Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 482-2001tải về 21.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.84 Kb.
#21736


Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 482-2001
Chuèi sÊy

Tiªu chuÈn chuèi sÊy ¸p dông cho s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ chuèi bom vµ chuèi tiªu chÝn, ®­îc sÊy, ®ãng tói chÊt dÎo, hµn kÝn, b¶o qu¶n.1. Ph©n lo¹i s¶n phÈm

Chuèi sÊy ®­îc ph©n thµnh hai lo¹i: • Chuèi sÊy nguyªn qu¶

 • Chuèi sÊy c¾t khóc

 1. Yªu cÇu kü thuËt

Chuèi sÊy ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y

2.1. Tiªu chuÈn nguyªn liÖu

Chuèi dïng ®Ó sÊy ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: • Qu¶ chuèi chÝn, t­¬i tèt, ph¸t triÓn hoµn toµn, vá dÔ bãc, h­¬ng th¬m, vÞ ngät, kh«ng ch¸t;

 • Mµu vá qu¶ vµng s¸ng trªn toµn bé bÒ mÆt qu¶, ®èi víi chuèi tiªu cho phÐp cã ®èm trøng quèc nhÑ trªn bÒ mÆt qu¶;

 • Kh«ng dïng c¸c qu¶ chuèi xanh, non, chai sÇn, chÝn nÉu, s©u thèi, nÊm men, nÊm mèc

2.2. Tiªu chuÈn c¶m quan

S¶n phÈm chuèi sÊy ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu c¶m quan sau:

2.2.1. Mµu s¾c: Tõ n©u nh¹t ®Õn n©u sÉm.

2.2.2. H­¬ng vÞ: §Æc tr­ng cña chuèi sÊy, ngät ®Ëm, cho phÐp ch¸t nhÑ.

Kh«ng cã h­¬ng vÞ l¹.

2.2.3. H×nh thøc:

+ Lo¹i nguyªn qu¶:


 • ChiÒu dµi tèi thiÓu 70 mm;

 • Trong cïng mét bao gãi, c¸c qu¶ ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu vÒ kÝch th­íc vµ mµu s¾c;

 • Cã nÕp nh¨n däc theo th©n qu¶ chuèi.

+ Lo¹i c¾t khóc:

 • KÝch th­íc khóc: ChiÒu dµi tõ 35 - 40 mm;

 • Trong cïng mét bao gãi, c¸c khóc ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu vÒ kÝch th­íc vµ mµu s¾c;

 • Cã nÕp nh¨n däc theo khóc chuèi.

2.2.4. Tr¹ng th¸i: DÎo, kh«ng cøng. Cho phÐp h¬i dÝnh ë bÒ mÆt qu¶.

2..2.5. T¹p chÊt: Kh«ng ®­îc cã.

2..2.6. KhuyÕt tËt nÆng: Kh«ng ®­îc cã.

KhuyÕt tËt nÆng lµ s©u, søt sÑo ,giËp n¸t, x©y x­íc nÆng, chai sÇn, nÊm men, nÊm mèc.2.3. C¸c chØ tiªu lý, ho¸, vi sinh vËt:

2.3.1. §é Èm: Tõ 17 - 20 %.    1. Khèi l­îng tÞnh:

S¶n phÈm chuèi sÊy ®­îc ®ãng trong bao b× chÊt dÎo víi khèi l­îng 100, 200 hoÆc 500gr.

2.3.3. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo TCVN 3572 - 81 vµ theo quyÕt ®Þnh QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ ngµy 4/4/1998 vÒ viÖc ban hµnh “ Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.Tªn c¸c kim lo¹i nÆng Giíi h¹n cho phÐp kh«ng qu¸ trong 1 kg s¶n phÈm

Ch× ( Pb ) 0,4 mg

§ång ( Cu ) 5,0 mg

KÏm ( Zn ) 10,0 mg

S¾t ( Fe ) 5,0 mg

2.3.4. ChØ tiªu vi sinh vËt: Theo quyÕt ®Þnh 867 / 1998 / Q§ - BYT ngµy 04 / 4 /1998 cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh “ Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”.Vi sinh vËt Giíi h¹n cho phÐp trong 1 gam s¶n phÈm

Tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ 10.000 tÕ bµo

Coliforms 10 tÕ bµo

E.Coli 0 tÕ bµo

Cl.perfringens 10 tÕ bµo

B. cereus 100 tÕ bµo

Tæng sè bµo tö nÊm men, nÊm mèc 100 tÕ bµo

3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409 - 87.

3..2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¶m quan vµ chØ tiªu lý ho¸:

Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN 4410 - 87, TCVN 4411 - 87, TCVN 4412 - 87, TCVN 4413 - 87, TCVN 4414 - 87.3.3. KiÓm tra hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo c¸c tiªu chuÈn TCVN 1976 - 88, TCVN 1977 - 88, TCVN 1978 - 88, TCVN 1979 - 88, TCVN - 1980, 88TCVN

3.4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt: Theo tiªu chuÈn TCVN 280 - 91.

4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn.

4.1. Bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Theo TCVN 167 - 86.

4.2. Ghi nh·n: Theo quyÕt ®Þnh sè 178 / 1999 / Q§ - TTg, ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ T­íng ChÝnh phñ vÒ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng xuÊt, nhËp khÈu.

4.3. Bao b× chÊt dÎo ®ùng s¶n phÈm: Theo quyÕt ®Þnh 867/1998/ Q§ - BYT cña Bé Y tÕ ngµy 04/4/1998 vÒ viÖc ban hµnh “ Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm”. Bao b× chÊt dÎo cÇn cã Ýt nhÊt mét líp mµng Cellophane.

4.4. Bao b× vËn chuyÓn hßm c¸c t«ng: Theo TCVN 4439 - 87.

tải về 21.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương