Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 484 2001 Tiªu chuÈn Rau qu¶ ng ngät nguyªn h¹t ®ãng héptải về 18.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.06 Kb.
#21778


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 484 - 2001
Tiªu chuÈn Rau qu¶


ng« ngät nguyªn h¹t ®ãng hép1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ gièng Ng« ngät cã tªn La tinh Zeamays L., hoÆc tªn tiÕng Anh Sweet corn – Glutinous, ®­a vµo ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm ®ãng hép, ghÐp kÝn, thanh trïng vµ b¶o qu¶n.2. Yªu cÇu kü thuËt

Ng« ngät nguyªn h¹t ®ãng hép ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y.2.1. Tiªu chuÈn nguyªn liÖu

 • Mµu s¾c: B¾p ng« ph¶i cã mµu s¾c ®Æc tr­ng cña nh÷ng b¾p ng« t­¬i

 • Mïi vÞ: Ph¶i cã mïi ®Æc tr­ng cña ng« t­¬i, kh«ng cã mïi «i vµ c¸c mïi vÞ l¹

 • §é giµ: Ph¶i ®¶m b¶o ®­îc ®é giµ kü thuËt (H¹t ng« khi ®­îc ch©m, thÊy cã s÷a ®ôc)

 • KÝch th­íc:

 • B¾p ng« cã träng l­îng tèi thiÓu (sau khi ®· bãc bÑ ng«) 140 gam

 • §­êng kÝnh cña b¾p ng« tõ 41mm ®Õn 50mm

 • H¹t ng« ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, kh«ng dïng nh÷ng b¾p cã h¹t qu¸ nhá

 • ChiÒu cao cña h¹t tõ 5mm ®Õn 8mm

 • ChiÒu dµy cña h¹t tõ 3mm ®Õn 5mm

 • Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan: Tõ 16,0 - 22,5 % (®o b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC; theo TCVN 4414 - 87)

2.2. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I, theo TCVN 1695-87

2.3. Muèi ¨n: Theo TCVN 3974 - 84

2.4. Hép s¾t: theo TCVN 166 - 64 hoÆc theo 10 TCN 172 – 93 dïng cho ®å hép thùc phÈm

3. Tiªu chuÈn thµnh phÈm

3.1. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409-87

3.1.2. Tiªu chuÈn c¶m quan


 • Mµu s¾c: H¹t ng« vµng t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trong mét hép, ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm.

 • H×nh th¸i: H¹t ng« trong mét hép ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu, mÒm, kh«ng nhòn n¸t.

 • Dung dÞch: Trong, cã mµu ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm, cho phÐp lÉn Ýt thÞt cña h¹t ng«, kh«ng ®­îc phÐp cã t¹p chÊt l¹.

3.2. Tiªu chuÈn Lý, ho¸, vi sinh vËt

3.2.1. Khèi l­îng:

Khèi l­îng tÞnh : 440  3 gam (Hép 15 oz)

Khèi l­îng c¸i tèi thiÓu: 62% khèi l­îng tÞnh

3.2.2. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan: Theo TCVN 4414 – 87, kh«ng d­íi 7%

3.2.3. Hµm l­îng muèi ¨n: Theo TCVN 3974 - 84, kh«ng qu¸ 0,6 %

3.2.4. Tiªu chuÈn vÖ sinh theo quyÕt ®Þnh 867 – Q§/BYT ngµy 04/4/1998 cña Bé Y TÕ vÒ viÖc ban hµnh ”Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm ”


Vi sinh vËt

Giíi h¹n cho phÐp trong 1g

hay 1ml thùc phÈmE.coli

0

S.aureus

0

Cl.perfringens

0

Cl. botulism

0

TSBT NM-M

0

3.2.5. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng theo c¸c TCVN 1976-88; 1977-88; 1978-88; 1980-88; 1981-88.

Ch× (Pb) kh«ng qu¸ : 0,3 mg/kg

§ång (Cu ) kh«ng qu¸ : 5,0 mg/kg

KÏm (Zn) kh«ng qu¸ : 5,0 mg/kgThiÕc (Sn) kh«ng qu¸ : 200,0 mg/kg

4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn

 • Bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Theo TCVN 167-86

 • Ghi nh·n

Theo quyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§ - TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 "Ban hµnh qui chÕ hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu” cña Thñ t­íng ChÝnh phñtải về 18.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương