sai sè cho phÐp cña ®­êng kÝnh.

- C­êng ®é chÞu kÐo khi ®øt ft  170kg/mm2

- Giíi h¹n ®µn håi ch¶y øng víi ®é d·n dµi 0,2%: f02  0,8ft.

- §é dÎo uèn víi r = 10mm, sè lÇn uèn ®Õn khi g·y ph¶i  4 lÇn.

- §é d·n dµi khi kÐo ®øt (mÉu dµi 100mm)  4%

- MÆt ngoµi sîi thÐp ph¶i s¹ch, kh«ng s©y s¸t, dËp, nøt gÉy, kh«ng cã vÈy gØ.2.6.6. VËn chuyÓn b¶o qu¶n thÐp c­êng ®é cao lµm cèt thÐp D¦L.

ThÐp sîi c­êng ®é cao lµm cèt thÐp D¦L ph¶i cã bao gãi cÈn thËn ®Ó tr¸nh bÞ gØ vµ s©y s¸t, kh«ng ®­îc ®Ó dÝnh dÇu mì, muèi, acid, ph©n ho¸ häc vµ c¸c chÊt ¨n mßn kh¸c. Kho chøa thÐp ph¶i kh« r¸o, ph¶i kª c¸ch ®Êt 20cm, cuén thÐp kh«ng ®­îc xÕp ®øng mµ ph¶i xÕp n»m ngang, cao kh«ng qu¸ 1,5m. Khi xÕp dì kh«ng ®­îc qu¨ng nÐm tõ ®é cao xuèng. C¸c lo¹i thÐp, kÝch th­íc, tõng l« hµng nhËn vÒ kh¸c nhau ph¶i xÕp riªng biÖt nhau, cã ®¸nh dÊu riªng ®Ó dÔ nhËn biÕt.2.6.7. ViÖc sö dông c¸c hÖ thèng thÐp D¦L kh¸c nh­ thÐp thanh bã sîi c¸p xo¾n, thÐp dÑt... ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh hiÖn hµnh.

2.7. Cèt thÐp th­êng vµ c¸c chi tiÕt b»ng thÐp ch«n s½n.

2.7.1. Cèt thÐp th­êng vµ c¸c chi tiÕt b»ng thÐp ch«n s½n trong bª t«ng ph¶i theo ®óng ®å ¸n thiÕt kÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn quy tr×nh quy ph¹m hiÖn hµnh nªu trong §iÒu 1.1.3.

2.8. èng t¹o lç ®Æt cèt thÐp D¦L

2.8.1. èng t¹o lç ®Æt cèt thÐp D¦L nªn ­u tiªn dïng èng thÐp vá nh¨n h×nh sãng ®Ó l¹i trong bª t«ng, ®­êng kÝnh èng phô thuéc theo hÖ thèng cèt thÐp D¦L mµ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ lùa chän.

Sai sè ®é mÐo vµ ®­êng kÝnh bªn trong cña èng kh«ng ®­îc qu¸  2mm.

èng kh«ng ®­îc thñng lç hoÆc r¹n nøt, lµm lät n­íc v÷a xi m¨ng.

2.8.2. èng t¹o lç ®Æt cèt thÐp D¦L b»ng cao su cã l­íi thÐp hoÆc cao su kÑp v¶i, ®­îc rót ra khái bª t«ng sau khi bª t«ng ®«ng cøng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- §­êng kÝnh ngoµi cña èng cao su ph¶i t­¬ng øng víi ®­êng kÝnh lç ®Æt cèt thÐp D¦L, sai sè cho phÐp  2mm. §é mÐo cña èng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sai sè cho phÐp cña ®­êng kÝnh lç.

- Lùc kÐo ®øt cña èng cao su ph¶i b»ng 3 lÇn lùc kÐo rót èng cao su theo tÝnh to¸n cña thiÕt kÕ.

- èng cao su khi chÞu kÐo cã thÓ biÕn d¹ng lín nh­ng ph¶i lµ biÕn d¹ng ®µn håi, kh«ng chÞu lùc ph¶i trë vÒ ®­êng kÝnh ban ®Çu hoÆc cã biÕn d¹ng d­ còng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sai sè cho phÐp nãi trªn.

- ChÞu ®­îc nhiÖt ®é 0-60oC, chÞu ®­îc mµi mßn do ma s¸t víi bª t«ng khi kÐo rót èng, cã thÓ sö dông nhiÒu lÇn.

- Dïng èng cao su t¹o l« cã thÓ lµ 1 ®o¹n (rót tõ mét ®Çu) hoÆc hai ®o¹n ®Ó kÐo tõ hai ®Çu dÇm. NÕu dïng hai ®o¹n th× chç nèi ph¶i ch¾c ch¾n, kÝn n­íc, kh«ng ®Ó v÷a xi m¨ng lät vµo lµm t¾c lç.2.8.3. èng t¹o lç ®Æt cèt thÐp D¦L b»ng èng thÐp ®­îc rót khái bª t«ng chØ dïng ®Ó t¹o c¸c ®o¹n lç th¼ng. Khi dïng ë kÕt cÊu chÕ t¹o theo tõng ph©n ®o¹n (tõng ®èt c¾t khóc dÇm I hoÆc dÇm hép) th× chç tiÕp nèi gi÷i c¸c ph©n ®o¹n ph¶i cã chç chuyÓn tiÕp ®¶m b¶o lç t¹o ra th«ng suèt vµ kh«ng sai lÖch vÞ trÝ.

èng thÐp nµy ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Sai sè vÒ ®­êng kÝnh hoÆc mÐo  2mm

- èng kh«ng cã chç thñng, nøt lµm lät v÷a xi m¨ng

- ChÞu ®­îc ma s¸t mµi mßn, chÞu ®­îc lùc kÐo khi rót èng ra khái bª t«ng

- Kh«ng bÞ biÕn d¹ng lµm bãp mÐo khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng.2.8.4. C¸c lo¹i èng b»ng chÊt dÎo dïng b¶o vÖ c¸p D¦L ngoµi theo c¸c quy ®Þnh riªng do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

2.8.5. DiÖn tÝch mÆt c¾t trèng trong lßng èng hoÆc lç Ýt nhÊt ph¶i b»ng 2 lÇn diÖn tÝch cèt thÐp D¦L chøa trong ®ã. §èi víi èng hoÆc lç chøa sîi thÐp ®¬n, thanh thÐp ®¬n, hoÆc c¸p xo¾n 7 sîi th× ®­êng kÝnh trong cña èng hoÆc lç ph¶i lín h¬n 6mm so víi ®­êng kÝnh danh ®Þnh cña sîi thÐp, thanh thÐp hoÆc c¸p 7 sîi ®Æt trong nã.

2.9. ChÊt b«i tr¬n trong lßng èng ®Æt cèt thÐp D¦L

2.9.1. §­îc phÐp dïng chÊt b«i tr¬n trong lßng èng ®Æt CT D¦L trong kÕt cÊu c¨ng sau khi ®æ bª t«ng nh»m gi¶m, mÊt m¸t ¦S do ma s¸t gi÷a CT D¦L vµ thµnh èng, còng nh­ b«i tr¬n c¸c èng t¹o lç ®Æt CTD¦L nãi ë §iÒu 2.8.2, 2.8.3. ®Ó gi¶m lùc ma s¸t khi kÐo rót èng cao su hoÆc èng thÐp.

ChÊt b«i tr¬n ®­îc dïng ph¶i:

- §¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt.

- Cã thÓ tÈy s¹ch b»ng n­íc hoÆc dung m«i thÝch hîp sau khi rót èng t¹o lç hoÆc tr­íc khi b¬m Ðp v÷a vµo lßng èng chøa CT D¦L.

- Kh«ng cã t¸c dông ¨n mßn cèt thÐp, kh«ng lµm gi¶m lùc b¸m dÝnh v÷a b¬m víi thµnh èng.

2.9.2. Chñng lo¹i, thµnh phÇn, liÒu l­îng vµ ph­¬ng ph¸p sö dông chÊt b«i tr¬n ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ c¸c h­íng dÉn kü thuËt cña n¬i s¶n xuÊt.

Khi cÇn thiÕt ph¶i qua c¸c thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i ®­îc bªn t­ vÊn gi¸m s¸t vµ chñ c«ng tr×nh chÊp thuËn tr­íc khi sö dông cho c«ng tr×nh.2.10. Neo CT D¦L vµ c¸c phô kiÖn cña neo

2.10.1. Neo CT D¦L vµ c¸c phô kiÖn cña neo lµ bé phËn truyÒn D¦L ®­îc kÐo c¨ng trong cèt thÐp D¦L lªn khèi bª t«ng ®Ó t¹o ra øng suÊt nÐn tr­íc trong bª t«ng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cña kÕt cÊu BTD¦L.

Neo vµ c¸c phô kiÖn cña neo ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong ®å ¸n thiÕt kÕ.

Neo vµ c¸c phô kiÖn cña neo tr­íc khi ®­a vµo sö dông trong thi c«ng hoÆc ®i vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t ph¶i qua thÝ nghiÖm, nÕu ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt, ®­îc c¸c bªn t­ vÊn gi¸m s¸t vµ chñ c«ng tr×nh chÊp thuËn míi ®­îc phÐp sö dông vµo c«ng tr×nh.

NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c cña thiÕt kÕ th× viÖc thÝ nghiÖm neo ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu sau:

- Lùc ph¸ ho¹i cña neo (lµm vì vßng neo, vì lâi neo hoÆc lâi neo tôt khái vßng neo) ph¶i b»ng vµ lín h¬n lùc ph¸ ho¹i bã thÐp.

- Giíi h¹n ch¶y cña vßng neo ph¶i lín h¬n øng suÊt khèng chÕ thiÕt kÕ cña bã thÐp.

- HÖ sè lîi dông cña bã thÐp sîi > 95% hay sè sîi thÐp tôt khái neo  5% (hoÆc theo chØ dÉn riªng cña ®å ¸n thiÕt kÕ).

2.10.2. ViÖc gia c«ng vµ kiÓm tra c¸c bé phËn cña neo ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau:

- Vßng neo chØ nªn tiÖn nguéi (kh«ng ®­îc rÌn), gia c«ng xong ph¶i kiÓm tra khuyÕt tËt bªn trong b»ng siªu ©m hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra kh¸c.

- Chèt neo còng chØ cÇn gia c«ng b»ng tiÖn nguéi, gia c«ng c¾t gät xong ph¶i t«i hoÆc thÊm than ®Ó t¨ng ®é cøng mÆt ngoµi cña lâi neo, sau ®ã ph¶i ram ñ l¹i.

- §é cøng cña lâi neo ph¶i b»ng 1,3-2,5 lÇn ®é cøng cña sîi thÐp c­êng ®é cao vµ kh«ng thÊp h¬n 52 HCR. Khi thö ®é cøng lâi neo ph¶i thö trªn 10% tæng sè lâi neo, mçi neo thö 3 ®iÓm t¹i ®Çu nhá cña neo c¸ch mÐp ngoµi 3-4mm, kÕt qu¶ ®é cøng trong cïng 1 mÉu kh«ng chªnh lÖch nhau qu¸ 5 ®é HCR.

- §é v¸t cña lâi neo vµ vßng neo, ®­êng ren mÆt ngoµi chèt neo ph¶i kiÓm tra ®óng kÝch th­íc ®å ¸n thiÕt kÕ qui ®Þnh. Khi lâi neo cã ®Æt lç b¬m v÷a, ph¶i kiÓm tra lç cã th«ng kh«ng.

2.10.3. Neo vµ c¸c phô kiÖn ph¶i ®­îc ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn ®óng quy ®Þnh, kh«ng ®­îc ®Ó han gØ, s©y s¸t h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng neo trong qu¸ tr×nh tõ chÕ t¹o ®Õn khi sö dông vµo c«ng tr×nh. Vßng neo, chèt neo ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng siªu ©m tõng chiÕc mét tr­íc khi xuÊt x­ëng ®Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng­êi vµ thiÕt bÞ.

NÕu lµ s¶n phÈm cña nhµ m¸y c¬ khÝ s¶n xuÊt neo vµ phô kiÖn neo khi ®¬n vÞ bao thÇu thi c«ng nhËn vÒ ph¶i cã chøng chØ x¸c nhËn phÈm chÊt cña nhµ m¸y kÌm theo. Nh­ng chøng chØ nµy vÉn ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra l¹i c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ c¸c §iÒu 2.10.2, 2.10.3 nãi trªn.2.11. Keo epoxy

2.11.1 Keo epoxy th­êng ®­îc dïng ®Ó d¸n nèi c¸c ph©n ®o¹n ®óc s½n cho dÇm cÇu BTD¦L hoÆc dïng ë d¹ng dung dÞch láng hoÆc v÷a, bª t«ng epoxy ®Ó söa ch÷a kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cña dÇm.

Keo epoxy bao gåm nhùa epoxy vµ c¸c chÊt phô gia ho¸ r¾n, ho¸ dÎo.

Tû lÖ pha trén gi÷a keo, c¸c chÊt phô gia, dung m«i hoÆc c¸c chÊt ®én kh¸c ph¶i theo quy ®Þnh cña ®å ¸n thiÕt kÕ hoÆc c¸c quy ®Þnh cã liªn quan kh¸c.

2.11.2. Tr­íc khi sö dông vµo c«ng tr×nh, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, c¸c quy ®Þnh cña n¬i s¶n xuÊt cung øng keo lµm mÉu ®Ó thÝ nghiÖm, kiÓm tra c­êng ®é chÞu kÐo, chÞu nÐn, chÞu c¾t, lùc dÝnh b¸m vµ c¸c chØ tiªu c¬ lý kh¸c, thÝ nghiÖm vÒ thêi gian ®«ng cøng phï hîp víi m«i tr­êng khÝ hËu (nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ v.v...) t¹i hiÖn tr­êng thi c«ng sö dông ®Õn keo. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®¹t c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt, ®¶m b¶o ®­îc cho ho¹t ®éng thao t¸c thi c«ng sö dông keo vµ ®­îc c¬ quan t­ vÊn gi¸m s¸t vµ chñ c«ng tr×nh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n míi ®­îc ®­a vµo sö dông trong c«ng tr×nh.

2.11.3. Keo vµ c¸c phô gia kÌm theo ph¶i cã chøng chØ x¸c nhËn cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt cung øng. ViÖc ®ãng gãi, vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Thêi h¹n sö dông ph¶i n»m trong h¹n ®Þnh cho phÐp kÓ tõ khi s¶n xuÊt ®Õn lóc sö dông. NÕu qu¸ h¹n kh«ng ®­îc sö dông vµo c«ng tr×nh hoÆc ph¶i cã c¸c xö lý ®Æc biÖt ®­îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t­ chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.
Ch­¬ng III

Gia c«ng cèt thÐp th­êng vµ cèt thÐp dù øng lùc

3.1. Yªu cÇu chung

3.1.1. VËt liÖu ®­îc cung cÊp ®Õn c«ng tr­êng ph¶i theo ®óng chñng lo¹i ®· quy ®Þnh trong ®å ¸n thiÕt kÕ. TiÕn ®é cung cÊp ph¶i phï hîp víi tiÕn ®é thi c«ng chung vµ ®­îc ghi râ trong kÕ ho¹ch thi c«ng còng nh­ trong hîp ®ång giao thÇu cung cÊp vËt liÖu.

3.1.2. CÊm sö dông trong mét c«ng tr×nh c¸c lo¹i cèt thÐp trßn tr¬n cã cïng ®­êng kÝnh l¹i cã m¸c kh¸c nhau (cã giíi h¹n ®µn håi kh¸c nhau).

3.1.3. Tr­íc khi gia c«ng hÖ khung cèt thÐp, tõng cèt thÐp ph¶i ®­îc ch¶i gØ vµ lµm s¹ch mäi chÊt bÈn, dÇu mì, s¬n.C¸c cèt thÐp kh«ng ®­îc cã c¸c vÕt nøt, vÕt dËp g·y, cong veo.

3.2. Gia c«ng cèt thÐp th­êng

3.2.1. Thanh cèt thÐp ®­îc gia c«ng uèn d­ìng trªn mÆt b»ng phï hîp víi h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc quy ®Þnh trong ®å ¸n. ChØ ®­îc phÐp gia c«ng uèn nguéi, trõ tr­êng hîp ®Æc biÖt ®­îc quy ®Þnh trong ®å ¸n vµ ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt míi ®­îc uèn nãng.

3.2.2. §­êng kÝnh uèn ®­îc ®o ë phÝa trong cña thanh cèt thÐp theo ®óng quy ®Þnh trªn ®å ¸n thiÕt kÕ. NÕu trªn ®å ¸n kh«ng quy ®Þnh th× ®­êng kÝnh uèn tèi thiÓu ph¶i lÊy theo quy ®Þnh cña quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu hiÖn hµnh.

3.2.3. Cèt thÐp ®­îc c¾t b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc. Khi uèn cèt thÐp ph¶i uèn quanh mét lâi víi tèc ®é chËm sao cho ®¶m b¶o b¸n kÝnh uèn cong ®Òu vµ theo ®óng b¶n vÏ.

- §èi víi cèt thÐp trßn tr¬n ®­êng kÝnh cña lâi dïng ®Ó uèn cèt thÐp ph¶i lÊy Ýt nhÊt b»ng 5 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp ®ã, trõ tr­êng hîp c¸c khung c¸c ®èt ®ai (mµ ®­êng kÝnh lín h¬n hay b»ng 16mm th× lÊy ®­êng kÝnh lâi ®Ó uèn Ýt nhÊt b»ng 3 lÇn ®­êng kÝnh cèt thÐp ®ã).

- §èi víi c¸c cèt thÐp cã gê (cã ®é b¸m dÝnh cao víi bª t«ng) ®­êng kÝnh cña lâi (tÝnh b»ng mm) ®Ó uèn cèt thÐp ph¶i kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè cho trong B¶ng 4.

B¶ng 4

§­êng kÝnh danh ®Þnh cèt thÐp (mm)

4

5

6

8

10

12

14

16

20

25

32

40

Cèt ®ai vµ khung

20

30

30

40

50

60

90

100

Kh«ng ¸p dông

Mãc c©u ®Ó neo

40

50

70

70

100

100

150

150

200

250

320

400

Chç uèn

Kh«ng ¸p dông

150

200

200

250

300

400

500

500

3.3. L¾p ®Æt cèt thÐp th­êng

3.3.1. C¸c cèt thÐp ph¶i ®­îc gi÷ ®óng vÞ trÝ b»ng c¸c miÕng kÖ ®Öm vµ c¸c nªm gi÷ sao cho khi ®æ bª t«ng chóng kh«ng bÞ xª dÞch hoÆc bÞ biÕn d¹ng qu¸ møc cho phÐp.

- KiÓu miÕng ®Öm, ®é bÒn vµ sè l­îng ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®­îc t¸c ®éng ngÉu nhiªn trong lóc thi c«ng bª t«ng nh­ t¸c ®éng do ng­êi c«ng nh©n ®i l¹i, rãt hçn hîp bª t«ng, ®Çm bª t«ng.3.3.2. C¸c cèt thÐp ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng mèi buéc hoÆc mèi hµn sao cho gi÷ ®­îc ®óng vÞ trÝ. D©y thÐp buéc lµ lo¹i thÐp mÒm. C¸c ®Çu mÈu vôn cña d©y thÐp buéc ph¶i ®­îc dän s¹ch tr­íc khi ®æ bª t«ng.

3.3.3. VÞ trÝ kª ®Öm, h×nh d¹ng vµ kiÓu miÕng kª ®Öm ph¶i ®­îc ghi râ trong b¶n vÏ thi c«ng ®· ®­îc phª duyÖt.

- MiÕng kª ®Öm ph¶i ®­îc æn ®Þnh vµ kh«ng lµm gi¶m ®é bÒn c¬ häc cña kÕt cÊu còng nh­ tuæi thä cña nã (xÐt nguy c¬ do gØ g©y ra) vµ kh«ng lµm xÊu ®i chÊt l­îng bÒ mÆt cña kÕt cÊu.

- CÊm ®Æt c¸c miÕng kª ®Öm b»ng thÐp tiÕp xóc víi bÒ mÆt v¸n khu«n.

- C¸c miÕng kª ®Öm b»ng bª t«ng hoÆc v÷a ph¶i cã c¸c tÝnh chÊt t­¬ng tù nh­ cña bª t«ng kÕt cÊu (nhÊt lµ tÝnh chÊt bÒ mÆt).

- C¸c miÕng ®Öm b»ng chÊt dÎo chØ ®­îc phÐp dïng khi cã tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ kü thuËt ®­îc c¬ quan ban hµnh tiªu chuÈn cÊp Nhµ n­íc hay cÊp Ngµnh phª duyÖt.

3.3.4. NÕu l­íi cèt thÐp ®­îc cung cÊp theo d¹ng cuén trßn th× ph¶i dì thµnh d¹ng tÊm ph¼ng råi míi ®­îc dïng.

- C¸c cèt thÐp thanh nµo mµ theo b¶n vÏ ®­îc bã l¹i víi nhau th× c¸c mèi buéc ghÐp chóng ph¶i c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8m.3.4. Nèi cèt thÐp th­êng

3.4.1. Cèt thÐp cã thÓ nèi b»ng mèi nèi buéc chång, b»ng mèi nèi hµn tay b»ng èng nèi. Sè l­îng mèi nèi cèt thÐp ph¶i cè gi¶m ®Õn møc Ýt nhÊt.

3.4.2. Mèi nèi hµn chØ ®­îc ¸p dông cho c¸c cèt thÐp nµo mµ trong lý lÞch cung cÊp ®· x¸c ®Þnh lµ chÞu ®­îc hµn vµ b¶n vÏ ®· ghi râ. CÊm hµn b»ng ®Ìn x×.

3.4.3. C¸c mèi nèi chång cèt thÐp chØ ®­îc dïng nÕu cã ghi trªn b¶n vÏ hoÆc ®­îc phÐp b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan thiÕt kÕ.

3.4.4. C¸c thanh cèt thÐp cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau chØ ®­îc nèi víi nhau nÕu cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp.

3.4.5. Trõ khi cã c¸c quy ®Þnh kh¸c ®· ®­îc nªu trong b¶n vÏ, vÞ trÝ vµ ph­¬ng ph¸p nèi c¸c thanh cèt thÐp ph¶i ®­îc lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu hiÖn hµnh.

3.5. §Æt cèt thÐp chê

3.5.1. Cèt thÐp chê ®Ó hµn nèi ph¶i theo ®óng chñng lo¹i kÝch th­íc vµ ®Æt ®óng vÞ trÝ nh­ quy ®Þnh trong ®å ¸n. Trong lóc chê ®îi thùc hiÖn mèi nèi cèt thÐp chê, cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng gØ t¹m thêi cho c¸c cèt thÐp nµy.

3.6. B¶o vÖ t¹m thêi cho cèt thÐp dù øng lùc

3.6.1. ViÖc b¶o vÖ t¹m thêi c¸c cèt thÐp D¦L vµ phô kiÖn cho chóng do nhµ thÇu cung cÊp cèt thÐp ®¶m nhËn sao cho kh«ng bÞ gØ cho ®Õn khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vÜnh cöu.

C¸c mÊu neo vµ phô kiÖn ph¶i ®­îc giao hµng trong bao gãi sao cho ®¶m b¶o chèng ®­îc gØ vµ an toµn.3.7. §Æt c¸c èng chøa cèt thÐp dù øng lùc

3.7.1. ViÖc vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt c¸c èng còng nh­ c¸c cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o an toµn tr¸nh mäi h­ háng hoÆc nhiÔm bÈn.

3.7.2. C¸c èng ®­îc gi÷ ®óng vÞ trÝ b»ng c¸c chi tiÕt ®Þnh vÞ sao cho tr­íc vµ trong khi ®æ bª t«ng kh«ng x¶y ra bÊt cø xª dÞch hay biÕn d¹ng nµo qu¸ møc cho phÐp. CÊm hµn chÊm vµo èng ®Ó ®Þnh vÞ.

ë mèi nèi hoÆc ë chç ph©n c¸ch c¸c phÇn ®­îc ®æ bª t«ng lÇn l­ît, c¸c èng cña phÇn ®· ®­îc ®æ bª t«ng cÇn ph¶i nh« vµo v¸n khu«n cña phÇn sÏ ®æ bª t«ng tiÕp sau hoÆc nh« qu¸ vÞ trÝ mèi nèi mét ®o¹n dµi sao cho ®ñ ®¶m b¶o c¸ch n­íc cho èng cña phÇn s¾p söa sÏ ®­îc ®æ bª t«ng. Mèi nèi cña èng bao ph¶i ®­îc lµm kÝn n­íc ®Ó ng¨n v÷a xi m¨ng x©m nhËp vµo trong èng lóc ®æ bª t«ng.3.8. L¾p ®Æt neo vµ bé nèi neo

3.8.1. C¸c mÊu neo vµ c¸c bé nèi neo ph¶i ®­îc l¾p ®Æt theo h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc vÞ trÝ chÝnh x¸c nh­ quy ®Þnh trong ®å ¸n.

Chóng ph¶i liªn kÕt ®Þnh vÞ ch¾c vµo v¸n khu«n sao cho tr­íc vµ trong khi ®æ bª t«ng kh«ng x¶y ra hiÖn t­îng xª dÞch vµ biÕn d¹ng qu¸ møc cho phÐp.

BÒ mÆt chÞu lùc cña neo ph¶i vu«ng gãc víi ®­êng trôc cèt thÐp D¦L t­¬ng øng. T©m cña mÊu neo ph¶i trïng víi ®­êng trôc ®ã.

Khi cèt thÐp D¦L ®­îc nèi b»ng bé nèi th× ph¶i cã ®ñ kho¶ng trèng trong èng bao trong ph¹m vi xª dÞch cña bé nèi ®Ó kh«ng c¶n trë sù xª dÞch cña né nèi khi kÐo c¨ng cèt thÐp D¦L.

Sau khi ®Æt c¸c bé phËn cña neo vµ cèt thÐp D¦L, ph¶i kiÓm tra l¹i nÕu thÊy sai sãt ph¶i söa ngay. NÕu thÊy bé phËn nµo háng ph¶i thay thÕ ngay.

3.8.2. Kho¶ng c¸ch trèng Ýt nhÊt gi÷a c¸c tÊm ®Õ neo víi nhau vµ gi÷a tÊm ®Õ neo víi mÐp gÇn nhÊt cña kÕt cÊu ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau:

Khi cã mét hµng däc mÊu neo Khi cã vµi hµng däc mÊu neo

a,a'  ao

b,b'  bo

Khi chØ cã mét hµng däc mÊu neo th×

a' x b  1,6

Khi cã vµi hµng däc mÊu neo th×

a x b'  1,6 a x a'  3

a' x b  1,6 a x a'  3

Chó thÝch:

ao: Kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a 2 mÊu neo.

bo: Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a t©m cña mét neo vµ mÐp bÒ mÆt.

B¶ng 5

Lùc ë mÊu neo khi kÐo c¨ng (T)

50

50  150

150  300

300  400

> 400

Kho¶ng c¸ch C Ýt nhÊt ph¶i b»ng (mmj)

30

50

70*

80*

100*

* TrÞ sè nµy cã thÓ gi¶m trong tr­êng hîp dïng tÊm ®Õ neo cã kÝch th­íc lín nh­ng kh«ng gi¶m xuèng d­íi 50mm

3.9. Gia cèt cèt thÐp dù øng lùc

3.9.1. Cèt thÐp D¦L ph¶i ®­îc chÕ t¹o theo h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc chÝnh x¸c nh­ quy ®Þnh trong ®å ¸n mµ kh«ng lµm gi¶m chÊt l­îng cña vËt liÖu.

CÊm dïng c¸c cèt thÐp nµo ®· bÞ uèn qu¸ møc, bÞ ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é thay ®æi ®ét ngét hoÆc cña nhiÖt ®é cao.

Khi c¾t c¸c ®o¹n ®Çu cña cèt thÐp sau khi kÐo c¨ng vµ neo xong, nªn dïng ph­¬ng ph¸p c¾t c¬ häc. TuyÖt ®èi nghiªm cÊm c¾t b»ng que hµn.

Riªng ®o¹n ren cña cèt thÐp thanh D¦L sÏ dïng lµm mèi nèi th× kh«ng ®­îc c¾t b»ng tia löa mµ ph¶i c¾t b»ng c¬ khÝ.3.9.2. BÒ mÆt cèt thÐp D¦L ph¶i ®­îc lµm s¹ch tr­íc khi dïng, tr¸nh ®Ó c¸c chÊt gØ, dÇu mì, bÈn vµ c¸c chÊt cã h¹i kh¸c cã thÓ g©y ¨n mßn hoÆc lµm gi¶m ®é dÝnh b¸m cèt thÐp víi bª t«ng còng nh­ lµm gi¶m ma s¸t dÇu cèt thÐp víi c¸c chªm chÌn nót neo.
Ch­¬ng IV

BÖ c¨ng, v¸n khu«n, ®µ gi¸o

4.1. Kh¸i qu¸t

A) C¸c yªu cÇu chung

4.1.1. V¸n khu«n (bao gåm c¶ hÖ ®µ gi¸o ®ì nã) vµ bÖ c¨ng cèt thÐp D¦L kÐo tr­íc ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng sao cho ®¶m b¶o ®­îc c­êng ®é vµ ®é cøng yªu cÇu, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ vÞ trÝ cña kÕt cÊu BTCT.

V¸n khu«n vµ bÖ c¨ng ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông l¹i ®­îc nhiÒu lÇn mµ kh«ng bÞ h­ háng theo ®óng yªu cÇu cña b¶n ®å ¸n thiÕt kÕ chung.

V¸n khu«n ph¶i cã cÊu t¹o hîp lý, dÔ dµng l¾p dùng, th¸o dì hoÆc ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt.

ViÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng v¸n khu«n, bÖ c¨ng còng nh­ viÖc khai th¸c chóng ph¶i ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng­êi vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan.B) T¶i träng

4.1.2. V¸n khu«n vµ bÖ c¨ng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c lo¹i t¶i träng sau ®©y:

1/ T¶i träng th¼ng ®øng:

- Bao gåm träng l­îng cña v¸n khu«n, ®µ giao, cña bª t«ng vµ cèt thÐp, cña ng­êi vµ thiÕt bÞ cã liªn quan (®èi víi thiÕt bÞ cÇn xÐt lùc xung kÝch).

2/ T¶i träng n»m ngang: Bao gåm c¸c t¶i träng do rung ®éng g©y ra, do c¸c lùc lóc l¾p dùng v¸n khu«n, do ¸p lùc giã.

3/ ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng t­¬i ch­a ho¸ cøng.

4/ C¸c t¶i träng ®Æc biÖt mµ cã thÓ dù ®o¸n x¶y ra trong thi c«ng.4.1.3. T¶i träng th¼ng ®øng ®­îc tÝnh víi tû träng bª t«ng cèt thÐp lµ 2,5T/m3, ho¹t t¶i ®­îc coi lµ r¶i ®Òu víi trÞ sè kh«ng nhá h¬n 250Kg/m2, vµ ®­îc lÊy tuú t×nh h×nh cô thÓ.

4.1.4. T¶i träng n»m ngang t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh bªn do bª t«ng t­¬i lÊy nh­ sau:

- Khi tèc ®é bª t«ng ®æ kh«ng qu¸ 2m/giê

p = 0,8 + 80R/(T + 20)  10T/m2 hoÆc 2,4.H T/m2

- Khi tèc ®é bª t«ng theo chiÒu cao lín h¬n 2m/giê

p = 0,8 + (120 + 25R)/(T + 20)  15T/m2 hoÆc 2,4.H T/m2

Trong ®ã: p - ¸p lùc ngang (T/m2)

R - Tèc ®é ®æ bª t«ng theo chiÒu cao (m/giê)

T - NhiÖt ®é cña bª t«ng trong khu«n (oC)

H - ChiÒu cao cña bª t«ng t­¬i bªn trªn ®iÓm ®ang xÐt (m)

Khi dïng biÖn ph¸p rung ®éng bªn ngoµi v¸n khu«n dïng bª t«ng cã ®é sÖt lín, dïng phô gia lµm chËm ho¸ cøng hoÆc c¸c phô gia kh¸c, gi¸ trÞ cña p ph¶i t¨ng lªn thÝch ®¸ng.4.1.5. VËt liÖu

VËt liÖu dïng lµm v¸n khu«n, ®µ gi¸o, bÖ c¨ng ph¶i ®­îc chän sao cho ®¶m b¶o vÒ c­êng ®é, ®é cøng, ®é v÷ng, kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊy ®Õn bª t«ng t­¬i do hót n­íc vµ còng kh«ng lµm háng bÒ mÆt ngoµi cña kÕt cÊu BTCT.

Khi chän vËt liÖu v¸n khu«n ®µ gi¸o vµ bÖ c¨ng ph¶i xÐt ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò nh­ lo¹i kÕt cÊu, sè lÇn sÏ sö dông l¹i, vÞ trÝ sö dông. Nªn dïng thÐp lµm v¸n khu«n kÕt cÊu BTD¦L.

4.2. ThiÕt kÕ

A/ ThiÕt kÕ v¸n khu«n

4.2.1. V¸n khu«n ph¶i ®­îc thiÕt kÕ víi h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ chÝnh x¸c. V¸n khu«n ph¶i dÔ l¾p dùng vµ th¸o dì. C¸c mèi nèi ph¶i song song hoÆc ph¶i vu«ng gãc víi trôc dÇm vµ tr¸m kÝn ®ñ chèng rß rØ v÷a. V¸n khu«n ph¶i cã v¹t c¹nh ë chç cã gãc c¹nh.

B/ ThiÕt kÕ ®µ gi¸o

4.2.2. VËt liÖu vµ kiÓu ®µ gi¸o ®­îc lùa chän sao cho phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn cña kÕt cÊu BTCT vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. C¸c cét ®øng ph¶i ®ñ c­êng ®é vµ chèng ®­îc o»n, cÇn cã c¸c gi»ng ngang vµ gi»ng chÐo ®ñ ®Ó gi÷ æn ®Þnh c¸c cét chèng. Ph¶i ®Æt c¸c dÇm t¹m hoÆc c¸c cÊu kiÖn t¹m kh¸c ®Ó ph©n bè t¶i träng lªn tÊt c¶ c¸c cét chèng th¼ng ®øng.

Ph¶i chän cÊu t¹o sao cho mäi t¶i träng ®Òu ®­îc truyÒn xuèng ®Õn mãng.

§µ gi¸o ph¶i ®­îc cè ®Þnh phÇn trªn cña nã vµo c¸c kÕt cÊu hiÖn cã hoÆc nhê c¸c gi»ng ngang vµ gi»ng kÐo. CÇn ®¶m b¶o cho v¸n khu«n nghiªng kh«ng bÞ ¸p lùc bª t«ng lµm cho biÕn d¹ng.

4.2.3. §µ gi¸o ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho dÔ dµng th¸o dì an toµn, tr¸nh xung kÝch ¶nh h­ëng xÊu ®Õn kÕt cÊu B TCT, muèn vËy nªn dïng c¸c kÝch vÝt, c¸c nªm, kÝch dÇu, t¨ng ®¬ vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c.

4.2.4. C¸c mèi nèi cña c¸c ®µ gi¸o vµ ë c¸c liªn kÕt cña cét chèng th¼ng ®øng víi c¸c dÇm cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ tr­ît, lËt vµ v÷ng ch¾c. Nªn dïng mèi nèi ®èi ®Çu hoÆc mèi nèi ©m d­¬ng cho c¸c cét chèng. TÊt c¶ c¸c mèi nèi vµ c¸c ®iÓm giao nhau cña c¸c bé phËn b»ng thÐp ®Òu ph¶i cã liªn kÕt b»ng bu l«ng bµn kÑp hoÆc kiÓu liªn kÕt kh¸c b»ng thÐp. Khi dùng xong ®µ gi¸o ph¶i cã thö t¶i toµn bé hay nh÷ng bé phËn quan träng.

C¸c dÇm cña ®µ gi¸o cã chiÒu cao qu¸ 300mm ph¶i cã c¸c liªn kÕt ngang ®Ó chèng quay hoÆc lËt ®æ.4.2.5. Mãng cña ®µ gi¸o ph¶i ®­îc thiÕt kÕ tr¸nh bÞ lón qu¸ møc vµ tr¸nh hiÖn t­îng nghiªng lÖch. Khi mãng ®Æt trªn ®Êt mÒm hoÆc ®Êt míi ®¾p nªn dïng mãng cäc hoÆc cã c¸c biÖn h¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng c­êng mãng.

4.2.6. Ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó bï l¹i ®é lón vµ biÕn d¹ng cña ®µ gi¸o trong hoÆc sau khi ®æ bª t«ng. §é vâng cña ®µ gi¸o ph¶i ®­îc tÝnh to¸n tr­íc khi thi c«ng vµ ®­îc ®iÒu chØnh, tÝnh to¸n l¹i trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kÕt cÊu thi c«ng ph©n ®o¹n.

C/ ThiÕt kÕ bÖ c¨ng

4.2.7. BÖ c¨ng cè ®Þnh hoÆc bÖ c¨ng di ®éng hoÆc bÖ c¨ng th¸o l¾p ®­îc cÇn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho ®¶m b¶o sö dông thuËn tiÖn, an toµn ®­îc nhiÒu lÇn, ®¶m b¶o ®é bÒn, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh mµ kh«ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng kÕt cÊu BTD¦L kÐo tr­íc còng nh­ tÝnh ®ång ®Òu trong s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c kÕt cÊu ®ã.

4.2.8. BÖ c¨ng cè ®Þnh hoÆc bÖ c¨ng di ®éng lµm b»ng thÐp hoÆc bª t«ng ®óc t¹i chç nªn ®­îc ­u tiªn. H¹n chÕ viÖc thiÕt kÕ vµ sö dông bÖ c¨ng lo¹i th¸o l¾p ®­îc b»ng thÐp.

4.2.9. CÊu t¹o bÖ c¨ng ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt cèt thÐp th­êng vµ cèt thÐp D¦L ®óng vÞ trÝ ®¶m b¶o thuËn tiÖn vµ ®ñ kh«ng gian cho viÖc l¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n, cung cÊp bª t«ng, thi c«ng bª t«ng vµ cÈu nhÊc kÕt cÊu ®· chÕ t¹o xong ®Ó ®­a ®i n¬i kh¸c.

4.2.10. VÞ trÝ cña bÖ c¨ng ph¶i ë n¬i cao r¸o, ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt ®Ó khu vùc quanh bÖ c¨ng lu«n lu«n kh« r¸o, bÖ c¨ng ph¶i ®¶m b¶o tuyÖt ®èi kh«ng lón.

4.3. Thi c«ng

A/ Thi c«ng v¸n khu«n

4.3.1. C¸c bé phËn v¸n khu«n ph¶i ®­îc liªn kÕt v÷ng ch¾c víi nhau b»ng bu l«ng hoÆc thanh thÐp. C¸c ®Çu bu l«ng vµ ®Çu thanh thÐp ®ã kh«ng ®­îc lé ra trªn bÒ mÆt cña bª t«ng sau khi th¸o v¸n khu«n, tèt nhÊt nªn ®Æt c¸c thanh thÐp nãi trªn trong c¸c èng b»ng nhùa. Sau khi th¸o khu«n th× rót bu l«ng hoÆc thanh thÐp ra vµ tr¸m kÝn èng nhùa.

PhÇn ch«n vµo bª t«ng cña c¸c thanh thÐp hoÆc bª t«ng dïng lµm gi»ng, nÕu ¨n s©u vµo bª t«ng Ýt h¬n 2,5cm th× ph¶i th¸o bá b»ng c¸ch ®ôc bª t«ng ra. C¸c lç do ®ôc ®Ïo ph¶i ®­îc lÊp ®Çy b»ng v÷a. Lç ph¶i cã chiÒu s©u Ýt nhÊt 2,5cm ®Ó tr¸nh v÷a bÞ bong ra.4.3.2. Ph¶i b«i tr¬n bÒ mÆt trong v¸n khu«n b»ng hîp chÊt ®· ®­îc lùa chän cÈn thËn sao cho dÔ dµng th¸o khu«n, t¹o ®­îc bÒ mÆt bª t«ng nh½n ®Ñp cã mµu s¾c nh­ mong muèn vµ kh«ng ¨n mßn bª t«ng.

B/ Thi c«ng ®µ gi¸o

4.3.3. §µ gi¸o ph¶i ®­îc thi c«ng ®óng nh­ ®å ¸n, ®¶m b¶o ®ñ c­êng ®é vµ æn ®Þnh. Tr­íc khi dùng ®µ gi¸o trªn mÆt ®Êt, ph¶i chuÈn bÞ vµ t¨ng c­êng nÒn ®Êt mét c¸ch thÝch ®¸ng ®Ó ®ñ chÞu lùc vµ tr¸nh hiÖn t­îng lón kh«ng ®Òu. Khi l¾p dùng ®µ gi¸o ph¶i chó ý lu«n lu«n ®Õn ®é nghiªng, chiÒu cao, sù th¼ng hµng cña c¸c bé phËn vµ c¸c yÕu tè kh¸c ®Ó ®¶m b¶o ®µ gi¸o v÷ng ch¾c æn ®Þnh suèt thêi gian thi c«ng.

4.3.4. §µ gi¸o ph¶i ®­îc t¹o ®é vång ®óng theo ®å ¸n. §é vång nµy ph¶i ®­îc hiÖu chØnh sau mçi giai ®o¹n thi c«ng ®óc hay l¾p kÕt cÊu BTCT dù øng lùc tuú theo thùc tÕ thi c«ng.

4.3.5. §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®µ gi¸o - v¸n khu«n di ®éng ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t vÒ ph­¬ng h­íng, cao ®é vµ c¸c yÕu tè kh¸c ®Ó ®¶m b¶o viÖc l¾p dùng thiÕt bÞ an toµn chÝnh x¸c vµ viÖc ho¹t ®éng cña nã lµ ®óng nh­ ®å ¸n quy ®Þnh.

C/ Thi c«ng bÖ c¨ng

4.3.6. C¸c chi tiÕt, bé phËn b»ng thÐp cña bÖ c¨ng ph¶i ®­îc thi c«ng phï hîp c¸c quy ®Þnh cña quy tr×nh thi c«ng kÕt cÊu thÐp. Ph¶i ®¶m b¶o thi c«ng ®óng chÊt l­îng c¸c liªn kÕt mèi hµn, bu l«ng, ®inh t¸n (nÕu cã).

C¸c chi tiÕt b»ng thÐp ®­îc ch«n mét phÇn trong bª t«ng cña bÖ c¨ng ph¶i ®­îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi hÖ cèt thÐp cña bÖ c¨ng.

Chç tiÕp xóc gi÷a phÇn thÐp víi bÒ mÆt bª t«ng cña bÖ c¨ng ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt vµ lu«n lu«n kh« r¸o ®Ó tr¸nh bÞ ¨n mßn côc bé.

Mäi bé phËn b»ng thÐp ph¶i ®­îc s¬n chèng gØ.4.3.7. PhÇn b»ng bª t«ng cèt thÐp cña bÖ c¨ng ph¶i ®­îc ®æ bª t«ng ®óng m¸c thiÕt kÕ, viÖc thi c«ng phÇn nµy ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh thi c«ng kÕt cÊu BTCT ®óc liÒn khèi hoÆc l¾p ghÐp.

4.3.8. §èi víi dÇm chÕ t¹o theo ph­¬ng ph¸p kÐo c¨ng tr­íc trªn bÖ ®óc cÇn ph¶i thö t¶i bÖ tr­íc khi ®óc dÇm ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt cÇn thiÕt phôc vô c¨ng bã cèt thÐp c­êng ®é cao ®¹t ®óng trÞ sè thiÕt kÕ.

C¸c phÇn bª t«ng ch«n trong ®Êt ph¶i ®­îc s¬n chèng thÊm tr­íc khi lÊp ®Êt.4.4. KiÓm tra, nghiÖm thu, th¸o dì

4.4.1. KiÓm tra v¸n khu«n, ®µ gi¸o, bÖ c¨ng

Ph¶i kiÓm tra v¸n khu«n, ®µ gi¸o, bÖ c¨ng tr­íc khi ®æ bª t«ng còng nh­ trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. Ph¶i söa ch÷a kÞp thêi mäi hiÖn t­îng h­ háng nh­: v¸n khu«n bÞ ph×nh ra, v÷a bÞ rß rØ, kÕt cÊu ®µ gi¸o v¸n khu«n hoÆc bÖ c¨ng bÞ nghiªng lÖch, lón, háng liªn kÕt.

Trong lóc c¨ng cèt thÐp dù øng lùc trªn bÖ c¨ng ph¶i kiÓm tra biÕn d¹ng vµ chuyÓn vÞ cña bÖ c¨ng còng nh­ tÊt c¶ c¸c bé phËn liªn kÕt, mèi hµn ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt l­îng c«ng t¸c kÐo c¨ng cèt thÐp dù øng lùc.

4.4.2. Th¸o dì v¸n khu«n, ®µ gi¸o

ChØ ®­îc th¸o dì v¸n khu«n vµ ®µ gi¸o khi bª t«ng ®· ®¹t ®ñ c­êng ®é ®Ó chÞu ®­îc träng l­îng b¶n th©n vµ c¸c t¶i träng t¸c ®éng lªn kÕt cÊu trong qu¸ tr×nh thi c«ng sau nµy.

Ph¶i th¸o dì v¸n khu«n, ®µ gi¸o theo tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p hîp lý sao cho kh«ng lµm h¹i ®Õn kÕt cÊu BTCT míi ®­îc chÕ t¹o. Thêi ®iÓm th¸o dì ®­îc quyÕt ®Þnh theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nÐn thö mÉu bª t«ng t­¬ng øng.

C¸c phÇn v¸n khu«n chÞu c¸c t¶i träng t­¬ng ®èi nhá h¬n th× ph¶i ®­îc th¸o dì tr­íc so víi c¸c phÇn kh¸c quan träng h¬n vµ bÞ chÞu träng lùc lín h¬n. V¸n khu«n thµnh bªn ®­îc th¸o dì tr­íc v¸n khu«n ®¸y.

Trong mäi tr­êng hîp, kh«ng ®­îc th¸o dì v¸n khu«n sím h¬n 6 giê kÓ tõ lóc ®æ bª t«ng xong. Thêi ®iÓm dì v¸n khu«n ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña t­ vÊn gi¸m s¸t vµ chñ c«ng tr×nh.

4.4.3. §èi víi lo¹i bÖ c¨ng di ®éng ®­îc

Sau mçi lÇn chÕ t¹o, dÇm ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé kÕt cÊu bÖ vÒ mäi mÆt. NÕu ph¸t hiÖn dÊu hiÖu thiÕu an toµn ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc ngay vµ nÕu cÇn th× ph¶i thö l¹i t¶i träng tr­íc khi sö dông bÖ c¨ng l¹i.4.4.4. §èi víi lo¹i bÖ c¨ng th¸o l¾p ®­îc

NhÊt thiÕt ph¶i thö t¶i mçi lÇn l¾p dùng l¹i bÖ nµy ë mét vÞ trÝ míi ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt l­îng c«ng t¸c chÕ t¹o kÕt cÊu BTCT dù øng lùc kÐo tr­íc. Ph­¬ng ph¸p thö t¶i sÏ ®­îc quy ®Þnh cô thÓ bëi cÊp cã thÈm quyÒn trong mçi tr­êng hîp cô thÓ.4.4.5. Giíi h¹n cho phÐp vÒ kÝch th­íc h×nh häc ®èi víi viÖc nghiÖm thu v¸n khu«n ®­îc quy ®Þnh theo B¶ng 6.

B¶ng 6

TT

Tªn sai sè

Sai sè cho phÐp (mm)

1

2

3

1

Sai sè cho phÐp c¸c bé phËn v¸n khu«n vÒ chiÒu dµi, chiÒu réng, ®­êng chÐo tÊm thÐp:


- Trªn 1m

 2
- Trªn toµn bé chiÒu dµi ®o

 5
- Sè mÐp tÊm so víi ®­êng th¼ng

1
- C¸c lç liªn kÕt (chèt, bu l«ng)

0,5
- §é gå ghÒ côc bé c¸c bÒ mÆt

2,0

2

Sai sè l¾p dùng v¸n khu«n ®¸y
TiÕp b¶ng 6

1

2

3
- VÒ chiÒu cao trong ph¹m vi 1m

5
- VÒ chiÒu cao suèt chiÒu dµi dÇm

10
- VÒ ®é lÖch theo däc dÇm

6
- Gi÷a 2 mÐp dÇm t¹i mét gèi

2

3

Sai sè vÒ l¾p dùng v¸n khu«n thµnh- §é th¼ng ®øng theo chiÒu däc dÇm

 2
- VÒ chiÒu dµi gi÷a 2 mÐp trong v¸n khu«n ®Çu dÇm

+ 0; - 10
- VÒ chiÒu dµy bông vµ bÇu dÇm

 5
- ChiÒu réng b¶n mÆt cÇu däc theo 2 bªn

 5

4

KiÓm tra theo ®­êng chÐo (®é vu«ng gãc)

 5Ch­¬ng V

C¨ng kÐo cèt thÐp

5.1. KÝch c¨ng kÐo cèt thÐp

5.1.1. KÝch c¨ng kÐo cèt thÐp ph¶i sö dông ®ång bé víi bé neo, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm khi ®­a vµo sö dông. §Ó x¸c ®Þnh ®­êng cong quan hÖ gi÷a lùc c¨ng kÐo vµ sè ®äc cña ®ång hå, kÝch vµ ®ång hå ¸p lùc ph¶i kiÓm nghiÖm thµnh bé.

§é chÝnh x¸c cña ®ång hå ¸p lùc cÇn dïng ®Õn kh«ng thÊp h¬n cÊp 1,5 ®é chÝnh x¸c cña m¸y thÝ nghiÖm hoÆc ®o lùc kÕ dïng ®Ó kiÓm nghiÖm kh«ng ®­îc thÊp h¬n 2%. Khi kiÓm nghiÖm h­íng vËn hµnh cña pÝtt«ng kÝch ph¶i thèng nhÊt víi tr¹ng th¸i lµm viÖc c¨ng kÐo thùc tÕ.5.1.2. KÝch c¨ng kÐo ph¶i do ng­êi chuyªn tr¸ch sö dông vµ qu¶n lý, ph¶i th­êng xuyªn duy tu vµ ®Þnh kú kiÓm nghiÖm toµn diÖn. Thêi gian kiÓm nghiÖm x¸c ®Þnh theo t×nh h×nh sö dông cña kÝch. Nãi chung qu¸ 6 th¸ng hoÆc qu¸ 200 lÇn c¨ng kÐo hoÆc trong qu¸ tr×nh sö dông cã xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn t­îng kh«ng b×nh th­êng ph¶i kiÓm nghiÖm l¹i kÝch. Thêi gian kiÓm nghiÖm lùc kÕ kiÓu lß so kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2 th¸ng.

5.2. Bé neo vµ dông cô kÑp

5.2.1. KiÓu lo¹i cña bé neo vµ dông cô kÑp ph¶i phï hîp yªu cÇu thiÕt kÕ vµ yªu cÇu cña c¨ng kÐo cèt thÐp.

Khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm n¨ng lùc cña bé neo, lùc c¨ng kÐo kh«ng ®­îc nhá h¬n 90% lùc kÐo giíi h¹n tiªu chuÈn cña thÐp dù øng lùc.5.2.2. Bé neo vµ kÑp ph¶i th«ng qua gi¸m ®Þnh kü thuËt vµ gi¸m ®Þnh s¶n phÈm cña c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn. Tr­íc khi xuÊt x­ëng bªn cung cÊp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm theo quy ®Þnh vµ cung cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l­îng.

Neo vµ kÑp tr­íc lóc sö dông ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ngo¹i quan theo tõng ®ît, kh«ng cã vÕt nøt, vÕt tæn th­¬ng, gØ ¨n mßn kÝch th­íc kh«ng v­ît qu¸ sai sè cho phÐp.

§èi víi c­êng ®é, ®é cøng, n¨ng lùc neo cè v.v... cña bé neo ph¶i c¨n cø t×nh h×nh cung cÊp hµng ®Ó x¸c ®Þnh h¹ng môc, sè l­îng ph¶i kiÓm tra. Khi giÊy chøng nhËn chÊt l­îng kh«ng phï hîp yªu cÇu hoÆc khi cã ®iÒu nghi vÊn ®èi víi chÊt l­îng, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm theo quy ®Þnh cã liªn quan, khi phï hîp yªu cÇu míi ®­îc nghiÖm thu vµ sö dông.

5.3. Khèng chÕ øng suÊt c¨ng kÐo

5.3.1. Ph­¬ng ph¸p c¨ng kÐo vµ øng suÊt khèng chÕ cña cèt thÐp dù øng lùc ph¶i phï hîp yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Khi c¨ng kÐo nÕu cÇn ph¶i kÐo v­ît th× øng suÊt kÐo v­ît lín nhÊt lµ 80% c­êng ®é tiªu chuÈn, víi thÐp sîi kÐo nguéi lµ 75% c­êng ®é tiªu chuÈn.

5.3.2. Khi dïng ph­¬ng ph¸p khèng chÕ øng suÊt ®Ó c¨ng kÐo thÐp t¹o dù øng lùc ph¶i lÊy trÞ sè ®é d·n dµi ®Ó tiÕn hµnh ®èi chiÕu kiÓm tra. §é chªnh lÖch cña trÞ sè d·n dµi thùc tÕ so víi tÝnh to¸n ph¶i  6%, nÕu kh«ng ph¶i t¹m thêi ngõng c¨ng kÐo chê lµm râ nguyªn nh©n, cã biÖn ph¸p xö lý vµ sau khi ®iÒu chØnh míi tiÕp tôc c¨ng kÐo.

5.3.3. TÝnh to¸n trÞ sè d·n dµi L (cm) khi c¨ng kÐo thÐp t¹o dù øng lùc b»ng ph­¬ng ph¸p c¨ng sau theo c«ng thøc (5-1)

L = P.L/Ay.Eh (5-1)

Trong ®ã:

P - Lùc c¨ng kÐo b×nh qu©n (N)

Ph­¬ng ph¸p tÝnh xem phô lôc (5-4)

L - ChiÒu dµi (cm) bã thÐp dù øng lùc.

Eh - M«®uyn ®µn håi cña thÐp D¦L (N/mm2), x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm thùc tÕ hoÆc theo chøng chØ cña n¬i s¶n xuÊt.

Ay - DiÖn tÝch mÆt c¾t bã thÐp D¦L (N/mm2).5.3.4. Tr­íc khi c¨ng ph¶i tiÕn hµnh c¨ng so d©y víi øng suÊt o lÊy tõ (0,1  0,2) k. ViÖc ®¸nh dÊu ®Ó ®o ®é gi·n dµi ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ c¨ng.

TrÞ sè d·n dµi thùc tÕ L(cm) theo ph­¬ng ph¸p c¨ng sau ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

L = L1 + L2 (5-2)
Trong ®ã:

L1 - TrÞ sè d·n dµi thùc ®o (cm) tõ gi÷a øng suÊt ban ®Çu ®Õn øng suÊt c¨ng kÐo lín nhÊt.

L2- TrÞ sè d·n dµi (cm) tÝnh ®æi cña øng suÊt ban ®Çu ®Ó so d©y. ViÖc tÝnh ®æi cã thÓ sö dông ®é d·n dµi cña cÊp gÇn kÒ.

§èi víi ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, trÞ sè co ng¾n ®µn håi cña bª t«ng trong qu¸ tr×nh c¨ng kÐo cã thÓ ®­îc bá.5.3.5. BiÕn d¹ng cña mét neo, co ng¾n thÐp D¦L vµ biÕn d¹ng do Ðp chÆt khe nèi xem B¶ng 7.

5.3.6. Khi cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®o ®¹c mÊt m¸t øng suÊt do ma s¸t gi÷a bã thÐp c¨ng kÐo ®èi víi miÖng vßng neo vµ víi thµnh lç luån bã thÐp ®Ó ®iÒu chØnh lùc c¨ng kÐo. Ph­¬ng ph¸p ®o ®¹c trÞ sè øng suÊt do ma s¸t mÊt m¸t ®èi víi vßng neo, bé neo h×nh c«n cã thÓ tham kh¶o phô lôc 3.

5.3.7. Khi c¨ng kÐo ph¶i cho ®­êng t¸c dông lùc cña kÝch trïng víi ®­êng trôc cña bã thÐp dù øng lùc.

B¶ng 7

TT

Lo¹i neo vµ khe nèi

H×nh thøc biÕn d¹ng

TrÞ sè biÕn d¹ng (mm)

1

Bé neo cã ª cu

Ðp chÆt khe hë- Khe hë cña ª cu (®ai èc)

"

1
- Khe hë cña b¶n ®Öm thªm sau

"

1

2

Bé neo tõ ®Çu cña bã sîi thÐp

BiÕn d¹ng neo

1

3

Bé neo h×nh c«n

Co ng¾n thÐp D¦L vµ biÕn d¹ng neo

6

4

Bé neo kiÓu miÕng kÑp (c¸p sîi thÐp)

nt

5

5

Bé neo h×nh nªm:

BiÕn d¹ng vËt liÖu thÐp ¦ ST

3
- Khi dïng sîi thÐp D¦L

BiÕn d¹ng neo vµ Ðp chÆt- Khi dïng thÐp trßn D¦L

b¶n ®Öm

2

6

Khe nèi cña cÊu kiÖn l¾p ghÐp

Khe nèi ®æ bª t«ng hoÆc khi nèi khe

Ðp chÆt khe nèi

1

5.3.8. ViÖc ®ãng neo ph¶i ®­îc tiÕn hµnh lóc øng suÊt khèng chÕ c¨ng kÐo ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh. C¸c biÕn d¹ng co ng¾n ë giai ®o¹n c¨ng kÐo kh«ng ®­îc lín h¬n quy ®Þnh thiÕt kÕ hoÆc trÞ sè ®· cho phÐp ®· ghi ë b¶ng 7.

5.3.9. Khi c¨ng kÐo cèt thÐp øng suÊt ph¶i ghi chÐp vµo c¸c b¶ng biÓu theo dâi thi c«ng.

5.4. Ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc

5.4.1. KÕt cÊu bÖ c¨ng kiÓu trô cho ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc ph¶i phï hîp quy ®Þnh sau ®©y:

1. KÕt cÊu cña bÖ c¨ng ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ c­êng ®é vµ ®é cøng. HÖ sè nghiªng lËt kh«ng ®­îc nhá h¬n 1,5 hÖ sè chèng tr­ît di ®éng kh«ng ®­îc nhá h¬n 1,3.

2. DÇm ngang ph¶i cã ®Çy ®ñ ®é cøng. §é vâng sau khi chÞu lùc kh«ng nªn lín h¬n 2mm.

5.4.2. Tr­íc khi c¨ng kÐo cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tØ mØ kÕt cÊu bÖ c¨ng, dÇm ngang vµ c¸c thiÕt bÞ c¨ng kÐo.

5.4.3. Khi r¶i thÐp t¹o D¦L trªn bÖ ®ì tuyÕn dµi ph¶i tr¸nh kh«ng d©y bÈn vµo cèt thÐp.

5.4.4. §Ó gi¶m mÊt m¸t dù øng lùc do chïng øng suÊt, cÇn tiÕn hµnh c¨ng kÐo v­ît. Tr×nh tù c¨ng kÐo tham kh¶o theo b¶ng 8.

Tr×nh tù c¨ng kÐo thÐp b»ng ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc.B¶ng 8

Chñng lo¹i vËt liÖu

Tr×nh tù c¨ng kÐo

Bã sîi, bã c¸p

0  o  0,5k  0,8 k (gi÷ t¶i trong 5 phót)  v  k (neo cè)

ThÐp thanh

0  o  0,5 k  kv  0,9 k  k(neo cè)

Ghi chó:

1/ o - øng suÊt ban ®Çu: o = (0,1  0,2) k

2/ k - TrÞ sè øng suÊt khèng chÕ khi c¨ng kÐo gåm c¶ trÞ sè mÊt m¸t øng suÊt tr­íc.

3/ kv - øng suÊt kÐo v­ît.

- §èi víi bã thÐp 24 sîi  5mm kv = 1,1 ­k

- §èi víi bã c¸p kv = (1 - 1,05)k tuú thuéc thùc tÕ xö lý t¹i hiÖn tr­êng cña thiÕt kÕ.

4/ TrÞ sè c¨ng kÐo v­ît giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh ë §iÒu 5.3.

5/ Tr­íc khi c¨ng kÐo cèt thÐp ph¶i l¾p ®Æt v¸n khu«n, bè trÝ cèt thÐp th­êng vµ c¸c cÊu kiÖn ch«n s½n.

6/ Khi ®ång thêi c¨ng nhiÒu bã (hoÆc thanh) cèt thÐp th× trÞ sè ¦S ban ®Çu cña c¸c bã ph¶i nh­ nhau.

5.4.5. Sè l­îng sîi ®øt theo ph­¬ng ph¸p c¨ng tr­íc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sè khèng chÕ ghi trong B¶ng 9.B¶ng 9

TT

Lo¹i vËt liÖu

H¹ng môc kiÓm tra

Sè khèng chÕ

1

Bã sîi vµ bã c¸p

- Trong mét bã thÐp (hoÆc bã c¸p) sè sîi bÞ ®øt

1 sîi


- Trong cïng mét cÊu kiÖn sè tû lÖ cho phÐp cña sîi ®øt trªn tæng sè sîi thÐp

1 %

2

Cèt thÐp thanh

Cèt thÐp ®øt

Kh«ng cho phÐp

5.4.6. Khi ®ång thêi c¨ng kÐo nhiÒu bã thÐp, trÞ sè tuyÖt ®èi sai lÖch øng suÊt cña tõng bã kh«ng ®­îc lín h¬n hoÆc nhá h¬n 5% trÞ sè øng suÊt trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c bã trong cÊu kiÖn.

5.4.7. Sai lÖch vÞ trÝ cña bã thÐp sau khi c¨ng kÐo so víi thiÕt kÕ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5mm.

5.4.8. C­êng ®é bª t«ng khi bul«ng cèt thÐp kh«ng thÊp h¬n 90% c­êng ®é thiÕt kÕ. ViÖc bu«ng cèt thÐp cã thÓ dïng kÝch vµ nªn chia lµm nhiÒu ®ît.

5.4.9. Sau khi bul«ng cèt thÐp, cã thÓ dïng ngän löa Axªtylen, c­a hoÆc kÐo c¾t ®ª c¾t cèt thÐp dù øng lùc.

5.5. Ph­¬ng ph¸p c¨ng sau

5.5.1. Tr­íc khi c¨ng cèt thÐp dù øng lùc, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm cÊu kiÖn bª t«ng. BÒ ngoµi vµ kÝch th­íc ph¶i phï hîp yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt l­îng. C­êng ®é bª t«ng t¹i thêi ®iÓm c¨ng kÐo cèt thÐp kh«ng ®­îc thÊp h¬n quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× c­êng ®é bª t«ng t¹i ®iÓm c¨ng kÐo cèt thÐp, kh«ng ®­îc thÊp h¬n 90% c­êng ®é thiÕt kÕ. Víi mét sè c«ng nghÖ ®Æc biÖt nh­ ®óc hÉng, ®óc ®Èy cÇn ph¶i rót ng¾n chu kú thi c«ng nªn ®ßi hái ph¶i c¨ng kÐo sím. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vÒ giíi h¹n c­êng ®é bª t«ng cho thêi ®iÓm c¨ng kÐo cèt thÐp cña ®å ¸n thiÕt kÕ.

5.5.2. Tr­íc khi luån bã thÐp (hoÆc bã c¸p) D¦L ph¶i kiÓm tra b¶n ®Öm neo vµ ®­êng lç. VÞ trÝ b¶n ®Öm neo ph¶i chÝnh x¸c, trong ®­êng lç ph¶i th«ng suèt, kh«ng cã thµnh phÇn n­íc vµ t¹p chÊt.

§Ó ®¶m b¶o bã thÐp D¦L ®­îc di chuyÓn tù do trong ®­êng lç, cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®­êng lç ngay sau khi l¾p r¸p xong vµ tr­íc khi ®æ bª t«ng.5.5.3. Cã thÓ chia ®ît, chia ®o¹n c¨ng kÐo ®èi xøng, thø tù c¨ng kÐo ph¶i phï hîp quy ®Þnh thiÕt kÕ.

5.5.4. Bã thÐp D¦L víi d¹ng ®­êng cong hoÆc ®­êng th¼ng cã chiÒu dµi > 25m nªn kÐo ë hai ®Çu.

C¸c b­íc c¨ng kÐo thÐp D¦L b»ng ph­¬ng ph¸p c¨ng sau ®­îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.B¶ng 10

TT

Chñng lo¹i vËt liÖu thÐp D¦L

C¸c b­íc c¨ng kÐo

1

Neo kiÓu lâi h×nh c«n

0  o  0  o  0,5k  0,8k  kv (gi÷ t¶i trong 5 phót)  k (neo cè)

2

C¸c ko¹i neo kh¸c

0  o  0,5k  0,8k  kv (gi÷ t¶i trong 5 phót)  k (neo cè)

Ghi chó:

1/ øng suÊt ban ®Çu: o = (0,1  0,2) k

2/­k øng suÊt khèng chÕ khi c¨ng kÐo gåm c¶ trÞ sè øng suÊt mÊt m¸t dù tÝnh,

3/ Khi ®ång thêi c¨ng kÐo hai ®Çu, viÖc t¨ng gi¶m kÝch hai ®Çu, v¹ch chØ lÊy dÊu ®o d·n dµi, kª ®Öm v.v... ph¶i thèng nhÊt.

4/ kv - øng suÊt kÐo v­ît

- §èi víi bã sîi thÐp kv = 1,1k

- §èi víi bã c¸p kv = (1 - 1,05)k tuú theo thùc tÕ xö lý t¹i hiÖn tr­êng cña c¬ quan thiÕt kÕ.

5/ øng suÊt kÐo v­ît nãi trªn trong mäi tr­êng hîp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ øng suÊt kÐo v­ît lín nhÊt quy ®Þnh ë §iÒu 5.3.1.

6/ Khi c¨ng kÐo hai ®Çu, cã thÓ neo cè mét ®Çu c¨ng kÐo tr­íc, sau ®ã míi bæ sung ®ñ øng suÊt tr­íc vµo mét ®Çu kh¸c vµ tiÕn hµnh neo cè.

5.5.5. Sè l­îng sîi ®øt, dÞch tr­ît theo ph­¬ng ph¸p c¨ng sau kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sèng khèng chÕ ghi trong B¶ng 11.Ghi chó:

1/ §øt sîi lµ chØ sîi thÐp trong bã c¸p bÞ ®øt.

2/ Khi v­ît qu¸ sè khèng chÕ ghi trong biÓu trªn, nguyªn t¾c lµ ph¶i thay thÕ. ë ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ dïng biÖn ph¸p bæ sung nh­ n©ng cao vÞ trÞ sè ¦ST cña bã thÐp, nh­ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tr¹ng th¸i cùc h¹n c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ hoÆc bæ sung bã thÐp míi vµo vÞ trÝ lç dù phßng do ®å ¸n quy ®Þnh.

B¶ng 11

TT

H¹ng môc kiÓm tra

Sè khèng chÕ

1

L­îng ®øt trong bã sîi

§øt sîi, dÞch tr­ît cña mçi bã sîi hoÆc bã c¸p

1 sîi
vµ bã c¸p

Céng ®øt sîi cña mçi mÆt c¾t kh«ng v­ît qu¸ tæng sè sîi thÐp mÆt c¾t ®ã

1%

2

Cèt thÐp sîi ®¬n

§øt hoÆc dÞch tr­ît

Kh«ng cho phÐp

5.5.7. Sau khi øng suÊt khèng chÕ c¨ng kÐo ®¹t tíi æn ®Þnh míi tiÕn hµnh ®ãng chèt neo.
Ch­¬ng VItải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương